Omberg och dess omgivningar - Beskrivning av Ombergs natur

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

u @HMAN :All NKOPIN'G 1323). T! » .AhXE'L 13143'an . 7'1 . \ \ 3 I; . ,.,H , .. J J,, . e 2\ ÅÄLthxwwaaåâkAN!1:»\L_2.â,§§u§?iA4r ? ,_ H. .wñailåviaf 1 .N Ka m. m. m. u. r m; 5 av.. . (i .M \ & nia, 4 m ,Mi . J . E Mä .t :5 §31!! Det 'är a'fggfüi'M, få?? Mim?? finf'mämuâg ' ?Eirtivima' att unücrföfaê mi; Mmmm, få uppnå» ber migäerligen Sämbcrg, på Det rum bct innebar âManb äåbcrncáäxmmctå mårfmátbigbctcr, web 9% ed) råttmiå formen att erbäüa en fvnnerligtmm mårffambcr. ;Denna formar: har :väl blifmitätä h hm af flow, men refultatcrna bemf Dafma bit* i_ . 'm5 icfe annormnm än Mavis erhåüit offentliga Det od) nåñm: nteüutmxhc mnfattat *fêåb'ctö organ « w \ . 'masa nlñer. êftcr flerårigt anmánba iafttagclt fm' på am, (om Enablifo ett föremät för ?Jana hcrgåâ BefFrifning, Dar äörf. Eemübat fis attomø fiber immnmüåtta bem :in något bett, nd) låten hem nu framträöa i hagen. 3::me görföf ifall: wiñerligm Mc lifa upptagaâ af ana: be, [om web ñrângbctvrfa cnimft rent metcnñamiga “mm , gifter. ?fem irfe giün bet Iångrc bråianbet min ' föremål, bmilf'a mbaft mcb ?in ;yttre form tala ' *ñâii finne? od) fánilnn; anbm Ceremot, (om (im ;närer intercñembe att mm, hmilPa organiffa (sier ammaniüa m'nbuftcr iom fbrefømnmiâmu I berg, :Tom måhänm mat* men: målêcbag emma Eng;1 Eken Lgpogrcurgñgfa ñiibringan. 5" 3511 när I 2 bet mt är fråga om en fpecinlabemifning, hä) åbmberg år márfmårbigt, icfe enbaft för fin ;mä re (Emmfter Mb icfe cnbaft för En namrakbiñoa råa, utan i bäba beêa fall, 'Dbcráfnabe alla Bfa riga; få har :uanvtrottfig böra fÖrPaña aüa af: fipmpningar, 'och anfett bet olânwxigt, att före: trâbeåmiâ gonna ben enaå intereâc på bafoñnab af en annanå. :âurm'viba äörf. *w'cfatâ att titta fribåfiâna nägöüå, 'öfweriemndê nu, 'Juhbe'r (lila la' förbiban, *åt en *amnånnare *pröfui'ing ?Bett'ömma 'SmBergâ bingifningdr, ”bxviIFâ icfe böra anfeâ :Där *äga ett obehörig: rum; har ggörf. i fpnnerbet egna? fin ?uppmárffambet är allvañra âloñeré bmwia. Många âlbre, migtia ga uppgifter 'femma "utan :tmifñael *att faf'naâ, få mål uti anmñws Tom, Dmber'gâ nfbanb'ling; men 'feban c;görñ *unbcr Hera *är 'ani'oänb't 'ant Beniåbmwe, mt “uppföf'a 'bmab fom i Detta 'fart i Xanbêürterna 'fb'a'rfmnt är för'banpe'm ?tube bet icfe anfc'ä "förbaüabt, 13m , 'man afreenbe på bes: fa Brifter i Den 'dmc biñorien, ?bmiIFa änåbânbå mnñiugen ?unna xanbeleå forms, Det 'öfriga ånb't. ligen 'framhäver 'Ubet 'Hiá; åiör'f. 'beråt 'funna't lamm. êluieligm muiñårer 6[görfi fii'tbñeñtüQhYMñ f'ambétêgårb »till alla bem, bmilf'a Inebipnneñfunt lemnabe biñmg Debagnt xmbcrffübja Dans fötca tag. 3303516131 ben 5 Em. 1828. > ?3. §8 = = 2 m *©KOW®*“ 7;. _ "v" «, A Raw .; ;mig um* .å _fwüuáwhwø ...w ä v. 1»å®@©©©@©®©)0(©©©®©®©©©§é i. Säga, ftDrKef, .'gtânfor, .nanm M) yttre cbamfter". I ©cn *Bemsböjm fam blifmér (BufmubfaPIigå föremålet för 'närma'mnbc afbañbl'ing; år (Må: gen i i). götblanb, 1 mr) en öarf min) 'å få. om ñabçn MobRena bd) "utgör Dam (17 ERogä: IMa, QBåfmerfunba bd) §18. Eöilffnbiâ fotfnnt; 'br förra b'clågna i Köakbfå od) *Mn fmniw i 533: fings âârab._ .dagars Iåñgffâ “utñ'ráaning *går nåñan raFt ifrån 552. 'tili Gm bd) inneöåüvf 1 *0(1) 1:8:b'els mil; beg brcbáñc g'eholnñârning, :utgöra'nbc 3'=8:bc!'5 mil, går närmare 75m din ban, åt bwiIPm 'train mib't undran öürâ bd) 'ibcfh'á 'långfiborhm 'beg bögfta puh'üåiéäfan iiEaIebeä *är belägen; (om .i 'åbfvlut Y)ij Rattaâ ?fill 868 fin. “fot 2). (Sirånforlm tm Iahbå, “de for intill Bñrâ ?ibm bd) föbm übb'en, råi'nab'e *från 92. tiil EB., ijnfma fåiiahbc 'nanm bd) drös' ning: Qäbrgöåmnâ .Qalfñc'nsümm ärottälâbct, *meüeriöfa Sgåeabäbêfbing'eeboHållets öfriga ägare, Jyvälcbt), grekerng od) 51660 b'ctceljmgnr, i 910518: ;Bin folcfcü; SilXTFållå, 532chqu6 6;!) QBåfmcr: Tu'nba [v95 ågbi', ?Remi ?Djuüvbcb iamt m be! i. 4 (image, i âsåfmcriunba focfm; återñånöe tvemm magra? Eråbb, få?)er âiurlcbct, . ;bmw:'ñvvênfráåh* mm äger ut!) üåâcñ'm ?Wuriuêsu i §28”. ?åøiiiá'nbeâ incfm. 590m wcñm §sz 015) mm: :mm tå” mFt 1ch i ;från S / iirfprasngct till' namnet §Dmberg tor'öe ?Lamm iñl'uiá på flera famwIifa fått. utom *om nmniéünñ'e, ?mf mäöånbn Máfmñe Dårlcbnångm från mm Summa, 56 mibr borra (Fall (mmm en Vi* åraöitning zmbcr mm namn, finns av: immigci hmm igmfim'mä i 11ox'biñtzfurtxfprçäfss mm ?Zmi 1:), ett af Qbins många binamn, unbcr mms: :Enn år Fáxmb i De beiffh föän: mmm, od) ?om troiågm gifmit anfcbning till huämnirmm ag* åtñ'iüign utmårFta Böjbct i lan: att, t. gr. §1Un§bög i götbtanb. (En amma bårchning Yours äga ic'c'e min: Mr çamwuêm: orter ånga beter ännu om: mm' 0;' månärc bår od) ber i Enåergätmñm, än i giftigt), *28. gñtmanb D. fl. fyfrâgawa: mnbe :756231, fem han* 519mch :Häftiga matten min um (ibm, äng,51310336 wibbm anbm, od) i'jim :Zafcm qurbt Mitt i nd) imnüfct beg: “mn fikk' nlibcicê enhmt od) fish*th från fligpqg'ip mmm: bergêñöib, :nåñc i Detta fall, :mb fin ?lem od) fmüa tugga, i fäban mpcfcnn Em numbwu be mnkr omfring, uppfrignnbç mm: 44:51,. , ,_hi5,.,wmml_ 5 Sum, att bei* mácfcr atfmå'n uppmárü“atnbct. :Evita ffør áfmcn till Den grab, att ?Smbcrg ofta ånba m'b till foten år infwe'pr i Det tia5= Fañc têcfcn, när på fnmma gäng mmm förmå! i mibm antingen fanns ailbeica* Ham, clicrbmf skamligt bunFta. :Dä nu borta fåräälimim mg: utom ancles ief'e marit utan Mmmm ?år wåra nppmårl'fmmna förfáber, EmitFa förñum ;12% är?” af flata tiii ben inñunbcmbe tvábcrlcfmä chaf: fvubct, ifmmchct till blifwutmc mäta clicrtorrz Fu 4); få Ear Mmm omñånbigbct gmaif'a Lätt fun: nat gifma nnlebning till namnet having, eller, fâfom hctláfesiálbrc banblingar, .SHnnterg. 932m: fåger ännu på måga orter, när Qäergct fam: lat bunftcr omFring fig, att Det ommar, (gif: :mr irân i ån or mf'cr . I Sy'från ett gnnffa fwth lñgrnnb prn'fti' fis; 'octtn nmieñåriffa äcrg, cnñafn ;Mmm en 5. Sgclt oXiPa dmmFtcr antaget bet från (mm: od) fiöfiban. Sy' förra fallet är bet mura 31m od; inbiubanbc, Eeñáubigt grönt af en fraäigrmåran: be gmnfføg, bmilfcns bgñm fáçg Ecliagügt om: merlar mcb pråftiga Iåfrrâbs målbarc grånffa. .Rnappt på närmare båli frammiiar 'vact :lägen bctøblig fewer: beg granar nebñiga :inta tiil Bergsfoten, unbcrñunbom nå'th utåt m i 95. Belågna ;3241618 bärab MI) bilba ?it 9%. flera mil) Söergets fiba liggaan (Fogsbngar. ?Det är tåüê: fa långt minbrc tmárbrarmt ån motfiban; intill foten Böter ofta ett Iångñuttanñç, af pr'uzw 63 56: 0:!) ber! öfwerfäbe teemgranb, genom tama; fet. flera. uppfattåmågar» löpa_ till åäcrgetñ Miben_ Simanpå bergñrpggen; år mquen mera jámnh än man, Giuüe förmoba. af be ffroflign. fibernah ofta, åfmçrflább af en_ berrlig vegetation, båe od) Det genomff'ueen af båçfar od) EáLlQraQ, fame har flera Nam., fem. wei; fin Hittat bpñraprnft icfe_ fe:an behag.. Spå_ ben berñmba biegan Mif: mer man, åtminfione mibv be förña. beföfen,_ betagen af en omanlig_ Fånña: ben... renare luft_ man Det aenbas, be oeniga; former od) ben obec., tQDIigbet, bwarutiz alla, lägre föremål. framfiállag figv od) Iiffom förintas, ben grånålöfa utfigtcns båttfñmnbe merPan på_ ett omanbt ögah a am; Qetta_ mácfexç aningen om något bättre od) 136:, see, än. qmalmet od) beñpreu báxnere, od) Det; de för att, Pommq bit upp, iom, mången giort; långa mnIIfartera 932m bum_ öfwerrqffanbe 'Det' än_ må föreEomma, att_ från Ianbfiban. ffäba bem, m grânftábbq jätteñen, (ify'om [m1le utPañab på en_ naFeu (lätt, od) burur rift man, än må_ belönas fötmöban, att; beñigq beg_ bögñqffpets; få fan_ [ifmål enbañ; Den. frågas. bafma.,'re§.tteligetx_ fett Stenberg, fom fett bet från, fjbfiban, ©ettaü fan, enimñ fEe_ HuberA en. fiêfqrt; tt) att, för bets. ta (ianmäl från ijelfma. Bergsrgggen leta fig neb tiil ñravnben genom en, lång_ ñrácfa moms, 7 tia ett bjup. af flera. buubmbe. for, more ofta, Hunnerbet får ben mob IotaIm obermte, en få: fáng möba: bets Mums manliga: allñranbg, ,34 __ VA.. ›.«WAK'WW _ ...._4_. V_ h,... 7 W!) Qâerget fiär raPt neb i äBettern; bets mäñe man mib ett fåbant förföf ofta ñabna på half: ma mågeu, emeban man, långt innan be egent: liga få Eailabe Göiåbergen beggnna, fiunbom Pom: mer titlr brábben af btåbbiup, i. bmiIPa Ögat nebblicfue mcb_ bápnqb od) bmilfa, Bufmubfaüi: gen. fårefommal min. förElfmarumémifm, ber yngre. bergbilbxningar, iom' Fnappt ráefa upp på bqlfma mággen af' urbergeth (aggtfinbåbb. emel: Ian: Detta.: od) fiön., Spå? a_nbra..ñá.llen. motev bet: ta: nebñiganbe, om, ide, omöjligt, ätminftone bögft möbpfamtl in nnfeenbeâ till_ täta. granfnåe, gryr, moraá od). miubfátlm, iombeñpibanâñatt bmaetenba Reg unbee ben, befmeixligav manbringeu. milb, od), ñbslignnatue: antaget» meerg, i fqmma mome Iocalenâ närmar.. (igf fiåfqntcn. Se' alla fall, Det üranbenq tillåter. fotfáñe, ñär man qUtib för nära Qäergets murar, försatt båmta 3339;_ Hatt_ begrepp\› om. Deras_ utfeenbe,. :Lill en"E Hårda: måfier; man; båtbft en_ mac: fee. 3gqii=tzag._ 932m. bar bå, mini?" att ftuEta af %_e\ttg;n,_. femman) mibfømmarsdbm ofta Rum: mr fälla, belacmecfoei folbettcm, utan att beg oroliga tomte i_ få., förberflig bañ mat'nar upp, iom unber be, MalibuÄ ärñtiberna, hå ban, ifrån att mata fpegellugn, inom_ fåy ågonbüc? Ban rä: fa i Den förfärligafte. törelfe.. SetBilia fmåf: mnnbet öfwer bet friñqtmara elementet; b'imme: lens od; mattnets möte wii) norra od) iöbra bo: agenten; ügötbtcmw od) (änttälanbs Blå Berg, :' u S ?am öm âñånå, ån fånfuâ af Mgringmå gm* hmw kf; långt i (ä. öm låga, båcFa ?Mmmm ex? Qiâáñngäå, od) tätt mit fioan bet wälbiga åäwwrg, mm fina Iobrátta murar sd) bomnäc iånmr, m máäq reben en fånga af miib fö's: filmning, od) finner öppnas på ett omnnügtfåät §51* inträfftt af Envm'ic nnturmet, i Eymiifcn form 33m båibñ mä upptrábn. ?Bergets fiöfiba im m: witâerligcn i allmänbet mmm? m 'fi'ráng cci) häftig Winther att företa; men Mmm gripa' (ha: net få :3292136: mer, iom [ann få ftm'Ft snutt(23313: nu' mot omgifningama i miben, cd) war en få litet anab granne ti!! fâItm i bet Iembe, min: gärbälifø ÃDQEES båmb, ömarcf't ögat nåñqn för: gáfmes Mer om mha ñen, m min i Dngm fmmtråbanbe Hippo, eller något föramål, iom fan fångfla beg uppmárffambm äfrän Denna tröttnnbe enformigbet BIifmer man nu i [mit figttab till flippmåggar, fem. tvål uppfiiga 4040 fot öfwer chttcrns mattenpta; manblifwer mar: fe mbraåningar od) förf'türingar af öm till! fån: berfplittring manligt Benågna ñmarten , iom Mbit web ñumm bäpnab ?unna bctmftas; âela berg: wäggar Ii't'fmn bånga i luften, utanfotfáfto, låtoilfet reban unöaufallit, od) äro en ffrâd? för ?bem [om :viñas i Deras grannffap; Pappor fin: nas få unberminerabe af is od) fjöfwatl, att be âmifa på pelare, eller bilba berggrottor, än HP: nanbe ljöga Imedi, än låga ugnar, ofta af ut: márFt (Eözxñct, bmilfa ifrån nvattenptan inIöpa üunbom få långt inuti bergsnåggen, att man har 3? ?3 i'm! införa farfoa'äm ut), när FI'uppnx'ñmnb håg; fas berinnc, [anbn cci; gå mibnrc inåt. *Någon gång har mbruäningm merit' iå' ocvéörb, att ca: ?