Dals och Lysings Kontrakt

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

élNKÖPINGS STIFT I ORD OCH BILD Reåaktiønø/cømmitté KONTRAKTSPROST GUNNAR LINDGREN Orâfäranâe DOMKYRKOSYSSLOMANNEN, TEOL. DOKTOR OVE HASSLER Reâaktiandackrclcrare NLUSEIINTENDENTEN, FIL. DR BENGT CNATTINGIUS DIREKTOR ERIC NILSSON BilâreBa/ctian AMANUENS LARS ERIK BERGSTRÖM FIL. DR BENGT CNATTINGIUS TEOL. DR OVE HASSLER CEDERHOLM, KARL, lägenhetsägare, Ulvåsa. F. 27. 7. 75. ' Gmg. folkhsk., Ianfmsk., handelssk., kontrollassfkurs o. statens forvsk. högre avd. # Ordf. i k205f., led. av kzorådet, kmkassör 0. räkenskapsförare, k:ovärd, roteomb., ordf. i fattigvsfgw. o. nyktndn, kassaförv. o. räkenskapsförare, omb. i Iänsnykfmdn, led. av åld.hemsdir:n, ordf., kassör o. räkenskapsförare i fam. bidr.ndn, led. av pensmdn 0. Valndn, soc. registerförare. LARSSON, IOSEF, lantbrukare, Ulvåsa. F. 15. 4. 94. ra Gmg. Ianfmsk. K:0Värd o. led. av kzorådef. 4 G. 111. Karin Gustafsson. GREEN, SVEN, kyrkovakfmästare, Ulvåsa. F. 6. 7. 10. »d G. H). Asia Helge. DALS OCH LYSINGS KONTRAKT. Östergötlands län KONTRAKTSPROST: D. HI. MYRGÅRD, kyrkoherde, Vadstena Se Vadstena. VADSTENA PASTORAT (VADSTENA, S:T PER OCH STRÅ) . ' ' :i * MYRGÃRD, DAVID, kontraktsprost, kyrkoherde, Vadstena..." F. 18. 2. 95. 4 Studenten, Norrköping, 14, teol. El. ex. 17, teol. kand, o. prakf. feol. prov 20, feel. lic. 28, anti Uppsala. v Pastadj. i V. Eneby o. Kisa. 21, v. pastor i Björsäter 0. Yxnerum s. å., ff. komm. i V. Eneby 0. Kisa 22, kzoádj. i Norr STORA ÄBY PASTORAT (STORA ÅBY OCH ÖDESHÖG) IVXAGNL'SSON, CARLMAGNI, kyrkoherde, Ödeshög. F. 5. 12. 98. 4 Studentex., feol. fil. ex., Lund, 20, teol. kand. 0. Frakt. teoL prov, Uppsala, 24, pv., Linköping, s. :1. g Pastadj. i Loffa 25, kzoadj. i Säby s. komm. dársfz. 30, kyrkoh. i St. Åby o. Ödeshög sed. 37. # Ordf. i kzofullm., barnam ndn 0. sk.sf::\'r. sed. 58, kommqunI. sed. s. 51. # G. m. Gurli Ericson. STORA ÅBY ZVIÖLLER, HELGE, kantor, folkskollärare, Ödeshöw. F. SK 9. 02. 1 F01ksk.1är.ex. 28, kantorsex. 54. « G. m. Blaja Hasselbom. HULTBERG, ERNSTOLOF, lantbrukare, Ödeshög. F. 2. 8. 21. : Realsk. o. lanfmsk. « K:ovärd, led. av kzorådef, revisor för kza. 0. kommun. 6 G. m. Gudrun Forssell. LEIFE, ERIC, Boet. F. 11. 5. 87. _ K:ovärd, ktofullm., led. av k:0 0. pastkzorådef, ndm., k0n1rn.fu1hn., ordf. i pensmdn. # G. 111. Lydia Larsson. ÖDESHÖG BERN, EWALD, kantor, Ödeshög. F. 17. 10. # Realsk.ex. 26, folksklänex. samt organisf o. kantorsex. 51. G. m. Rut Bergman. FRIDLUNDH, OLOF, kamrer, Ödeshög. F. 10. 3. 09. < Realsk. rd Kzovärd, k:0qum. 0. led. av kmrådef. # G. m. XViola Almberg. SAMUELSSON, AXEL, Ödeshög. F. 23. 5. 88. # Kzovâird, kmfulhn., led. av kiorådef, municndn, faxmdn 0. griffe gårdsndn, komm.fu1]m., n1unic.fu11m., v. ordf. i kommmdn 0. ordf. i skstyr. » G. m. SigTid Stoltz. HULTBERG, BIRGER, kyrkovaktmásfare, Ödeshög. F. .12 9. 10. # G. In. Karin Fäldf. RÖKS PASTORAT (RÖK, HEDA OCH VÄSTRA TOLLSTAD) ERRE, IOHAN, komminister, Hästholmen. F. 51. m, 95. H Studentex. 15, folksk.lär.ex. 16, prästex, 5. 4 V. pastor i Skrukeby 25, v. pastor n. if. kyrkoh. i Vikingstad 24”, komm. i V. TOHSfad 50. »4 Ordf. i kzosf. 0. skstyr. _ G. m. Gerda Eriksson. RÖK NILSSON, NILS, kantor, Rök. F. 11. 1:. 0+ wa F0]ksk.lär.ex. samt organist n. kanforsex. 25. # Ordf. i pens. ndn, fattigstyr. 