Kråkeryd

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

.I . i I I .r .If ,ha . ' .. t f ' . _ R åÅORT 2014)? ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP'1 ( I . ,' O NJ._›_:..TOMTER I JRAK. RYD t_ . 5" ' I. I_ 'JH .II '1: 1 _l . .. _' “laid” »'51 ' _ I! . '“ *“' m'l ' ' ' ' ' KRÅKEBXDJ=8 . . . › ' vÖ.DESH_Ö,GSÄNG*2':1AÃ'IFL ' * ÖDESHÖGS S__OCKE=N '.ÖDESHÖGS KOMMUN I . _ I QSTERGÖTLANDS LÄN 'J' _1 'f ›'4' .. n .a . ;plr. ' .'ERIKA RÄFI EVA_ (OTZ *En ..___ Nya tomter i Kråkeryd Innehåll Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Områdesbeskrivning och fornlämningsbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Metod och dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 2 Referenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Tekniska uppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Bilaga 1. Registrerade lämningar i Fornminnesregistret (FMIS) inom utredningsområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Omslagsbild: En blick inom fastigheten Krdkeryd 1:10, iden sydligaste delen av utredningsomrddet. Foto Erika Raf ÖM U ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Box 232 ° 581 02 Linköping ' 013 23 03 00 ' www.ostergot|andsmuseum.se Sam manfattn | ng Östergötlands museum har utfört en frivillig arkeologisk utredning etapp 1 inom fastigheterna ÖdeshögsÄng 2:1, Kråkeryd 1:8, 1:7, 10, 2:13 och Frebol 1:5, Ödeshögs socken och kommun. De arkeologiska insatserna föranleddes av detaljplanearbete inför framtida bostadsbebyggelse inom fastigheterna. Inom ut redningsområdet är tidigare fem fornlämningar kända: en gravhög, en hålväg, två milstolpar och en väghållningssten (Ödeshög 34 35, 90 92). Sammanfattningsvis resulterade utredningen i tre nya fornlämningar: Kråkeryds gamla bytomt (Ödeshög 238) och två torplämningar (Ödeshög 240, 243), varav torplämningen Ödeshög 240 ligger utanför undersökningsområdet. En framtida exploatering inom fornlämningarna bör föregås av en arkeologisk förundersökning. Dessutom dokumenterades två torplägen som har fått den antikvariska statusen bevakningsobjekt. Förutom dessa har fem lokaler av olika skäl klassats som utred ningsobjekt. Det innebär att sammanlagt sju objekt (torpen och lokalerna) bör bli föremål för arkeologiska utredningar, etapp 2, inför en framtida exploatering. För ett delområde avråder Östergötlands museum helt från exploatering. Det gäller södra delen av fastigheten Kråkeryd 1:5 och ytorna söder därom. Här är en gravhög (Ödeshög 35:1) och en hålväg (Ödeshög 90: 1) belägna. Erfarenhetsmässig vet man att synliga gravar ovan mark brukar innebära att ytterligare ett stort antal gravar, som idag är dolda under markytan, finns i området. Dessutom innebär ett ingrepp i delområdet att hålvägen, som sannolikt är förhistorisk, kan skadas. Erika Räf antikvarie Finspång K. L Norrköping 6451000 6450000 476000 477000 Teckenförklaring m Utredningsområde ° Fornlämning Fornlämning Fornlämning Kråkenzo v_ _ ,_ .1, naturreservat" ' .' _ to .2" i* i //Xä I ' i I i ._ Amerika Mauritsberg ;i _ ' j' I .XI/_HNLJ IIS»II 1.71:) I). I_ I I_ /Ilr fm. MALTMOSSEN " f \ : \___/ 3 “' / Kr' ,F r / 3 x _H_ __6/ . 3_ ..___ \ I ' r' ' '_ i // .H1 'I' ' I (If I. "I" ' *9 1. f ,._.<"'.'I'§|Aál1mcissen I 476000 477000 Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med undersökningsomradet markerat. Skala 1:10 000. 6451000 6450000 Inledning På uppdrag av Sandströms Projekteringsbyrå AB utförde Östergötlands museum i november 2014 en fri villig arkeologisk utredning etapp 1 inom fastigheterna ÖdeshögsÄng 2:1, Kråkeryd 1:8, 1:7, 1:10, 2:13 och Frebol 1:5, Ödeshögs socken och kommun. Den arkeologiska utredningen föranleddes av de taljplanearbete inför framtida bostadsbebyggelse inom fastigheterna. Förutom planerade nya villatomter ingår också en ny väg in till området från Riksettan, gångvä gar samt ett område för bolllek, i utredningsområdet. Sammantaget berörs ca 21,1 hektar; huvudsakligen bestående av åker och hagmark samt redan befintliga villatomter. Genom området går en lokal grusväg, som är en del av den äldsta landsvägen mellanjönköping och Östergötlands centralbygder, den s k västra Holaleden. Vägen har förhistoriska anor. Uppdraget hanteras direkt mellan beställaren, Sandströms Projekteringsbyrå AB och utföraren, Öst ergötlands museum. Arbetet genomfördes därför utan länsstyrelsebeslut