(ippmuv, iom fm'äum :mm nráfmcl fint rått mb i Djupet, nu bmgit fil; ett bctpbügt üpcfc riübnfa ifväa'z üranbcn, od) Icmimt emellan fig ed) bemm ett ñort man ni ftmbtocf; bot? upp: refer [mn ñg fmnu liFa iväg vc!) Inbrått, cmvñmt nfhñningcn :vanligen gär vcrtimlt. ?If Ngn ncbñörmiugar, efter bméüiu träffas nyblich fpår Lártvartcnba år, od) Kamilst nppanma bets af minterfglan, iom fönberfprånger bruna fmzm't; Ms unbcr 665%: 0:?) wårflêbm, cüerunbvrftarff åffcbunber, [mr fiêâotmz [älifmit få uppgrunbnb intill bcrgfoten, att biupct Wlan bcgçmncr förr Em flera famnar ifrån ängen MI) att någon gång en liten fina! ñmnbrånga träffas, på brun: ?en man bod? ogcrna lnnbar, cmcbau De :5me bufmubct, [inom tätt uubcr mormn, bånganbc löfn flippñyám aIIticmr bota mob bofftafliga uppprIanbct af be Mmmm orbm: ?y berg fat, ler öfwer og. Huber Eda fiåfibau fortlöper en oafbrutm febia af till ñranbcn frmntråbanbc EcrgFIinmr, ubbar od) måggar mcb fina grottor, bwilfn, (if: menfom nebfallna Göm* flippor, fem [hållt fig inmib ñranöm, erbåüit fina cgna Eenåmningan Qm nu en fjöfart utmeb ;'Dmberg Bøgpnnes från norra ånbnn od) fortfáttcs till $ergct5 Hut i Qi, få mäter man fêrñ öeg nurbiigañc ubbc, âäorgs 10; Lgbbx, få Fatlnb efter bo ruinco, fom fimms org:1: mmxpå ocg böjb, Sftän Denna_ ubbe, iom år» 1521; låg od) náñan ffoglöê,_ga°r ftmnben uttöm ou ftrécfa af några_ 1000 :112m: i, SQBQ förbi, êxvartbergoth_ Gietrgggm, od) nägra an: om föga márFtoåvrbigad bvrgformcr, tia thub: Den, ibmilfm od) be_ tätt intill belägna,.iit= tobergçn finnas flera' frinre: od) minbro groi's; ton Efrån, fiñnámnba_ ubbe afmiFer ümnben tal“t ät (5., od), en bcrgsbojb. bcgpnncr gmaft Amber nanm, of SDZåfebor_ gon, iom_ (ith anfcnz. ligt_ hög och (mr fittxmmu af be_ fl'ffmåfar, bmils; Eg: Dár'xoiñqs i mångb_ od) i beg; flMtormalt ett' beñåubigr tiübäil, ©cnna. bcrgñråcfa_ bar: xoiävñutet i '5. flera meonamn. bctcçfnqbç, Heba. fglInq och på* Font; Råcnbe Flippñmfcn, fåfoun; EDEunFen eller Gjråfarlen,,Sprebjfftotcn, ©apriitian, ?sungfrum bmilfen. coloBaIa_ figur lifroål icfc_ år ett. ncbfntlvt Mån: berg, utan en gul. Mtb, tocümb_ högt uppå; fal'ch muren ai Infmm. Lecidea omszhea, iom gulmäm; fre: rm Hippor i/ tmften .5);1 Sprcftegä.rbcu, mob måjüga. uppgångar ä; omfe, fihott ät, bergsboiben; Spe Mrs. 592311' eller; Slåonbpallon, en låg ut: Mutanbc ubbe, uppqulab. often; en; förtmiflgbh_ iom här i: urmmneo tibü antat; iigd i. biupet;6)._ Ginnañ i 65. om Denna" ubbe mibtaga be bogña of alla fjöoergcn, ålücftra SISåggar, bwiIFa fannolift upprefa 63 mer än 400 fot Öfmcv ?ååettemé mattenborigontn od), liffom SFRåFes. \ iii! 335mm, Bár oc!) bcr Imme nebhmfabc, ñçngrgç: auction fig ond) ftranfoena_ (Eftch Det ffora, buffert” bögtibliga, man; bittillñ förbifurit, bror uåñan att. vegetation_ iaf; nas, mob. uanntagv af mogor, lafxoar, några; fpribba, granat: äter en. od) 'annan bmårgartab, ma, bmilFot trábflag náñmx forgáfmcs föfeö ana. noti'tábues i behålmbcrg; öppnas nu_ utftgten ät 'm mera glao od) xoánlig natur, od), åt: on_ to: mantimñmnbbugnaf yngre: od) låga: belrgbilbningk uniqch namn af (gtfmavr u_mñ=mifen,_ bmilfms. nttçrfta ubbm: utgåmå af *måggay ocf) (ÅEIfa goqrums uboe. ännublott uibargctSmas; fa" war fárbig, inffar. henna, mi? botobligt; men_ ba; omfiber anvfcnligt mfnat, fcban; tmánne 911:_ gro formatiomr biiftoit bitbaoç od) uppf'tapptabc emot om gamlabergmággm. Degu., yngre bilbs_ ningar» beftä bets af Ierübifier, bxoilf'enwib QS. Slüággar få förmittmt, att om, Iifnar ett (fort ioroms, bmarförç bet. Hålla_ ?allas 9)? U ILiEråer: Em, eller ocE_ cnbañ êfrácrtm; bets af font: Ren, iom tobligañ mifar fig mib (Elfmarums. Lubbe. åfrän 518% QBdggnr, bgr fdyifferlagret år Bñgñ, fångst Det fig fmånjngom, till_ låg ñratxb mio 9)?içEeIStorpailåvttcn, fmniigger i mi: fms üarpañe_ fyâfning, od) bmareft man_ mcb lätthet* Enn. lanba. Gu fåban låg firan men [anbfáttningsñålle år Iifnfcbcs Glfmamms ubbc, wib bmithn ånyo en 1363, milb bcrgfiråcfn af wålmiga 'formationcn beggmtcr, falla?) Girotäz, Af.” » .L' ›V ..... V 4 , ,'*1' 5.3.3 Yengm, Mbika ft'lbcin'á i ?Min mb åtota üirntet, od) balsam? ñnncê m gmaifn mattes grupp af grottor. Gtmatten om" här ett tonns att fatta i ffifmor, od) ?se grottor iom bam? biibnü äro fáilan bmatffomnga fäiomitinuöbvns, utan upprcia in] ofmâ'r i Waprmb af en 'fil aim' trcfant. '53e mcb nanm utmårätn äro äter en wt'cäit'iftot, SBnpcnöufet, Sybäg'ct, (wii: ?m grotta giftvit ;iötjanrc bergftracfn nanm ni: ?âxoääebcrgem Qin af bcfga grottor år Hon: :min: utmårf't från: *ison är bög, Filformig od) ingår på fittan af en något utñ'iutnnbe ubbe, tjmiifm limn på ttoânne ñáltcn, ?Det ena öfwer bet anora, afibcicå gcswmtrångt. Gicnom tugga öppningar öar man utfigt åt en på' anbra fibmt Iigganbe mi? od) rita, ncbljånganbe tofu)ch från en motñåcnbe bergmågg. gå Det fromma fin: net åtffat att, få miot möjligt warit, upralln Bergñnftor od) grottor efter föremål, fomtiübêg ratcmpi'vt; få ?unbc bcnna grotta, bmilfrn mig wettcrligt 0;' bar något nanm, tvål fortjcna att' få beta Günter”. utför beña Berg, :måtta i Eêjb tåña men mäfcbctgetx, är het genaft bråbbiupt. ?kr 'De fi'abna i ê., ncbüunf'cr Iocaicn till 10 w 20 ainan bög ftranb, [om framlöpcr i famnm böib några böåbåü, od) bar ofmanföte om tådêa ©toc§eloch=ángem äSib benneå bårjnni 92. (intan en liten Enmn, från bmilfcn man upp: går utan möba titt öm rita, af Eñcfar genom: \ 3.3; Kunna, af Enfat od) anêm Iêftrâb êfmcrtåct'ta btomñtrmaüyn. ?Den iom unbcr en fomnmtef: tu'mibbag förctugit bcnnn fjöfart, frånämñergs norm till föbra ånbn, hinner mantigcn Bit titt: men Eotrt innan fokus nebgång, od) Bör “så inte förfunnna att båt ftich i tant). 33m tafin, ?om Båt' öppnat §3 för äftâbaren, érmiêcrligm :várb att .506. Web 'Banrnafning tunika: ögat än på ben borrtiga SiScttcrn, iom lift m ñ'a'o: ?mb fiifmctñob ntbtebcr fia åt inta férffilön tmnr: iFap, rå!? på [355:] minnen från ben tib, §3; Ron: .ungar Euros af bei; ftottn böljot8); än ;ni ägt _götbtanbs mat'tiga (Fogar od) tácfa ftmnö, font här mibtföt proch af Den “Ha Fuft=ftaben än), ?aint flera Berrcfátm od) âorfor, w attt Ba: ?sambo i aftonfokns glantâ, tills bon no'ofjuntcr Eat'om §18. gñtüaabcrgcn, od) en tätt Fruäning på :vattenytan påminner, att tibcn är inne for nattwinbrn od) bcmfárbcn, ?Det finns, iom Y)ch bon uräibriga magen: 5 ?Denna fagra ângb fött btoila, till fin fitta Ytaftnttring: 'bon upprätt ft'g äta' i miib (for: bet, nn'b êtocfclncfcángcns fåbm ånba, od) Bil: byar bet tncft Bet'mmm od.) rnftbm'a af nåra fiå: Bergen, Stñbgafmcl. Qctta Bergparti år mä! på tängt när icfe §5 högt fom 218. äEåggat, ?anff'o lägre än wtå'Fcbergcn; men *ocg [iffom iámnñuggnn murar, mf; bcnnta, rofioruna ut: itcnbe, ?om Fantpånbn aifmit namn åt [scfnêcnz na Ecrgñråcfa 312), but fmartn bjnpvt burit intifi H' ?14 bd) tmånnc 'utmårFta Ecrgfermcr Bafmá tiil'?niñ*: 'man biüragit, att gifma Siöbgafmcl en åfmerr mäganbe rpftbarbct. än: (nu af beg.: berg: lfü'pnabå *år ben 7 fä Fuüabe Siöbga fm elsport, *än förbjupning 'i bergmåggcn, ñigjanbc gaana ?bögt ifrånwâftänbran 'uppåt Flippan, moi: m *webb 'i ”fiffigt “förbållaå'zös tiil böjbcn. åfmrrñ *år köéhffiiüf'ofhiigt ;bägfäwnigy nd) 'Dela figiirci'z ?yöáiizzçsp'fbnüñåf affär_ m *1701* mufring amsäiåo'äc* äym, fait 'ñupcii' :ä :Him jäsa) ilcimmt ?fur fig ben; ?zm iihiåiiñxihg. 925m ?ih'i'iii 'äé'i'nm po'rt 'fimws ?ñm *ñixb'iüz bergffmnábcm satiijargs Rörña gror: lm, TBmåiêch ms'nligcn Léñbañ man; möbgc'cf: *_weTåIjâYáz'ü 10). 59511 år imü 'irfe ibm cnbâ ?i henna fmü; ;mm mmm Mn :närng '5(1) N? ?förmer iaf grottor, mob_ ?Bméi'faögat rcbim gjort Tug TWhmtt; ff'âbas 'Iifmål bruna meb wcrñig ååfibåning; .Qmålflñngen Boggmm från en böib af åtaniüñoñe 30 fot, 0:1)fånf'cr Tåg fcban fmâ: ningen: tiil grotinhá fint, ber ta'r' od) golf :hiv: ms. Giutct träffas fñrñ, när man ifrån gl'tr'é Ecrgmåggcn bumüt 68 fot inuti Berget. än? ?man inrett till hälften: i grottan, ber bon 'år ,15 fot Brebu), miste? Rtanb af Tuñbflipábe ?ifcmcnam vail'r'c'n foant* fill grottanå (Inn ?Je pcrIbIahFa framme ff'umâ Bcñånbigt Matsz Ye af 'ett avigt regn, iom mcb ñrib fart 'Hebe 'ftråmmn'r från flera Rätten ur groitñma'iñiäv't, Emii'üt mf, cburu få ofantligt tioci't bd) “Dmi'm 21ch af ñcn, på långt 'när icPe år broppfrêrh 53mm: nubrrbm'ñ fpringf“ciüm iom öppnar fig .2:1 4 15 ”vått fsfwcr Bufmubct, Bibmger på buBBcIt fått 'tiii Detta fâilfamnm Miles förñömmbc, cmcban Mn qutigBet, 1an ?pxim* omPring ü'g, öfwér: Fmager ta? od) måggnr mob 'en lifiig 'grånüim upppr af ?mämns mm och ffebb ifrån Him, fÖrPlnmr Mmm gvotta Báñ "fiéif, *mob* fina (rf: manbe, fiifmcébmira 'maftcnñr'årat i Det 'umgiff'a Balfbunflct, Bmarföreman 'á ERöbgdfweI "förfaggä ficlfxva frnilárcfibcnåe't. M Sfrån “bénn'a 'Berg'ñråcfn :nebfånrf'cr 'Afig '53:71: Bergs fjâfiba fmåningom oc!) förfwizmcr mnárfa ligt i Q8. zollñabs Nåttlanm _ 53m, “uriber förfêFcf *att ”tvätta 'éh *ñ'rcinm *iom mål fan Baftva något jâlnnliFt inom Så: bemeslanbct, mm “id'c 'inom i). götbia'hb, en *i'opogmpbiff afbnnbüngs jalfmnrfamma forbi'inr 'gar 'någon 'gähg 'mith ñrångt Blifmit åtfpb'ba; "få ffaü bctta u'rfåi'fas :a'f mången, iom 'antin'z gen "rebhh 'år Mer en gång :Bli'fmer EePa'hñt 'mcb be 'Förcmäb mecfgs ñrånäavr företa “ ?y afe jee'nbc på bergsböiberncñ 'Litfcenbe mib Ianbfiböft; *är få mböfc'i' mi'hbi'c att anföra: bo Dafina hits: :ingéh “yttre Inárfmåfbigzöct, od) 'Yuma b'crfñfe ?WMR ”a'nmålhê 'meb “fina namn. \ Utför fåbta fånbän npprcfa ftg be “Böga nd) oiåmna Qlivae fr'M %rahntcr, Tom iiiåan fig i i). Eorrtät âIIbnñm §Ruinêr, ber Riintcñe'rgc'n Eegpnnn; mibafe ät W. gilla od) Gtora ?Jtnfersbevr gen, famt ?lälnnFcbctgcn, Wilfa .gå framåt w x 4 › »VN *18 Warm ánönn. Eirvårñnfp upp i ?Mmm åra 9?? (37:1 Eugen i n'afrcn af 513. üBåggnn W_ :) ?man iåmfñcna HH Emmys): :mna HM: 52' ?ett i så; en van mil, men till Må fåbt'n amning 2 ut?) m nan”. _91) Sárnb. i (3605113 af Svalmblab; ?fån 970,_upmnmt :uni man fot båwcr nat'mrt Mb 5% var. mt énver ?Kärnan ?Det (öna nnmcyåaiet utgår “näring ?5:33 fm. in? ud) är: :111le Gå; (amma mätt Si Småncml. 63mm. (6521?. m' 53?in ' ' IW mama talet 100 f _,,rr I. :3:41.12 Ileiffå 2_ H . '; Dmilfvtmnm't monuånmfüäm :mr ormnhnter tr. jag zmbvz' Qr'a år än Düirrtum. ññmåmws E351' ant från Nä *§5 ?namn 0 ' Nämn? faim tiifrusmng, få? a _ 'täta *ECmms wigtignñr Minst". 12) 9515312123 ;min min. 231112, Den rufmmc, gnvenbr, “när nanm. :3) (Hmmm ©5501. br 932mm. ?livnära f. m» 5) ännçnmnvs bm'mnêz, Inmilfet Edith* ni en lön Hmmm (len ämm' namn? 511m bränt, är män mf) mn'cs' benföre as' nrtcns folf* :vara öfmcrbmmit men m Mia. .båmf uppfiäu ala:få en Qânmm. mufbe :in to: :mg unfârba munen. .620511 bon? ?Dålig nånbem titlne'm ?9 är 1326; mellan prrgsrnbbe Mi) Sinnäbm. jämnaânm har männen .bebning min' beâa Mim" gått till ?IBaIE'UaIIL Mera pnêanbe ättftu: :en fnnbe ban fxuärliwn Emm. Å 7.) man Slâeffrifning '. :24. utfdtter ”nägra 100 amar". .; uhver ;ÅBcttern 3) :minme wav :mm mzte ut!) 13:30 ämnnbrabet [äte (51x1 flera mnmmar. sin: 17m hmm' (in St» (SMIXH i en utan fiffnrehät ifrån 59:0 till Siirl'üffmm, nnFth (Inrf :Tarm MB ftirarms ennägna Mum att afñå ifrån åfwcnwref. 9) Så ätbre banbiiymnr ma :Rñgnhuch int gnmia 01': 'Off rå, (um Mmm* stäng, 'Fan [ifn åått ligga till grunt» får bemmbergüräáná bmånnüng. 10) ?6; F3! maina SDI Mr af 'Svaménr Mimi Don :mm pøêtiüf “Dimman gvåis ta”. (i) (Emin nn'xtningnr äro ha min; Ijlvilfn ing, Gifs: :san mnutbn MI, funna: zucrfñâila. 17 2. ?minerañer/ Ráüot oc!) 528m tcnbtag. gmbcrgs Bufmubmaña båret tiil Urä'lbriä ga fornmtioncn, od) äger ingen fgnlig förbin: bclfe mob någon Bergsbñib i grannñütpet; men fnapt 1:8:bcIS mit i (5. om äergct, intiüäBet: terns Ftranb, uppfiicfa fmä Ecrgfullar, LumiIEa fcbnn ñräcfa fig ncbåt Gjrcnna, ber be målbigt upprefa fig 5 [föibcn od) bafma mob Smbcrgs meñra ñba famma lager af åfmetgângsa Bcrgnrtcr 1). stcbnn på en Bergflabbe, falinb Samlingen, i .fgåñbotmsnvifem träffas biitarkaf famnm Hags_ Ecrfcbiffcr, font mil) Muflñråernn. gränbffapcn emellan 2:116ch 0:!) QBettcrns öfri: ga ñranbbcrg i Q8. SZoIIRab, åbesbög ocf) mi: 'nare år 65. nebåt êmâlanb, år alltfå tçblig, od) förbinbclfen år cnbaft afbruten af en 06e: tpbiig mi? mob fnnbf'tranb, i bmilPen bvc? rcban en cd) annan ?tippa upptråber, ehuru föga böib bfmcr mattcnptan. Släctraftabt från fjöñban, förcfmnmer Qâcrgct [itTom babe bet marit hop: fatt af ibcl upprättñäcnbe bullar, Emilfa feban af någon haft ifrån SR. blifmit mrdf'ta åt ê., ti) bitätfçfta i nIImånBct gångarna af beg fpric: for, iom bafma en ungefärlig lutning af 450.' man:al 2. 