Artikel

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Solen Började iysa riktigt vackert när det ariade sig nu Lionsauktion utanför hanniiiingaçiinen i *Vadstena på lördagen. Och de vita molngubbarna bidrog till att hälla uti "ndringarna i gång i viirnatnren. l{la§,,Engm'an klubbade igång precis kl illf'imlrvkilii var det verkligt fejkar/fia” gröngräset framför hanmmagasinen. (H ' t' ' “ /, “NN” /ml Redan rinnan hade Lions /De'hadck'i'uthngora med att bara ut (lesi 5 :mg: ., komznnr att ha kyrko handboksförslaget och det nya psalm tilllägget som hruyudmotiv. Medver lkandc blir kontraktspnosten Per Ed x . vall, Kalmar, pastor PerBlog Nisser, Stockholm, Syster Patricia mm. Vi dare musikdirektörerna Bengt “Goran“\. Sköld, Norrköping, Torgny Erseus, auktionslmmmitté varit i eldcnwooliø alla saker som *skulle finna nya äga ' FORTS PÅ SID 4 _{ Stockholm, Lars Edlund, Gotland, det ända från 7 på lördagsmorgonen. där han också är bonde nu för tiden, och Torsten Holmberg. .Sänggruppen Harmoni finns även med. Musikan' dakter och gudstjänster'kommer att varvas i programmet, med de musi kaliska inslagen på attentid. Klart är även att det blir två soloorgelaftnar med Bengt Göran ,Sköld och Torsten/w Holmberg som exekutörer. g Den 8 augusti kommer professor Martin Weyer från Marburg i Väst. FORTS PA SID 4 / Torsten Holmberg har en intensiv sommarframfor'si'gi mus ›v icons tecken. Inför den tiden tar han igen sig i ?ugn slottsmiliö;_” ålt *4 Ö nämligen ett 10tal grottor av olika storlek och 'för den som lyckas ta sig fram till någon av dessa: öpp nar sig en helt ny och fascinerande Värld. Ombergs skönhet beundras året runt av turister, naturälskare och ortsbor, men numera* det inte så många som känner till att det finns ett annat osyn ligt landskap på det vackra berget.. Omberg gömmer fiskare Arne Thorn mötte Ombergs största grotta, Rödgavel, mellan. Stocklycke hamn och Ellen Keys Strand, är nämligen så svårtillgänglig att man knappast: FORTS 'PÅ SID 7 Ombergsgrottorna och Ombergs geologiska ursprung är naturligtvis något som intresserar Östgöta Grott klubb och på mångavmedlemmars be gäran arrangerades på lördagen en gz'ottsafari till' östgötarnas heliga berg. Det skedde under ledning av klubbens stiftare och legendariske grottforskaren Leander Tell från Norrköping, över de 80 åren nu, men still going strong i grottpassagerna. Sal'arin utgick från Hästholmen där bl a .med båt. i 'l fl '_ kring Rödgavelsgrottan lyder så här i i korthet. En munk ville en gång lå ) ta'bygEa enkkyrkla i Heda. Han kom ““ i samspråkimed en jätte som bodde i bygga kyrkan mot att få ett stop 7_ kyrkan var färdig skulle han slippa ' namn för munken. Sista dagarna val \\ lade emellertid munkens trotjänarin ' na kor på Omberg och hörde då in ' ifrån' berget hur _ sov, min lille byting. I morgon kom _ mer fader Påvel kan klättra dit längs den lodräta ;iår bergväggen. Nu var också vädermakterna nå diga och i ganska lugn sjö kunde klnbbmedlemmarna ta sig fram nu Rödgavel och ta sig en titt in i den imponerande grottan. Vätterns vat tenstånd är nu emellertid så högt att man näppeligen kan ta sig in torr skodd' och ingen försökte'heller. Det räckte dock att beundra den 17 meter › djupa, 9 meter breda och 7' meter 7 höga grottan som så till den grad har › tillfredsställt folkfantasin i alla tider. Ombergssägner .petisas bl a att drottning Omma hade sin skatt gömd i'Rödgavel, och v måhgá'ählde lycksökare som försökt s klättra ner och in i grottan och ömk 1 ligen omkommit på kuppenl _ ,En av de många sägnerna som finns i Rödgavel och jätten åtog sig att kristet Ablod. Om munken dock lyc kadesvfinna ut jättens namn innan ge bort blodet. PâVel ooh munken Jätten byggde kyrkan med rasande fart, men ingen vågade yppa jättens jättens kvinna vyssjade och sjöng för sitt barn. Sov, hem med kristet blod. i . Tjänarinnan rusade hem till mun ken och. berättade vad hon hört. Munken skyndade förstås: till kyrkan' i och ropade: Påvel, Pável, du har satt \ pelaren snett. Jätten blev då så för vånad att han dog på fläcken och alltsedan dess är också en av pelar ' na i kyrkan sned. Denna historia berättade nu Lean Län'ets grottforskare . . . ' › L ' Måndagen *den :i maiiil??? FORTS FRÅN SID 1 Tell för safarimedlemmarna. Han informerade också om Ombergs in tresSaiita geologiska ursprung. % Omberg är verkligen en geolo gisk märkvärdighet, menade han. Kalksten bildas nämligen inte verti kalt som ju är fallet på Omberg .titan horisontalt. Förklaringen till fe nomenet är att det 600 miljoner år lgainlawkalkstenslagret en gång blev utsatt för köloesala naturomvälv ningar.r“Bottenstenen klövs, Vätterns gravsänka uppstod och just vid Om berg välte berget över på sidan och står så sedan dess. T Det är alltså en synnerligen unik företeelse; detta. *Vid Medelhavet kan man' 'emellertid' finna “flera sådana exempel' och även 'Kullen i Skåne är något liknande, Intressant turistniål Ombergsgrottorna är alltså ett hög intressant turistmål och man behöver inte vara geolog för att få utbyte av ett besök Hur kommer det sig då att inte fler turister besöker grpttorna? Förr, på 30 och 40talen va det ju ett givet utflyktsmål för Ombergs turisterna. Folk är nog för bekväma nu och har för bråttom till allting, säger Arne Thorn, son till fiskare Hugo Thorn i Hästholmen som förr ofta fick frakta turister till grottorna. Na turligtvis händer det nu för tiden också att folk vill besöka grottorna, i synnerhet gäster på Stocklycke vandrarhem, men det finns ingenting' organiserat. A > ä Det sker alltså ingen reklam för båtturerna dit, men grottoi'na finns förstås på vykort. Så ibland 'händer det att turistbyrån i Vadstena får förfrågningar och då ställer Vi upp. Men att arrangera turer i större ska la får förstås sådana konsekvenser som regler för livbälten, försäkringar r 0 s v. ' Fyrstenar i Örbcrga Väl iland i Hästholrnen igen begav sig :Östgöta Grottklubb till Stock Storband ., . . tcr eftcizlit_ Och redan då kunde vi konstateita att det inte fanns något att göra iii ladugården och vinkel byggnaden. Och var i Quisherg kanske 10 minnieiiL efter larmet, berättar brandmästaüe Gustaf Öhrman som ledde arbetet från Motalakärna sida_ Vi såg nedan på stort avstånd rökpelarcn odli förstod att vi nog .var tär; sena tigots att vi kom så ti. digt. På grund av strålningsvär men från den stora brandhärded mot de uihusbyggnader som bei fann sig i'omedélbar närhet av “denna fick vi göra\ allt för att 'inte de också skulle övertändas. pet hade börjat brinna\på taket ;och gavlarna av dessaJ men elden/J där kunde begränsas. 7;/ › Vattenfråggan lroddei1 man! först skulle bli ett problem, men ;Brand kåren från Vadstena lghpplade snabbt till en närbelägen ;tandpost lycke hamn och vidare låt: 5 Sjövä gen till Borghamn. Häri! s uderade man kalkstenslagren näri'maire och Leander Tell berättade att st\ lagret här och den vertikalafvägg n vid Ombergs södra sjösida är sam a la ger. Bara med den skillnadeniatt i Borghamn fick lagret /igga kva ho risontalt. g' ' Han informerade också om den be tydelse stenbrottet ,'haft, bl a vid byggnationen av' Avastra, Vadstha slott, slättens k kor, Karlsbo gs fästning'OChwGöta anal. I Från Berghamn körde gruppen dare till'Ullnäs vild Örberga där m letade fyrstenar å stranden en stu d. Fyrstenarna 'ligg r löst och har r lats runda av vattnet. De består ,_44 l ll Och :tidtalakâi :från tfiidgårdsr av Qiiisberg. (21;isbergs egt Harald Huldt sa snabbt hem off håll. I uthusby; i två stora och lll ' inaskiner värda I/dre maskiner, 4 ;båt fanns också 'I'Lnndstedlis Rör “i rat till 200 00:: I värde torde stig; själva byggnader ?kapten Huldt 300 000 kr, Värd 'miljon brann up Förutom brom ven många and hade skyndat till; att rädda det sn Bl a hjälpte Krist att få ut en del * från brandplatser Brandorsaken måndagsförmidda kkel. överslag i ( varit en anledm'n oförsiktighet med Men verkligheten vet någonting, Motala kommun har varit ga från'större eldsvå dngårdsbranden gård för fem år likknande omfattn nare brann det, l snabbt,'i Kungs Senare samma äi svin inne vid eld stall vid Rismark