enligt Kulturminneslagen (KML). Ansvarig för kart och arkivstudier samt utredningens inventering i fält är antikvarie Eva Klotz. Antikvarie Erika Räfär projektledare och har också sammanställt rapporten. Områdesbeskrivning och fornlämningsbild Utredningsområdet ligger ca 5 km söder om Ödeshögs samhälle, i ett högt, naturskönt läge ca 200 m öster om Vätterns strand. Den branta strandterrängen ner mot Vättern, omedelbart väster om det aktuella området, bildar Kråkeryds naturreservat. Utredningsområdet karaktäriseras av ett småskaligt och ålderdomligt odlingslandskap, med välhävdade ängs och hagmarker. Lokalvägen som går genom ut redningsområdet är ursprungligen en äldre sträckning av huvudvägen mellan Jönköping och Östergötlands centralbygder. Den äldre sträckningen, som har för historiska anor, har under de senaste århundradena ersatts med Riksettan längre österut och därefter av E4zans motorväg. Gården Äng, som gett några av de aktuella fastighe terna deras namn, ligger ca en kilometer från dem, öster om E4zans motorväg. Inom utredningsområdet ligger även fastigheter med namnet Frebol och Kråkeryd. Gårdsnamnet Frebol finns belagt från år 1535, och skrevs då Frøbor. Namnet antyder ett förhistoriskt ursprung. Frebol var länge en ensamgård belägen på samma ställe som nuvarande Frebol 1:6, öster om det aktuella området. På Häradskartan från år 1881 finns förutom huvudgården två jordtorp utmärkta (Johansson 2003). Även Kråkeryd var från början en ensamgård och finns första gången belagd i skrift från 1500talet (SOFI). Lokalgatan genom området går längs en markerad nordsydlig höjdrygg som sträcker sig genom utred ningsområdet. Utmed vägen ligger idag flera äldre bostäder, som uppförts under 1800 och 1900talen. Väster om vägen sluttar terrängen relativt brant ned mot Vättern. Här har under de sista årtiondena upp förts sex bostadshus; vissa som sommarvillor, vissa som permanentbostäder. En ny, kort grusväg ansluter från den äldre vägen till de senast byggda villorna. Lokalvägen längs höjdryggen har utan tvekan ett förhistoriskt ursprung, och var sannolikt redan under medeltiden en viktig landsväg längs med Vätterns östra strand. Lokalvägens forna betydelse som landsväg framgår också av att två milstolpar (Ödeshög 34, 92) är uppställda intill Ödeshögs Äng 2:8, en av tomterna som ingår i utredningsområdet. En knapp kilometer söderut längs lokalvägen också inom utredningsområdet återfinns ytterligare ett vägmärke (Ödeshög 91) liksom ett större hålvägssystem (Ödeshög 90) samt en gravhög (Ödeshög 35). Söder om utredningsområdet, längs med den ”kostig” som återstår av den forna landsvägen vid detta parti, finns ännu ett vägmärke (Ödeshög 36, vid utredningstillfallet omkullfallen) samt områden med fossil åkermark; röjningsrösen och röjda ytor (Ödeshög 187, 150, 149). På kartorna över gården Frebol 1725 respektive byn Kråkeryd 1788 är landsvägen tydligt utmärkt. På Frebolskartan från 1725 kallas den för landsvägsgatan och längs upp i nordost är två milstenar utmärkta, san nolikt samma som idag återfinns inom ÖdeshögsÄng (Ödeshög 34, 92). Fornlämningar i form av hålvägar och en gravhög samt läget i ett ålderdomligt odlingslandskap indi kerar att tidigare ej kända fornlämningar bör finnas inom utredningsområdet. Sammantaget visar forn lämningsbilden att det kan förekomma lämningar från flera tidsperioder inom utredningsområdet, t ex järnålder och medeltid. Variationen av de kända forn lämningarna visar också att det bör finnas olika typer av ytterligare lämningar; t ex äldre vägsystem, boplats lämningar, fossil åkermark och gravar. 6450500 6450000 476000 J 476500 6451000 \ .[ iii/1.' Teckenförklaring E Utredningsområde m Föreslagna tomter ° Fornlämning Fornlämning Fornlämning ..0.0 Now/1 0A _ i. i ' y'jVQVVQv _ v 6451000 6450500 476000 476500 Figur 3. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med atredningsomradet, planerade tomter och tidigare registrerade fornlamningar markerade. Skala 1 :5000. 