4:e; Yii'wåi äger icfe öctm förbåüanbe rum 15me allt: man for bcrgnmñan ofta fönberffnrm i (IL m 'L'Ei'mingan od) tili Den grao, att Fäflåorot? âåm fig fram ur grottljm'ifwvn, cj blott mio :Rfabgafmcb utan fürñábcs. Släcrgartcn ommer: larf'å' män, att bet år fmårt att finna, (noir: ?csabcréxjjfom bar öfmcrmigtcn, eller bufar un: iver. 92:85! ?atlas ben meb ett orb: ”I'ÖD, grof: hämig fåiranit" 2), men fannRQIbig (ämnit, meb fina trc jeunt orbnabc bañånbñbdnr, år Det mål Me. ?ifmål träffas ngftor ofmcmllb, four när: ma fis; beråt, bmilfaö öftvcrmágmxbe cicmmt år rot) fältfpatb, od) Emin'a fvnns nåra bvt nmlnmnoe tillñänbct. ;flm filmas brobmåo bcv': in gaana bärba, jämna Ginciscbållat', fåfom Mr t'vci'cä i IiPa mångb nårmamnbe, famt när › od) ber ©'Iimmcrfcbiffcrns på ?ant ñåcn: ?se lager. .3:e tmämxe förFm bcrgarterna äro till [wtpblig be! öfmcrffåbba of Gonglomcmt, Inoiifcnå ff'orpa, åtminñonc mib Stöbgnfmcf, är 68 fot tiocf, cflcr bcrutêfmcr; n) i '00mm Rut: ?mois bopfognbe, Iöñ fammnnbánganbe ñcxmrf, w fom till üor beI åñabfommcr Söcrgcts om: mibn neomåningar, cmc'onn Den i följe of in fmnmnnfátming år för fäbnnt meñ"b(otrñâ[lb m är få tvål' grottan mib mñbgnfmel", fomwib ?humorn o. fl. ü., ingmfna, od) Ban intråbct åtminñone “Fa långt iom Ngn_ ifrån yttrcmåg= gm. (Sirottoma i Gongiomcmtct Dafina utfcm: hc af en gammal, förfallen muming, m' Emil: 'fm Det cam Rocfct efter bot nnbm Fm: Ioñt'pcä '19 ?att (3011 mbfånFm lomtm, mib (ätoçmmfe: 51131416 ñrunb, Ecñår of Gililmncrfrbiffcr, iom år Töbgrå, mocfct blånfanbe od) fönbcrfqücr i mm tunna Imncllcr; fcbnnöfmcrgär om är om: is' fibor i anbm bergartrr, få mål ät 92. i (åirotooçrgcn, bmilFa prittra fig i Där'00, tjov: Farc (Fifmor, fom ät ©. iâlöbgafxoclsâbcrgrn, bmm'rft ftcnarten robnnr i aftofâningm, liFiom more [mn öfxoerbragm of jcrnorib, och finnas bcrförc af allmogen ”Siöbgnfmclsmcn". Qiäñnn fotsbrcba Quattssâbror genomlöpn glinmam bergm,t. cr. i êtocf'ctocfcbamnm, od) 'ocfwrom finnes mib uppgången till Sauberg ifrån ä'irou'rá: Ivbct, clicr wii) ficffwa Eängbcrgñmågcn, ett fiorrc grot af fet, balfr genomñ'inlig quartñ, Bmamf :om Rocfmv ofta innobäila ñfxovr 10 al: nat i omPrctñ. ?Elna orter, Eöranbe till åfmcrgångoa fornmtioncn', träffas mio ;8111501136 for od) nä fhmbom Dögt uppåt bcf; fioor. 85mm!! reisan nnförbn Gongiomcrat, ñnitco ett litet lagar af *renare (âanbfteu,vctt"häftigare[mmrf GWM: fcbiffer unber 60h: Hråcfnnrnacllutx 518. ':l'i'âåns gar od) Glfmannns u'obv. 528V:) fifhnimnfm 1761: [C beggnncr* ênnbñcncn cnfam, cnbañ bvixicft nf vn tunn iorbff'orpa, od) fil'âc??? fig fcbnn i 92. bortåt WêicFCIStorpnálåtrcn. ?agrct [säjer rig blott 2 tiil 3 famnar öfwer marmor. Gimme tm år gnnñga Bärb, ifpâcf'ab mob quartåiitnr, Lamarf'örc'ban od? år orimlig till Hipñmmr, och n I 20 anning; mibgâorgñemn cubnñ för att Färm öm gröfrc Gmbuggningmcbffapen. EMI qmnrnñc: mr Fan Don bock? anmänbas, fäfom ortens cmn: pc! wife, men är få fönbcrfprácft, att [mn mä: får bopiättaä af ficm ügcfm, för att erhålla omfrctfm af en manlig qmamñm. SJEåbánba (Er bctfa ringa fnnbñmâdager en utgrcning af Dm få Paünbc (Sjetz'pggen, ett fanbñcus=grunb, iom bcgptmcr i 92. utför QSifings'ö od) urñráü for Hg i Detta tnábcrñrecl? [ånga mibtcn af 953m fem upp tifl Siöcfneêama od) Eivebcn, bmarcñ bet, mot» bibcfa'äüct mmm, upptråbcr på Innb od) utgör grånfcmünabm cmctlan mms.: od) §8. QMMQHÖ. Säfrån ?Glicnfñtorpnmåtrcn bcgpmzcr ?crfdpifz fem att fmåniugom böja fig år 91. till ett Ia: gcr, fam frmnât §18. QSággnr uppbinncr 20 till 30 fnmnar isfmcr martcnptan, mob 20° lutning från IobIånimé), från Exbålfcn böjb bon åter cftcr imnb Wilfa* fág od) mnårmgt fårfminncr inin ?iii“liêággnn Sv' anfccn'oc till [webben fort: fm' Mira ett betubligt ffchc inåt ff'vgcn, tills Det i i). hunnit mfggcn af urbcrgvt; bet är of: manpå Boråth af Eng, gråsâmnll od) Fârrbt), od) jar, få vad! i fina moms iom på finafjêbmnn: ter, är.ij Det riFañc antalet af fåüñmta pba: mrogmncr. Engrm Emila icf'e flolâgrigt, utan ftå' uppreñn på fant, fåfom SRáttwiFS i Qalm': nn, Ijinilht båñ fnncå på iiåbottm utför 9321:11: Wrácrna; tr) få inatt be uppñiga Öfwer watt: Qi net, år aflorbning i bcmslâge förgmxmnm en?) barns naPnn brunntcr IiPua ett plutñllgn'xrñfä.: möt fjöfmatt, ett txmiågt'ngvim'ntt Mmm: garna i thmarumszmifm'ttçlflunmut Emm? ai ganff'a orolig pcrinb. Itt: ?EmmaL Gicggår. in två! af tcrtcn, fam af :aim .1.'auntvêcs äâh'rgc : fdpiffcr Iigganbc ofmanpá Sc1'\ti)xfi*crtx,' bmnrmcb förnmbligm menas bo Daim, mm 01 mori'fmtz; mot ben förm åro till fårgm aPåa*Q:'«1, fmme mcb fvror, um'icmnbc ifrån till 112 etuåmä tjoct'tcf, cci) äro alls icI'c Flvfljnm_ §ch fonlcr; wittmnbc i '[Uftcll. ©ct år äcrzdp'n:srnS km: ävrfmulanbc, ?omgifxvitwhxflffrárrun Iaflgcr :1ch ett jovbms. EBiba migtigarc, än 'cc 11ltFntjförb§ inf; mergângésbilbningar, är tunga n: .Svalfucn iom mib 25ergct8 norm ånba mbnuñm hbnupp tácfcs på SlBettcrns 60mm' ctr langt Rycfc uti; ifränftmnben, fäfom ctr'lguâ'rå Ftcnfngb: got”, od) fcban på. larm uppRIgLr mt fn ungdom? af 20 fot Öfmvr mnttmptan. .inugr'ct att mn) ;Elmberg Bcrárft of flm6 fofä flod' ;Dröm:pa: oc!) bar öfmcrñ* minbre remga Emnrf; men fu fnart man ncbgått nlnSbiupi* m'ibc: ptmtz, tagga be orbcntliga (nvarfzmn fin hönan, Smula: hg; ga i utmårft regulicr orbnit'2g,_ od) I'am Flpfmâ fig i vertical od) borigontclnñnmg, tt!!! vi:) tumå tjocfa nallar, bmilfas faummnfntmmg hfl: tager i faf'tbct, i Tanum :malm mms _nerFaSmm belöiupct, Emarcftcr Därbbcim fummnmn br: hä. 221 mmm att nfmgu, fins FufFBåbbm omfibcr M: nwrgår i Uf'fom bärbnub 10m. ädrgm är nå: gon gänghöbbrun elitr marmorcrab, manliga: grå, brottet minbre dryftallinifft än ioanFtigto ?Detrâñcatcr finnas i ringa antal, nåñan utcüu: Ianbc i De 6er lagren od) cnbnñ De manligch éfntomoftraFircr od) Ertboccratitcr. ?De fcnm'c äro ñunbom få uppfyllba af cbrpñailikmb Path fpatf), att be mi:) afbrytningm lian en fair: nmfâa, ofta äro De fårgnbc af icrnorib. Uppåt Ianbct förcfomma bocf pcrrificatcr i ftörrc mäugb, uti (Ma, Fringfpribbu Enlfñnmr. âanñmélngrct intar ät i). od; bar, cburu föga högt, cn be: 11)?)Iig utñråcfniug i mibb: bet utgör bafis för hela Wåirlanbct emellan äåâcttcm od) Storm, cr: In* cmciimr fi'åbcrna Binfâping, GåF'miugc or!) QBabñcna, od) “upptaget unber Denna _utñrâcF: ning rpmbm af 57 focfnar .5). SiFfom ®t0r= faim: i götölnnb torbc Denna .flotht :vara 'om migtigañc m'fafm till flåttlanbcts uriprung: liga fruñbarüct. ?Blott på fun ñåftcn är Iagrct öppnabt tia âalfñmsbrott: 230rgbamn, 3165:161: fet, Rongsâlorrbp, Såjxmg ort) Qåerg; mcn fler: Håch på RåttIanbet år bod? få riF tillgång på 16st falFñcnar, att minbre FaIFugnar på många ñåüen äro upprättnbe. Spå flera ñáüen ufman: på Striberg träffas af bcnna bilbning; mål icfe i något or'ocntiigtriager, men unbcrñunbom i nog ñora partier af Iêfa ü'enar, Dmilfa báñ upp: tåcfns bn: Dwitlcrsbácfar gcnomffurit manm. \ ?liiib äcrg år tagrctfullfumligt gmombmtct, oc!) ”II 20 bcñxmcs bmilanbc på' ett (lags Miunfcebxtfcn. ;Deffmnma Punbc mät förmobas mata 'ftirballaf bet mib mecrg, albcnñunb Denna 6(1):er mn: fas bcIt nåra i grannffapet od) bilbar ben fa faüabe (Sulbfullen i SIBåfmerfunba fo'décal, im ryan upptråber i Dagen, meb be xgaplagahc Minba Gntumoñmfiter od) bmarf af ñralug är: ftcn mob inbábbab chwcrftcn 6);. min mig: mårfwdrbiga (momalim förefotnn'lcr Infmut nam) $orgbamm att man wii) ett blup af 33 (tot från öfwerña faIFbmarfmct od) 18 fot_unwr Schttcms mnttcnborigont, ber man nu mm In: A gm svara genombrutet, påträffat en fdñffcrbiib: ning, ?om båbc till färg od) confiñcnce “Hfmn nårmañ upptorfab blätem, utan att pet ringa: ñe teçfcn mifat fig till fäban äranbfcbañer, pm finnes mib ©ulbfullcn, eller fom mgnhgen 0123: ger' unber FaIf. ©cnna febifferart ar få' barpt fåñab mit) Falfftcncn, att Den mcbfuhcr tu; flera tums tiocftcf, D?! Det: fcnare uppgtagcs, mi) båba tycfas mib bañigt pafccnbe utigora' fnulnm antaga. ©d)iffem iånberfoücr .bañtgt t Ingtea; vd) fráfer för faltpcterfgra, blvxIPet fcbtmrc 111%, bcles icfe inträffar mcb (Sjulbffuilcns. ;Hamann öa ban ncbñiger pä bjupct, nas ban tals:img: fyra. möter fanbbåbb, eller om Süszen efter ng: got 'afbrott äter Bcgpnncr, bar :ecmieenbe nu. mattcmnångbcn ännu ej ?annat utronas, ehuru IiFmál en ?ännu omväxling rgbun fpnesr maya 'antpüb i be böng falHugren, ber i): benämna I. 's i 5 ;'24 In naridåonm finnas ftunbom igcnfylfbn af tunna fd)iffer=lamc(lcr. 7) (Ett [fort antal af Råttor ñnnas öfwer: allt i szzaücrg, få' mål mib bergsfoten iom of: manpå, mi?) bmarie Bcbobt Rätte vd) i är :vita Dnñe trat'ter. QIf Män år ?Diinetahâállan mib *JL Qiurrebet Hm): i (5. om (â'utbf'uücn, Den mårftnárbigafte. üBattnet fmaFar fêga of fråmmanbc ämnen, i jemfördfc meb anbra mi: ncmlsfåttor, od) begagnat; fpurfamt, utan fpns. Hertig fârmon af ortens fnnemånare. apps? .523m get finnas De, i tmbitionelt affeenbe, befannm äållfátlorna, om Emitfa mera på fitt ñåüc. âIf Qååcfnr förcFomnm IiFntebeä en Bor mac: fenbct, fem nebñrêmma från många af äergetä branta* od) ofta mebfåm EaIF, ?ölet'e 8), man: 1igen Fallab Dmitlera. Qm üörña af alla, år tiltâfmcntprs ben fam nchommer mib upp: fartêmâgen tiil 59010, od) Waitt'en forbom bra: git en fqmaltqmarn; ben namnfunnigañc år bm fä Faiiabe Sgwitlcrsbåcfcn, fem nebftröum mar Öfmer murlñrâema, od) från fjöfibnn lätt' upptâcfes fâtom ett mjölffárgabt Bälte Öfroet Mif: ferzbmnrfmet. ätcfct år bmitt fem manlig Fri: ta, finnes ñunöom incruftcmbt, Won: i Stöbø gafmelssgmttan, på ftennr i bmitlersbácfar m. m., (in fmnmanñntrabt i poröfa fiotformcr, men manligañ förefmnmer bet fåfom [ös tnyüa, Invit: Fm fmnlat (53 å få böga mallar, att ben Brief: ráuné! iom genomlturit bem ofta löper :urban: .å 25 gömb i biupct. ?på är ibtnnb mytmt förgäümu Det på Skuttffrâcma, Dmareft, '(zFfom pa flçm anbra ñållcn, ortens namnge bamtar ett årligt förräb till fina ftugorsâ Ervitmtnanbc. Sü'tcn af uraPtIåtenbet att binba fårgåmnct mcb tummar: ten, brvitmcna bega mâggar “[16an allt fgm mcb bem fummer i beröring, od) oro berffne högt? befmårliga. S bmichn måttgb bettu_ ?bien fe, Bmartiü De i mpá'enbct uthzrzbba Falfptccnar: na förmobas gifma ämnet 9), arv utbrebt ofmct älxxberg, Fan qutaå beraf, att hiöbergm bafma bcla fält Dmitmälabe af fâbana Eacfar, fun: ntbz fqmala höft.: oc!) märtib. Sorbmänen år 1 attmånBct örcig. Filter: gel förcfommer någon gång, fåfom l ;901% ñør: äng. :Öfwcrbufmub Pan fágas att graqztsfhppatn år tunnt betácft. Dm rifafte vegetatwnen fe: rcfommcr i grnnnñapct af ?ärr od) mogar, bum: i fa i fxg fielfma äro nåftan ofruftbam od) upp: taga en ftur mibb af Smberg. êåbana åra .s'påtmwfem êurmosfen, (Sjermunbsz fra!! 10), m. fl. . :Den nog aIImåzma od) gamia meningen, att mib Schttems fufter Wait finna? ábIa mig: arter, fäfom ngatcr, (Sammlar, av fannohtt grunbab på ett migtag. Qc fpnb, man fram: miiat od) bmiIPa unbcrfttxnbgm unbcrgätt graf: Uipning, äro, fâ mibt'mtg atNPeiimmet, :cfe cm: :mt än färgan quartsbutan (ca ar forballanbct_ 28 Dagen. âitt upptaga något manligt, efter ne? fâbant iom icf'e egentligen tillbörer Smberg, funbe måI BetraFtas fåfom en afmifeife från pia: nen i Detta arbete; men Det torbe ej böra an: feñ olämpligt att (emma rum åt be aiimånnare naturföremålen af bjurzriPetS högre orbningar, Iifafom åt Det i .Smbergs nämnafie granft'ap fö: refommanbe. merEtigen anmarfningavárba.. §Dágganbe §Djun Qif beiâa Fan man enbañ anmäla be man.: Iigaf'te, fäiom Viverra Lutra, Utter, unberñunz bum febb mib foten af fiöbergen; Mustela A'Iar_ tes, §3Rärb, ofta Muren iSmberg; Erminea, weiâla, icfe allmän båt i orten; Candida, Ses. fatt, meb föregåenbe i ñenrêr wii) .Quick Me. les Taxus, (äniffmin, mpefet allmän i fjöbera gen. Canis Lupus, ämm9, içfe bemma bår, men unber ben tiben ämberg mar Qiurgärb, giorbe ban täta beiöf inom beñ områbe Dei) an: fiåilbe ñoraneberlag iblanb Jbiortarna; Vuipes, Staf, manlig bår font annorñábes, od) fångas igroparvmib bergsfoten; Gervus Elaphus, mon: hjort, fanns, afmen iom Den följanbe, i ñort antal, meban Striberg mar bjurgârb, cci) är ännu icfe allbeIes utrotab; fes någon gång på böjbema af QIIbañra branter, cci) Fan åfmen föfas i fiöbergen; miñabeä forbmn bålbñ i Qagsmoge; dama, âofbiort, de mål feban än 1805 aiibelcê utrotab; Lepus zimidus, .Dam 29 mat, men ertappat? ich (att af jägaren, eme: ban mifian inga gåebeñgârbar finnas; få att Ban obebinbrab ñrpfee raFt fram, fäfom râfmen. Seglan ' Falco Tinnunculus, L. EIornfaiF; Chry saêtos, Sinn. Kungs'örn; elâuru man berättar, att Denna 2:3er fFaIi finnaå i Dmberg, bar bet icPe Inciats mig, att blifma bonommarfe; Albicilla, finn. åafsörn; bor i toppen af en muanab eE 4:4:bets mil norr om Gifmarum od) (il'a långt från ñranbm. üoet fem år fammaniatt af ris oc!) ñaFae, är fiaeft od) innehåller wii) m 3 alnae i Diameter. 