Lill-Augusts sista Trönamarken

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Wl EU “ill Tidning för Vadstena. Ödeshög och västra Os EJ 1...... .›_. .,. 3x \.__*&&5/ aik; slow Mu El lcrgöflan d Fredagen den 19 dec. 1952. _... 4_'|I""\ 13.00 Tomn 'an tittskäp. Julskylt: ningen i bliokpunkten. (Malmö.) 13.20 På tu man hand med Söder havet. En prat och musikstund 13.00 Rytiñiâlê' " underhållning \ med Ivan Bergs kvintett och på gram mofon' Nat King Cole smet med Jules Sylvain och' SvenOlof 13.40 Eglantvne Jebb nDen Vita . . \ Sandberå låsam. Célie Bruni om Rädda mderhallnms. ' 13.45 Min idol. Eva Wickström träf Barnens skapare. \ far Jan Fridegåra, ' 14.05 BrittMarie er'lin sjunger i. storp till BorstaÅ erry IIögstedts gram från Skåne. 14.15 Grammofonunderhållning. he Philharmonia Orchestra. 14.40 Tre Norman Luboff Choir. 14.50 Pianisterna Rawiicz och Landauer. [5.05 Will Glahés dragspelsorkester. [5.25 Episoder kring farfar av EPrins Wilhelm. Upplåsning av iförfattaren. \ 15.50 Kammarmusikmatiné. Beet hovénd. Sonat Ddur op. 28. Lily Baranyi, piano. 2. Stråkkvartett iii:noll op. 95. Ivan Ericsonkvar tetten. l6.35 Meet the Taylors. Engelsk lektion av Rolf Lundgren. ' :md Väderlek. , '37.1% Barnteatem: Kalle Stropps julklappsköp. Pjäs med sång och mu' ik av Thomas Funck. [7.40 innen från Bourgogne. Fran ka folkvisor och danser med Gunn r' Hahns ensemble, en sångk artett och *Internationella folkd klubben. _Berätiarez Olle Björklu d. _0 _ . 18.10 Den siste herdens berättelse. franska visor till ensemble. lr' 14.3014.50'Svågef min i Gävle av Carl Larsson ifo. Upplåsning av Margot Enders'. 17.00 Väderlekj' ' 1710.1 sista Jininuten. för flickor_foch pojkar. 17.30 Yrken." och yrkesfolk: Brevsvara" 17.40 Grammofonmusik. 1. Värm lands rcgémentes. marsch (R. Peil ke). Värmlands regementes musik kår. Digi: Bertil Bergdahl. 2. Då och nu, vald (MarreMiller). Calle Rein holdzJJsång med 'May och Raya; Wiiliain Linds ork. 3. Toea tu, .som ba ( ler). Ethel Smith; hammondn orge. 4. Silver och guld, foxtrat ' (SharbuttCrosbyBernhard). Tho ry/Bernhards, sång. Leon Land grens ork. 5. _Champagnepolka (Lawrence Welk). Gunnar Lnud árens kapell. 6. Cool water (Nolan ;KarlLennart): KarlErik Cackap l Israelsson, säng. 7. Ale Grösshvater I.. gerströms kvar sons ensemble. Reportage el i Huskvarna. Cirkusgrevin Henning Nielsen. :h Ove, skolkam ektörcn; Ribelio. själejondressör; ;en och Möller, fl. (Repris.) L Mcdv.: Maila :ch Sixten Ehr : presenterad av nik. för ungdom. k Bergsten .och 'aylors. Engelsk legal' Ett J'ulsp i .för radio av Walter die Grossmutter nahrn, potpurri. nog helstlha en slanti pungen ?mig fI' Grund' Bauer. Öv rs.: Herbert Grevenius/ Alfred Hauses orkester. 8._ Plaisir för danmkommande Vinterns 'ge_manland Regi: Åke Falck. Personer: Be d'amour' (J. E. " Martini). Lilyl behov i ' unik. rättaren arbro Hiort af 0 _ Pons, sång. Dir.: André Kostela . ' . ' ,,T .. k ,,r Vanna' näs; Nathan l Olof Widgr ; neta. 9. Blommornas vals ur' »Nöt T111__ den* renamar en 1 31343611 Eliud och Ma han, två unga h r knäpparsviten (Peter Tjajkovskij). som har avses, hade bland an_ nekanta. dard_ Gösäa rüzelius och Hns The 1Philharmonia (ä'chestra. dra .L111_Agust_ berett sig att Lin gren; ng!! n Birgitta al: Nico ai Malko. 