0. barnavmdn, v. ordf. i koanqunL 0. kommmdn. ø G. In. Anna Iönsson. AXDERssox, DAVID, hcmmansägare, Rök. F. 15. 11. 81. '4 Iizovärd o. led. av kzorådef. › G. 111. Ester Karlsson. DIAGNUSSON, AXEL, lantbrukare, Rök. F. 15. 10. 88. F4 K:0Värd 0. led. av kmrådef. »4 G. In. Hulda Staf". HEDA EKMAN, INGRID, kantor, Hedasl'átfz. F. 5. 2. 0.1. _› F01ksk.1är.ex. 25, organist o. kzosångarcx. 26. # Led. av barnav.ndn 0. fattigvstyr. FREDRIKSSON, FREDRIK, hemmansägare, Hedasläff. F. 9. 5. 85. _ GmV. Folkhsk. '' Kzovärd, led. av kzoråde'c, v. ordf. i komm.ndn 0. futfigvstyr., ordf. i brandsfodskomm., skiffesgodeman 0. komm.fu11m. 4 G. m. Iuliana Iohansson. IONSSON, BERNHARD, fd. köpman, Hedaslätt. F. 13. 10. 80. # Gmg. handelssk. _4 Kzovärd 0. led. avkzorådet. F G. m. Linnéa Holmberg. HAGMAN, SIMON, kyrkovakémästare, Hedaslätfz. F. 5. 7. 86. _ Led. av nyktndn. 4 G. 711. Esfer Karlsson. VÄSTRA TOLLSTAD THORIâN, KARL, kantor, Häsfholmen. SALOMOXSSON, BERNT, lantbrukare, Ödeshög. F. 2. 6. 95. « Realsk.ex. 12, Alnarps lantbrsk. 1920. 6 Kzovärd, led. av kmrådet, ordf, i komm.sf., valndn, fambidr.ndn 0. Civ.försv.ndn. › G. m. Signe Olsson. KIELL, ALVAR, kyrkovakfzmäsfzare, Hästholmen. F. 24. ' 0:. a G. 111. Edith Karlsson. / . TREHÖRNA PASTORAT (TREHÖRNA) BJURE'H, SAM, kyrkoherde, Trehörna. F. 8. 5. 96. # Studentex. 17, ñl. kand. 23, feel. kand. 0. Frakt. teol. prov 28, prov f. ill. ämbcx., f. feol. kaniex. 0. pv. för Västerås stift s. å. . Adj. i DalaTärna 2829 v. pastor i Aspeboda 2950, V. komm. i Hosjö 5051, komm. i Tyngsjö 3156, kyrkoh.i Trehörna sed. 56. # Ordf. ikmst. 0. sk.styr,, kommfullm. # G. m. Edit Andersson. AXELSSON, IOSEF, lantbrukare, Trehörna. F. 22. 5. 86. Kzovär'd, lnolmssör, led. av kmrådef, komm.fullm. GUSTAFSSON, OSKAR, lantbrukare, Trehörna. F. 19. 11. 37. hg Kzovärd 0. led. av lizorådef. ANDERSSON, IVAR, kyrkovaktmästare, Trehörna. F. 4. 7. 88. _« Komm.fu11n1. #4 G. m. Ester Nilsson. STARK, MALKOLM, kyrkovaktmäsfsare, Trehörna. F. 28. 5. 07. # G. m. Svea Gustafsson. SVANSHALS PASTORAT (SVANSHALS OCH KUMLA) ELIASON, TORSTEN, kyrkoherde, Svanshals. F. 9. 6. 96. d Studentex. 29, teol. filex., Göteborg, 50, teol. kand. o. prakfz. teol.prov, Uppsala, 32, pV. Linköping 52. 4 Adj. i Vadstena, tf. kyrkoh. i Vallers'cad, v. pastor i Hjorfed, kyrkoh. i SvanshalsKumla sed. 55, tf. konfrprost i Lysings kontr. 5740. # Ordf. i kzoråd 0. kzostämmor, ordf. 0. kassör i komm.ndn. # G. 111. Ejan Weiberfh. SVANSHALS PALMQUIST, FRITZ, kantor, Svanshals. F. 25. 5. 97. › Studentex. 17, folksklänex. 24', organistex. 26. _ Ordf. i komm. qum., folkskstyr., barnavmdn, hälsovmdn, pensmdn 0. kristidsndn. ø G. 111. Helga. Persson. ANDERSSON, LENNART, lantbrukare, Svanshals. F. 9. 12. 87. # K:ovärd, led. av kzorådet, pastkmråde'c, barnavmdn o. fax.ndn, ordf. i kristidsförb. 0. brandséodskomm., led. av Valndn o. komm.fu11m. › G. 111. Marta Andersson. THYLEFORS, EDVIN, lantbrukare, Svanshals. F. 51. 10. 02. › Gmg. folkhsk. hd Kznvåird. v_ G. 111. Rigmor Holman. SCHÖLIN, IAKOB, kyrkovaktmästare, Svanshals. F. 27. 4. 85. G. m. Cicilia Andersson. KUMLA . ANDERSSON, CARL, lantbrukare, Väderstad. F. 17. 1. 92. Gmg. lamm1.511. Kzovärd, led. av kzn 0. Skr. # G. m. Anna Iacobsson. BRODEN, EMIL, byggmäséare, Väderstad. F. 9. 5. 80. _ Kmvärd, led. av k:o 0. pastkzorådef. ANDERSSON, AXEL, kyrkovakfmästare, Väderstad. 17. 26. 9. 91. a Led. av fattigvsfy . '4 G. m. Edith Andersson.