932m: bar ber ierra är fun: nit tmånne ungar, fom Biifmit föbba meb fiff, diet traFfens gåäungae. Haber en Fuien 1565?: bag 1828 iåg jag :månne mib 6. Qiurr. font more få tröga Det) niuftiga, att man Funbe nal: fas bem på 20 ftcg, innan be förföi'te att fint: ta fig ut' ñåiief; Milvus, L. Gåiaba; ruqu Satlä. .Sâeirrböh opivorus L. (BCHCTR (law. sida» GIagDÖF; Nisus L. êparfböf; Buteo Qinn. DJUR): fugel; Strix Nyctea L. âiåiiuggia; fptliig i nr: ten Matt unber flyttning; passerina L. êparñ uggra; Bubo L. Söerguf; Otus gina. Gføgâuf, .Sporxutggfm Alueo L. .Daruggim Lanius Col lurio L. Wiman Sñmff'ata. Coracias Garrula Såin. gåiäf'råfa. Mnscicapa atricapilla gina. ?årliga fång. Saxicoia Rubetra Emeij. ââufffqmatta. Accentor Modularis, Rod), Scrnfpgrf, Sylvia i 5, H .1 v 30 Atricnpilln ?MR (SVH. S3an main), Gmnrtg bufwnb Sångare, I'ubecula EMI). ÄRÖÖÖOFCáEÖNQ garva; regulus 53min Rongåføgcl. Turdus mu sicus Kinn. Silvbm, Sikta, éängtmñ; Dugga* wanzigcn rått intitlñamnwn “i minörc, qwiñfuiz Ia, moiâmptm od) ruggêga granar, 24 nhmr från marfcn, ett tcmligm ftort bo af :unga odmmiüar, fom inuti år (fått od) Mnnft. .53m four åñunbar att uppföPa od) uppfoñm ungar: :m tiil bcmm fpgci, iom fan 011ch för en Mmm be berriigañc fängare i Women, minnet :norm: bclö [ätt fitt förrn: ánbmnål, om [mn mot Que tet of 93mm' genomföf'cr minbrc granbungar, »bor y êângtmñcn öm* fått tiflbåll. Eråffns ännu ägg, få mäñe nmanta fig att mibröm bem, tt) i morfatt fat! ligga be manlian Dagen bcrcftcr fånbcrbndfabc* od) utFaFmbe ut' nåñer. Merula Sfinn. Foltmñ; De yngre af fmnFönct bafma för: fin böñcn mÖrF nább, mob några fmala, gula ñrimmor, od) förñ efterbanb blifmcr Den arm: les gui. .©0116 fång år Djup, melandwliff, Fan: få fffmare ån ficlfiva êäxrgtrañcns, clmru ir'fc få ommcrranbe. 3 ñdüct att bonne ifrån be bögña tråbtoppnr [åter böra fina .otaliga Darin: tioner, fittcr ben bpf'tre Roltrnñen mnnüvgm'um bnngömb i De tåmñc bufffnär, od) utgju'rcr för fig fictf fin Hiüa Hogan. Cinclus aquaticus 55ch. êtrömñare. 518m fångats ma'ttmbmg.. Motacilla jiava L. Giulzårla. fåftfpm. An_ thus prazensis äåedmÅlngfátFa. Alauda (lr/mmm Sänn, Eråblârfø. Parus azerj L. émarmwsy * 31 crismms L. Qofámcö; paluszris L. Rårrmcs; meruleus L, ?Mun<3; calldatus L. êimnñmcñ. Corythus Enucleator Qiilmân ?Kamin i orten ålüaf'fcl. Picus Martins, Såinn. ng'FräFa; Viridis L. Giröngöling; major L. üörrc baåfpctt; mi nor=L. “tillbe .Qnäffpctt Crueirostra abietina Emm. (30th ?ONE Shi(1); Hirundo_ I'I'paria L êtranbfmaia. Caprimulgus Eumpaeus Slim_ Wattffârm, Stattblacfn. Tetrao Urognllus L. Ejåber; bar blifmit ff'iutcn i Snxñcrg, men tar: ha nu mera Fnappt finnas ber; Tetrix L. .Du re; bä ©ag5mo§e årinu mar öfmcrmårt af mfl: (Hag, anftâllbé han Det fina mårleFar od) mm: famlab i ñort antal. Eräffas ber ämm od) i Qü'rgct fpariamt; Bonasia, L. ngiårpe. Chat;1 drius apricarius L. 15år i orten äifcrtupp. Ar. den Grus L. Grus cinerea ämm. Emma. di: ñas bår fäfmn flytthch i Dfalig mängb Bum: je 6131? M) mår. Ardea Ciconia L. Ciconia 'alba, 23145. Gtorf. bar någon gång Blifwit fcbb od) tiil od) meb Wiutm i anberg. Ar den Cinerea L. .S'gâgm 933m 'Iäferns ñrånber. Scolopax Arqvata L. Numenius Arqurzta .Lat/L; âpof; Plzaeopus (Nummius Nilss.) êzttäipof. .Rusticola I.. SRDI'PUHG; Gallinago L. Jperñgåñ Tvinga Ocr0phus L. Totanus Ucrophus Nilss. thFel Qåccmfin; Hypolevcos (Totanus Nilss_) (5:15me Colymbus Arcticus 11,30% 55 Så: fem. Sterna Hirundo L. Kärna. ?på ?mettemö êar, t. er. ?gungfrum Lam; fuscus 13.; canus L. åäifünåfc. âääba wib ?Råfcbcrgm Arms., 32 I Cygnus Retz. Cygn, Melanorhyncus Meji. (Ewan. Gynesâ någon gång mårtiben till ett antal af 810 i EåPem DCI) äBettcm. Anas hiemalis Sin". ?Iblfogch fusca L. êwårta; clangula L. szaipanb; atlaiâBctttem. Anas Anser L. An. ser Segetum, 23mm. QSHÖQÖS; bitfommer i D: troliga (Fawr [marie böñ od) mår; bröicr mib Dm fårñnåmnba årStiben Dubbelt längre, än mib Den förra; wib paf; 6 8 mecfor. Pe lecanus Garbo, L. Garbo cormoranus Mejl". Sgafäwtlabcr. ?s SZâFcrn utför Qagstnoge. Siffar. r :.Schftemå måtFmårbigarc âiffartcr, bmiiFa afmm tät Rörre öden tillböra Smbcrgs ñmnb, äro upptagna i 23%). 3. ålBettem. âttnpbibier. ;De manliga od) tråñan atla fäfom êmcus En Pânnba Srmar finnas åfmen i Staberg; fâfom Coluber Berns, Prester, Natrim m. fl. an fåflfpnta Q. Iaevis år of .S'gzr (30155 flera gånger funnen i grannfüpet. Su fetter. (Uppgiften af 2). Gngeñröm.) ColeoPlera: Aphodius Villosus. Trichius nobilis. Hister rotundatus. Ips fel'rugineuj, 4.110tata._ Nilidula slrigata. Peltis limbata. › A110.. Ånobium pusillum. Ptinus c'renalus. Malna Chius cardiacae. Buprestis ConSPersa, chrysosn'gå ma, tarda; Trachys na'mz. Cychrus roslralus. Har'pal'us me'ridianus. Omalimn nsslinile, por: mmm. Tachyp'orus pedic'ularis. Aleochara ri. Vula'ris. nytel'us cornutus. Anthicüsmonoce. ?03 Galopus se'rr'aticoi'nisg . Anismoma basta neum. Cistelasulphurea. Salpinguspla'nirostris. Rhynchaen'us Scanicus, trimaculatus. Bos'tzichus UsPe'ratus. Colydium elo'ngatum.. Haltica te: Stacea. (Gyllenh. Fauna Svett.) Coccinella biSzá bipltstulaza,favilabris, 'Iis'coidem APrionUS coriai rius. Rhagium 'morde Fabr; Sap'er'da vallar fa. Callidi'um arie'tis. (Paykull Fauna Svea.) Diptera: Clxrysops lugubris. Anlhra'x Aethiw; b'p's. Bomb'ylius minor. Em'pis bo'rjgølis. Str41.; 'tiomys nig'rita. Ba'ccha elo'ngqta. Eristalis se_ mirufa. Tachi'na rufcepâä Tetahöcerar crini.. tornis. Tephritis panthe'rin'a, radiata. Tany peza Ioñgi'l'nana. Hetç'romy'Za bculam. Psim: pa inc'ur'va. (Fallén Dipt. Svçc.) HE'mVi'pteq I'a': Tihgis tostøla, qulidse'an Cydnps umbrinus. .tj/,gatans Rolanzlri, Tiliáe. (Fall'én Cilmi, SVEG.) Eupelix cus'pida'ta. Flata nervosa. _ (Fall. hen* mipt. Sven.) .J :Den 'utmärfta Erebia Dejanim är af Q. (Sjoês funnen i Emberg od) traFteti talrifn 53'"5°1'98 üåttbifmria ärbercmot gang fia 1'orgfáiligt unbc'rfñft. ;De oförmofmb? uppe *WWW WW* Bål* ”77 efter mman Blufmut gym 3;, 34 ba, Emfwa bitfårt am flera af Mmm ål'Bci'ma. Raps itlffarc, få inom fem Moan Såofbcmcsüm; bet, od) rcfuitatct af beras förcnabc Ecmöbanz ben har fåtuxabn utfaüit, att två! intet Råne inom êmnbinaüicu äger en lifa ri? fnmüng a? mårtmlñer inom 'IiFn omüctâ. ?De flera flagg: Bergformationcr fam: bål' förrfcmma, nd) 'om iföijc beraf ommcrfanbc iorbmåucn; Jcrgcrå lä: gc wib ett måfrigt matten mibt cmcñan (imo: rigeä norra od) föbrn Ianbffaper, Bafma gcmcn: fnmt bibmgit att fammnnföm henna mängfnñö of Panare od) marmarc traftcrs måttøprobuctçr, be eberåfnabc fun; naturiigctt tilmöm (omm. få mbanfiåcnbe förtccfning, fom öfwerbu'fmub upptaget bet fällfmta cilcr minbre al'Imåtmn, har man ich* anfeltt bet ut fin nrbning, att til= IiFa anmäla be tvärter, fmn Mifmit funna i ©0321: mogc, aIlbcnñunb ben ligger mibfjelfrøa form af meerg, od) bcgutom förd'emma i bcn om): nomiWwabcIningçn af nårmaranbc fisrföf, ” Det må nu 11mm, att ur némnba mogc, fem efter aftappningcn icfe mera är fig HP, en cd) amm'n ber funnen mått möjligen fârfmunnit. Sâlott någon gång anföras måttet, iom icfe tm: böra Smbcrgö din: EagSntoscs, utan ortens mårFavátbigbetcr. uppñåuningen år inrättab ef: tcr sprof. :Enbknñcrgö Flora SVECiCÃ'_ Släüan'evogamer: Circaea alpina. äierñ. på 63:99:15: Råiim ii' älå'frgtt. 'åtfêtåg fwnrfmijifa. Utriculatia mi.: Mor, media. Qagémofge åt iiåFcrkzâ :mi't * Va ieriana nfficz'naiis, Eiiiåttbtcmt Sicrñ. fåfom i Gtocfcigcüsångm på fáf'ifranfcrna, ,rå ñt'anbctt min) ägofwanåfc i Såsgslöfa 1363922, mm. Em: matintsz iorêmån. Scirpusucicularis, :3333:53: mage, utåt milfgngen; compressus, áäwiñcråwa ?en nära QFEåçfciz?i'orpsziäåmng sylcmicus,áñrobt) bro, wii) 2:51'an Eriophorum inlifolium, gracile. QagélrmfÃc. Panicum våride. 1365131'le (Shut, mib ett tmp'ñfâiie ?om ?'31ch SBSå'orct, ?msznan Sikr. Alopecurus pratensis 3/ ni. zgrismas. 565", fu'f'it'g_ 511521365. Milium efusum; 5353. “48553301” mib ñmubcn. Arnngin strida, epZ. ge'jos, Qagsmañe; Calanmgroslis; fiöñcrgm. än sig gnmö. Melina urzigora, i fiåävrantema mib Djuri. i fällñfap mcb M. mmm; ciliata, Grorfc'bäe äng på §5§Fiippsrna; Stöixgafr»ch Wr mñm branta* mibr för âinñcrzruincma; grus, ficriir. Holcus lmmtus, (gärna:fet ät ffabm åns 21m; mollis, mi?) en bergåfot upp i ffogcn, titt bågar, när man går ifrån (åtfmarum 1ch titt ñmnbm. Hiemchloa cdomm, chgämogø. .52:39. Pm compressa, Qagümogcå afhppäbifc, utfi'n: fira. Gifmazuaza; angustifolia, gragäuwñcs ngiøppäbiñ, mittfêr kl.93". Sámi. Glyceria distans, :lt ñêümtm i ett Fårr, msümz ?Ecñerlöfa od) ääeffcm. Triodia decumbens. (5!er Bromus szerilis? 93?01*Bergcn; aslmr, wii) ett wattenbrag mot iöbm Huset af '51%. FiGåggar, några fmnnar 'upp från ñmnöcn; âiapgmt odywätWñcniurD; SG ffugga; giganteus,'ânulühácma i fçbiffcrmçffa; på fjöbmntema 5 om Sfñbgnfmd. Brachypo. dium pimmtum, B gracile. wêuifñråerna i (cbif: får; 528. gikérkbetå äng. Avena fatua, 53mm: ånfm. åringföres ifgnmrfjet af SlBaIIgåfå, mir: 15a, iåfom man .päñäu ofta Icmna bottom ifrån fig ofmålmb; flavescens, troligen Bitfommcu mib näringen of föiicmbe; äBårtñåüe Haft; elation flcrñ. Sesleria caerulea. 59017: äng. Lolium lemulentum [5 art/ense, tenue. S" äFerhchor mibv 92.33jurt., Fangrunb. Trilicum caninum. Mun: ffråcma. êdüñcrmptla. Monlia /0ntana. S ?Sagem mattcnfyålor; Qngsmogc. I Scabiosa co. lumbaria.. QS. SISággm'; Siöbgafmct; ©tocfchpcfe= äng; utför 5153. Qiurl. på Sâorg, m. 11:. årig grunt). Gizjncä måga år' 0115 icfe till. Sherardia arven. sis. få ett äFcrgátbe mib mm), *5. om Sméerg få er. Göanb: oc!) Ierblanbub äfer öfwer MF: QI'UUÖ. Asperula odorata, 5.18. äBåggars' ñranb; tinctoria, üwg od) fl. ft. åt fiöfiban. (ärunb, magerierö. Galium silvestre. Sf ffogcn ät Hö: fibun. Cornus sunguineai ©jöbranter @. om möbgafmcl; *Eåfmeriunba ñoráng, m. m. Apha nes arvensis. Spå ortens tråbeágårbcn. som: ger tera. Tillaea equazica. Qaganoêcs bråbb mib iäFcrn. Lithospermum nficz'nale. ?SL ft. iåfom nåra fqmaltqmarnm mib_ uppfartsmágm tiil fgoie; §80th ruiner, m. m. (Sms, magert. .Pulmonaria anguslifoliai mäta sig. âBåggar emeiian :månne bcrgFIpftnr. 1811 Sigrclius. Symphytum nficilmle. êmáflángm ;bib 25013: 37' [mmm Suftig, årig grunb på faW. Myosotis “wwwdes, ,(5 parvijlora (M. lingulata. Fries Nov. Fl. Svec. ed. 2.3; stricta, grunb nmtjorbf Lappula, ?Ilaañra ruiner. Lysimachia numu V larza. Sagñmofâe i fmâtåppor mib Iaanmâgcn, emellan fwrfet od) ê. ©12er âuftig ángmau. VAnagans arvensis. Spå åfcrrcnar wib ?Usama od) Öfmerallt iorten. äianbabjorbmån. Cam. panula Trac/telium, i niin .Dmbcrgê ångar; la. tifolia, Igoic ftorång i baâelbuflzar; ?iEåfmmfmv; bn ñorång; ä. om Qärobt) bro mib nfl'oppsbi; Fet; fibtånbt; cerw'caria, uppom Gåermunbå PMU, något frånüönr Verbascum nigrum. åfmer: attt i gårbesbacfar. (55mm od) fann. Heden. Helix, Wurgrön. âcnna Wåna, Fránbigt grön: Ranbe ranFa Håber Beta Bergmåggar mib 932m: Bergen. âålommar ej Bär i orten. Chenopo dium polyspermum. Sgoie gårbc. Ulmus cumy peszris, 911m. EaIriPañ mib âiwañm; fparimnt i fjöflipporna. Sanicula europaea. gledf. To_ rilis AnthriSCUS. än ff. fåfom utmeb wång nebom QItvañta Branter m. m. Daucus Caro ta, ?morot QBiö Qabls .©årab6Ianbémågärc: nar. Selinum carvijolia. .90k f'torâng. Ama mama Libanqtz's. Sf bacfar mellan .Qiefsan mf) QBettern. Heçacleum Sphondylium B anguszi. jolium. 25 en boPIunb mib .Sanja Angelica sylvestris. ägt. H". på fibiânbta ångar. Phel. landrium aquaticum, êtáFra. gemm för 135: Har fäfom farlig anfcbbn mått tråfiaå Båt fler: .Añå'üeå i orcut, fumpigt matten, fäfom i Bags: 38 amañr, i Zåfcrn, m. m, âlåramn ömmar fm?) ifsiiiåga (UNF, finnes ?jun ñmbom uppfgaø af fmå Viamaggar, Emilga inf? :nebfåm 'famn för ett bitar, fam icFe ibåfgm od) råfara'aebfrzøääs ja 'Dem oñnfsnêe. 2301* *ccña ?Eclñaggar iife än) *fêrêqnåay ?nu êtåêran ätas utan fam, åfwn af Mücal. Cicuia vimsa, Egarångêrt. 