Heda lärarebostad

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

nder' 'den :gångna sommaren or En'›nvrlärarebostad uppförts vid eda skola. Byggnaden, som är i 'enne Våningar. =innehåller i första Tania' 'J'r'rtreÅrurn och kök, hall, *eneñngqüm och övriga erforder 28 : ensamt i andra vånin en urnoch kök. hall, bad um'm III. ggn är ett reverterat trä :med ällarvånin2“ av cementbe ^ om va (digt _'isolerats med " t egçlwtilll en meters höid ve markvta'n." Mellanväaaarna äro KälfaIVåñingen innehåller ör matkälllare. vedbodar, ;tvättstuga :med skön _ ”t en del andra utrvrn e Ett ?andfritt arkiv för förva Q, _ I gmfnünens handlingar är “Bostadsvâimgarna äro medernt ktêinredrda och försedda lla* “utida bekvämligheter, så a l 'dningar varmt och c ;och elektriskt ljus :åda “koken finnas röstfria V tl'värmenanna med näutnfng trll iärnspise'l. ' ' uppförande har “kommitté beståen WLorin. Heda, Oskar olstadu Josef Larsson, arald Bengtsson. Tu k Spörk, He Tm ?1121 dilånSfEiort som ' ?Kens'kao här _____._ ärarebostad färdig f Hedaa av nedlagt ett omsorgsfullt arbete.å Arkitekt har varit murarmástareç Gotthard Goldberg. Hvilan, Svans*. hals. Så 'gott som 'samtliga arbeten ha utförts på entreprenad. Entreprenö rer ha varit: för träarbetet bygg mästare *Ernst Lindgren. Väversun da. för 'murningsr :nr fl. arbeten mu raremastare 'Eric J. HagströmHad detorp. 'målning och tapetsering :målaremä'stare Nils Rama. Heda, plåtslageriarbeten plåtslagaremästa re A. Lindvall. Ödeshög. elektriska installationsarbeten ,montör E. “Ek dahl, Mtölbv. sanitära anläggnin gar Lundstedts röra.b.. Vadstena, grundgrävningsarbeten 'hrr Eric Gustafsson. Strömsbro. och Holger Andersson. Stenbrovtom. samt drä neringsarbeten hr Thure Arab, Di \ sevid. Arkivdörrlzn är inköpt från Bröderna Sporrong. Stockholm. Största :delen av trävarorna ha le vererats av 'Ödeshögs 'snickerifa brik, iärnvaror och *kalk av Väder stads iårn och maskinaffär, murte gel från Tiugbv tegelbruk och tak tegel från Heby. *Lärarbostaden har erhållit ett vac kert läge, och dess exteriör utgör 'ett vackert inslag i landskapäbilden. BVEgnaden är utvändigt färgad i svagt gulaktig ton och soritrappad med Ilistverk. foder och kanter slät Dutsalde. nggnavden; uppförande har dragit en kostnad av c:a 26.000 kr.