Milstenar och andra minnesstenar

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Milstenar och andra minnesstenar längs Våra vägar i Ödeshögs kommun. Följande har jag hittils funnit: Längs R 50: 1. 3,50 avtagsvägen mot Omberg. Stenen ligger kullvräkt i Vägbanken mot berget ca. 100 meter från korset. 1 2 MIL 2. Gamla R 50 vid Alvastra Kungsgård. i 4 MIL 1857 5. Gag$§i3.50 vid Tegneby, på åkern. Stenen är avslagen. MIL Tollstad sokn 4. R 50 Sjöstorps kalkkärr. 1 4 MIL Längs gamla EM: 5. Svämb. Sockeln nedrasad. 1 MIL 1755 Gamla Eriksgatan vid Kråkeryd. Söder Skrädeberg. 1/4 MIL 1845 Norr Vida Vättern 1 4 MIL TM WWMWW 9. 10. Söder stava gård. 1 MIL 1755 Länsgränsstenar, 2 st. GRÄNSSKILLNAD EMELLAN ÖSTERGÖTLAND OCH SMÅLAND 11. Gränsröse av metall 12. 15. E4: 14. 15. 16. 17. E'MIL ÖSTER 1961 JÖNKÖ GÖT PINGS LANDS LÄN LÄN Häradsgränssten IXSING DALS HI " 1827 M _ 0 H Erlksgatan, Narback 3_ 4 MIL Stora Åby prästgård. åMIL. Stenen kullvräkt. Munketorp. 1 4 MIL (Vacker sten) Frösäng. (i ett buskage längs avtagsvägen) 1 MIL 1755 Röksvägen. Kålstad, sönderkörd avslagen sten, som ligger i dikeskanten. Dålig sockel finnes. 1 18. Gamla affären, Heda, på tomten. Kalksten 0,9 m hög. 1 4 MIL Toppen avslagen men åter ditsatt med järnkrampor.c Vägen St Åby Aleryd: Stenen vid korsningen av nya EM är borta, förmodligen vid väg omläggningen. Sten borde funnits vid Kroxerydskorset någonstans. Vägen är här omlagd. Kanske finns den längs gamla sträckningen. 19. Norr om bäcken vid Skramlan står en milsten lutad mot en större sten. 1 4 MIL Stenen vid Åsa hittar jag ej. 20. Vid tomtgräns söder cm Boets affär ca. 100 meter, avbruten sten, som står lutad mot en hörnsten till trädgårdsmuren. 5_ 4 MIL 21. Rest sten vid Ruskilsby. 1 2 MIL Stenen vid Alerydkorset är borta. Kanske ligger den i Vägbanken. Vägstenar jag funnit: Vägen Åby Aleryd: 1. Norr om Topphults avtagsväg. N 51 = 5/4 6077:/ Aaegj i 856 AL 2. Avtagsvägen till Jönsabola. JÖNSA BOHLA 1842 7 7 5. Vid gamla Åbyvägen, före Stceryd på Renemovägen: i 200 AL P5 4. Korsningen Åbyvägen Vägen till Brc. Stenen avelagen_npptill. '//\/ /,I\, \\// \/ 7/*11 \/ 7./ A L SJOGABD BONDERYD . OCH BRO ÄB 1843 GEMAJSS 5. sand. g 55 1 2 BÄCK 525 ALK S98 AgS 2 181025 6. Vägsten på litet torp intill sågen,i Kroxeryd. 