334336209 lpåiêgmis fpnrfcsmt ufmcb Sagstmgcä wib ZäFern.,_ Elms: tiü od) mc:) fårgåfåa tvätt: :net får Enff'apm. Sli'sct. Saab. ;samt 1774. iir Iêfmâl mmm minbm *fariig bår, än i f ligare Iánbcr. Drosem Zengifella, famt B ang. Zica. 9429211130539. Aliium ursinum, (är. *Britain 2611, mäter i :xxäugb Hmm (Sugar od) names svit) fñbm fmêtcn: af êfrâersm; Fårrmgliag 569., rodopmsum, aremn'ium, i fáêfwmicrim wib 23m gets. 'fåer ånäa. Convallnria multijiom. 92. 9171111. i (âânrästtcnfvrgäång. Juncus squczrr. rosus, stygius. ?Öckgåmvgh Peplis Por'zula. lergropar indian 93. 0:!) Bjud. Rumex .Hydroiapathum (R, aquai'z'cus. Fries Nav. FL; Sv. ed. 2). Siiååb ämm) 15m. ScheUChzeria palustris. Fiffimån i Söagmäwge, m. m. Epihüe bium izirsuturn?pubeseens, wib 351383110ch af: ivppñöiFe, om %robp Em; rosezzm, tetrago num, mib båcfcn ämm Görocfcüyåc Eátla; feb fuftig jorbmän. Daphne. Mezereum, Eiñnñ» vä: ' 5:in Efråmm brcbmiä §35. ursinum; “ocäutom tak riFt i mitten, WMI i (åâaricttcnbmgs äng, :m m. Polygonum dumelorum, fl. G. 1 ?Bergetå höja; minus, ;33:1in EMIfo t ängel”. _Agoxa 39 moschatellina. 81.17. i ñuggn. Elat'me Hydro; piper. ElBib Schttcrns ümnb ê. om SRöbgafmcL Afonottnpa Hsyoopithys. SM böibcn af ?Ruffff'råz mm 0. fl. ft. i Ringen, på _gramÖrter. Pyrola Chloranta, media, i Wagon; minor, uniflora, i Guwmêm, på moüiupna Hubbar. Chrysosple nium alternijolium. ?IND wattcnbmg på åñm fiban, m. m. Saxifraga tridaczylites. Sååå be ?Mhz torftaP, få inom fam utom Elmberg; på 3303515111 mf) ?iBåfmcrfunba Eprførs ringmurar, 9' 1” Silene noctiflora, fl. i fäbba âFrar; fmirtliivua, ñyunbom tera; rupestris, på fiêl'üpz porna. Stellaria glauca, uliginosa, bt) MI) Fårr: man, fåfom i ?ISåfmcrfunba ñorång, o. fl. ft; nemorum, fi. fi”. på fFllggriPa ñällcn. Lychnis dioica na sylc'estri's. 91. :Djuricbetä äng. Cera sn'um aguaticum, wib 5231135!) bro; viscosum, GH: män på fuftig isrbmän. Spagula arvensis B pentandra, Sf Earpw Bergfprid'or. Sempervi vum lectorum, Eaflöf. :på flera torftn? i or: ten. Crataegus monogynrl. allmän. Sorbus scandica, joliis bast' subpinnalüidis. Sååå fjÖFlippors na ê. om Stêbgafwcl. Mespilus Cotoneaster. âimnån. Rosa rubiginosa (R. svavifolia Fries Nov. FI. Svec.); wib uppgången till .Qiegnn od) wib IanDSmågen; canina, mollissima (R. tornen_ :03a (Fries N. F. S.); cinnamomea (Fries N.. F. S.); gicrñåbcs i ?Bergen ?IBib Stofcmvall, iom mås äafwa fått namn af mg törnrofor, wåra fiera Rosae i Gott parti. êtátict ligga cmdian ?12989 Giciñgifwnrcgårö vd) Wnöñmn. 40 A 41 Rubus mesius, i ångav oc!) MW mit? 91' ?XML MeIimPYçUm arvense. ?Hurra gåvbcsbacfaruwrg. 'gäxmmqemomg .©jortron, Saganoñe. Fragaria Im' ?111W Od) ?Hünñrm (ärus od) fanbmall, Wilma! (gi. nu på ämm, torra Bacfat. 65m: f fêntlrrlcunum minus.. Stråöcågárbm wib 93038: fig n:an Pmenlilla norvegiw. ;mm “Nämn “ Iof” 'vaberqfvm'n/ 1le 921959 0. ft. ü. Lima. i :mmm af êFráema. Tilia europaea, 1:115» Såna 091101160..51536tfer118 od) Eäfcrns ñrânber. www"t i fiêbcrsm W i emfhhchmm' I'th b°”“?f*?; 3 bergets m. mamma 1 Aquilegia vulgaris, Ackeleya. 9331!? L:me ES; 1:11”, incana; Givöfrgm. Riyagrumpaniculatum. 10 ?JUWYQ Od) itmffms år'gar' 51mm” m: H U' glatt' “En” 0* fr» W allm. Lepidium Kan ni! áags jorbmån. Ranunculus Linguf" 1 “mpestrfy Mm", °› fl» IT. Dençaria bulbi. ” 'fDngSmngm smb:) bro; Tank? maa; repmns. mb : fera (Enligt ett gammalt J'gcrbarium måranbc \ ümnbm utför Jergçts. föbra ånbn. Anegx'mone z'anunculoides, Giulfippa. ©Ctma macfm ê'mmç á'mn år liftibig meb be nIIummm, od) iom g på Smbefg: Gchñ mib 66mm i 336% focfcn. rot. (âoesq Cardamine amam, êtocfelpáe o. fl. fi; 3* umbrosa, mib Iergropama utmcb mm 35' “Mmmm “mm” är' befannt på .något måga' är % gilla; hirsuta, impatiens, nåra annat Wii!? å" mr5508911§m« om märrffpmgg ' Jäâllfáfioma 0.. W. få UPP i Wogcn; på årig ;mmm bloft få er. uppFomma bmnrxe ar, ar . gwnb i missa; §måñwrfuttbct ñorâng. Erysi 15år [§ng aIImán fom ben Må ud) harmoni!) gul: j mum hieracifoliunz. Spå ñranbçn mib mamma: Håber 6qu öl"er Ecl'gfvfc'nz ifvnncrfxt “form i mm Od) 9.52 QBåggar.. Girpt vc!) fd)iffermz){la. ånban. ;Degu trenuet?)in måm ”fm WW * Geranium bo/remicum. i en äFerlcha, tillböris '1' mm i from grupper, od) bitba c'tt_ fargfpdz ' ?Brottälebcn lucidum, möbgqua; 2301.85 unc, mm, i förñunb :mig Den fEöuq ärätlbcn, gtfrpct m. 111.; ñmröâ; columbinum, Stöbgafmel;@tocf'ch)c= en Berrlig anblicf.. .WaIFgwnD, Thalictmm sm' v Fl'ång, nåra fiön; Renrös. Malva rotundifolia Pigga. Emeüuu 6 Bjud.. Mi) QGEK'SIIIDFC'» TeV" borealis Sprengela S. QBib Q8. ©iurl. m. m. brium Scordizun._ 3:15:19ch äng 1 Railñabå TDC? ' › Corydalis bulbosa.. 95a' Qâvoz'g,ññm fibqn, amg: fm, bom :Dmbcrg: Menlha sylVESH'iS? Qnggâ % 1?qu Polygala comosa, ©tocPprcFe äng; qu= amgê; aquatim, ämm) 51'0 Lalhmfa'f(Iwma' \ ngt Ewe MI) 911155. “mama iâmtc förvgâcnbe; TM. åñm berggfoten, emcüqn ?WWW ”(2 I syIVestris,i betet wii: 6. Qiurr. Lathyms mmüäebçb miD'WEcrötm* Karma alpin/:Il J ”lf/“tim §9?UUnilfåelrna mib f'tranbcn; grund) I; :Engigmgeå ;duga ångtåppor, emellan. åvIWv : WWW; palustrt'S. i. ångar mib 3.138111. emenan ;§3 m3?) uppfcsrtêmågwx tia Emir. Eupthm "43"" 3 m: “1) 6 gjuta; “bränn Vicia What/C". Mm, ;mm pmfn'ng älivañra, m. 1117 namram, T ?Jmfiñråema i Edrbiñcr; êtpcfçwçfmng mig 1 fr. »å ianbwmabab bmbwaüånng; caâåftäzlcgkirm ,' . ,z 7 ;I il' lyx” › Lohanb mm .39019. ligga p..0sn. 412:.: L 2. Mb äävitåcråiwäthtx, tmgm fmmmr 60.51,2 'fun “nivån 0 fi §1; mi?) êfräerxm. âclgmcrwrbo , . . .fx ramåus slyqphyllus. Giråtma, m. m. (Ma/c, k 4) 1./ tncêmu 'X'rifølium hy: din' tarm . i cm u 'Zaridwna Sliimx'ñm Eifgsmlm; procumbeinb, ;7:15 bergen; ?Råbgaçmci pá böjbart. IIypexlcumnm sznum, 11 nu Ei?) fåmnäwnä ZingüJü, ?iüåggar måb firanbcn; »haxxan mmçåm , Qâhäur tnirifañ i 'om få Fallabe (ämm man, ;Indian ?Ecñcrlå'a oc!) ålEcttcm. mig gwnb, på) ?marc Wars ofman EMP. Prenamhes :Inu 5 0 vr"< 9 9. x'› V “(71 od:) fina; ralis. “551. G. at human. C3&Gll$1.)'m: så” nu; åbptm rês 0. i. av. Aparg'xaohlsplda. EC (21143613 Hiernüiunydubilfm, pea'bmtarpuf? Simic; 3109515571 awcfi'gárbâ angänngnfmá'; §0: linum, (Fries Nov. F1.c San), p'a Bacfstn mugg): ie; sylvazicum, i äsvaüangen mb mura 14%.?! páludosum, jSrmunbê ha, 0. fl.. Fr., fc? x) 1 Mim; b:) må) faüme mail. ;Fdago numma, . “ ' “ ' Gmc'tau Gflfmarum och “'“ES NW* 11" SVJ f 51m, 5å53'fii'em. Serralula Zinctorla, ©fa«.gta&. f. mån. Carduus Iletürophyllus, äbnfmerf. ñomngt, randig GU!! I Onopordon Acamluum_ 5211; »1: ,6x .magigw ggg... Qimh 0. H_ Eupag Mum minimum., »J V om. Pkt rä “mfl 'iorium cannabinum, thcünn ;att 1. c 0 pp, . *km 0;!) Elfråcxm, ifiåäârantcmaå mora'ä. r lemisia cmrqmshis. Sâêögqijçcl, in. en.: Inufa. SGUs“za Göm?” äng; Slüåfmm. Rorang, m .1.. .i . .,, (å ha (2 221.. Siblåuöa Argus.: 172934939. anwa '53' .4 .2 › »y .. *3.83 531» R. l orten. Jasione monmna. 511611”, på Eacñr. Viola pa'sfcu:*f<›2içz (Fries N. 11'. 5.) l Ec'l'gäpz'nxgor; nu'raåz'li.<r ' patiens Noll' lang ' må) fåfzéçrm. ozhrarissimum. lim, 'mät 2323:12” 'A . whenfiêtênáninngx. v”“›>§;?z^mw§ Y urgéruiner. 111% mn :3, . 4 .3. .r " nunnan: tigerezzmås haå ' L ?Hawa Sazyriuzn '2. 5' 53. " . .hurqu (0005. Herminiurr mmmrchis. ala fibiånbm ångrar in .I 1 I "“ w! .x › .W QU) Mb ;løiåiüviiy Ophrgs mjr'odc's, (3.7 3:11/ . , 33 u. n '9 .. ON!” I J Ni, ;var mb insug. › mmm. EIJIaXis 77202101'JI:§"I .103. Guruwfám, “å 2120351233223 fåuübar, f'çmrg'mnf, iêpgbrâcfcs Iåtm? :mört torra ?emma Iazifolirz, atrm'zzbens, Eñüiiåff.d Ian böibm på) foten; 'üåfermçfim göljcr i ,fpm'fanmmrc ;ama! szviücrâéåcân långt _ant s... Sempias erna mibr :mot: r / (Fogeng ?Skäm przluszris, a alfa fiisifstbä'a äng:224, iimmpñ nu!) vxzåb ;§9an Lismra coråam; insänmâa Iveguia rqøens. 3 âåergctslmr: 17303. Cypripedium Calceolus. S en [wallth mig one, 0:5) fi. 5%. i Dl'âcn; fäiom i en äng ;Him siggäöfa Sêfreñgñrb. Callitriche tenuåfulia 7:195 N_ m_ 59"). 3;' åöcrgetñ nmftengmpar. Typha angusrzjfolia, Siåüm, máb ?maten 'af ?Qagêmogm lnzifolia, i ett mattcltâåi, nåra .säck men (boñåtlc), i Engämuñc. Carex pulz'carz's, michroglochin, Icvcoglochir'z, Codorrr'u'za, iåöszaå: mage; panêculala, intermea'ia, 23mm) Brå; atve muia, :nelian ?ömgwenn od) Gimm'a êtcnêrot: Inst; fiapgazr; elongam, '§31'va bro; Ioliacea, 5 . m A M, ;A *v rgcé's fått; magra, ?srmunbs #011; 32. :315221, 44 jilijormis, 011m; Drymeja, Wuliff'râmm mib iö: bra ånban nåra ftmnb; 91.©jurt.áng; (ligitata, göms:) hm; ornitlwpoda, pilulifera, i Smbcrgs Hippor; Buxbaumii, emellan Glfmarum od) Götet: felpcfe, mib fjöf'anten; flacca, allan; stricta, mâxtñ. iom G. âöuxb. Myriophyllum verticil lamm, C3 ?Bergetñ mattcngropar. Alnus im. na, Arre. ät. fr. få mål i Smbcrg fomiorten. Fagus sylvatica, 230%. SlIUmánnañ mib Qlloañra oc!) êtoáclvcfe, ber bon utgör Bela Iunbar. .33år år 5230?an gräns i norr, salix Izmosa, amygdalina, hastata, bcnna femte pilnrt mäter iêñ. om ?örobgn nåra i 5. om afhppábiüt; liuida, fusca; pilartcmaå ñambâll är egentligen min öftm bergsfoteu, mellan 92. gjurl. od) Slâorgbamn, i fiblánbta ångar od) betesbagor, tm* alla be uppráfnabc, utom S. hastata, wåra. Mercurialis perennis. QBäxtñ. fem All. ursinum o. fl. mib bergårötter. Taxus baccaza, fiber. gran, gran. i fjöbcrgen; aümånnañ på ljöjbm af âOZuIIfFráema. Såå! tätt Ftippning ocI) ptpbct barförc fin plats i trábgärbar. vaptogamev. 2) Polypodium phegopteris, i Flipperna; thet i'ypleris, Párr; fragile, cristatum, 9320113619011; spin' nulosum, fårr; oreopteris, dryopteris, weathergm. Asplenium alternifolium. ämm föreg. Ophio_ glos Sunwulg_atum.§l$åfmcrf. ñorång. Equise tunn minute, êfurgrásg talrika_ i ggg gun; 45 äng; limosum, âiergctå Pärla' Chara vulgaris", diffusa (Lilj. Fl. Ed. g.); i QBettem miö $erget6 meñra fiba; funicularis (Ebuiuier). §3* mattengro: par på Qåergef. Hypnum strictum; Neckera. crispa; Mnium marginatum; Bartramia, Halle.” ri; Buxbaumia aphylla, grus iBIanb Polytricha; foliosa. Dicranum, pellucidwn: Timmiá austrie' aca, i fiera grottan mib :§0th ubbc. Junger: mannia pinguis: Marchantia ItemisPImerica, miö åmuüffråcmas bmitlcrsbåcf. Didymodon capil. laceum, wib G'lfwarums bâtffállc; rigidulum'. Weissia acura, möbgafmcw grotta 0. fl. fi; nigrita, ?Dugåmofáq cirrhata, controversa, spløch“T poides. Splachnum ampullaceum. mäta $robtj bro, ett fit)ch från aftoppâbifet. Gymnosto mum lappohicum, curviroslrum, pyriforme, hm* fcbnat'e mib ?Broby bro. Amhoceros purzcmzus. gerfammañ. Lichen parellus, på ñmnbbcrgm iêtoäelgäe äng; eryr/zrellus (Lecidea erythrel la Achar.), på fjöbergcn utanför êtocfclpcfc o. fl. Hu' rosellus (Lecid. alahastrina '7 rosella' Achar., Biatora mseHa Fries), fparfamt på 60: ?nr mib QIIbañm; fusco lutøu's (Lecid. fuscolu lea Ack.) på mega ofmanför' äorgfyamn; Ehn harzianus, på ePar bår DCÖ Det; caesiorufus, SDEå'Febergm; rupeslris, på baran I), 0. b. fäfom utanför Glfwarum, fl. ft”. pä [öfa Fatfñenar i fårreu od) mib :vägarna på äcrget; rupestris (3 pyrilhroma 9(d)ar. fåflfpnt på fiåbergcn; cu. pularis, fl. ü. i grottor cci) bergffrpmsloc emot' »4551 gång, fåfom Wii) (Mmmm ”amma gnällig? ;33 ?iêêcx'gcm åfiwizäsm ,_ _ mammma, :gmåtåg oc!) 1'th , gets lmzbñiâa, §33 wncrâçá' tabbe, åfmcn på ;Vf;zz F' sin; Scrzzposzm, WU.” gets Guräning, :2 03:. “man ;gå Fawñcn; iipmzeréet ;35% '=« t. ex. vib Eñogslåi'n od) SL. B conmrtus, j. 0. i). på: ?Bergets 'få m; calci. vorus, temmñgm 92222225 ;aå löfu ?giffrem; cin; cinatus, på gmföaiåar wii) Såogälåfa cervinzm, wii) 9];1°??6I*CT§CH, fâilfçut; reczlrvus (Paxmena. recurva Aclzarj.) ?åiiv'gmt på Fiipmrata, sfwau 550135 ubåücycloselis lit/;orm Ash., :jävligt på mm .303W mi?) Qücttcms üz'aséä; sw'nfus, på ?tippar ofman $DY°§S EFSÖC; acetrzbuhun 529645!an .Flera Sven. pag. 822., för öfrigt fla'rñ. :trim Flüettcrn på gamla: OPML mm ej grxmigâ; sys.. vaticus, (Szicm sylc'mica fickan), På §5??? ?7455157 wib Mim bcrggfomz, cmcifan ?Äjnrñfñ 'om .0 r . . 