6450000 Syfte Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om fornlämningar berörs av den aktuella exploateringen samt om möjligt beskriva dessa. Utöver detta kommer presumtiva lägen, så kallade utrednings objekt (objekt på figur 21), för fornlämningar att redovisas inom utredningsområdet. Eventuella torp eller bytomter/gårdstomter som påträffas vid kart och arkivstudierna men där inga fysiska lämningar kan konstateras vid fältarbetet kommer att redovisas som bevakningsobjekt (också markerade som objekt på figur 21), förutsatt att det inte är uppenbart att lämningen är förstörd. Utredningens resultat skall utgöra fullgott underlags materiali den fortsatta besluts och planeringsprocessen. Åtgärdsförslag lämnas (se nedan) för de platser inom utredningsområdet där forn och kulturlämningar eller möjliga forn och kulturlämningar är belägna. Metod och dokumentation Utredningen inleddes med en kart och arkivgenom gång, för att ge en kulturhistorisk bakgrundsbild av området samt ge underlag och stöd för lokalisering av sedan tidigare ej registrerade lämningar inom utred ningsområdet. En arkivgenomgång av Östergötlands museums topografiska arkiv, Lantmäteriets digitala arkiv och Fornminnesregistret/FMIS utfördes därför. Därefter utfördes en inventeringi fält av området. In venteringsinsatserna inriktades på såväl fornlämningar som senare tiders kulturlämningar. Dokumentationen skedde genom inmätning med GPS gentemot den digitala Fastighetskartan, inlagd på handdator. Beskriv ningen av lämningarna följer RAÃ/FMIS nomenklatur beträffande lämningstyper m m. Lämningarna som redovisas nedan indelas i fyra kategorier efter typ och status. Uppdelningen är gjord efter en bedömning av dess kulturhistoriska värde. Här följer en definition av kategorierna: o Fornlämning. Tidigare registrerad fornläm ning med fornlämningsnummer, utmärkt på tryckt fastighetskarta samt vid utredningen nyupptäckt fornlämning (RAÃnr i FMIS, fornminnesregistret). Fornlämning är skyddad enligt Kulturmiljölagen (SFS 1988: 950). Bevakningsobjekt. Registrerad möjlig fornläm ning med fornlämningsnummer, ej markerad på tryckt fastighetskarta eller vid utredningen nyupptäckt möjlig fornlämning (RAÃnr i FMIS, fornminnesregistret). Det kan t ex röra sig om anläggningar som är kända genom tidi gare uppteckningar eller muntliga källor men som inte återfunnits, men som kan ligga kvar under markytan. Detta innebär att lämningens status ej går att avgöra genom okulär besikt ning utan måste utredas vidare vid en eventuell exploatering. Övrig kulturhistorisk lämning. Lämningar med kulturhistoriskt värde, vilka normalt inte faller under Kulturmiljölagen (SFS 1988: 950). Lämningar i denna kategori är de som inte uppfyller kriterierna för fornlämning. Läns styrelsen kan dock i enskilda fall besluta om att fornlämningsförklara en sådan lämning om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kultur historiska värde. Övrig kulturhistorisk lämning registreras med RAÃnummer i FMIS, men är vanligen inte markerad på tryckt fastighetskarta. Hänsyn bör dock visas vid exploatering. Utöver de ovan beskrivna kategorierna kan även arkeologiska utredningsobjekt (objekt) fram komma som utgör presumtiva fornlämningar. Utredningsobjekt är ytor som utifrån sin topo grafi och omkringliggande fornlämningsmiljö bedöms kunna innehålla dold fornlämning och som därför bör utredas vidare vid en eventuell exploatering. 6450500 6450000 476000 476500 | WU] f.” _ w (R, Teckenförklaring C D Utredningsområde _ . | "1.1! “I am I ; ' L _. : inläggi 4 En =:u.u 31* Å” , ._ I I 476000 476500 Figur 4. De sammanslagna kartorna övergara'en Frebol (LMS akt D24:15, 1688) och byn Krakerya' (LMS akt D15135:2, 1 788) ger en uppfattning omforballandet mellan Frebols och Krakerya's markslag och fastigheter. Skala 1 :5000. \1 6450000 476500 477000 476500 477000 Figur 5. Kra°keryd5 bytømt markerad (rätt) pa° kartan fra°n 1788. Söder om bytømten a'r ock5a° en kortare va'gstracka fram till ett vatten/;al markerad (lila Idag sym bara enförsa'nkmngpa' markytan, da'r vatten/;diet har legat. Skala: 1 :5000. 8 6450200 6450000 476000 Teckenförklaring 476200 _'.. .'_m_ UL... " I' 476000 Figur 6. T orpen Ödeshög 240 och 243 markerade på 1788 År: karta. Skala 1 :2000. 476200 6450200 6450000 6450200 6450000 476000 Teckenförklaring E Utredningsområde 476000 476200 I I 476200 Figur 7. T ørpet Ödesbø'g 242 markeradpá 1725 års karta. Skala 1 :2000. 10 6450200 6450000 476400 476600 Teckenförklaring E Utredningsområde .' r . 