40 cm hög. N99 1/2 EM 2271 7. Vägsten med namnet TOPPHULT, 1808 8. Vid Haningetorp “321 I HEMMAN HAMIMGETOBP 528 AL 9. Eriksgatan vid Kråkeryd. Kan ej tolka den. 10. Eriksgatan vid Kråkeryd. No 145 ÖSJÖ M SÖRG 11. Vägen mot Smessorna. Svårläst 49 ALNAR 1/4 BOMH ULT 1824 12. Pukerydsvägen avtagsvägen. Bricketorp ,M Svårläst N 277 1 i§“ . 15' 2 HÄLAP? Ng A72 986 FOT 1878 14. Hultavägen. 15. Jutegården. Stenen har stått på annan plats. // //j//VK 4% 6” M7 fia 5/ % (9% 16. Poststenen. 17. Vägsten. I E R N STA 1794 18. Hembygdsgården. 1/2 ÃBY GÄSTGIF GÃVD d 8 : S : S [am Ng .155 .1 AL TAL 1695 Å 1818 19. Höger om Vägen vid nedfarten till torvfabriken, R50. 0,4 m hög, kalksten. Finns i fornminnesinventering 1948. Har ej sett den. 20. Södra Djurledet. 0,56 m högt Vägmärke. Fit stycke av övre delen av framsidan bortslagen. Finns i fornminnesinventering 1948. Har ej funnit den. HEMMA ['53 ALLVLST ' BAA P 49 A AL ' 7.» 21. Kroxeryds kvarn. På gården. Fint buggen sten. 22. Kroxeryds kvarn. Liten sten vid vägkanten. Minnesstenar: 1. Hjässatorget. Oscar 18 29/8 96 Alvastra kloster. Alvastra kloster. Alvastra kloster. Sverkerättens minnessten rest 1956. Sverkerstenen. Här mäler sägnen att Sverker den gamle dräptes på Väg till julottan 1156. Best 1896 av VadstenaOmbergs turistförening. Könungens namnteckning, Lysingskolan. E4 "Prinsasten" H K H KronPrinsen OSCAR intog här middag d. 19 Aug 1857 Till Minne af den älskade Fursten restes denna sten af Svanshals och Kumla sockenmän. . Gamla E4. Hallstenen FÖR LÖJTNANTEN HERR GC HALL ÄR JAG BEST ÅR 1852 AF DENNA VÄGBANAS ARBETARE TILL FRAMTIDA MINNE 9. Inskrift på bergvägg, gamla E4. Hunder OSCAR den I:s 67 / Regeringsår Byggdes denna vägbana. Gud gav åt menniskan medlen och kraften att övervinna natur hindren. 10. Höje. Minnessten över överjägare Carl Magnus Sjögren. PER BRAHEstenarna 1. Vid Mjölbyvägen i Ödeshög, strax bakom Ödeshögs kyrka. 2. Vid Kråkeryd. 5. Vid Narbäck. Per Brahe CIW A0 7680 På baksidan: 1/2 MYL >Roland Hagberg / ?