2 äWpftGkbçt; nigrum (Collema nigrum An' _ ;samlag pa Wu FaIFñLenar i auttnånnm af Såna gctå xnnbfiba; Pelxidea saccam, ts'ziurê'ââåigm :ms: :ig på iorbcn måb êtocfci'pcfc båtfå'áñc; venésa, fparfamt i auttningama mot iiêu wii: (ämm: rum; Baeomyces rufus, âät cdi) ber ;så gm mi) Hm ät fjöfz'ban, t. er. ?15% :vågen ät Won från (Sifmarum. Gymmium polyphyllum, MK) :leusmnz, :så giåêcrgcn bortåt Wåñwrgz'u, 951,5' ;Vik l 4 dnchmum, fl. wmn'gê på iobrâfta ämmri* zvib ?Däâfcfcrgem valleum ;u lzirsuzum, :31.913 fu Opegmpha not/"za, .på ?Kim mib Säbañm; §qu gaia, âlöre granar yznnigt mbmaäår Of: mm; radima, (vår 0:!) Nr på tråbfjarf, ih): Eget på Iinb, ncüom (Elmar:an sm'sz . , Lem cidea atr'oalbu, på 50:90:: :mt ;jêiâêmz fi. rimiosa, bcrñåbcs od) åäzmz på Ianäfâban D. E; fumom, ysmzigf; platy carpa #15:." på lanbfibuu ä Flippur od) Görrc Frohm, t. nu wib 9.72. Tbjurl. nåra ivägen uppåt 52301'321'; 3172104 ta ?51105, i nejbeu of Qimczñra od) ?åorgä ubêc; Petraea, på fanbñcnsfüppnr ucbe _Gäfmmumg amyLacea, på fjöbcvgcu wåb Gåtack'cfçcfe, umzxigfg suz'phurea, mcb fårcg. nd) fl. ñ. ej 951mm; cor.. ticola, på gamia iöftråb wåb ?fåbnñrm dryina 53an fcmazztågm unmêg cE'm' wib 51351*ch Eanbfi'ba; guernea Sid/*ma fåfäth .på där; scalaris, fcififpnt, men åfmcn mcb fruft, t. cr. mcIIan êtocEcIyázc od) GEIfmm'ism, å Wogcn; micr'nphyL la, på Ecrgmágga? ofwnnfâ: i'åmgñmmz; Ver: rucaria niu'da, iparfamt på ME :vib êi'ncfchxü; maura, på bevgüäifnr mi) üsnnr wib äBcttcrnä ftmnb; Schrazlcri gram. (cntacea), på fanöficrs mib Gifmm'mn; byssacea iidpar., på ü'm* mi?) Bergets Iamfs'ba.: Endncarpon pertusum (Doris na pertusa Aclzur.), Båt od) bar på boFar nog vanligt, mcb många “Jariüinrin :famnen Sphae ronhoron cnml!0ides,fragile, Eåba på FIM;ct Diabas: 230236 ubäe; ingcnbcra friathimnDç. 615 ;g Hippo? waan ?Eot'nâ u'øbc; velleum Spa; :Cia V 48 / Iicium fmriolusizm levcocephalum, på : cPar avi?) Såergets Ianbfiba; sticticum ganffa pmm'gt på eFar; turbinatum âlcb'ar., på anocarp. pertusuñi 13. 0. b. fåfom mib QIIvañm; lenzic'u'lare Stim, pä eFat b. 0. b.; gracileçitum, på granñubbar. / , 1) ?får ha måttet", font ?unna äga nä ot intere e' '51* bem; font “Fe äüo isärtfâmmrc, år (tögvençfa nännftef upptaget. ' 2) magra Eafmar' äro tiüaggba efter 21W nns od; 221166; fom e) ftnnas anmârfta i SlBsIDmlB. ?SW ta.: men hmm bafwa invcfen mârrwårbigbet. *©&03®á=› .4; 4,9 4. ämbetgâ od) Sagêmoñeâ fotbs na vd) nármaçcmbe Decw nomxe. 3 Iifbet tneb anbra äronozäågeriwarür E Siifet,_f)ar smbch qurgårb tiIIEommit af (m: grånfanbc forbna.äronobcmmans utmajrfer, fam får* bara ånbamål blifmit unbantagna, :Simons fem ri!! följe af flera Kongf. gårcñráftcr od) fcbnañ of .QongL âammamêotlcgii Bref ben 17 :mm 16:32, åtñiüiga berinom belägna .gemman bliftpjt revoccmbc oc!) till :Djurgårben afbnñe. Eiben för Denna anläggning, år tilláfmcntnrs ben förña frågan i ?Ömhetgå busbåüning', Invit: ?en (iftvål, ehuru ofta framñåüb nu Bcfmaram §91), ännu år [iFa oupplöñ. bet toröe må: banba icfe mata nu;ch mågabt, om man nn: ånger, att :Djurgårbens inrättning gär iängt titt. Each inpå Slitnañra Sloñcrtib. Stogslöfa ägtEn, om amilfenä höga älber beñ omanligt tjocfa 11111: rar mitrna, förem på fin inre Rom hört ett Sagtñpcfe af jcrnfmibe, föreñåilanbv Sågarc, Sgiott, .fgunb nd) äagtfolf. 30: år föga tänt'2 Bart, att _bcga bitbcr Funna Dafma annan berg: bclfc än en fpblig aIquinn på be i Smberg mi: 84min: gatunamn. Rongl. 52312 af 6. 3 3an. 4. :353 _1573 (af bmilfct ett for: utbrag fêrrFommcr iart. Qiivaftra Rloftcr) antpbcrattgobjagt fihnså i ?Dzrxfa'rgg cd; att tibm får Denna an: läggning ?man är 1655 mar förgåtcn bcmitt: af Samlingarna, böranbe till fiffnámnbe års Stifsmêtc, fjmiif'n Elnät funna uppgifma att, enligt gamla Sarbföåer, :Djurgärb äåtbüfmit inrättab, mm chc när 'Det Weit. \ Syria Qiurgårbm inom inéågnnben innefat: tnbe 'm rpmb af 5,900 Stab. §ch gârbcsgärb, iom êfmcraüt mar 6 od) en _balf alnar bög, utgjorbe en ñråcfa af 8,880 famnar, bmilfeu fcban war inbclnb i 60 Idnüxr, bmaric [ánf in: ncbålianbs 148 famnar. 25an fom unbcrböü m fäban lån? Hcf, antingen afbmg på Kronwâän: forna, eller 4 bal. 16 öre Ehn. årligen. Sif: mål fretmbc icFe berma Bågnab för Sanrgamas angrepp. 926.1' çrfnö laggt fig intill gárbcägâu ben, crforbrabvs en ñormángb bngSmchcn, för att genom fnösz'ottnång od) maftbällning frcba äjurgårücn åt Ianbfiånn; nd) när *limma war tiilfrufm, mäñe Qabis od) Spñngs J'gârabeboar maübäüa mot be bfmcr ifm nntäganbe objurcn, mçb ett mebdtal af 383 bngåmchcn. Safrabt Män åtgåmct, binerch ånbä icfe ?fångarna att anñâüa mata förööclfør. ?cfmâräign ff'nügångar 2116;ti nfta företagas, 0:!) man berättar, att när QBargm blott ficE 1:4:b016 timmas råbrum, Det Ban fig bål genom nåfmañe gårbeågårö od) förä fam 529 i fr'tbct. Slpcflignñ af attt mar ett '13.' bl ;mmm befäl? i ,âjurgärbenz bet fåübe låda if'awr af morfar. Sia Simme utfobring inom Hmm ångar anfiggna: mit) Spolmcn iQagá: mage; G'ilâtorpazången 0(1) thmarums äng upp i Dmbcrg, bmilfa tillfamman inneböüo 34 E21:) :(6 EN. äörutan âongsiaban mib Qllbañra, mom öfwer: Iabor upprättnbe rm'b ññnåmnba ftâllm. (Sobcrquautitctcn uppgicf i bârian en: baf? till 60:'*0 (01595 i mcbelår; bmarfåre Hör: re förrâb ofta mäer anffaffas genom fanbâböf: 'oingwü'mbctcrs förforg. 3 fvnnerbct war bett.: bânbclicn, när tibig ürång winter mrb biup fnå intråñabe, bä áfmcn många öiur omI'mnmm Spmaric fomniar crbêño ?Diuren falt:1TeFe; unöcr 'bct Haningm föragit? måñe allaboñapszfrmmr utbtifmas', iom blifmit i Damberg intagna. 'lin :TcPe chtobä på “ut 10 bal. 21 vd) 1=6ñcl$ öre (5: m. årligen. Qiurgärbödiben war Dmbcrgå romantifi'a periob. Du macEm Qofbiurm, be práftiga Siren: Biormrna, fem [sår manbmbe i Rom (Fawr, oc!) af bwilFa be (marc i fpnnerbct ålfiüxbe ängel: moge, gjorbc 'Mmm 11ch h'ng Dâbe wintcr od) fommar. snar ©ju1*mu?tm*cn maubmbc till fo: V bcrlaban, för att utlcmna Då är (in prpbiiga bofFap, fommanfaüabe ban bcm mcbclü ett Flubb: 6.19 i labaus mågg. Slåib ljubcr nf Donna fig: nal, anlånbc mcb winbms buñigöct ofta en [mnörataiig (Fara od) omringabe fin förförjare. :De :voro få hmm, (Fc:ch cgmtligm i fwåm v.77 v..«...n.«øwwmlmwwrmiw , 7 "+49 ' . W.anwmmm r? 4 ååêiiáfillaxx, , 50 mázzrraö Gft när en mobPömre aquifmbe en må.: fåüb gran wii) mnvánbnn, afbctabc äron'bjor: tm Iafmm i Den anbm. 592011 min fåga, att be unäer brunñztêbm mom rått üth od) icFe fáråades angenäma att möta. âltt bår jaga mar førüom ett äungiigt nöje. ?21mm for man i årcberga 62), af Såsgsläfa intim, en Utan Mic: › mäinö :råbzmñm Drichns påff'rift fårwnmr min: net 0? ST. (örebric 1:25 nattlågcr berñábcs, unten: bet Enn nnñállbc fina Iuñiagrcr i Djurgärüm; ud) i .5:3ij fal hänger en fler oricmålab tuffa, EmitFmsinneöåütilifâmmgifmr, att 'em .Rough familåcn ?Iboif ;Ercbric mcb Gicmá'! od) 4 want, efter Här intagen mibbagsmåltib b. 22 3151. 1761 iår anñsêiia .©i0rr:j0gt, hä :15 ?Djur férich af 'cc .Qmagiigcs [36an 8131* att Funtm xrcrñ'táfla jagning i Snréerg, Enme flera ñåilcn Mif'mit ufbuggna ut!) nfrêibn, Emilia fån namn 0.? ingtâmrür CUCI* rñbior. ?If bcga qmnáans: Shgciârêbian, Eciågcn ber be må (nämna: mågarna, ben ?om löper längs efter ?Bergctå rygg, Sänghrgåmágcn, od) but iom tmårs öfwer ?smgot, från 91. gjurr. tiil G'Ifma: rum, form ljmamnbm; .Qnrsâröbjornm crt ñgcfe i 92. om ücgawågars Foröning, ud) Sääf: to'rpsrêbjan, Iiggnnbe cmcl'fmt .Mc od) (isudzipciic. En mmm läng mbnggning, något mm i ävrgrf, fåper längs êñm bcrgäføtm, Be: _qpnncr :Diö nm*m"ånbnn af bm få Pattnbc 53a: buflåttm, fam üggcr 91. om Rorsrêbjoma, 53 går tmârs öfwer bega råbiur oda, magcismbim, famt ftabnar nåra mic. år 1786 gjorch förHag af ñâmnmnöe Sanbåbåfbing, Sdf). ©trêmfdt, ett *cm (vn1155..: qurgårbm, bmiliüwt wib 1655 års SiiFäbng fñrFlambcå för omimig, men Daviti 18' mibmngt: Eåüanbc tiilåfmcntprs mar :mg oncrêñ, (Euüc uppböm. 'Djuren afff'icfabes belâ riff Eitoc'ffyolms ©jurgärb, bciâ förfåfibcs, oc!) ;Småâcrg fås:mmm: 1:1ch till maniig Eronoépnrñ 92543145 Eronâion tar bafma bocf, fåfom förr år anfårbt, rábbat fig unban ben allmänna förfan(50:12). llnbcr ficlfma Qiurgårbsübcn föêtos årrigcn per mcbium 21 Morfar, för bmiIPa mcblcn beponcrabcs i Sanbü'âiåntcrict för âronané råf'ning. :Den ofmanfbr uppgiftm âjurgârbsrmuhcn grunbar fig på meötmåtarcn Gfeâmnä QÖGHXI af är 1716 3), på bmithn tunnclanben Dafina följnnbe föröetning: 59010 114: 1.6; Grecäcimc Ye 53: 16; âöt'gårbet 5: 128; .TDjam. 19,: 510; °'^. §jurl. 16: 24; 91. Qiml. 7; Sñmttsf. 4; Dagsbotmcn 6: 1%; En äng wib Shaaban: men 17: 4.6; Gilütorparångeu '7: 16; Gifmq: c › › rumä äng 9: 16. ©c§utum inågor af föiåumä chmmnn; Jåfwerfunba En; 98: 16; ?Ronö i: 24; 65% 9: 16; 523mm:) 19: 546; êfngåmurfcn utom Jâoic, Gtocfvfpnfe od) fium inbâgnaöcågm, innciâållcr 3,81*.: 167. ?Bagslzzmgc 1,590 Säiafammnn 5,900 Qunnclnnê. wwmmwa' 'mwnpn'wk '7 .'54 år hemmet'må Snfpcctor nd) Eebmahnre åre följan'oe af Degu hemman anflagna till [5: ner ud) boñáüen, mib bmilfas uppñartning i bemmnntal, aPer=inhebåIl od) bötâgf, följcs (51%: bomå nnmiåning, bmilPen bvc? Wall erbållá be råtteIfer, [yrvartiil 'tibeuå förånbritrgur funna: gifwa anlebninge ' Abbie 1. fotbom Sllhmñra äroñerbemmnn, nu ät Reonoparfens änfpeetor på [ön oc!) till boñålle nnffnget, är beläget uti EMI'an .Ygåmb od) QS. Eollfmbs êocfen, 1030 alnar uppåt ?âeeget ifrån öñm bergsfoten oc!) mit) vag 1:8:be15 mil 9h s. om Qieñan. Sftån Den allmänna innbñmåg, iom följer öñra bergsfotcn emellan åt. ett) ê. qurt. uppgåeigoje brannmvuppfnrtck mig, fam (if“mål år' breb od) banab. $uñålleç iom ligger i en föröjupning, år på 3 fiber om: gifmet af böiber. Set äger 2znc åPergárben, en liten tråbgärb, 13 2:12:24 åFer, ä 1 ed) ett > balft bögñ 21mm fotnet; på 505* Rom od) [an äng, i i). od) 518. om gärben, famt en ångâ: länge mib Ianbñmågen, bárias 17 och ett [jalft inf; 56, af båtbruna, meg: od) Hartwall; uti en Beresfmgc Fan föbas 2 tiil 3 FnIfmar. GH: bom. ana uppgift om 66: De!) fábesfförüm m. m. år nu mera icfe 0118 titlåmplig. Gienom betvölig Renñrptning od) uppobling år Qioñállet i febnare über till annñning od) DMD måan buöbiabt. 'Iillifa' år cirfulationsbruf inråtth '55' of Söoñåüets härmaranbe' änncbaftvare, åerr bfmeriágmáñaren 3. 9320019. \ 6tocfelpcfe »å i SB. 'Inflña'os' ©0659: mib fiöfiban, är föbm ånbmt af21115erg, af: menlebes forbom ett .Siloñeräemman ember än: vañra, bmamf gtun'oråntan på [ön otuüPm'nmcr .äronøparfcnä ?sanettmu äorbojn “Each” 9 men od) 97; lag (på. 57211 mutter forbattmbt. Spårunber Ipber torpñáüet Cöêrgarbe'r. SIS. Eittrlebet. ?11% iöbm ånban åt fjñ: fiban. Qâoñåltct babe före 9, âzib 31% fansm åfer, 4% lag bb. uriábetnu mera nnffnn for: bubbtabt. \ C5 siurlebet. *fit föer ånban mib öñm . * i.” e ' ' är man ber :Dagsmogeá :me .granülmm uppg Enotlberquoten. <55m: 2 ?Mb 49 fannl. âf'er, 5 rå Ing (215; nu omfring .5 Esz. 51:. âiurumt, beläget betenorm gener! af ;Dagzämoge meb “iiüåfmerfunpex ang; uppñjutcr mot âergetü Öftra fot. Slåoffaffet ligger :mmm: re Sängen? norm än [Öhrn anba,c :mice1 formen 1 'Mb 93 FappL åFer; 2 lag bo. Sir;2:a nu 4 Numeri; utiâbe. $rottåleben “man frâax*lâergetå nor: m ubbe od; åISettems Eranb genuin hm :man: 56 êmåliångm. Jbabe i êfeñoms tib 22. Fappl. âfer, 2 lag 65,' nu 3 tm 4 tunnt. äFer. Gifmarum, ©Fogmal'tare: od) Splantem: rezöoñáüe, ett ñvcfe upp i .jerget frânfjöfiban; nebfartåmágen ifrån Eevgáüöiêm od) Sångbergâ: mågen är belägen mib Sfagelöröbjan; uppmâgen från fjån går från Qñâmmms ubbe. 6 21m; nors utfâöe. gorbnm (mr bårwarit ett Wo: ñerêemman i. unber famnm namn, fem nu är MW. 23 n g 25 o [m e n. Tätt ffogmaf'tamtorp emei: Ian Qagsêmoge od) SZåPems fhanb. Eillfêflébnw berg fäç'om :Djur: od) êFogmaFmrutorp unbcs Qrottn. (âlniñênas tib, gcnmn Bpte mel) QBåIÖ. .Evans .Walt på Rgreberg. år nu inbmget; ffntt: Iaggbt od) Bortnrrenberabt på' 11 äre; de från b. M 932m; 1.827. " ' ©e åt febmnftame anfingna Sååoñåflcn åra roterabe för % bemman, utomäörottslebet, foam år roterabt för 713. 2 ämm Off/*Mia od) till âronoáparfens for:) Iaâåba Igenmmnz GIIStorp (Gibstorp, GE: WWF?) å utmeb be Gflofma Szöofträb. g;harteiwhx .3. mb âåiåtørp i., Eåêa förut âreñeröemman. 57 ?RicEeIStorgx m Doningåplan fpnes mib êlfrbarums'mifen; bar warit en bebyggb nt: iorb. âeebmziü'ifne .S'gemmma njuta för nårmnrgn: be rätt till bete od) (Fogsfmxg, utan betahung på fâtjanbe fått: Simmat, Siamñab, (Sottorp od) (åtagit: ?ålia'12å ?kantat bete för 220 freatur; WE 13 932mm_ bete för 18,* §13. Eoüñabs âgrfob. 59423017. 1. bete för 12; Göfogsbt) 2301?. 