1 i _ 476400 476600 Figur 8. Ödeshög 244 markeradpá 1801 År: karta. Skala 1 :2000. Resultat Resultatet av den frivilliga arkeologiska utredningen, etapp 1 redovisas nedan samt i figur 21, i tabell 1 och bilaga 1. I figur 21 och tabell 1 framgår också vilka yt terligare åtgärder som rekommenderas. Kart och arkivgenomgång För Kråkeryds del har följande kartmaterial ingått i kartgenomgången: o Geometriska avmätningar för Kråkeryd och Frebol från 1600 och 1700talen (LMS, akt D15135:d10:105, 1639; akt D24:15, 1688; akt D151l4;1,1725). o Storskifteskartorna för Kråkeryd respektive Frebol (LMS, akt D15135:2, 1788; akt D151 14:2, 1801). o Akterna för laga skifte i Kråkeryd respektive Frebol (LMM, akt 05ödj119, 1847; akt 05 ödj142, 1857). 0 Den häradsekonomiska kartan för Sunneryd (RAK, akt Jl 124418, 186877). 0 Den äldre ekonomiska kartan för Kråkeryd (RAK, aktJ1338E0f50, 1948). Genomgången av kartmaterialet resulterade i att utsträckningen av Kråkeryds gamla bytomt kunde dokumenteras genom kartor från 1639 och 1788 (LMS, akt D15135:d10:105, 1639; akt D15135:2, 1788). Dessutom identifierades fyra platser för torp (se nedan under resultatet för fältinventeringen). Genomgången av material från Östergötlands to pografiska arkiv samt relevanta arkeologiska rapporter från närliggande områden gav endast en översiktlig bild av undersökningsområdet. I Skogsvårdsstyrelsens sköt selplan från 1993 för det intilliggande naturreservatet, poängteras bl a den gamla landsvägen, som funnits här sedan medeltiden. På storskifteskartan från 1788 beskrivs den som ”landsoa'gen med darintill varande sanddiken ocb stenkallar” (LMS, akt D 1513 5:2, 1788). Tillsammans med den förhistoriska hålvägen (Ödeshög 90: 1) åskådliggör det två äldre tidsepoker för färdvägen längs med östra Vätterstranden. Längre österut återfin ner man väg 918, som på 1960talet ersattes av E4zans motorväg(1993:8). I Skogsvårdsstyrelsens skötselplan talas det också om att det finns några fossila åkrar med tillhörande hackerör i södra delen av naturvårdsområdet (1993:8). Dessa är dock inte registrerade i FMIS. Vid en kultur historisk inventering av delar av Hålaveden, utförd 1999, registrerades flera områden med fossil åkermark, röjda ytor och röjningsrösen (Ödeshög 187, 150, 149; Nilsson 1999), omedelbart söder om det aktuella utredningsområdet. Figur 9. Sydligaste delen av atredningsomrddet bestod av stenig betesmark, med ballar i dagen oeb ett flertal ro'j ningsro'sen. Fotot visar ro'jningsro'se i förgrunden oeb objekt 1 i bakgrunden. Foto: Erika Raf ÖM 12 Figur 10. Idag ar det en lokal grusvag langs en böjd Figur 1 I. Objekt I i utredningsömradets sydligaste del. rygg, förr var det en del av den viktiga landsvagen mel Eftersom vi efter fa'ltbesiktnin gen inte kunde utesluta att lan jönköpin g och Östergötlands eentralbygder. M at det rör sig om en grav, har lamningen bedömts vara ett söder. Fötö: Erika Raf ÖM utredningsöbjekt. Möt sydvast. Fötö: Erika Raf ÖM \ . , Figur 12. Sydligaste delen av utredningsömradet med röjningsröse. Fötö: Erika Raf ÖM 13 Figur 14. Eva Klotzpa gravhogen Ödeshog 35, mot norr. Hogen ser sken bart hogre ut, på grund av att den liggerpa en naturlig forhojning. Öster om gravhogen gar halvagen, Ödeshog 90, i nordsydlig riktning. Del stenen lyder: No 1 45/ ÖS ] Ö/ 1 M SÖRG:/1854. Mot omradet, dar gravhogen och halvagen ar belagna, ligger oster. Foto: Erika Raf ÖM idag for fafot och ar kraftigt bevaxt med buskar och sly. Foto: Erika Ralf ÖM Figur 15. Planerad tomtmark inom 'låstigheten Krakeryd 1:5. Mot nordvast. I bakgrunden befintlig bebyggelsepa båda sidor om den gamla landsvagen, som går uppe på hojdryggen. Foto: Erika Raf ÖM 14 ' Figur 16. Fastigheten Krakeryd 1:5, mot nordöst. Foto: Erika Raf ÖM ' Figur 17. Planerad tomtmark pafastig /aeten Krakeryd 2:13, mot sydva'st. I bak grunden, ner mot Vat terns brant, befintlig bebyggelse. Foto: Erika Raf ÖM Figur 18. I traddungen i bakgrunden till /aáger ligger Krakeryds gamla bytomt. På det gröna fa'ltet ar en lokalvag och tomter planerade. Mot norr. Foto: Erika Raf ÖM 15 .fii Figar 19. Planerad tomtmark på fastigheten ÖdesbágÄng. Mot sydva'st. Foto: Erika Raf ÖM Figur 20. Lamningar çfler en atflyttadgardfran byn Frebøl. Gardenflyttaa'es via' laga skifle 1857, och finns mar keraa'pa baraa'skartanfran 186877. Byggnaden brann nerpa 1950talet. Mot nordva'st. Foto: Erika Raf ÖM 16 Fä /tin venter/'n gen och föreslagna åtgärder Fåltinventeringen koncentrerades på de planerade nya tomterna inom utredningsområdet (se figur 3) och resulterade i tre nya fornlämningar: Kråkeryds gamla bytomt (Ödeshög 238) och två torplåmningar (Ödeshög 240, 243), varav torplåmningen Ödeshög 2401igger utanför undersökningsområdet. En framtida exploatering inom fornlåmningarna bör föregås av en arkeologisk förundersökning. Två torplågen (Ödeshög 242 och 244), med belågg från kartmaterial från 1700talet och tidigt 1800tal, utgör bevakningsobjekt. Dessutom dokumenterades sammanlagt fem utredningsobjekt: två möjliga gravar samt tre grav och/ eller boplatslågen. Ett av utrednings objekten och det ovan nämnda torplåget Ödeshög 244 är belägna inom samma yta. Inför en framtida exploatering bör arkeologiska utredningar etapp 2 genomföras både inom bevakningsobjekten och inom utredningsobjekten. Dårtill dokumenterades två övriga kulturhistoriska lämningar, en övergiven gårdstomt (Ödeshög 241) och en ladugårdsgrund (Ödeshög 239, utanför undersök ningsområdet). För dessa gäller att hänsyn bör visas vid en exploatering. För ett delområde avråds helt från exploatering. Det gäller södra delen av fastigheten Kråkeryd 1:5 och ytorna söder dårom. Hår år en gravhög (Ödeshög 35: 1) och en hålvåg (Ödeshög 90: 1) belågna. Erfaren hetsmåssig vet man att synliga gravar ovan mark brukar innebära att ytterligare ett stort antal gravar, som idag är dolda under markytan, finns i området. Dessutom innebär ett ingrepp i delområdet att hålvågen, som sannolikt år förhistorisk, kan skadas. Referenser FMIS: Fornminnesregistret på nätet. Administreras av Riksantikvarieämbetet Johansson, L. 2003. Há'luvedeu. Kulturhistorisk bebyg gelxez'uveuteriug Rapport 14:2002. Östergötlands länsmuseum. Kråkeryds naturreservat. Skätxelpluu upprättad 1993. Skogsvårdsstyrelsen i Östergötlands län. Nilsson, P. 1999. Háluvedeu del 2. Arkeologixk och kul turhistorisk inventering. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. Rap port UV Öst 1999:38. SOFI=Institutet för språk och folkminnen/ortnamnsre gistret. www.sprakochfolkminnen.se Kartor Lantmäterimyndigheternas arkiv (LMM): Akt 05ödj119, Laga skifte, Kråkeryd, 1847. Akt 05ödj142, Laga skifte, Frebol, 1857. Lantmäteristyrelsens arkiv (LMS): Akt D15135zd10: 105, Geometrisk ägoavmätning, Kråke ryd 1, 1639. Akt D24: 15, Geometrisk avmätning, Frebol 1,1688. Akt D15114zl, Geometrisk avmätning, Frebol 1, 1725. Akt D15135z2, Storskifte, Kråkeryd 1788. Akt D15114z2, Storskifte, Frebol 1801. Rikets Allmänna Kartverks arkiv (RAK): Akt Jl 1244 1 8, Häradsekonomiska kartan Sunneryd 18 6877. Akt J 1 338E0f50, Ekonomiska kartan Kråkeryd 1948. 17 6450000 476000 l 476500 l dilxzsiåti_ Teckenförklaring E Utredningsområde Föreslagen utredning etapp 2 åg Föreslagen förundersökning LO ä Exploatering avrådes Fornlämning/Övrig kulturhistorisk Iämning/Uppgift om torp m Föreslagna tomter .. Me* 8 \ 8 D › tågteåeâå s *7 * ' i |' I 0 deshög 239 M m © Lantmäteriverket MSZOO8/O6551 | 476000 l 476500 Figur 21. Karta som visar ntreøiningsornráa'et med fornlämningar, föreslagna delområden for arkeologisk förunder so'knin g och arkeologisk utredning etapp 2 (Objekt 15) samt delomráde som bor nna'antasfrán exploatering. Skala 1 :5000. 18 6451000 6450500 6450000 Obj id Lämningstyp Beskrivningsord Antikvarisk status Åtgärdsförslag Kommentar RAÄ Ödeshög 34:1 Vägmärke Milstolpe Fornlämning Bevaras RAÄ Ödeshög 35:1 Hög Grav Fornlämning Bevaras RAÄ Ödeshög 90:1 Färdväg Hålväg Fornlämning Bevaras RAÄ Ödeshög 91: 1 Vägmärke Väghållningssten Fornlämning Bevaras RAÄ Ödeshög 92:1 Vägmärke Milstolpe Fornlämning Bevaras RAÄ Ödeshög 238 Bebyggelse Bytomt Fornlämning Arkeologisk Kråkeryds gamla bytomt. lämningar förundersökning Ark förundersökning gäl ler den del av bytomten som ligger inom planerad vägsträcka inom UO. Kan undvikas om vägsträckning ändras. RAÄ Ödeshög 239 Husgrund Ladugårdsgrund Övrig kulturhisto Ligger utanför UO. Tillhör risk lämning Frebols utflyttade gård Ödeshög 241 RAÄ Ödeshög 240 Lägenhets Torp Fornlämning Ligger utanför UO. Ligger bebyggelse intill äldre landsväg mitt emot Ödeshög 243 RAÄ Ödeshög 241 Bytomt/ Gårdstomt Övrig kulturhisto Frebols utflyttade gård gårdstomt risk lämning RAÄ Ödeshög 242 Lägenhets Uppgift om torp Bevakningsobjekt Arkeologisk ut bebyggelse redning etapp 2 RAÄ Ödeshög 243 Lägenhets Torp Fornlämning Arkeologisk bebyggelse förundersökning RAÄ Ödeshög 244 Lägenhets Uppgift om torp Bevakningsobjekt Arkeologisk ut Sammanfaller med Objekt bebyggelse redning etapp 2 4 Objekt 1 Stensättning Utredningsobjekt Arkeologisk ut redning etapp 2 Objekt 2 Stensättning Utredningsobjekt Arkeologisk ut redning etapp 2 Objekt 3 Grav och Utredningsobjekt Arkeologisk ut Ligger väster om gravhög boplatsläge redning etapp 2 RAÄ Ödeshög 35:1 Objekt 4 Grav och Utredningsobjekt Arkeologisk ut Sammanfaller med RAÄ boplatsläge redning etapp 2 Ödeshög 244 Objekt 5 Boplatsläge Utredningsobjekt Arkeologisk ut Intill RAÄ 238. Kort redning etapp 2 vägsträcka och vattenhål dokumenterat på karta från 1788 Tabell 1. Tabell som redovisar atgarelgfårslagen efter elen arkeologiska utredningen etapp 1. 