10. uanto é e 2: u v _ ' äderlek. Dagens helg; De tre lagarna _' iof ur .Kärleksdryckenpl (Gaetano 130. resa 1 god val_ Så Bergström, Kurt Olof Sund röm nizetti), o*Solist'. Beniamino Gigli. *musik av Edith och Gunnar Sjöbo g. Josef Hil DirJ: Stanford Robinson. 11.'Ritueli_ arvsföljden hos en av. hans tac l.d(Göteläorgl.ln ' ding Gavle; Herod Ulf Baline; elgdans (Manuel deFalla). Framie kap_ Den hade fått 'tvilüngar 1' agsun er la Utroparen Söre Alm; röm E ogaard, piano. 12. 0 Den fatae ' . ismå Och stora tydaren Arth H ltling; ur' »Don Carlos» '(Verdi). Solist: sent fram på 59mmdren' oçh 'Dland Eiworth Stjärntydaren'_L nart Engl' Blanche Thebom. ADir.: Warwick nu Skune iLlll'AugUSt “11 se Fürst Dim Cluist:Krigshövitsrna Axe] Braithivaite. 13. Uvertyr'till :Det (marknaden och sälja ”e söa I _redaktionem Högel. hemliga .äktenskapet (Domenico mä lammit_ som han var en Eric Sandström. 18.55 Meddelanden. Cimarosa). Orkester frânfestsPelen k. _11 s . k e háde han 1 slungor tIU 19.00 Nyheter 0. väderle Dagens i Florens. Dir.: Tullio Serefinh 8.15': g ”1310 ar . _ _ _ . eko. 13.35 (Åke Leander presenterar The EJOl't' en lätt aå smldl ronge' ?gbvåaguåakah 19.30 Värdshuset Vita tens_ Violet Gårrinåton Singers. , vang” och tänkte att även Säl v' 1' era al' Operett av Ralph Be v och 18.55 Med elan en. ' . " 1 Dolls: .n Tor Robert Stoltz. Text: H ns üller 19,00* Nyheter 0. väderlek. Dagens Ja denna' på samma 'gång' I eko. \ i 19.30 Jag ville jag vore Önske "resa i tid och rum. ' . ' ' '_ 20.00 Den före dan. Vi börjar med: lite djurmusik. »Sen kommer klrl 7 20.15 gammal skrock.som clever? än. Omkring kl. 2025 blir det mo 5 . dern vidskepelse_ i_ flera formel.u och26.40 ungefär,ab_erättas det om ' hundar och blodgrupper, ochslut ligen. omkring kl."21,00 om ras I; fördomar. *Emeilanåt spelar vi för i *följd musik. 5" . Respighi: Garn_ nser| svit nr 1. trista. 3. Ros ›Den tjuvaktiga *äderleln dethållning på Svensk bearbetning: K Mumma och KarlEwe . Ingvar Wieslander. diove ionz. Gunnar Ollén och N' s i samarbete med teater. (Repris.) 20.50 Julens dagar. Ehnmarkj om ti eräkning oc folktro. (Malmö.) ' i 21.15 Edvard Grie för violin och 1:' Berlin och Käbi * Å “ : Sonat Fdurj " o op. 8. Leo_ A G _ Laretei. ' 21.40 Teater. En rönika av Ivar 1.154Göteborgs radioorkester. 80 l Harrie; _ i I list: Britta DevinalLejonflycht. p'far ün Cepe_ 22.15 Nyheter 0 väderlek. Dirigent: SixteniEckerberg. ' 22.30 Apropå. ' 2 45_ _Ur'alnvandrarna _av*Vilhelm :k avslutar sin väderlek. p' n'Wav§l'MaüIdei' ma. ' V herrn. Carl iller till oreda. 22. coachniil_ \ i. 6.15 Vardagsmor n. Därefter: Grammofonmus' . ' ' A' | 6.30 Nyheter oc väderlek. DärW ' ”for” som han skaffatoch gav. ' _ kymmer som LillAgusti med_ * gen så, att de båda gubbarna Marknader har ju av ålder inte endast varit platser för köpenskap och hañdel utan även 'utgjort ett extra plus i tillvaroxffidåxman råkade gam la .bekanta och även hade ro ligheterj för sig av det slag, som går under detsvårdefini erbara namnet "skoj". Trehör na marknad var förlagd till höstkanten och ditupp samla des mycket slättbor för att kö pa stutar ”patt'afölonga” hemslöjd av olika slag såsoml korgar, ex och stutok m. m1. 