1. bete för 10; ngoöla 1. bete får_ 1,0 Yta: (5:111th Sionglñlêaiws Slå?)ng ââx'ef till beg uefnllnmgss bafmanbe i i). götbtanb af b. 9 93mm; 1819, od) Rommgens Qäefatlttiugsbafmanbes lttflag af ben 10 QIPL* f. 6. Såüåfxvet'funea [19 10 oförm. çimmun bete för 240 Emtâxurfaua 1. bete för 24 od) 521)??pr ; Bete for 12 Fr. _ G'nl. ännungens Qäefaiiningébafwnnbes Utflag af i). 21 ?mm 1823. (grå fGogüDjeIp åtnjuta: Si'enñaib, âtamñe'co, Giottorp, fömnrtFáHa, 60 cIna; 65:? 15; 515g: merfunba hk) 200; DimFann 20 Iafç. (55e: nom âouungeus defamtingébafmanbes utflag vb. 26 QIug. 1787. ngfcrpb 101213, eflzgt 33011331. Gaummwêollegii ntñng b. 20 EMS. 1194. Qegutmn förefFrifmer âongl. Waitt? måb. âörcf _tiil år?? Det) ?Rifets Gaxnmmeêollegwin af b. 12 ?man 1812., att öfriga bemman pa bet 4 , NW... mmm..me 58 Dmhingüggnnbc Ianbct, i 'Bal/:als od) ?Mt'nga Jpåmücr, äga rätt till bett* od) fogäfâng i 2211:' Burg, cftcr tiilgång od) mot ñåiig Mmmm. 3011535231"wale af *1665 od) b. 19 âñov. 168.5 :timballa for öfrigt, att fåtana fårmumr af ái: ber marit förmsz Mmm immvånarc; t:) ei' miubrc förr än nu, mar mål bem öm nzzqrán: fnnbe thtcn i attcrña tcbef af Emh'rgs Ectc nu) ffog. år) när nu, cniågt uppgiurêu reglcs ringar, ârvnobcrgct, b. (3. Dm Daim af ?3131: berg, iom :tft tillhör “Äcñcx'låfa 507%ch år: ligen förför närliggnnbc bemmmz mcb 1,100 ti!! 1,200 Iaf: Wog od) fmnnmtföbcr ungefärügcu ett [iFa antal af båñ: od) boffapäfrmtur; få år icYc lätt att infc, [Hvar furmgatct ffullc FB: fas, eller DmiIFct utfcmbc bcnna'blumñmnüc 11ch i en framtib (fulla förctc, om ?Jenna mig: tiga ?åtta tiil beg trcfnab od) barbt när måjli: ga exiñcnå, i m bañ förfinabe. G'meüan 92. Qiurt., 921361) Eingêñáiic (Rå: fingffcbct) od) .Säofmmzåict mib üiâcrtcrnñ ffmnb, i Sabls Qårab, üáfxtvçrfunba od) mogslöfa focf: nar, mar forbom Den få Fnüube %ergömar: Fun belägen, från urminncs fiber befrcbab få: fomâronzñagcparf, :mb nnfcniiga värm för in: främling od) Eogsáfygggc utan föregångm publik' utfxpning; men gmom âønungcns §3L>faxflxzixmä= fmfmanbcö Luang b. 3: âüzaji 1754, är min, efter förutgängcn unbcrfêfning måb ânmñuhn, tii'lerfáub od) förbclab är flera, mitángm tiåigrån: .59 ännu, din* å ?pmm belägna Spemman cd) ââvar, fåhmbaz 9298:), 5365:), Gimmtvrp, ärcbcrga, áârñab, Schñerlåfn, .che'çbg oz?) ?Djurfáifm bmilf'a förut :Iz/»trim fnmmn maxF têii gcmenfamt betr. Gunntorp, m monozutiorb, mar tiiifö: rcnc antingen till SimunzêFagmetnmbuñâ(fc i :Dals 596mm; nu [Mt till êfnttc. ?Jenna äro: :magingparf ?fattas tiu '7 eller 800 tunnclanm Tibet [serrügnñc lågt i Each bcmm ort âgcr SlBei'tcrlêfa 1. .Monoljmnnmm :Joñciü'c för Sommar: :3me Enis od) 33minng .Skärmen ?Det ligger i ©4115 .Spåmb od) Sångslêfa (ängen, på ett nñctpbligt afñ'åub från Smbcrgä norra ubbe och bära for, od) liFn långt iirån Lücttcrus ümnb. (ânmåt gmubcwårtñogsbagc, iom ffpbz tm' ffåüet för norbanminbcn, ligger emellan bet: ta od) Schttcm; mm genom flerautbuggningar, (på ortens fpräE' linor) txvártigcnom 'granffm gm, fel' man Det rörliga Iif'fom râbcr på 136118 mattcnfpcgcl. Ewânne tråbgärbar prpba ?mm mm: bcu ena bar fnmmnnbang mcb en ftörrc BiêrFspurF, IjmiII'm är få mmfctmcr intagnnbc, fom Detta ffölmtråb din? är nog fâtlfgnt i nr: ten. Unbcr bctm *Boñåilcå ägor innefattas (if: mm (11 Ni af Smbcrg, nemligcn Dela norra ånban från iäorgs ub'oe till ältifåunnmfláttm, till ca tångb nf mñb ;mg ;1 mil MI) 560 §2:le mibb, b. 6. öfwer 3: of Bern Stxxbcrgä innebäil. ?Den gåvbcsâgårb, font nu afbågnnr äBcñcrlöfa: Berget ifrån üclfma äronnücrgct, Ecgçnmr mib är 'çE'MFJwwssary 6 0 Mr? Pergsfoten imnib .bcgkñp ®P0966aqar gär tmartufmcr ?crget förbi Siüitâunnwflâtrcnh otáñicc Fer fram pa Dm höga bergf'lint, Der SS. ;1863; gm: 'Tufa od) êfråcrna beggnnn. ?Ecñcrlöia ager Perföre gob tiügäng på (F09 od) bete cl: ler rattare, bct åtnjuter aUa fêrmoncr afllnub od) matten. 932m enligt âungf. 57.72.1135 932%. âret af ?7. 30 3411!. 182.4 Fommcr nyånámnba nlflgang t få måtto att förmianns, ntteftcrälåoz §1??th nu maranbe Sjnucbnfmnre, 59m áivåmtvéz bgrömg §92. *qu'buü's borrtgång från tjvcnftm bnlften af förberörbe ägorpmb inom Smberg, efter 280 ?Mb ffofa till Rronan återfalla. , Genom âongl. 592m'er ?ääbiqa :Dom öm 28 swe 1827 äro ?Edfmcrfunbakäåna 53ij får!? toa!) Epffcrpbs .chmmnségm'c ,fürFIambc beramgabe, att, fåfom mebørlng får bmw» :in Stnbergä förra gjurgärb inlaggbn åqor, för bwin ff: be fet/an iångrctib tillbaFn áqtkrátriniwt .nit* tg! miiât belopp inomâöjurgårbsh bcgacgâia fcêng od) mulbctc (fc Dfmanfåra'), crbähautbráü mng af Smbcrgs intiü chnnnanm qrånfmibe marF, till få Bor mibb, fom Fan anføLs fmcium'z: b'c mot “lien Bottcêrátt oc!) bet fføgäfânq De låt: mig acf (über utlämna Sörmånm af uti'vmf: (ung ar armen 30%? af QIimü'm *öüñ'äilcå 53111110: 13nfmarc.: 5.ng öfrigç mitnnmmêgarø, bmiIFa qxgn bcñamb rätt till mulbrâ'c od) (F00, inom imbcrg, Damm, enligt åüllgi. ?nånjztâ ?fån §32". Ö. 19 :Gm 1827, vd) Man âr0310:5;\n1'f'c'tz5âtrxc 61 Borg Mif'mit förenagcn, att tm' Crfcplatxterlng för äronnns råFning Begagnas, blifmit börba' öfwer ett bcmgiorbt od) nu mera unbcr 301131. Majitä näbiga pröfning Umifmtbe förfTag, tif! utbyte of *arms (Pegg: od) n1u16ete$=ráttigbetct inom Sparka, emot crfátming af mig :11an nu: Mr futl äganbe rått. ' êhplantering år för flera år tiianE'a mängb på ett Dcrfiü inBågnabt ñåüe, Belåget uppåt Bergsfotm, i). om Sängbcrgåmågm, BMI: for fått namn af Splanténbagcn, od) bar 4_ tunnctnnbö mibb. äctta förfñf år att (mic, fäfom allbeteö rxuiglpcfabt: Qfarne år:) bmårgar: tnbc od) Emfma en fiuflig pbpfiognomie. fåñåfr Ict för aira hypotbcfer Öfmçr Detta förbätlnnbe, iom Funbc bcbuceraå från en minbre rimligt man) tomt, FaIFens grannifap, granirfüppans böib od) öfrnerbufmub tunna betäcfniug 0. f. m., mi!! man enbnü anföra bet obcñtibliga factum, att ortens namnge Laila tiber cafåcrat få fat: Iabt ”ärrgñcfc” ((533 utfgnt ur Dmbctg) tiil fin rebffnp, emcbnn bet år för Wim, poröff, utan bcñånb, od) betalar ”fångat“e” flerbub: bolt högre. *på föriöf rmer 9)?obig, länge ben fâfaüabc suga xvágøn i Dagsmoge, (fom nd? år förcftugcn till (Sfpiantcring) utptantemt flera tufcnbcåmncn till Gfar. Sicfultatet Mif: mer mårfmárbigt att afxmfta. ?15225 unbnnmg of ben madm ävtffogen Mm_WW.W:MWW›M . . A ,. › V V i TV. w' ,4.4 Gi! am'b êthcEchscf'c, år “ett (äranffog fam öfwer: Håber .ébmbcrg och mubantrângcr näñan aIIt an: nat. ;iiaYtabt Dm Bctpbiigamycfcnbct, fem'DL'r: af Iofligcn utfâws od) bet ocrböröa mälb 56:: föråfmas, år tiligängcn ännu ganff'a riñ w ängsmoñfc grånfar intiüzmbcrgs åfim for, från 5.32. till å Djurlcbcr. ch figur bil: har mer än hälften af rn cichibäga, bmichns; afg'ümingslinia börjar i SR. jämte äBåfmcrfunba Henning, mib »92. Sinai. od) följer fcban bergzâ: form nära 8000 alnnr till 9311111., bcr riv: Felbâgcn mibmgcr od; löper i oñ'lig, norblig od) mcñlig FröFning förbi 525mm), Samma, Worrñ, G'gbobla od) Simnñabs ägor famtSIâchs ñranb, tills Den nfffârcs af nggnåmnba SIBåfmcrfunba äng. gångben går från 5.72. till 6. od) inne: håller 7,000 alnar; Den Rörña brobbm 5,500 nhmr. J'gela (man upptaget' nåra 2,000 Hm: neianb. Eg' forbtm tibcr mat Sngämoñe öfmcrmårf af (Intl, Rronbjortarnns moi? omtucfm Hälle, m famlingsplats för mårms Errzlanr, od) i flera affccnåacn ctr intaganbc biljang tiil'flmbcrgä áêáurgårb. 53m mera är Den, met) få unban: tag, nIIDclcå Far.” Es' följe af Rough Smairtê maa. ?Bref till me , ...1, › H: 63 mg ?anbtbrufssâlcabcmie ni är 1812 f,utnábagssi :110366 oöling, erhöll wrcntzcrznngimuur mecjz: bom uppbmg, att företag/§1 beg* neconoåmff: Wu unbcrföfning”; bxmilfct arccubc batzlmd. ñâü'äe unbcr mintcrl'ibm emedan arga :8%0 0b) 1814. SM 301191. giêaiitñ ?Bifflhnngstyçvgn c Babe frågan, röraan (2er :glänt: imxbwrxtgr; tiil 1; qinå lägre mattmbog, flflltu lim; fmmñåüb titt fammanfa'tlabe øtranbagaw, “ytan måttcö af få ftribiga mtcrcñená att bon'tzsâ mibare blef allbclcs ncblargg'b. _3636 becg'mmuåe förctogå ;logm8 uppmammg, afmngmng o) unbcrfêfning på bjupctnbmgraf rdulteafcrnai tillifameb anbm tiüågg, aro :forrtbet foilanbç, ?jagämoñe ligger emellanüñöarna Elvttm: od) szâch, od) mar forbgm fzobotrcn, narnbceg_ fn nu (Wim: matten utgxorbee ctr Sn'ba. twin ,Settcm år ?Mogens iåbm anba fällb mfbcñ crt faüfanb af 4 tili 5,009 afnarålvlärcbbgold; ifrån Eåfcrn är mig* norra (Enbaeaffühbrmncñø en m1)an fmcxl, på ett mucrfmarbtgt fgtt upp. Gammal) [analomid. ?Det gar en inga 1 artig), att bot år förhinbclfø biupare ncb crimcünn aa; fem ochâüêofgm, od) att benefcnarc' ar .en Hagä fump eller rcicwoir ät byn form, t Similfcn fx. Won Runbom tager fin Ftaiiflggt od) atchommcr förfafab, alibcnftunb 'Iáäcx'n,°nfmft'abt ben Deer: börba mvcfmbct af THF' fem 'arhgcn berur Dam: fas och beg omanligt unga bjnp .'1.1 fot : bor? fortfarer att mom ganfEa fxñrtf, mm ge. 64 nomjorbborrning chmtrzs ömma Innbremfa, Öfs mer allt od) dnba till 48 fots Djup, bafmaf'irt laget af ogmomtrånglig ?Blälcm ofêránbmbt. Gift matten cmottngcr ?Mogen of omPringligs gnnbc böjbcr, iwnncrbct of mecrgs många od) betybüga mår: oc!) böftbåcfar. ?öfwer nat bar åüêoñm Ierd'mttcn, anrpä fc'ocm ligger ett bågt Iagcr af SBråmxtmrf nd) .s'gmitnnofga 0:!) någon gång ett lägre af äárr: od) êmnmnmta. Jämn Bar tmånne afiopp: bet ena,' mib Öffm Pamen, bar namn af êmarn än od) faim' ut i ZäFem; bet anbra faücr ut i ñücttcrn od) Pallas (üblcbácfen. Spå m granihfuite, Qrmfutten, fcr man ännu qmar: Iemningnr efter ?Mogens forbna taIIfFog. är 114323 fåretogs ?Eugens aftappning; vd) ungefär bålftcn af bcnfamma år genomgråfb meb bifen, [Wilfa löpa Dels hängs bets tmårä: öfwer bcnfnmma nd) formcra rutor af 15 till 18 Edt). G'n Det af Degu är rcban Brännö, oblab'od) befäbb mcb amg od) 59mm of fina _ arrenbatorcr. êförbcn har bittiils utfallit oli: Fa: Qzöm titt iozbc formats affañning. »år 1826 uppI'om m förfärlig Eranb, man met vi bum? 50m fortfor ifrån mcblct af iommarcn tiil fenf på höften. .339m orm: samt'ring mar få in: imcpt i m meöcmárbig tvrfzröP, att man ñun': bom ci Punbe fe ett Bögbäll i Iångbcn. §02: branben öfmâgätt 93mm, bar man rebnn upp: 65 uppröit od) Mått' 140 flzlb. 23m återñäenbc norra bclcñ af ?Reisen är ännu vgråfmcn; mg wattcnmángb Rum [ebas år iåüm, od) i föl: ie beraf Denna Hö fånfaä, bmamf itfc Matt ben förbclcn tillföllc nwtcrbömnbc Cvffranbågnrc, att be fam bnfma matrcnñufa ägor imiit fjån cr: 66110 Dom i bättre (HCP, utan MF, Dä Eäfcms månbcr år:) omnnügt Iâng:grunba, på ?amma gång utmibgabc cm icfe Runbom förbubblnbe. 933m borta êjåsfânçningé fêrñag hyllas IiFfom êfmcricmxmbt år 559 iåclf, att bis 0:!) förfmhma. _ an'r mogmä upptorfning (actme ljuvliga 'Eatkpianmr och båt od) bor tufmbmlå 5236:5: Mi) Qiipsmtr uppmmig. Epiloühium ünguStifO', iium (Siåmjñlfêqráê D. götbt. QlUcnmávPc (ämm, jStñnbb gömt. m. m.) [mr efter 'Mogens fåránbring till öm mångb imorn: fig, att ögat upptåcfrr ben “på miiñ affzänb af Erin fält, fem prun'âq i Ijuâråbf. 1) S? Binföpianâ 9anb$:éonénirs Säaçblingar “är bçnø na fråga ämm ubehvnmb. 2) som, mm_ mm (Dm: ?ms niimänna uppiaqning tmännc 13mm ämnar. 3) 'Den âläüa (ibmta öfwer Dmberg är af är 1630. ' 4) 'Deunafbagêmoêzs arcai är för_!§tçn; men bål: mums af! men cnbait han Det temf (om Mtbox Stream: Oå'GEW 5. 23:* ;s 5. .1 iåmöátáønm: DCS) §11)th fåáiiágg. i? m tåb, Då Fånncöomm om naturfñm :1251! mar tång? minbrc utmccftabrån nu, mäñe ba fåánnañ Mt annan åi'igt ån mät, af få: bana wire tiliömgelfør, bwian man) fmââ'a of: hi? emöjiêgn mr genañ fêrPlam. êcbnn bcnna åfigf en gång fåcf rum, ñabnabc ben ich snön?? mi?) bet fåflfammu od) unbcrbnm, utan omfat: tabe omiibcr allt, åfmcn bctaIIDningn od) man: tiga, fäå'om en belig trosmming. ábmab man nu, efter flåtign iaFtrnchi'cr nd) noggranna ut: wifningar, tror fia begripa fäfom mchningar af i'm: enzå'ibcr uárönm narurfmfter, måñc mäta äårfáber, fåiom obefanm mcb Degu bfupt bor: im Frafter, 'mms lagar od) förmånnnöc fått att vara fig, tiIHFrifma en atlbeles motfatt nrfaf, men *fem mar bvn cnba återftäcnbe _0 Icfmnn: “se Sinfurrvåüntm. Qårmt'b mar gêâ'an på en uppiêñ, måâ långt minbrc fêrmszigt, mm mf långt :närmre M'wáriigt. Wu mä??? allt Mif: ma Hfmnnbe små*ng bem: ierb od) luft, berg od) (fogar, fjöat od) Huber [sminüabe af üiatumnämr, bmiáh alla Babe fina fárFL'iibta be: en ?