19 20 Tekniska uppgifter Fastigheter Socken Kommun Län och landskap Fornlämningsnummer Fastighetskarta Koordinater Koordinatsystem Typ av undersökning ÖLM dnr ÖLM projektnr Uppdragsgivare Projektledare Personal Fältarbetstid Totalt undersöktes Foto Analyser Fynd Grafik Renritning Grafisk form ÖdeshögsÄng 2:1, Kråkeryd1:8,1:7, 1:10, 2:13, Frebol 1:5 Ödeshög Ödeshög Östergötland RAà Ödeshög 34:1, 35:1, 90:1, 91:1, 92:1 m 11 64E 5h so E476009 N6450002, E476663 N6450787 Sweref99TM Frivillig arkeologisk utredning etapp 1 3 67/ 14 5 3 1 620 Sandströms Projekteringsbyrå AB Erika Räf Eva Klotz 20141118 19 21,1 hektar Digitala Erika Räf Lasse Norr Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands museum. Ur allmänt kartmaterial ISSN 14039273 © Lantmäteriverket M52008/06551 Rapport 2014:51 © Östergötlands museum Bilaga 1. Registrerade lämningar i Fornminnesregistret (FMIS) inom utredningsområdet RAà Ödeshög 34:1 Milstolpe av sandsten 1,15 m 11, 0,5 m h (NNÖSSV) och 0,12 m tj. Rundat överstycke. Rest i ett kallmurat postament av gråsten, kvadratiskt 1,75 m sida (NNÖSSV) om 1,5 m h. På VNV sidan inskriften ”1/4 MIL”. Terräng: Villaträdgård Orientering: 5 m ÖSÖ om väg och 8 m NÖ om RAà Ödeshög 92. Bedömning: Fornlämning RAÄ Ödeshög 35:1 Gravhög 67 m i diam och 0,50,6 m h. I ytan talrika 0,20,3 m st stenar. I N delvis synlig kantkedja, 0,1 m 11, av 0,250,40 m st stenar. I NÖ en gammal grop, 2,5X1,5 m (NÖSV) och intill 0,3 m dj. Beväxt med buskar och sly. Högen är skenbart högre på grund av att den ligger på en naturlig förhöjning. Terräng: Moränrygg med berg i dagen. Hagmark. Orientering: 15 m SÖ om väg och 23 m SV om åkerkant. Bedömning: Fornlämning RAÄ Ödeshög 90: 1 Hålväg, ca 400 m 1, 24 m 11 och som mest 0,5 m dj. Sträckningen är delvis parallell med mindre väg, som hålvägen slutar i. Hålvägen är svår att följa i ett sankt parti och är avbruten av en åker i S. Terräng: Åker och betesmark Bedömning: Fornlämning RAÄ Ödeshög 92:1 Milstolpe av granit, 1,4 m 11, 0,8 m br (NNÖSSV) och 0,3 m tj. På NV sidan inskriften: ”PER / BRAHE / C : IW / ÅR 1680” På baksidan inskriften: ”1 MYL”. Stenen står direkt i marken. Rest på nuvarande plats, där den tidigare låg övertorvad. Terräng: Vägren Orientering: 2 m Ö om väg och 18 m SÖ om NÖ hörnet av boningshus. Bedömning: Fornlämning RAà Ödeshög 238 Kråkegds gamla bytomt, 6090X3080 m (VNVÖSÖ), utsträckning efter kartor från 1639 och 1788, den äldre med ett kronohemman, den yngre tomten något utvidgad för två hem man. Inga grunder noterades förutom en jord och stenvall , ca 40 ml (NNÖSSV), 1,5 m br och 0,40,5 m h, mellan äng och igenväxande tomt, som möjligen kan innehålla äldre gränshägnad. I områdets Ö kant är upplagt sentida tegel. De sista byggnaderna, boningshus och ladugård, på ömse sidor om väg (NVSÖ), revs på 1970talet, enligt uppgift från markägaren. Bedömning: Fornlämning Referenser: Lantmäteristyrelsens arkiv, akt D1513 5 :d10: 105, Geometrisk avmätning, Kråkeryd 1639. Lantmäteristyrelsens arkiv, akt D1513 5 :2, Storskifte, Kråkeryd 1788. 22 RAà Ödeshög 239 (utanför utredningsområdet) Ladugårdsgrund med utbyggnad, något i vinkel, 1114x1015 m (NNÖSSV). Den VNV delen är 11x10 m (NNÖSSV) och 0,30,7 m 11, med i VNV, SSV och ÖSÖ sidorna tätt lagda 1,52 ml rundat tillhuggna 0,50,7 m 1 stenar. Indelad i två rum av en 0,1 m br och 0,1 m 11 smal cementbalk (VNVÖSÖ). Längs VNV långsidan är ett uppbyggt foderbord, 11 m 1 (NNÖSSV), 0,4 m 11 och 1 m br, av cement över en kärna av stenar. Grundens SV hörn är skadat av bruksväg. Utbyggnaden, intill ÖSÖ sidan och förskjuten 3 m mot SSV (bildar vinkel), är ca 10x5 m (NNÖSSV) och 0,30,5 m 11, delvis stenskodd. Den ligger på ca 0,3 m lägre nivå än den VNV delen. I dess