Ägg x \ x k.” r å' _ ä %TM/Jááx Wap/"61,577 //52 :7/62 54/45 ;Ze/1416;* m 6//21554W' ráåjfl/f/KS Agil/62% 0 6% Ãch/aøäz › Mraz? aå/fc/w/ /? .2 . ÃéJø/áw ,flá ááás/Zrçzc“e,_, ”83 »Vf/:47" 524* åçhfff'á.. S/Z/k? /7l *250, ,,, âá/w/á/zy . å?áb›ø/»4<" få låna/4 7:11, (i, › _ i) '»1L:i›._.> 1 . Ju.. _.J '53 §1/ J/J'M #4/ 0/55/ /m Å ,mL/1565:44 .. (2,39 WU. .\ . y? w.. 1/17/ Ä/ä/r/ 5242/62/ 63/0/ áM/câ /27 5,2/ ”Veera/(2% 52"/ /d&i”/ .Är/l A49 /ê///â .3/9 /L7 / L. / g 5 7 ' /Ãø/ avi/,44 *#33 éáy/u Ã/ Jagf›CJ/JT J%4øá'ä&/Ãê//J 4275"” /irfo/GJ/ 5)/ 6 m _ .3 l') l/ 3,' ' ) ry' ' ' øzgr . ,f 1 Jo 5/4?” 6/7 01/5 /67 en . ;4129/45 ?áøfø *53, Jøaøáñ/p/ 5 øeø Lif/047 /3 748,17 76: M4/ /ø 4704424/;4 7010.47?” /v/ 5% / /7/L 727m ;774,0 6%/ › /Å/ZJÅW _Wfd/äjlé'ø %.9â)<' 490% 4:? :70 ,4572 5.; M /2/ ä/f/yw _ "77 44,' _.' r 3 ,12' ,3 x 1;; › V1 5 17/4/ 25 år 76) 5/5674” // Ö J J 7 42:" á áW/W §53/6f//WÃD / /\7 / L /Zzs øm /_7Lá'5' I\ /S/Má 4 mäl á/ _74 Z få' 0% 7 5.5' é / Av ,6% //02/45 4 92 m A 'ca '51%. 4.6/ /M . m (2 7/ av p/aCäjj/GOJ 14412 // / ?Å/áx/ Å 552904? (føpée/M 0 V ' /7//5 74m de' Vic;5 /4 7x, /7/ L 75/ ÃÅY/ÅEJÅø ?5/17 6/39 //5 i . c: / W /ø/j/w ;nom /2/ game; away”. f_ ÄZZ, /4 30 ,á//nø 44? av* f/aøcr 24erZ ?IT/w 6» yra1:1, ” 7; i J/é/WZ/fl áe/j 5 ;54. 5/ #M/éz U ÃDÃ//taJ/åaå/a J_ V _ 695/ M Zf/âø axx/;52: ”fw/579% J//W Q ärr/w, /á/ //áäá'w _p//ZMVÅ' *%.> 7 ,A . ø/ázAMW/ø/f/éd///Wøk/a 0/ 5%_4244/ 151/52 äáøásé J12/a, 0 /M ;41% i A _ 7 M 32.. .(3 741:" i [La .u/ 'Vf/;hv ”216 /V/foávfâ 7 Å ' /áê v//Öå/z'å 4 L/ M/Z. giva/4 Ä üéfáá/ ,af/*z /?§”à / //Jaw ,4/52/2372 / 3 63 J /7444146 ;MÅ/:1; 3715.3/ J' »4 , ( A73: 3/4 /'??2 05/53/932 /øzøéø / agg/#77 Søøcávéw. . Ze' (26%Jäá/ 4/ng g ,Ä år å'Å , /7 .jr ' / V âgqäm 543 äLL//é'ø/ 63/04” 5/77 04//6//0 ;40 M7 a' % 0747 520 /å/äc/ //xzc/ li/Z/'P//aø /va'fcsáe M 4 *" 5:3 <§RwaswnzzNA0 EMEÅLAN ä§7fzéä71AND OCH' 577Å3,4/V0 .C/:Møv/a/ 5 \ â'øáäø' _›, _ I .i ., 7/a'97á'xnø/ v I M95/ fm” /á/zcr/w'c/ /Zfé (2 áá'aásø fälg/p, 57/2 .Hj*4 '. <' 4 v'vv › v .4 'b : ,1... . ' . yx;:r*;gg nr . I ' 'Y' '.'v . . c, 'I “ .h ' ' 1a» *, ' ' :v3\!:\. ,_. . V; 1 .4 n._.._,_› gg... ,Wavnkd_,, .'