'fSkoboa" å sinsida bytte till_ sig säd och irÖVarormen ville det blivit något' iblag med stället tänkte han att köpa en lättfödd ko, som åt upp.:det_' mjölk i utbyte. Nu hade LillAgust_;i:"'ingen häSt, och därför hadeihan un derhandlat ,medö Johan Ersa, grannen, att denne skulle släp pa' till ök *och de båda gubbar na på så sätt ha lika _del i skjutsen. Hemresanskullc all_ .Ian Ersa 'var änkling 'och hade därför inte samma be .att trösta den'lasviscla'i *hrn nes 'tviv'elsmåL' hur det hela kom att avlöpa.'Det var nämli lillu sisa Trönamarken Uppto'oknat för ÖstgötaBladet av anvm BRUNNSGÅRD. tid ordna sig på något sätt. ' 'i late: Att _dislü l efter: Grammof nmusik. _ Rune Wldlen 7.15 Väckarklo “ Bengt Jan: zon, en telefon . en grammofqn. _ var med i ett "bonkalag'i, som uksskola= 7.40 Morgonand t. Bibelläsning i __ ing; S. Sveri och bön_ (Göt borg.) * . ardagsmorgon. Därefter:L I Emanuelsson 3.00 Nyheter 0 väderlek. Dfonmumkg ' ' rige: Agronqm 8.15_9_oo var agsmorgon_ Där_ 6.30 heter och vaderlek. ;.:Dar hm sverige: efter: För 0 ravänner. Ciceron: Efter: Granunofonmusik.' _ holm. (Umeå.) Per Estreen (Grammofon). 7.40 .rsonandakt.. Kyrkoherde sert. 'der arbetet Ander Frostenson. ' \ *I* 1 Ber 1100 Musik Basdun Göte Tor Mann. 2. moIl för vio Dagens dikt. Därefter: 2.00 ' Klocksinelet i Stadshustornet. Sölve 8.00 Ny eter ochwäderlek. Hemmets magasin. ' under arbetet. :_ att förutom den ordentliga "rr matsäck, som hon lagat till, de .köpte hem_”e tynna brännvin" från Åby Västergård, och som de sedan delatiupp. Nu kunde Emeli till sin'man LillAgusts beröm .säga ättlinågon *suput var han inte. Men dåshon .såg även stuvade ner var sin två med att pyssla om henne_ Strands dragspelstrio. iolist= Charles 1230 Nyheter och väderlek. DärÅ 12.00 Kloc spelet i Stadshustornet. symfoniorkes efter; Börsnoteringar_ _ Dagens 'd 1;. Därefter: Sonja Bell › 7 i \ ?12.45 'Anton Palmer i Kuggeboda man, san :Vid'flygelni Gustaf Tabemâklet berättar en historia från sin barn_ Elmer 5 __ ' _'_ Predikan av \ 4231._ .12.30 Nyhete "och vaderlek. pDar. ;. .Psalmistem _ i . lgtâfsutezå Börs omringatl.I t k_ 1; 44. _ o_ = j n nvar s egen an ver a prkesier_)Dir_; : R B l Julgransfotte ' VA DSTENA ?erlek Där i Knivsmedgolon to, Tel: 334 longer. : Säljer samtliga ledande rodiomürken. Även ovbelolnings Rep. på egewverlrslodd \ .'i cor soneirrcKANe i' med en. liten insats gagna) Ni_ nn vitnr sak' ' i 'i ' .. i 4 .da..._qn . ., I... . 'Nästan i samma_ ögonblick i __ _. . '. har Nilla skrattarna på sin si * .' 4. ' i. .l da._Olof sitter gapande och “ " torkar sig över ansiktet efter mjölksvätten Nilla slängt över honom. Och hon fräser: Drul! Klappa du de k r a a t u r du har hand om. Håll dej till d i t t. * Mitt i skrattet över Olofs be drövliga utseende tvärtystnar Hulda och rösten far mot di skanlen av indignation: Jag i har då aldrig i mitt lcvandes För naturligtvis trillar man Inne i kontoret drar _debat slåckare blir ;visserligen av brännande skäl fort expedie rad. Andra detaljer är mer seg slitna. Och man har böxats länge och väl med smedens re l parationsförslag innan “ skollä raren kan fortsätta sitt proto koll. i ' l därzoch'småpratade om litet av varje och gjorde små anmärk ;ningar över vad de såg. Någon; i omständighet. Matlukt har _bör för utliggaren och blandar (sig med fotogenoset . från gsállam ten långtjut. Frågan om;gnist 3pan. Plogen slår upp dörrarna ' till matsalen: ' ' roliga över. Nu ska vise. . här kan bjuds. :Jag vet sanne go”a. gott' folk! l .2 <* nerna i vedertagen ordning: kannekruka medbrännvin, då _fick hon sina betänkligheter. Tidigt i ettan på marknads iväg. Solen lySte'löver'daggiga gräsvallar, och' allt* var_ som beställt'för en riktig mark nadsdag. " tänkt mej, sade 'han till sälja ren. Men si nött skräp vill ja inte ha, så vi slör la ihop. _ dagen kom deibåda gubbarna * ' gott samvete leta upp Jan Ersa och deförsåg sig med både det ena och det andra ur mat \ :säcksförrådeti 'JDe båda kumpancrna satt ;' öss iväg hemåt, _ \ .Ian Ersa då de skildes åt. Utför alla slags \_ lNSTALLATlONER INFORDRA OFFERT Vadstena tel 400. \ brådskaW'ar det ju inte, och hästen fick småknalla bäst han ville. Vägen bär uppåt hela ti den, och då de hunnit till såga _replatscn vid Sätra hade det där redan stannat några andra hästskjutsar för att låta häst arna heta och själva .styrka sig med litet matsäck. Som det var idel “känning ar"blcv både LillAgust och Jan Ersa inbjudna' att ta en blejde bröd och skölja ner det med slarkvaror._ När färden fortsatte var humöret i stigan de och planer gjordes upp för marknadsdagcns fortsatta fl rande. Jan Ersa hade fått en stor bit soltorkat fårkött, som han satt och tuggade på, samt dessutom som färdkamrat en bonddotter från Järnstad, som var grann att se på och läppa lätter. Som Jan Ersa varit änkling ett par år tyckte han det var roligt att killa sitt kvinnliga sällskap under ar marna och bad därför att Lill Agust skulle ”ta tåtta" och kö ra hästen. Under skratt och skoj gick färden fort och väl framme vid marknadsplatsen skyndade de sig sedan att bin da öken vid en tall och ge sig ut i vimlet. Med litet avund i blicken såg LillAgust, hur .Ian Ersa, som ingenting hade att sälja, kun de slå 'sig lös och ledig. Han fick dock snart spekulanter omkring sig och sedan han fåg nat om dom litet kunde han sälja både den lilla stegavag nen och söan .med lammen. LillAgust hade till och med fått bättre betalt än han tänkt sig och var därför på. prima humör. Nu gällde det endast att köpa en kossa, som var lämplig för hans' förhållanden. Han gick :omkring . och grans kade' de salufördal nöten, nöp dem i skinnet och sågefter så att de inte var treSpenta m. m. Till slut stannade han för en andrakalvskviga, som syntes ha alla de egenskaper som LillAgust tänkt sig att hans ko skulle ha. Som hon dess utom tittade så barnfromt på honom så såg han i andanom, hur hans Emeli skulle trivas + Lite billiare hadde ja nok Nu kunde LillAgust med Senast ve femtin ger vi' sade han till Ödeshög: tel. 24. J 6: i. bara sex k . för Er doing und I' ett å . ' Sö litet kostar den .glada och go da, gamla veck i lingen med Bilaga Öl' 19 3. Låt en sär deles trlv m och .lltigenom läs värd tid ing bli 114' genom att fortast nöjligt insända kr. 6: un v rt postgirokonto 27040, Triumf, Uppsala. ' för sig själv att allting var ord nat för hemfärden. Jan Ersas häst skulle få gå “löske” efter en bonnskjuts från Väversun de och själv skulle han få. “setta i skrovet" hos Nisse i Kvarntörp. Han *skaffade sig ett långt grimskaft så han kun de reglera .sin kossas framfart. Det blev längre lidet på dagen än han tänkt sig, då hemfär den väl blev av. Väversunda bonden hade blivit lite "söpen” och både Jan Ersa och 'Lill Agust hade schå med att få denne på tanken att återvända från marknaden. När det änt ligen kom åstad så åkte Nisse i Kvarntörp med vidhänga'nde LillAgust och ko sist. 