NNÖ ände är en 0,7 m 11 jordhög, under vars S sida skymtar S halvan av en liggande platt cementring, ca 3 m diam med 0,25 m br och minst 0,1 m dj kant. Ladugård tillhörig en utflyttad gård från byn Frebol vid laga skifte 1857, belägen N härom. Enligt uppgift från markägaren brann gården ner på 1950talet, dock oklart om la dugården också brann ner. Bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning Referens: Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 05ödj142, Laga skifte, Frebol 1857. RAà Ödeshög 240 (utanför utredningsområdet) Torplämning, bestående av 1 husgrund. Den är 6X6 m (VNVÖSÖ) och 0,20,4 m 11, medi N en 0,4 m 11 stensyll och i NV, V och Ö hörnstenar, 0,3 m 11 och ca 0,4 m st. I SÖ hörnet är spismursrest, ca 4 m diam och 0,4 m 11, som sträcker sig något utanför kanten. Övermossad. Intill och SSV om grunden är en oregelbunden grop/ svacka. Rest av källargrop? Torp enligt karta från 1788. Orientering: 8 m SÖ om väg (NÖSV). Bedömning: Fornlämning Referens: Lantmäteristyrelsens arkiv, akt D15 135:2, Storskifte, Kråkeryd 1788. RAà Ödeshög 241 Gårdstomt, ca 30x25 m (NS), bestående av 3 husgrunder (trelängad) med en bostadshus grund flankerad i SÖ och SV av två mindre grunder, den i SV med spismursrest. Tomten är uppbyggd på en mindre hällbunden moränhöjd, och kantas i V, N och Ö till stor del av kallmurning, 0,51,8 m 11, huvudsakligen som sidor till grunderna. Grunden efter mangårdsbyggnaden är ca 15x57 m (ÖV) och 0,20,4 m 11, med mot S en 5X2 m st utbyggnad (ÖV). Grundens N och V kallmurade sidor är utifrån 0,51,8 m 11, högst i V. I mitten är spismursrest, 6X4 m (ÖV) och 1 m 11, ursprungligen 3x2 m (ÖV), till stor del övermossad med i ytan stenar och tegelbitar (mest sten). Intill utbyggnadens S sida är en trappa, 1,5X1,3 m (ÖV) och 0,25 m 11, med ett trappsteg, av cement/ betong. Under grundens är en källare med välvd 1 m 11 ingång från V, provisoriskt täckt av lastpall och ste nar. Framför dörröppningen är en urgrävning, 4X2 m och 0,2 m dj. Intill och utanför grundens Ö sida är en uppbyggd plan kallmurad yta, 5X22,5 m (NS) med i N, intill och Ö om grundens NÖ hörn, en 0,5 m 11 trappa som leder ner och ut från tomten. Den SV husgrunden, 5 m S om den förras SV hörn, är 7X5 m (ÖV) med i Ö och S si dorna en 0,10,4 m 11 stensyll. N och V sidorna ingår i en utifrån 1,52 m 11 kallmurning. I grundens S halva är en svacka, 4X2 m (ÖV) och 0,4 m dj. Mot V sidan är spismursrest, ca 3x2,5 m (NS) och 0,7 m 11, delvis övermossad med i ytan stenar och lite tegelbitar. Den tredje husgrunden, 5 m S om boningshusgrundens SÖ hörn, är 8X4 m (NS) och 0,40,8 m 11, med stenfot, högst mot Ö. I mitten är en svacka, 3x2 m (ÖV) och 0,1 m dj. Lämningar efter en utflyttad gård från byn Frebol efter laga skifte 1857. Enligt uppgift från markägaren brann gården ner på 1950talet. Bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning Referens: Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 05ödj142, Laga skifte, Frebol 1857. RAà Ödeshög 242 hp, uppgift om, ungefärlig plats enligt karta från 1725, ”Torp till Kråkeryd” NÖ om ett mindre vattendrag. På platsen är ett kraftigt taggigt buskage och mellan detta och väg i Ö har det grävts för en tank. I marken syns enstaka kantiga stenar, möjligen rest från grävningarna. Bedömning: Bevakningsobjekt Antikvarisk kommentar: Bevakningsobjekt på grund av åldersbelägg. Referens: Lantmäteristyrelsens arkiv, akt D15114:1, Geometrisk avmätning, Frebol 1725. RAà Ödeshög 243 Torplämning, ca 75x1530 m (NÖSV), bestående av 1 boningshusgrund i SV och diffusa rester efter ytterligare minst en grund. Boningshusgrunden, i områdets SV del, är 8X5 m (NÖSV) och 0,3 m 11, men en intill 0,3 m 11 stensyll, övermossad. Mot NV sidan är en ca 2X2 m st svag förhöjning, rest av eldstad, med antydan till kant i SÖ och SV. I och intill grunden syns i markytan enstaka tegelstens bitar. Utrasade stenar nedom grundens NV sida, i brant. Rester av den senaste byggnaden som revs 2013. NÖ om grunden är ett tätt, ogenomträngligt och taggigt busksnår, ca 15x12 m (NS), i vars V kant och mot brant Vsluttning det skymtar en eller två kallmurningar, 0,51 m 11 (oklar längd), som troligen ingått i någon byggnation. I områdets NÖ del är markytan delvis jämn och något avskalad med delvis uppstickande berghäll och låga stenar. Där är en svacka, 3X2 m (ÖV) och 0,05 