Ã'Y'nr.” A/'% 43%* År, (J K, é/f ?FST/?WW äâøá / J 1 »gå/ägg: / »jr/Å) gräl; /Sfäm Ãéz /// /? ,éáU/ v 1:. / 55" /â/ / \ _.W _ ;ájéQM Mawø _ m: _'° "#N "'__' ' " “m” ' ”w "' i" "' " '* pp' “':gpg M M K i ' ' " 13. 1 \ . . ,_ __ W __”_i _ __Viw gap_ ” _JEA 77 “M a _ ;wo I; 2, . ' . ä?? * v "i i› A” ' j 5 < i _ »0935? , _,. åk, ,_ ;LX3. W; i i* ,i .5 ,E '7) M a m _ WG_ ,J __ __ W i _ i _ ) /é///f/fñ /7/464/1 ,éåâ /ä/?O v92 23:; A 1:511/ 1 r s. .15* “W *i s. . 277* \ i. ..M/75 V . i A 052c/écr/ _ / /V/L /755 K/“ÃVF//ñ 94/42 5/0 4 8.22 / em' /á 2115/ /7/ 7.3 ;zfdd /áç/.S/áá/ á M M. fáä/MZøQ/”O/ 'F 093 64/ /' ;J57 /pgf ;away ;fia/'7 /7 " ya /ca %J> . ,/ gär/ü' //âc/G_ pm FJ' t ;Eg r M “ __W U w_ " / »757 ffig'irp . , ä 4 _. _ .__ I i' l <› .› J .9 f M 57:93:” är?'$“”fiâ”ø“ . W , _..Ww _ 'F rå? .i .3. .. _,_ N N_ _ _ k i ' AM _Åri B' å .n , , _ _ ,, , ,, . 4 km t §35??Tå få.. “ “ ^^ “ * W ;mf ;så i a i I :› \ i § › WW_ . rm.” mm , A.\__.._,,,4 A _ ., _ 0 m_ __ “J 4 i i_Å_u_w_ H __ “n w_w V. “AM Ä , Vi_ ._ _ __ du_ ___.__.____H , WWMM .__mm ,_ _ _T_ ,W ,i,___._,.'_ Ä __._____V_A,AA ___ WW.. _ _____ , I i ._,..__A Ä . , A A _._;,.V ,_ ____._.1 i; ,WA____._._W_VVA__ ._______._ . V__.A _ _,,_A____,., , 7,, . ....u_ M., ,, g 7. . ,y f V r g :5;: //áDøYâ/áf/á//Ãáyøfä/ø :TÅ/;Mr 6/61/ 1% , 4=1/ 55/52 M /Q /7 '5743' % /Wz JYEZsz ays/á. "ev/4 :95//7/06//73/1 ;x/“á/ ø/gøøzm,MWf _ ,, ,. _, _, , ,, 575.70/ /Araéåc/ ;md/.W 574244 4' //cøY' Äcwyøä/ /êM//Wäc///fi 6% // ”á/,éz//d f »Fk/'47 /0/4/;4'1 693V' mgø 42 L! ar/ew///zä / Ir /øMâZi/ÖSAJ off/M 50 ML c? /7//5 7/'6/7 64% /69 (9/44 m m 5 áêå'/ z; 4%: › ,fa/W 0/ mr ”t /e 699/ /4 4a! __ø 5/7/ /77 á/Ãø/.r/éza M , nå:) C9 45 '7 ?44 f 0 M L( 2/ /2/ W 76', 1:/ féøz Z % /féøy ?MÅ/6:554 i; ;4 ç/y/?ê/ e /7/wj/ ":2/ M 0/7 ._5' Å Ä zM :7 . “572 " 'I 2 _ ., Å 2/Å/Wéasç/W. /áåéz/ ha* /áuÃf//wxf/ 5744. . ... › . 7. Vi _/7/á36”64/&0//.//%W/6//Å< ,áMNz/aø . . i Vrigékx/ééø_ › 72/5 7 i ' Z EA/L//á å M74 C: TJ MÅ' _v 7 W i_ i_ /Ff ,44.57 2/ //ÖZZZÃÄÖ/J 'Of/7 ZP: _42/74wø ?M 5/ ,22/46 944; øâ/ááåá ,m ,äJ/ámjvéz/oñ 771.52 __ ” ?EA/Vf C: ,lr M/:r ,4 Ö: /6JJÖ,,,, /3 /4 ?1.3 / M 5/ L ,pá/U 6/4414/ á* ,råd/c: M o .fc/;rpçrøZy/a //Ãéég ,4/0 /35 75 7/4 » 5/2/ M V_ /Ãg ;75/2 ,2/ij 6.5 GAED 5 <%"ar /9Ö? 6._.4 ?'25 /9/4