Laga skifte

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

JLCchp Laga skifta i Ericstorpj ÖdeshögJ med början 1840 I juli 1969 fick jag av landstinasman Nils Ek, Erikstorp, låna utdrag ur handlingarna från laga skifta i Eriostorp,0deshög, som han skaffat från länets lantmäterikontor. Anteckningar ur detta. Lantmätaren P. 0. Söderström inställda sig den 16 maj 1840 a rusthållarhemnnet Ericstorp fdr att verkställa laga skifta. Närvarande var: Herr Hof Rätte Commissarien Nelsson 11/48 delar Pharnan Jonsson 1/48 del som eges af Petter Larsson i Svemb infann sig ingen. Av angränsande lät sig”iñåen avhöra. Närvarande inom häradet valde gode män var kyrkvärden Lars Petter Swensson i Hillingstad och Jonas Fredricsson i Tjog by. Karta dver hemmanet, upprättad 1795 av E. P. Zetterstedt, före_ teddes. För 1/2 hemman Erictorp Nils Andersson 4 Protokollet undertecknades av lantmätare Södersträm samt av Nelsson, Nils Andersson och Johannes Nilsson. "Harman Johans son nekade sin underskrift utan att derfdr uppge något egent ligt skäl intyga närwarande Qode Män. Lars P. Svensson Jonas Fredrikson Den 29 september samlades man igen och begav sig då ut på ägor na. Den 3 augusti 1841 fortsattes skiftet. Då beslöts bl. a.,att eftersom hemmaness arenadier har åkertegar i gårdens, vilka borde ratas ut, så skulle kronou och regementsombnd rekvireras till ett nytt sammanträde. Den 16 oktober träffades man, nu med ombud från annat håll, närligen "A Kongl. Majis och Kronans vägnar: Herr Fält Com missarien Billroth" och "A Kongl. adra Lif Grenadier Hege mentets wågnar Herr Capitainen 0. A. debohm". "I Publika Ombuds och Parters närwaro blef drenaiier jorden uppmätt, och kommer densamma i mohn af innehaf att förläggas Wäster om vägen intill Marks rågång å trakterna nris 12, 13 och 14, 15, etc.,dook anmärkes härwid att den gamla ängavägen utmed nämnde Bågång bibehålles vid sitt gamla läge". "Den på Storskogen belägna och tjenligt ställe inhäg nade Grenadierlyoka bibehålles utan rubbning Wid sin nuwarande häfd". Den 1 november samling igen. En lång rad detaljfrågor av gjordes.'Bl. a. stadgades, att ingen odlingseräattning skulle utgå, därför att varje delägare "kommer att efter ndiinxsxni hemmanstal erhålla någorlunda proportion af gamla åkern". _2._ Mot slutet kom andra frågor upp. Hof Rätte Commissarien Nelsson åtog sig att utflytta och yrkade att få sin åkerjord förlagd in till Odeshögs rågång i söder och norr om utfartsvägen. De övriga delägarna, "som påstodo quarboenderätt", förklarade sig belåtna med Nelssons "project". Den 20 december 1841 inställda sig lantmätare Söderström på nytt på hemmanet Ericstorp för att avsluta laga skiftet. Det gjordes en del småändringarn i tidigare överenskommelsen. Den 25 augusti 1842 sammanträde för slutlig behandling. När varande: För 1/4 dels mtl Herr Hof Rätte Kommissarien Nelson i1/4 dels mtl Pharman Johansson 1/2 tai: t Bils Andersson såsom ensamdelegare Såsom biträdande Gode Män Rusthållarne Lars Petter SweenSSOn i Hagen och Jonas Fredricsson i Tjogby. § 14 . Sedan Skinesman enligt föregående protooollsbeslut ånyé utarbetat.Skifesläggningen, förevisades densamma parterne, awar efter rörläggning företogs. Den 26 augustiglågâ. Sedan Rörläggning och utstakning i ofWan antecknade parters närwaro hiiiridt blifVit werkställd, företogs nxsxakningzisznan antsekundernaIZIraznärlann wärdering av den utflyttades hus, på så sätt Wärderingsinstrumentet widare upplyser, och överenskom ho delegarne, att nya källor, såwäl till Herr Hof Rätte Kbmmissa rien Nelsson, som till Pharman Jonsson, kommer på gemensam bekost nad upptagas, emedan någon serskiIB ersättning i detta afseende icke kunde för närvarande bestämmas. §16 Delegarne utvälja Pharman Jonsson att förwara det till laga skiftet hörande handlingar. §17 Sedan ingenting widare var att anföra förklarades förrätt ningen slutad, och att densxmmx med densamma misenöjde eger dere mot anföra klander hos Ordföranden i Häradets ÄgodelningsRätt inom Sextio dagar från den dag, handlingarne emot bevis delegarne öfwerlemnas. Betygar utsupra På Embetets Wagner: P.10.“Söderström Förestående protokoll erkännas: Nelsson med reservation i afseende på Huswärderingen Öfrige delägare nekade protocollet underskrifva utan att n i någon orsak intyga närwarande Gode Män: Ppg fva Lars'P. Svensson Jonas Fredrikson _5_ Därefter följder beskrivningar. Ego u beskrifning vid Laga Skiftet inom Busthållshemmet Ericstor). Ar 1842. Det anges nummer, vägar, grader samt areal och taxering på inrös ningsjord och avnsningjord: Det finns också en grenadierjord. Vidare finns liknande uppgifter för A_l/2 mental Eriostorp Nils Andersson samt för B 1/4 mtl Pharman Johansson och 0 1/4 mtl Herr Hof Rätts Kommiss. Nelsson och D redovisning av att grenadier Jorden finns, men inga detaljer;“ essä. Bätteligen uträknadt och fördelat: Betygar: På Embetets wägnar: P; 0. Söderström Därefter följder på ett ;ar sidor, 111 Kongl. Maj:ts utslag över besvär som Busthållaren Farman Johansson tlsxtxx anfört. De gällde, att Kongl. Haj:t skulle med återställande av försuten tid låta Lysings härads Agodelningsrätt ta upp ärendet till behand ling; vilken den vägrat, eftersom Johansson hade kommit in för sent med besvären; Kongl;'Maj:t eade nej. Dessutom måste Johansson betala ägodelndngs rättens och skiftesmannens sammanträdeskostnad med 51 rdr och 46 skilling banko; Rond; Maj:t har i Nåder'låtit Sik föredragas dessa underådi ga beswär och ansökning; Menufinner skäl icke wars anfördt, föranledande till ändring i Agodelnings Rättens Utslag, eller till bifall å klagandens anhållan om resning i måletg'Det vederbörande till undeñåñig efterrättelse länder. oscan (L 8) /c. o. Hoffstedt Den 5 maj 1844 kom alltså regeringens utslag. Den 31 augusti samma år infann sig P; 0. Söderström'för att förrätta'laga stängsel delning. Närvarande: Pharman Jonsson, Johannes Nilsson och knmmissari NelssonJ Senare anlände också från hemmanet Mark Natanael Andersson. Utförliga pestämningar om stängsel mot Bossgården, Ähleryd, Grimshult Rödebohl, Ang, Svemb; Den 10 september nytt sammantr de, varvid även infann sig nämndemannen Niclas Wallander från hleryd, Johannes Johansson från Grimshult och Johannes Persson från Rödehohl; Noggranna bestämningar om rågångar och stängsel överenskomms; Slutligen finns en av P; 0; Söderström upprättad beskrivning över vad Ericstoris gård innehöll av åker, äng och hagmark; Där finns ock så noterat; _ Drang of 1 piga på Ericstorpet 1 par dragare Svemb Stamrote. Öninge är augment ensamt under Ericstorp.