dj, och Ö därom en svag förhöjning, ca 3X2 m och 0,2 m h. Rest av byggnad? I områdets NÖ kant och vid en ansamling röjningsstenar ligger bitar av taktegel. Här har legat ett torp tillhörande Kråkeryd, med äldsta kartbelägg från storskifte 1788, benämnt Södra torpet, med hussymbol i områdets NÖ del. Vid laga skiftet 1847 ett grenadiertorp, på häradskartan från 186877 i SV ett bebyggt soldattorp, och på ekonomiska kartan från 1948 en mindre byggnad inom en samfälld äga. Platsen var bebodd under 1900talet, men efter att ha stått öde några år revs, enligt uppgift, sista huset år 2013. Orientering: Boningshusgrunden är 7 m NV om väg (NÖSV). Bedömning: Fornlämning Antikvarisk kommentar: Området bedömt som fornlämning utifrån åldersbelägg. Referenser: Lantmäteristyrelsens arkiv, akt D15135:2, Storskifte, Kråkeryd 1788. Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 05ödj1 19, Laga skifte, Kråkeryd 1847. Rikets Allmänna Kartverks arkiv, aktJ1 124418, Häradsekonomiska kartan Sunneryd 1 86877. Rikets Allmänna Kartverks arkiv, aktJ1338E0f50, Ekonomiska kartan Kråkeryd 1948. RAà Ödeshög 244 hp, uppgift om. Inom en yta av ca 100x4060 m (NNÖSSV) har legat ett torp tillhörigt Frebol enligt storskifteskarta från 1801. Inga lämningar efter torpet kunde iakttas. Området något omrört efter senare bebyggelse, äldre väg och beteshävd. Enligt kartan var tomten vid landsvägen ca 65x45 m (NNÖSSV), men då kartan var något svår att rektifiera har ett större område angivits. Bedömning: Bevakningsobjekt Antikvarisk kommentar: Bevakningsobjekt på grund av åldersbelägg. Referens: Lantmäteristyrelsens arkiv, akt D 1 5 1 14:2, Storskifte, Frebol 1801. 23 24 Objekt l Stensättning(?), oregelbundet oval, 5X2,53 m (NOSV) och 0,2 m h. Fyllning av 0,050,15 m st stenar. Belägen på krön av berghäll (NS). Lösare stenar över delvis övermossat lager. Antikvarisk kommentar: Osäker grav, möjligt röjningsröse. Utredningsobjekt då det enhet liga stenmaterialet avviker så mycket från omgivande mindre röjningsrösen med varierad stenstorlek samt att det ca 20 m SÖ härom ligger en likadan anläggning. Dessutom delvis övermossat stenmaterial under det lösa. Objekt 2 Stensättning(?), närmast oval, 2,5Xl,5 m (ÖV) och 0,1 m h. Fyllning av 0,0,50,l m st ste nar, enstaka 0,150,2 m st. Belägen på ojämn berghäll, möjligen i svag svacka. Lösare stenar över delvis övermossat lager. Antikvarisk kommentar: Osäker grav, möjligt röjningsröse. Utredningningsobjekt då det en hetliga stenmaterialet avviker så mycket från omgivande mindre röjningsrösen med varierad stenstorlek samt att det ca 20 m NV härom ligger en likadan anläggning. Dessutom delvis övermossat stenmaterial under det lösa. Objekt 3 Grav och boplatsläg , ca 0,7 hektar. Beläget på höjdrygg, i äldre odlings/hagmark. Läget utgör ett potentiellt grav och/ eller boplatsläge. Ligger väster om gravhög Ödeshög 35:1. Fmtngetskarta: 64E 5h SO M ittkøørdinater: 15476215 N645 0324 Objekt 4 Grav och boplatsläg , ca 0,5 hektar. Beläget på höjdrygg, i äldre odlings/hagmark. Läget utgör ett potentiellt grav och/ eller boplatsläge. Objektet sammanfaller med RAà Ödeshög 244, uppgift om torp (se ovan). Fmtngetskarta: 64E 5h SO M ittkøørdinater: 15476394 N645 0435 Objekt 4 Boplatsläg , ca 0,6 hektar. Beläget i höjdläge, intill Kråkeryds gamla bytomt Ödeshög 238. En kortare vägsträcka fram till ett vattenhål finns dokumenterat på 1788 års karta. Fmtngetskarta: 64E 5h SO M ittkøørdinater: 15476644 N645 0678 Östergöt|ands museum har utFört en Frivi||ig ar|<eo|ogis|< utredning etapp 1 inom Fastigheterna ÖdeshögsÄng 2:1, Kråkeryd 1:8,1:7,10, 2:13 och Frebo| 1:5, Ödeshögs soc1<en och kommun. SammanFattningsvis resu|terade utredningen i tre nya Forn|amningar: Kråkeryds gam|a bytomt och två torp|amningar. En Framtida e><p|oatering inom Forn|amningarna bör Föregås av en ar|<eo|ogis1<Förundersökning. Dessutom do|<umenterades två torp|agen som harFått den anti|<varis|<a statusen bevakningsobiekt samt Fem |o|<a|er som av o|i1<a ska|1<|assats som utredningsobiekt. Dessa bör b|i Föremå| Förar1<eo|ogis1<a utredningaretapp 2 inFor en Framtida eXp|oatering. För ett de|område avråder Östergöt|ands museum he|t Från eXp|oate ring. | de|området artvå tidigare kanda Forn|amningar be|agna: en gravhög och en hå|vag. |SSN14039273 Rapport 2014:51 U ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM