Mord i Holaveden

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

l“nw'i _ulT 4' ' ' ' ' Ett mord på Holaveden år 1 521. | Av Herman Schück. I riksarkivets samling av medeltida handskrifter finnes en volym, som går under namnet ”Hans Brasks registratur”. Den här nu signum A i' ; tidigare kallades den oegentligt ”Riksregistrata ret A”, och den står ännu framför det magra kungliga registratu ret för Gustav Vasas tidigare regeringsår. Tillsammans med ännu några handskrifter i riksarkivet och Linköpings stifts ochrlands bibliotek utgör den en rest av det för svenska förhållanden ovan ááchh _/_,7 ligt rika arkiv, som vid medeltidens slnt bildats vid biskopsstolen _ och domkyrkan i Linköping. Vid en tid_ då den unge Gustav Vasaskansli ännu stod i sin ofullkomliga begynnelse, 'fungerade biskopskansliet i Linköping enligt kyrkans gamla traditioner. Den sista registratnrvolyme'n därifrån vi måste antaga att andra nu försvunna, föregått den visar oss i detalj biskopens verksamhet från julen 1522 till maj 1527, då resan till det ödesdigra riksmötet i Västerås före stod; Besluten där ha aldrig införts i registraturet.. ' Jaturligtvis har detta registratur blivit en lmvudkälla för var kännedom om dessa avgörande_ ar : .till den grad att uppfatt ningen'av dem såsom en tvekamp mellan kungen och Iinköpings biskopml till viss del torde bero på att större delen av källmateria let härstammar från Brask. Han. framträder såsom avsändare av hundratals brev till Gustav Vasa, ane Jönsson, Johannes Mag nus, bisk0p Magnus i Skara m. fl., men också. som mottagare av en mängd el jes okända klrngabrev. I Redan tidigt utnyttjades_ volymen av historiska samlare och för ' fattare, och i första delen av Linköpings biblioteks handlingar, nt kommen 1793, trycktes ett_ mindre urval av'breven efter den forne linköpingsbiskopen Erik Benzelius avskrifter ur riksrådet Hogen skild Bielkes avskrifter från 1500talets senare del. I den två år 79' smn...._n._m,__' ' senare utkomna andra “delen bem'nte manen konsekventare tryk. ning av breven direkt efter Bielke. Men därefter nedlades hand lingarna och först 1:425 började i lialnllingar rürnm'le Skandina viens historia_ en fortsättning utkomma, nu efter originallnunt skriften; fem_ år senare var utgåvan fullbordad. Senare ha en mängd brev åter tryckts i Konung Gustaf I:s registratur_l_ De äldre ntgåvorna' ha. många läsfel, men de brista också_ _i att _ 'de inte. ge någon rättvisamle bild av Hans Breaks registratur. ' Detta innehåller ej alls bara avskrifter av in och 'Ingående brev. Insprängda mellan brevavskrifterna finnas notiser om domar i äktenskapsmål, prästinvigningar, visitationer av kyrkorna i_ det stora stiftet, nppbörd av olika slag. ' ' . i . i Dessa notiser w liksom manga brev av intern stiftsknraktär ha utgivarna i regel hoppat över, eftersom de ej _äro av intresse för den politiska rikshistorizen. De ge dock en för svenska förhållan_ den enastående konkret bild av den medeltida biskopens mångskif' tande verksamhet. 1' något. fall som i det föreliggande kan notisen svälla ut. till en hel liten novell ur senmedeltidens Sverige. av en art som eljes stundom förekommer i städernas tänkebücker. Innan berättelsen får taga vid, här något sägas om den som skrivit. ned den. I en nära samtida linköpingshandskrift finnas utförliga instruktioner för biskopens ämbetsmän. Kanslern åläg ges där att skriva ut biskopens brev med största omsorg, så att de ej kunna förfalskas, att i registraturet införa viktiga in och ut gående brev i deras helhet, mindre viktiga blott i referat, samt av biskopen avkunnade domar, Han skulle följa biskopen på visits tionsresor och därvid assistera honom vid gudstjänsten. Den, som hade att för Brusk utföra dessa viktiga åliggauden, var kaniken Hans Spegelberg. Han var väl 'fud sin herres förtro ende. Han var noggrann. bade god stilistisk förmåga och en vae ker, jämn handstil. Brask har anv:int honom även för privata upp drag såsom att skriva krönikor och att föra biskopens enskilda kopieböcker. _Spegelberg följde sin herre i landsflykten och blev som han utsatt 'för Gustav Vasas hämndlystnad. Han dog först 1548 såsom medlem av den lilla svenska kolonien i Birgittahuset i Rom. I Pingsten 1523 vistades Hans Brask på sitt käraste tillhåll, biskopsborgen' Nor (Munkeboda) vid Motala ströms utlopp 'ur 80 I Rose Cl] ll ' i_ stå Hotet soekr såg c _ Mt pen mörc pen även Put: ett någc slöj: A i 18 dnd för den gan oft bor laid gin lva f nl sin; stö km' :ll'fl me üv bn ni 0...... m4... en i hög marc. tryck lladea band * e Skand inaá riginalhand mare ha en i tur. . ockm't i att 1' l'Pgmi'al'll r. gående brev. om domar _i 'korna i det skaraftär ' intresse för :al förhållan ns mångkif ;ande _ kan dena Sverige, tänkeböckcr. om den som skrift finnas ' anslcrn åläg Jrg, att de :21 in och ut erat, samt av en på visita ten. * _ l. Mikäanden, her 'es förtro a och en vac ' privata upp iens_ iskilda :ten ?31:11 blev lan dog först irgittahnset i taste tillhåll, ns utlopp ur Roxen. Tredjedagen (26/5) kommo till honom ett par bönder från Motala och förklarade sig ;1. sockenbornas vägnar beredda att ge socknena nye prästnllt vad honom lagligen tillkom. Biskopen ut sag da_ Nicolaus Skiulf från Söderköping till_ kyrkoherde där, och en notiahiirom infondos i registraturet. * ' ' i Men när Jogan smålänning i Särstad samma dag inför bisko pen anhöll, attRinna kyrkogård måtte renas (skiras), sedan en mörderaka hefunnits ha begravts i dess Vigda jord, och när bisko pen biföll hane anhållan, då sattes slutpunkten 'för ett drama av även för 'den tiden ovanlig art. Spegelherg fann sig föra'nlâten att i stället för att avfatta en kort notis återge hela händelseförlop pet, sådant han uppfattat det (f. '17 r_'18 r). Han gjorde det. på ' ett utOmordcntligt sätt. Han kan blott beklaga, att han ej gett någon upplysning om_ hur brottet uppdagades' och mördaren av slöjades. ' ' ' ' "HmH .Vila flmRaoul mördade. Hans i' Götaryd. Anno domini 1521 fetia secunda post. dominicam Invocavit (18/19) Sila lvarx:aon i Ekeberg: i Åby socken under IIolaveden mör dade Hama i Güteryd i Rinna socken. som han själv bekändcs inne för ett satt. ting där han dinndes till döden. Då ärendet rannsaka dea hekändes han uppenbarliga för allom där nålvoro på tinget, sä gandes allt hnru'det gick till: först att Hans hustru hade titt och ofta begärt. av Nils Ivarsson att han skulle taga Hans av dags. att hon måtte bliva av med honom, fölty bonden och hustrun kunde aldrig väl förlikas eller draga över ena. Den tid gåtaningen akedde gingo de alla tre över IIolavcden. Då gick Hans föreoch Nils Ivarsson och Hans 'hustru efter. Då. bad hon Nils att han skulle fullfölja och fullt. göra det han hade henne lovat. Då på det sista slog han Hans vid örat så fast med yxhannnaren att Hans han störtade. Likväl i dödalemen bjöd han till att resa sig på annat knä. Då sprang strax hans hustru till 'hans yxa, som rök av hans arm då han störtade, och slog honom två hugg i huvudet; och hade med 'sig ett stycke av ett gammalt ñkh'idc. som hon strax kastade \ över hans huvud och band till med tre baattåtar. som hon ock hade burit med sig. Sedan drogo de båda honom ned i ett kålrr eller mosse och grovo honom där ned, Då gick hon på en backe och tog en stor häll, ganska svar, och lade på honom. medan Nils Ivarsson högg riset på mannen. ' Sl ”LI är ' Det snde _Jogaur Smålänning i Sill'sind illininrmeken för min ' herre tredje dag pingstdngn. den tid han var sockenmännens 'lind till min herre_ att kyrkogården måtte skirå'ls. Sedan dömdes samme Nils Ivarsson till dödenefter hans egen bekännelse. Då monndes ' han _tre room'på marken där han hnlshöggs .att hon :'in då skulle 'säga 'sanningen om hustrun nu' skyldig eller ej. Hon höll nllt saun ma tal.«Den tid klädet rar bundet för hans ögon sporde de ock honom om det samma ärendet Han svarade 'vilja därpå lidn döden 'att sent var ngt därom och ej osnnt; med det stod han sin rätt. ' Och den mördade mannen stod 'och haver ståndet'ojordnd på tredje året, förty 'hans hustru dog torsdngen dillnäst efter ntnn skål och skriftemål. Men somliga. sade att hennes döda bonde som mördad var skulle så huva. slagit henne att hon icke kunde leran. Och Sema sade efter mördaren ord att hon sprängde eller fölslet; sig invärtes på den stora. häll hon har på sin mördade bonde. Då jordndes hennes Iegemel i kyrkogården, som icke lande borts förrän ärendet hade varit rnnnsakatefter Ingen. Sedan vart det klagat för min herre; då lade hans nåd hustruns foder och hinder lang före att hon intet vnr vållandes i sin ,bonden död, ändock att Ingen håller det nämnden 'skulle vñrjnin eller fälla'n, vill:en Ing de ej kunde åstad komme. Sedan blev det klagat för Gustav Eriksmn, riksens föreståndare, två resor, ena resan i Vadstena. och andra resan' i Linköping; då sände han åklngnn till min herre, den så dant ärende bör att hantera. Då efter det att hennes folk komme hej lag åstad, då lade min herre hans folk lag före, som mördad vart, att de skulle svärjn det Hans ror ej vållande i hennes död, vil ket de ock gjorde tisdagen infrn octnras nscencionis domini ( 18/5 _. 