Löfs i Ödeshög- en affärsepok

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Löfs i Ödeshög en affärsepok Den som skall berätta om Ödeshögs affärsliv kommer inte ifrån namnet Löf ett kort och bra namn, som fortfarande har god klang i Ödeshög även om namnet numer i de stora affärskedjornas tidevarv är ersatt med namnet ICARiddaren. (Många säger väl fortfarande “Löfs” när de menar ICA, det gör jag själv också.) Grundare av Löfs var Karl Zeferinus Löf, född 1861 i Svanshals. Redan 1877 var han biträde i en speceriaffär i Ödeshög. Efter konditioner på andra håll öppnade han sin affär i Fridhem vid Storgatan i Ödeshög år 1884. Det var speceri och diversehandel, som även omfattade garner, glas och porslin. Om man läser i den tjocka och sirligt förda inventarieboken, på börjad 1 1/ 8 1897, finner man att det verkligen var en välförsedd handel. Här såldes inte bara salt, risgryn, karameller, lagerblad, garner och snörliv, utan även nattkärl, patroner, knallpistoler, Karl Löfs affär vid sekelskiftet, Inrymd I' det hus han köpte av Handelsman Johannas dotter Jeanna 109 Karl Löf i sin affär. Överst t h Folke Löf som pojke, därunder systern Ingeborg. Båda år före vigade av fotografen Fred Borgstedt, __ Vadstena, som hade filial] Odesho'g 110 lampglas, urnycklar, pligg och vagnsmörja m m. Det var fart och fläkt i affären särskilt på tisdagarna, Ödeshögs torgdag, och handlaren var uppskattad av kunderna. 1925 tog sonen Folke över rörelsen. 1937 flyttade verksamheten till ett nyuppfört hus vid StorgatanTorget, där förut Hallins skoaf fär legat. Den framåtgående affären byggdes till i olika omgångar. 1960 tog Håkan Johansson och Åke Winor över verksamheten. Affären var först i samhället med snabbköp år 1961. Storgatan I' början av 7 900ta let. Karl Löfs affär t v, mitt emot Otto Lejons affär (Foto: S/GFRID STRAND) KULLER 19641979 drev Håkan Johansson själv affären. 1979 tog Lennart Kullander och Sven Eric Brandt över. 1985 var det slut med den Löfska affärsepoken, då det nya cen trumhuset på torget stod färdigt att ta emot i nya lokaler med namnet ICARiddaren på skyltarna. Löfska stiftelsen Syskonen Ingeborg och Folke Löf förordnade i sitt testamente om en minnesfond. De var båda födda i Ödeshög och verkade däri hela sitt liv. Folke drev affären vid torget och Ingeborg skötte hemmet för föräldrarna och brodern. Båda var utrustade med musikalisk talang. Ingeborg var en efter sökt pianolärarinna och ackompanjatör Folke var sångare och har även gjort en del målningar. Men framför allt var han affärs man, kommunalman och idrottsman. (j ag tror att hans bästa kul stötningsresultat fortfarande är rekord i Ödeshögs Idrottsklubb.) Syskonen, båda ogifta, hade inga närmare anhöriga vid sin bort gång. De bestämde i sitt testamente att deras kvarlåtenskap skulle tillfalla en stiftelse med deras namn, sedan vissa legat utgått. 111 112 < / många är låg Löfs affär i hör net Storgatan Torget (Foto: SUSANNE HASSEL OV/ST) Ingeborg Löf i sitt hem /huset på Storgatan (Foto: S/GFR/D K ULLER S TRAND) < "Löfs" heter I' dag /CA Ridda ren ( __ (Foto: OLLE STROM) Stiftelsens eller minnesfondens avkastning skall, sedan viss pro cent därav tillförts fonden, årligen utdelas som kulturpriser. De skall stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom olika konstnärliga områden såsom litteratur, musik, bildande konst, teater och konsthantverk och därmed jämförbara områden, till personer, verksamma inom västra Östergötland, men huvudsakli gen inom Ödeshögs kommun, eller till personer, födda inom Ödes hög men verksamma på annan ort. I testamentet finns föreskrifter om hur styrelse väljes och hur verksamheten skall drivas. Stiftelsen står under tillsyn av länssty relsen. Utdelandet av priserna har skett vid kulturnämndens bok och författaraftnar i november. Första gången priser utdelades vari november 1985, sedan har utdelning skett 1986 och 1987. Under de här tre åren har utdelats 14 kulturpriser på tillsammans 98 500 kr och som uppmuntringspriser till nio ungdomar 9 000 kr. Av syskonen Löfs lösöre har en del deponerats på olika ställen i Ödeshög, t ex i församlingshemmet, på biblioteket, i Solgården och på sjukhemmet som minne av det Löfska namnet. STURE PHARMANSON 113