'Allt gick som smort, kossan trippe de så lätt och villigt efter häst skjutsen att de båda åkande gubbarna kunde Smörja sig med vad som var kvar av mat säck och dryckjom. Då de kom mit så långt som till avtagSvä gen till Givetorp, då pekade Nisse på ett svart moln, som seglade upp över skogskan ten. H i' Sir du på jären. dä'blir åskaå. Då hinner vi noglbli blöta när en inte kan köra en nat än gåenne. I detta instäm de LillAgust, men tillade: Söm en inte är å socker Så smälter en ju inte. Rätt som det var skrällde åskan till och då hände någon ting, som LillAgust' ej förut sett. Både häst och ko blevo skrämda och ryckte till. Häst en framåt och kon bakåt med påföljd att LillAgust dansade i vägen så det brakade i byx baken. I hastigheten släppte han grimskaftet.. och den ny köpta kon gjorde ett tvärkast, vände helt om' och stack iiräg, som hon sprungit över _glöd heta plåtar. A ' ' Prooo för attan bövel hoj tade han till sin åkbonde. Sir du inte att koa gett sej iväg. J00, det såg nog Väversunda bonden, men vad kunde han 7 göra åt den saken. Lovat att' LillAgust skulle fååka med hem, det hade han gjort. Men lovat 'att springa in i skogen när åskan gick och det ösreg nade och leta efter en skvatt galen ko, nää, dä lät han bli. ' LillAgust sades_ några väl' at sippra in genom vägghålet _"Jaha.“Så var detta lilla vad igen inte så noga, \ men' vaså _Hans gest äthovo'rna på det ånga mittbordet sopar in man liv. . .. l'lör nu hon! Vänta lite. in i den *vanliga dragkampen prästen och Bälten i täten. öv rande. Här finns nog .med mot att titta på. Det är tyst en stund så man hör gökursver ket ticka i det sniidade ekfodra let ovan störa skänken med mahognypilastrar på björkhör nen. sen man kommit »till Och'mat förs över på tallrikar. Man provar en tugga här Och Var och samlas vid skänken. Där står brickan med glas i form av små sejdlar bredvid en skinande Silverlnnnn nd nl: Gualöv, tänkte LillAgust För maten. mönstras noga bords. valda 'ord om människors o hjälpsamhet i allmänhet och' Väversundabondens i synner' het, varefter de båda skildes ål: utan några vackra eftermälen till varandra. Det var en våt. och snopen LillAgust, som traskade fram genom skogsdungar, över äk rar och ängar under det han* med honugslen röst ropade: Kossalilla, kossalilla var du, kossalilla, kossalilla var du.... Först på andra dagens kväll insåg han det fåfänga i att för söka leta rätt på sin ko och bo u bu'lcuulab .LC innan skolläl .tta sitt proto g ?is trillar man a dragkampe'n .as :fördelning: _iå_'rnáñtal eller il. Som'vanligt om. så det *blir systemet. Jord uch skruvar sig ver allaförfase ren protokollet ir upplåsning. 1,5 0 I' . v11. medan i By'a lå .lmskakaren och nt_ ;Es,öfverse vef lerai tarfade be syn' ai .lokomobi .. kare. _ ' frånvarande 'an ter närvarandes rätta. “ Som ofvan len'71de Maj _ , u av _ _ erc1sen. flaggstå . _ 3V?n_$$k11 Un Annars ser förstås rfar gärna Drycker a river och sköljs att Alfred kommer med bland ner med P slätts berömda till sist i _beslu nog 'av en särskild 1 h.n :'93 *21 :mms 'sakens 'img ut 'Jaige _fs'apnialmf simmmiuox 1ap nu I' _uossaapuwr ;sian 1(30 .tea 'sim missmiqu .smal Lllog 111013513! anv ml mms HIP190 nnmw *daoisiç *nos §u1 *slinga 'piçâeuig .aim *Japueaq* .mman ;Lossaanäd ;msnn 'paus ;sueqof :1113 euzaqiueç, mea] 335.nu) 'qulsssaH 5) :auaa '.tcnuel Jossan mms 1319103133 'uaañpun .lösl. långa mittb 'rig e skol "'raren är arvod mässing, bjälkarna oc nymodiga glö nät e nerade godsaker terriner, på fat 0 kar Alfred inte Va " ' till lite. Innan