Förteckning

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

1/1 Östergötlands länsmuseums handlingar rörande_ Ödeshög pkommun '7 4 15" pESHÖ Witt_ 65316 ,Ämnen 'tilâiümá _ i 9 gäl'lW m" 'MI'le 'Fåråñm "fl'liü'lt. um; Gåiñli'gMi i”. \ *Emi? MT 953116111»Ewn'rspäfrmbt HNHH ülr'frniréâfala \ 'Ia'ü ' .ásijü . ›_ (fi n'lfönt _gurltm_ uti'ru 'gåfmgfbrff'qfx ' "år '1405 ”Må1 än i; fo mum ñm. m5 tåg" i 'fiminä “t [mn13W Öb'l'üüågmanhrrättr 996513133). \ inl,fgtå)b|$ñ 3.15 fljüfhlå'bå Emfas i _. .' Watt 'får ämm: fåfumg_.ii;tt [ågw'får gata. mm. I gáüvråñm .Stink dältårinb, udyáilrriiüårquq. ?Bärar ?lr hiact' närbtnnajgigngng månatligan < ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM RaouiWallenbergs p|afs Box 232 o 581 02 Linköping 0 Tel 01323 03 00 0 Fax 01314 05 62 Ionsmuseum©lansmus.|inkoping.se *I www.|inkoping.se/Iansmuseum Handlingar vid Östergötlands länsmuseum rörande Ödeshög kommun Topografiska arkivet: sockenindelat arkiv som sorterar handlingar efter socknens kyrka, dess gårdar och personer. Här finns även en omfattande samling av fotografier och tidningsurklipp. Enskilda arkiv: (Ea175) Hanna Palm (Ödeshög), vykort o.dyl tillsända Hanna Palm och Hanna Rendahl, Krákshult. (Ea262) Carl Johan Stark (Stora Åby, Svanshals, Trehörna), manuskript eg. rörande Väderstad men omfattar även ovan nämnda socknar. \ (Ea276) H Jaensson (Ekeby), handl. rörand Stora Kullen, Svanshals. " . (Ea395) Lysings härad (Lysing), handl. rörande förflyttning av tingshuset i Lysings hd. (Ea48_9) Gunnar Aurén (Västra Tollstad), fotosamling fr. omkr. 1920. Ödeshögs kn med omnejd. (Ea555) Alfred Nyström (Svanshals), handl. rörande skulptören Alfred Nyström (18441897). Inventeringar: Länstäckande: Broar (1978) Byggnadsinventering (19501954) Fornminnesregister Frikyrko arbetar och nykterhetsrörelsens lokaler (1978) Järnvägsmiljöer (1979) Kulturhistorisk värdefull bebyggelse (1948, 195054) Kulturminnen (1970) Kronogárdar (1938, 1943) Kvarnar (1978) Kyrkomliljöer (1979) Mil och vägstenar Prästgárdar (1929, 197879, 198485) Prästgårdsmiljöer (1978) Ruinvårdsinventering (1985) Rundlogar (1991) Skolbyggnader (1980) Tegelbruk (198486) Vägar (1978) Övriga: Heda, kyrkomiljöer (1979) Heda, byggnadsinventering (1987) Stora Åby, kyrkomiljöer (1979) Stora Åby, byggnadsinventering (1987) Svanshals, kyrkomiljöer (1979) Trehörna, kyrkomiljöer (1979) Trehörna, byggnadsinventering (1980) Trehörna, Bertilsstugan, Rottnasa, Rödje, Ödemark (1980) Västra Tollstad, kyrkomiljöer (1979) Västra Tollstad, Hästholmen (1983) Ödeshög, Ödeshögs tätort (1978) Dokumentation: › Arkeologiska rapporter avs. undersökningar i Boxholm. Kartor: Rikskartor: Länskartor: Sockenkartor: Ritningar: Allmänna ritningar: Större ritningssaml: Biblioteket: Samlingarna: Sverige, Iandsvägarna i Sverige. (1811) Sverige, automobilkarta. (1940) Götaland, gothia: auktor andre.... (1800tal [repr. 1982) Götaland, charta öfver södra Swerige (1778) Götaland, landsvägarna gm södra Swerige (1792) Götaland, karta öfver Götarike (1807) Götaland, atlas över Sverige del II (1924) Ög, ekonomiska kartan (1940tal) Ög, ekonomiska kartan (1980tal) Lysing, häradskartan (1881) Ög, undersökning af östgötska folkmâl (?) _ Ög, Charta öfver postvägarne (1740tal l'repr 1924) Ög, Charta öfver Östergöthland (1779) Ög, karta över 09. (1810) Ög, vägkarta (1883) * Ög, landskommunerna inom Ög. (1895) Ög, Iandskommunerna inom 09. (1896) _ Ög, judiciell, kyrklig och civil indeln. av Ög. (1896) Ög, generalstabens översiktskarta (ca 1900) Ög, byggnadsinventering (1949) Ög, karta över 09. (1918) Ög, turistkarta (1945) Västanstáng, (1660 I repr. 1924) Heda, grundkarta över Heda kyrkby (195862) Västra Tollstad, karta över Allwastra fredsmil... (1670, 1819) i Ödeshög, karta över Ödeshögs byggningstomter (1761) Ödeshög, Ödeshögs municipaisamhälle (19200) Arkeologiska undersökningar i Ödeshög (1927+) Fornlämningar (ritnlskisser) i Ödeshög (1927+) Rök, Rökstenen (1894) Rök, Ingvaldstorp by (1974) Trehörna, Trehörna säter, (1934) Ödeshög, Ödeshögs kyrka (?) Ödeshög, Ödeshögs begravningskapell (1989) Nyströrns, ritn. från Ög. m.fl, bl.a. Ödeshög (17851884) innefattar litteratur från och om Ödeshög, främst facklitteratur inom museets arbetsområden såsom arkeologi. etnologi, konst, och historia. . För länsmuseets fotografier och föremål frán Ödeshög hänvisar vi till hemsida; ' www3.linköping.se/iansmuseumänfo.html Alt. direkt till databaserna; www. faktaserver. IansmusJinkoping. se