Lilla Sandkulla 1:5

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken TREHÖRNA Kommun Ödeshög Fastighetsbeteckning LillaSandadle125 Gatunummer Benämning Lilla Smukulla Fastighetsägare Gösta Ingemar Andersson Inventeringsdatum 1980JU.2L Inventerare JohaMümquist Negatjjf nr T03zü104,D6U9,1112, 14, 23 BESKRIVNING a) Bostadshus i en våning + mansardvåning med faluröd locklist panel under brutet sadeltak belagt med trekupiga cementpannor Vita två och treluftsfönster med spröjs. Rödmålade dörrar med fönster. Veranda åt sydöst b) Bostadshus i 1 % plan i timmer med faluröd, stående fasspont panel under sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Vita två luftsfönster med spröjs. Veranda åt sydost. C) Bostadshus i 1 å plan med Faluröd locklistpanel under sadeltak belagt med trekupigt tegel. Frontespis och veranda åt väster. d) Bostadshus, drängstuga i faluröd locklistpanel under sadeltak belagt med röd, korrugerad plåt. e) Drängstuga med rödmålad (plastfärg) locklistpanel under sadel tak belagt med tvåkupiga cementpannor. Vita tvåluftsfönster med epröjs. f) Äldre ladugård med Faluröd brädpanel g) Ladugård med falurött, friliggande timmer och brädpanel under sadeltak belagt med korrugerad plåt. h) Visthusbod/källare med Faluröd locklistpanel under sadeltak belagt med röd, korrugerad plåt. i) Hönshus i falurött, friliggande timmer och brädpanel under sa deltak belagt med korrugerad eternit. j) Garage i friliggande timmer och brädpanel under sadeltak belagt med röd, korrugerad plåt. Daterdjug a) 1930, e) c 1880, F) 1890, g) 1897 k) Jordkällare under sadel tak belagt med trekupi ga cementpannor. Ombyggnad 1) Hönshus i falurött fri liggande timmer under sa deltak belagt med tågel Trädgård Övriga uppgifter Urspnugligmitvå gåmkm i UBS 1 Kulturhistoriskt Värde FU1bymiljö ' Situäjnnsplwipålülagal kela amd/'än M Bilaga till inventeringsblankett För Fastigheten Lilla Sandkulla 1:5, SITUATIONSPLAN mot ?Rök Ödeähög kommun Trehörna socken Lilla Sundkulla 1:5 Neg. nr. T 05:25 Byn från 80 Neg. nr. T 05:08 Byggnad A från 8 Foto Johan Högquist 1980 5 Lilla Snndkulla 1 01 a a Neg. nr. T 05 Byggnad B från V 11 . Neg. nr. T 05 Byggnad C från SV Foto Johan Högquist 1980 Lilla Snndkulla 1:5 Neg. nr. T 05:09 Byggnad D från 8 Neg. nr. T 03:07 Byggnad E från N Foto Johan Högquist 1980 Lilla Sundkulla 1:5 Neg. nr. T 05:04 Byggnad F från SV Neg. nr. T 05:14 Byggnad G från 0, i förgrunden byggnad L. Foto Johan Högquist 1980 Lilla Sundkulla 1:5 Neg. nr. T 03:02 Byggnad H från V Neg. nr. T 05:63MWÄ Byggnad I från sv (hanshus) Foto Johan Högquist 1980 Lilla Sundkulla 1 :5 Neg. nr. T 05:06 Byggnad J från 0 Neg. nr. T 05:12 Jordkällare (byggnad K) från S Foto Johan Högquist 1980