han går_ *på ex folk. Han är j som Gottfried. hör ingen på P1 Aulb uvuu en tugga är van. ;nun 1;... nu; AA Man provar var och sam Där står brickan form av_ små se' en_ skinande *sil er o'a gott folk! Hans gest åt hovorna på det ordet sopar in man arna i..vederta_gen ordning; "sten" och Balten i_t_ä_ten. Öva_ fter i tillfälligparad; 'För fägnadén :hela för *protokollbe'styren Ploge s och hans Annasily's , .i en vackert sirad " ch ljusa mad taklampa av vävar under lofts lägger med sit tt mildg t prydligt pris för god spis.. ' karot r och Trul Trulson . kommen och det murn skål. Sen tar man ett fyll med sig till bords klunken' matbrännvin. Och tunna på Så letver Och ar prästen oceremoniö efiexsken öve Mannarnas sm' 'bukig 3 Det är så kall reds var höst p malörtsknippen och st sin femårsrad i skänke .gh d pp de kt på ga ö en gubbaskägg som las i t' pan krin de i mannalaget: reds införan han ska lära_ sej _ Ser du, 1.1 lika'god karl verar man Och egentligen ogcns exkusc reradc gråa lcrmi ggar. 'a'Liizp'iA' 'uurwi";iieiiiá:“eiiitouafigg usb '.m 081 'SDI om pan: 1103.18d a ua noisuad uol '_\ '§ uaSuLugu uiuiozuep atom .193 pnqiuo iuepçs sep I'GA uepuLueuwummuon An se nio; ed 'assanm suoâuiuamçg 125m spmsoq ilsunmmos A [BL'll'ltuLLiOEi A13 .19] ' . *uossgeisng now' .Luapuuigu 'UGJEDUÄLILIQJJSAQ ap uaçfLxe uap sperma: *maa 3.113313; , spoñ *apusiggpao soänmzumng imnsip nuueao ;m sentka '^" enrnviaAO 91111313 1111111111031_ 'snusa in..." _ och las vid känken. ar bredvid har inskriften: ordningen till tunnan ma som vid entréni då alla glas en nic st och höjer ingångssupen: r Hans svarar väl las skål t glas som första ' den som så önskar ståren stor rön flacon till hands. ad magsaft som å brännvin och älls in. i n. Hern eten med Plogens mag ar är en tillsats, en svag den .grönskålskrnsi g stenpartiets blådeko Hem paut .museum 111.5 ?1130 '151% WMI S11311131513^S ueuue .19; 21:; 031 peni (33131151 1 ?DIQHS lax ?(98 T. 'uosslâuaa 41.11st uogsuadmo; .iasnçum sem DIWEH 1130 “03915 ' JBUJGA 131315 symtu SJEA '.ngoçsuad mil .193 ' nuemsmns .(93 :35111 Hags isuioHui suam_ AE Summa 23.191_ Jamiâf: e .ng(langeqnofn'n 313mm] ueae tai05; We a. ”is .19; Japan. sno; enemdn c 1130 8515:1151 ucaçnni Kossalula, Kossalllla var du. . . . _ Först på andra dagens kväll insåg han det fåfänga i att för söka leta rätt på sin ko och be _ gav sig hemåt. Han hadeinte gått lång väg, förrän han möt te det uppbåd av manfolk_ och pojkan'söâihans lagvida Emeli skickat ut för att söka efter honom. Då var han för resten \ så genomtrött_ och_ uppledsen att han knappt gitte svara på deras frågoru “ I Ja, det var sannerligen en bedrövlig återkomst han gick till mötes. Han kom hem utan ko, utan den ”lille lätta å smi die rongevangen”. Han hade inte ens'kvar ”söa mä lamma”. Vi drar en barmhärtighetens slöja över vad Emeli hade att säga om marknadsresan. Men vad LillAgust själv sade var: Allri i tin åker ja te Trönai . marken men ek Du \ | för / sig l .0' 1 ......_'..:......_.__ 'Luqu ..34 7...,.. _...,, cununuovl sp .193 .19.108an.1 111_ :SGDMMEJJQJ lm_ üwii, .L ,/ //f' 'Buupueq ;BW'CRÃEUS ua osm] nam 'usisu såuiipunqsçg gd euSciddn .113A ap 1151 'Weil lm 81513119] 13 [m enap apeq 1100 issig. .19,1 spendera umssisis ms uafiepsuo ed ugq aningsummaanimation misele äuiumms _pöâlqao 5212313331231 q uqqaus uaiu *sisilsäuupuuqigg 133m zc m JB 19; lindslnls