1523) på Hogstada ting i Göetrings härad; och ty sändes min her re deran namn som Ingen gingo på en skrift så lydande som här _ efter står: Anno' domini 1523. Dessa gingo lag för Hans i Gütnryd ,att han ej var vüjendes eller vållanden att hans hustru blev död. _Peder Hnit i Sannkulla, J egen 'i Mosabode, Anders Månsson i Gö taryd, Måns Jeppesson, Måns Brnnthere, Sven riddare, Nils i Högnestadn, Peder Jogansson i Mjärdnvi, Anders Jogansson i Blngstada, Nils Månsson i Skruknby, Olof J ognnsson i Silrestada, Anders Finvidsson i Jillslätt. Ty ger min herre lov till att låta skira kyrkogården igen och kasta henne ut och lägga honom in igen i kyrkogården som mördad var och så länge hade legat ovan ' 8:3 \ vnr oskyl . Illillllllêll \ q jord förrai eostis (26 Rättegå tingnr ha den karm av kyran 1'erIn se efter Sönd: Dock:len: Akliide: Svår = tu Legemel Intro oe Sorunda :l: l In. Nu: 3; rrul'afl'y jo Mulrr'ipiny ;_ of King (Fi, of ”were 1:: the Bishop: .contains r! by the Bier rm the former m: "rim hur I: alfterlcerda ”mir trim utom' Him' “Jmfer h HM:er or mmy on! I ken_ 'för min lânnene hud under; samme Då nmnndfes än diknlle Iüll allt Sann _mrde de ock lå Iidn döden_ m sin rätt. t qjorüud på; st av.: utan 1:! hann_le som_ e kunde leva. \ 3 eller fölslet de 'de Då : beim förrän .rt det_ klngnt h händer lag lock att Ingen ken Ing de ej' _ ;fav I'lliksson, ena. och andra herre, den så 35 :folk komme r, :mm mördad aennes' död, vil ; dumini (13/5 ändes min her lanule som här ianr ' Gütaryd ustlnknlev död. Månsson i Gö riddare, Nils i 's Jovanason i en il'wnestadn, .or 'till att låta. ägga honom in ' hade legat ovan i juni förrän ärendet \ . tingnr lnule 1åit_t' ntt rät] :nt lngfnret. Scenndn hum tertinllie pellthe “mig (26/5) 1523.” _ n . . . Rättegñngsförfau:mdet var att den anklagade krinnnns släk 'n henne med häradsnålmndens ed att hon var oskyldi"._])å'11åg0n sådant ed_ ej kunde åstadkommas, var det. den kärnnde pau'tens rätt att med_ hñrmlsnåimndens ed styrka :lit munnen ynr oskyldig. Eftersom målet rörde sig om en kränkning av kyrkans Vigda jtml, skulle det rätteligen :u'qlümn's av biskopen. Ordförkluringur : Furia. seenmln post llulninlL:un In\'ucn\'lt=nlnh'n veckudngen (mñndngrnl efter söndagen Inrucnvit. Dödslemen = q'iüdskmtlpen. Åkliide ; silngfüeko. Svår ._ tung. l'.e:_;e|nel.=lekn1nen. ' . I Intra mammaz ;weenelunis duminl=i retkun efter Kristi hlnnnelsfilrd; Seenndn inn'n tertln _dle pentheeustls=kL 2 tredjedng_ pingst. Summary. Hernqu Schück: .Ä Murder in Holavedeu in 1521. ln. the Swedish, State Archives in Stockholm is kcpt Bishop Hans Brush'x Mylany for 152341527. Three av:ch the yours during which this Binhnp of Linköping :caught in min to dereud. the Unfhoiic Church uyuhmt Hu ;tumkx of Jü'ny Gustarus Vagn. 'I'Iw regnatry in :hc principal .source for the history of these years and most of it miste in print. Burman” items emmaning the Bishop] administration am! juriudfcüon are not in'w'iuf. Out: of Hmm IrmfaJna ndeMi'ch account of a murder :md Na h'yul raiwcqm'mex, mn'ch ' by Hu.: thhmfa ehurueller, Hmm Spcyclbcrg. (in "IC way through HUML'CIICM forex: in southout Östergötland unc farmor murdercd another farmor _uf Hm rummet of the lama's 'wife und with. her help. They burird the body in 1: :mer:an Tin: wwumr died :shortly rrftcricurds mrd :wa burlcd in. the churehyurd. Lntcr the murdercr confcsacd their crime and. :cm: put to 41mm. “When the manmu's khwfolk could, not mccm' Mur shc ?md not caused. her Inubmni'a drum. but the murdrrcd man's knufer hud. taken ”mir cum hc Juul mot ('(IMiL'll Iain wife's daurh,_the Hiahnp ordern! Hm rhnrøhynrd to be Hannud. Hu: :romarna body to be finns; rm: and the man's body to be huricd mere. I ' ?i i :kxnejmüxgrsgül 12,.,