ä orimlig bmnauppmfwning af E4.0: turenå item gåta måñe fåremena bmar od) cn mm Guiaer Blicâf, år Doá1 mcnniffofinnct, mare fia a obmágmbct att unberiêfu, eller af out: plån! tuff ai't Iefma i m mpñiñ* merlb, RE C ! in B '5' årlååeå, clicr nåm fcäz'mxbabt mcb *mm fått nå't fåsMmm fånszcwczüâcnê fctmmcncr, att, :iii twá'êâ af MI? Email» ?om talas mm uthcbb upp: Imáxzång mi) be amiga nfpama bcmêbmibm att' fi'mgm ämm' amrñr, ücéa Gicnzmmmvá: a m!) (Fem fånge fcrticfmn i 7653"??? Mn cafåzzzåmm f 52m ett Råüc af få uppfpåib 0:!) omanüg n, , / natur ?mn ?mfmg, am, efter byn gainsh: mern, :mm “tr zzámnfbi få L. för Ngn iwörizbomms 1) måfmbm, (jarHEL: ännu 62:0 hämta f. ...Huq . män" namn af Såå, Erna, Glfmsr, m. m., . 3 namrifgf. *9350:1 öar i fp:1ncrf)çt upp: bam Eliöbgnhvcl, M “crt mâá't hmmm: { ui'mca iida fibñban; 05!) :of Mcfme att Mmmm om “09 hgor, han åns äng? ?y beiga Ecrértriicr tuff: manüga ?pärm efter *om Pre: om 33m fmmcs ?imbtiigbet nütdcs förncFobe bcfâa bur: mr Ecrcba man åt hamna ha: “oi'tct af en ?öm:11 [jämnt , ?am ligger utför ?50:3ch .mm (231%, en? . från “Den urgmnla Sgcba Emitaa, mm. affåungab från êåügafmcl, i mk: ning att çêzfrêrc bf?! får [man maranbe Ehn: ?oågggnabcm bglif Gm, affånb i famma ånbamåi, E131ti från EF, üBåggar, lig;ch :i »q .r .m ämm: tm , s; . z* A* 7 ' sn' . " 7 .M Emm., t från Sånvuåêáx :im ; *ir;g 3% an 1:56sz ?7:221 :Mimi: (mm, man GU: :såå: finish: fin måi, få finnes? i Kibane iágner :ärräêcmmå fcgmnbc maFt på ett finm'ift .tt nnmbb; A cc!) om .gym .åâtyrFa förmålcs, mt Em!! tiil M7 :mb marit i üänb att Ecmáñ *gig ååh: låêigwüäáifmcy m gåêbgafmrl oc!) att * ärr, [uni: 9;'th än ?åtte'n'nv gjorbr fin ,. 3:9. i âtjrfnn, Emil?? startar, får att åkning: (m egmâämz. (än hråiirlfø af fnmnm hä??? fêyiáågczV, bum.: äååtgnfmrtñzirollcn njutit M* z'siáiäçzizñåzz vi??? avigtvmmz nd) huru br, bor: “ ' M; 51 mini, att är Eegvnte .då aim, å , En 'Eu'cñxâj niin tillfattc azâsw L'ál gmmm! Ho? (Fa ?om gömt :kam 1.331.111: ijcsfmn yttrat, glafä'âfi :mbcr bm Känga mmm? ugsvaåranäc ncb'ff\1*fnlf,. mit of: fåtmnt nwåicnbt. gagn'ç'ásá 'tärM' Mrätmzå Låg :Hi ?Ten innanför M.) ?33:33:15 öfriga 1a, när ?åre lm rcfa ni “ om [jtzñégm förut)th . .rä ?Entrumâwrs Mil, där :2:?»{tåh', wii» G :wrêåping, var Maia'ch Igår mami: gång?? 52); 020?) :år ?rymman Mt förmii: ha Dm mnnbrmaêc, för att ?även inlcbn honom .i ?fem pmm; få 1501' ömma, för att fårmilla tiübnfa od:) göra ffg nigenünnlig, månb't något fååbeñzomgg ut sal; in; ämüfct i niin orm ñflie in I A. upsuaä 03..._ :3.19le j* §31 ü 69 ga fonfigrepp, når man räfut gå milk, ännu ist år aflaggbt på Smñctg. 23m be gamle ägt Begrepp om be fêrfårtiga nnfursrcvølutioner, Wilfa en fcbnaretibs bearbetabe Gicologic fram: ?fällt i hagen; få man bo Mt mmorlun'âm (mf: wa betraftat bciáa ifolcrabe châloöâ, man (if: fem af en troiimaft ñnnaä afüungnöet långt fårån fin mobcrñoftS). bet ur Siöögaime! Mmmm Eprfnfilirct, och ha: chigafhgêmåáct, ?an äter ett biñoriiü fnctum Eétfeligen (iggc till gwnb. ?Wen Det mer nmib maniigi', att före: mål MX) tifibrage Svt eftnbuni: a'åfi'âbavå am _gr:fa ma inrbig'gu brågtm, får att upgii'råba i Eivgvc, myñifi? (Fepnnä. 13m migtigañc_ tmöitimt, r'crcnbe ?Smäerg så) ?om áfmmiéöcä ännu (är .gångng i arten, Eanbiar om en mig ?smittang man, från im. Im fiber, :om igår mät Emfas.: Edfå m: fårax. 1 W" ?Mmmmfammmtiåggcr(äggen i min memor(mm 1114:5134) od) Gfñmms 5) uppgifter, §62 upgyå'em: mer bcmf Den unbcrråttcñm; MaE/*mmm ?jar få?? Ett nanm efter 587311 *'“Nüiirüngen SHM; att på nørm uêbcu af 2.4..” finnes' Ecmnån: c gar efter någm Eikgggsmö, ;72m merit Esv:21:;5“'sm Ewottningsâ glatt efter Enar:3, (i: 3:222? ?ånrgå ua; De) så) i isämzz'c iiâwr Sipäâ'kråâfu ' bagkärt; en ñêgüx: ;mät v i :mmm: ?aiinán lesmhzlh *umeå m 4523230! I 1 122m: [mmn Mmm Emmårg hågen: M33' 93623,” 70 målrlåtnn att ;ag brxñnr mig rm! af fözwfa _ug cm: af när Detta, har im; för? T'“'“II i E., c ' ( ,.L L :Lh ?nämnt ?arcñngxt :nära 055), Pm in i: E'Ei'i'gn. rm '(1 m., .3 ' .I fx H: I) . ; fm! (2a. .ungtto :Emma ?Zwêråñiamxc ;“ ya' . Ja mugn find05m* ?om I va 12'”. . 2791325 gnmif'a kami* mmm: av av att *cc h .46, av V :HU . us tm mo en upmu' ?rån *Jm*§2 fans , L 4 MM 1;: Eigi'ff5'371âiy , vems?cr Furu: ugpuohzur, :män aim/?pick 2:20.15: 2 ning (Mit afImånm i (enbet. åiSåb vi. " fâm' dr_18'27 mañåiäiöså, för at: må) x' ' tl;;:v!zgt taflfåifc ugxtñrcfø. m få.. " '4 13:25 ruinerna, (Gift min) i 17: ?Eat:gm Mållöst 'Em 0:71 " .^ f , ., ,I '1 ' ^ fa mo Ma qmmzcmmngnr CNC? nå'qw x gm, fun: :vift wimm mn ?så (Nää IN* :sr:325m 5%” 4:* M: . 0. FW ;fångar ,anabola gu. uirgiäm 4,4 a §er matar [mmmb :här: *50:48* urin' minä ?om ufo 5;: larm; ?QHEH'YULE m :mm amvánb till ?um " & fvt s, , ' » i tallar :han Miki 115m: 11101'va smårü'n ?unna :amm (30m. ,funna Horn? morfâwcr allamä “amma oruniiqa upwfff, M) Mm” ' J (hatar (mms mvh nam): [Mr mme MW \° bärrçwutf” ' (Ö ' mm “I U 100 m atr.›ragt csx!*1w^jant, wc?) M . / U . å mr, Born od) ntFar; på MTM Beten* m 2**''»*^w rf I?? \ 5”. (H. I”. 1 › agge.. “så (Emm: m ungt, anom (Mmmm, :'izll ,muu, Qnmn, ?om barümgçr och cinåcr “z 1 i n . 'v J 3 '* '° qmmm 05!) Har êfmn' en mn; mibnw ulf: qwñä' Hk r, .',s .a'g 'M . .Hbl ha! fem man' UMva m tråö :mä: m .fmcr: \ 71' palm, eñcr bpüh, “äbanbem ?De nebm grup: pmm optpba iu ibecr ur câriñna tibcu: _ buru Femma hä cha att anbringas' på en hört min §50rg, om Det mar bcüobi' af Gröningar? QÖrrcn bar otmifmctaftigt för aürib tiübört äga: fan; få mpdü't miâarc, iom bgiiifr fmiac finnas på *liåáfmcrfunbn ?mfoböm ?Ben förvgifna Gåmf: hallen :på Sgiciâau år nu upplag?) på (min. rm: pm" iåfom borb, tiil hems bcqmåmligbcä, bmiiâ fn chåfa borta utmårFta Håilc. üår man ?Zum från nårmumnbe tiberå gramcmr, få Em* ben: m, ifall bon :varit någon fåünn, Ectåri? m bmn'rg. 93m uppgången tili .gic'énn Emmzâ (22:: na Xcmningat efter en ñcnmur, iom GFchm 6) Fattar ”bröñmåm”: Det är möjligt att få mål Emma böjb, iom Släorgs ubbc, mnrit Echgggb ad) bcfåñab, cburu man ej få noga Fan meta när? od) af bmilfa? SlBib han få Palin'oe ?Stora âørârêbz jan utgå ut båtlcbcrget bo i forbna fiber mera än nu rpftñnra od) bcföfm .Sgâihfátlormu forbom faüabe .fgcliga fällor? . ?m ?Eiiiz iommnrs afton famlnbcs ber om Em* mycfcaxüet føi'f, för att genom offmnbc 0:1) bricfanêe Inom elåcr förcfommu fiLthomm'. ?Senna (amning efter görfábm plågfcbcr, Emmtm mm: ofta är mitmc nnnorñâbcs, år Igår (1115:0165 förhmmmn. SRäm 717 mi? 5.72. 518. om Megan Gå? ut Iwanbtmnêmårba ?äøftråêcnfmu 12%?? :m4 ' , \ ,.\__.._. Wu... .wwmpmr ,.k , l Må så) mc?) i á'mü'anb år ch'nnt unêer nanm 36 59m ?år wmmámhm ånhamåt gamla “8 vi: n? êlwfmç iâshxr, eller âlpoftla ?230ch wib norra ånban af “ECTBCD “U” mlmcngbm: ,Tämä 7,33, 3;., 58m täppâ'gium i (hmmm w, fam icaifrån üêicüc'á tiil ;Wuilfåråcrna', od), ?mn m mm 1:13?? äro nu :tarm Matt fju tiil åtföiiêa “f [mms Wrüwm' famn marina” « ?mialvb 0,63 âsmifn en är ei'lbefes förtorfcxb; be? man?” Snioiiücr 0' b' framñpm N “mer Roms många ååh/m SM'M'anz m :2:021ng Qêüfs tis655:? DJP'?3'*'›'§E “a “Tomt RÅM' En” ?hmm De mi: ' Fåiêa t””amazmth fcbêa i \ 8056 uåf:ofår fcäh'ffmâmz bmm'bcm 95'be "W “ ?Mätm, ,NEWS iom m ;ar fåtm'inånq. 2:5: fl! §55; flm: min "wgwxgm Warg" “forums fcåmå hmm!? aâf Ram;mmm føybmn amgåf ten; « Gå) ”iir/'intyg af m mmnñämm, så) 16mm i): tron att en ctåöig' Ennbc flm!! [snäva isørtüuwzt ?mm t'cçhu'l' “mer Bmamgmm Wasa uppmi: :I › ?n much; “WWW 33a!!! äfvfinbc Séttüañ; x hen, år ,åtrå?Män åfcmånb” Eda Magma I :65': mami_ aft tåias Mmm be ämm *llpüñfmz Å tiil act Fänrik' Warifrå" “ämm www' ut nu I*a*§rs«:*3rz:fanf›;:u (5; är brmm religiâñ niñffc .7 affonm ?WG 95) män; få “mm m mmfamm *3 ' diggar? Ein' :jässmm E: :i 09') hmm :lägen: ?39 umnür igåsgm M) sååååcümm af bet \ ut ?å år hmm? mg mânâb of namn : mm Oman 4152.79. Mumma im :man begghnt ,. *'22 Mm: ;mm i. mm Pnan mm háb att añåâm ?sanna Eaxäfnrê', åminå'wne ?ring nor: ; z ?ut 503; ?Mmm Ewii'f'a m? nämnas Emma: m åñbáåz as; äcmct: ?förän folñnafgan üabnar ;, game ?Bari Xåisä mf) 2:11:25 cgcnêânägqg 555ng 5 mb ?Måszäêrctåb fil” “år 59mm Mmmm: nätunfcüåñrr ;15mm innan*3 Kim' utåiånat br: ' be: mdmuåfâl inrättåiiiämâr, fâfom ämnar, 5114:111: mnrânatämârbn årligen. › par, mv. m» › i ån: tmmå nåmmátmâm g 65:: hitihrc “wa” Må smbcrgü Elfa Stuff.ch åstiü'uber ' :'szyübamfe vi?) ?TWC äic'âan, på ååmmm . 4931Eimmcisfcü'bäbcms ?22143 952138' 0:a) 3335133”wang Mmmm: F'fä'wmmhulñ kunnat:awêmmar m (i'm: fclñâäa nu; mábeichn år wasåier. 5:* ?mmm Då ME i* fran CHFja WII ?år 4251:, 5:11* må:) Siêuüñrånm, från din nzazfrångüégmebc MRT, WNVWWMZ" i ?då :min 5:021* 0. få.. Esåzzztantédem får bet tm tufvüäfåüi, W) man im éåpm ägg något bebof ?om Mina; är* zåam'án, bmx?iii Punbc låg: Wth 553 frå” ö? vcråvââânmäm Gi: hm mm säjaa'ta öppnat' fis! 4, 0,41% se? 62:* a, Mt meb Mmm 93'!ng tngåtfufé i. nga, A . ,_ 7 61' I . N L A' 'av g: Mum öfwer :maräaw M hmmm! af WS M L Q; ,A3 ”Mm Du:) ämm Mag « (gigsnsäug brain xx '76 kundissimOs, fmctunm 0' vul us ”mer lenå l_ ;fegöaåfmäiäxmêde glganlibus min fabular' färøm fmmniift att “" 301'M15 Wim f 3 l m ?än êllicrigeirä ágegärfmyâ Svmqnbå Rätieroáogågêi __ ' :D F . ü “ i' ,áää'êwsål'a;fös W _ 3521?: ”553 fe ”gnäll” Dafmâfrmwçt od) tmbvrgöranbet. ?Tellth mm En ,fällorna utIöPa '2 “ihåg “ätfiåw be ©1855 frånagmlifj e onast.A1. .m k'. cpl.üeør. ' r'M . ' mm [ifatebcavxl›§'3'f'.b“l Dvrhatt R Gatan' 1112) DN* . m1 mnfmbt i tum; men mängd?" . l I' BW namnet Eau upptärfa 7 < ' m' måne mm [en 5 EU?! uppgiften Bcñvrfus m' något är än): 1 " Ingå utan 0 faen' . * › êtäbeât'e 92:23:11: 'SED "Små (28.ogötbtmgäåhHägg?” ge ärm . m* 5 vagt. :a *5. . “7 d här. ?dam ätgânñçelg:8%?ta'êgö*.*söpi"9r 3:13; ;gjâtäåçgågâ mma fanns, 0:13 att :1 mm ligg” för [ägt “ .Y min ni kan.: ” mn §ngth før ?infv'n' , U du (g. 9. ägda. f. (sig: 50 _MYM”g Söroårcmgn 133:!me ene menar om:) + ' “WWW email 33. W* mm” m meb obemâpmgnê ?än (cs me:) bemápzmbt ägg? m år Mm för fiomg . » n) (Efebom âlnf. ft. (ämm e_ abündantes, persvzdec sibi *Game* .r _VM :um'gr'avçg ”unam. ,.»w ' .r :.wwqumwmw.. Qåiöang '33:01. âllbaftm Rloi'ter. 35mm: be tretton Ktoücr, 50m funnits inom 25. götblnnb 1), bafma Icmningame efter mm Yångét emotftått tibcnä od) mcnniffoüanz Mitä förcrmbc fårñbrmgsluü, od) föga of; än: nu, om icfe Bmab, ärminüone Ewar âtlvaüm matit. 'Sega forgliga minnen af en fårfwun: isen ñoröct (få min iêbra ânban af Smñcrg, han): farit! hctfamma, ocháro ah'fih'ba från mg Mira int enbnñ gmüm m aiimånlanbâmåg od) m §16ch fmnling af lummiga Enfat, bmiifalåns ge ñfxncrlefmnt bet Råiie, be forbnm fårffönnbe. äanñe Bor ben ñiüa anbaften fåüan blifmitiçá: ligare utzbrztbåücn af üclfma Iåget od) bámmt få nåra Ecmis af ben (Eviges mnjcñåt od) gob: bet. :Det måftigu ?Dczzbergå ?Dietft uppñiganbe tunga; ben betrliga ålSettcrnâ brufnnbe etter ipc: gelglnná, od) ctt rift, wâifignabthnb, fälängt Isth Fan ie i êñer, mäñc uppmámm bet fana: ñe bjcrm. *ilfmen i fin förfiñringsñunb tpâas ånbä bega qmarlefmor ñä på ñtt råtta ñâlfeå :mas Wröpliga mic*mine od) Den påfallanbe, ?farm contrañ be bilba mot ?öcrgetâ trygga, marañiga Imggnab od) friWq lif, förfunna så rätt måttaligt fårgáugligâetm af mcnniii'orá merF. ällnnñm .Klaffa blef antagbt är 1140, at .få 5%: bamrhr Giunåi iHuiibn, enar Hig? MVM. 52ttanan§fmc [vitawg bon 0011le ›*'^'=:' EM! tålhbcrm '1"' ' i' k?” y “mmm HL _ ;1341323123253 mmm M .am af 11 xaåorgsngarwn, umüfrr ?nu inl'aámrrñ af C' Ja' 1 N ' I g 1 v ffspnomñå Bror tu'l .R 63117742? 3 Du? N* '36' 310 ^ G V . *I /: tu. :Hannu: martt runövrct “ h" ' Gästande af' h § “fi .Hung .\ 1 V i: › a ' ;Jigain m ! lr” ,;..r;:›:"..gu§t1.z ?Ozotmmg fe ; . U155uh9Gt§WBTJl gamth Hcl: hi.”:fuxwfmzbMannen clartiqc bomb | 'A . '. §33: 'av“'l'“'f= ° . .V 4 W gi” FT; Tcrmgngm, av av Dm tanan, att E. mmrs brobcr, âätü'opm i EMM/z ffw'n I e 'n vu' 'H ' 1 i 7 ( .,?pl8fon, ful? Dfäi/inafüt .honung ocå') äroi'tnåug ut! Donna tttftcifc 13); 0:!) Ett år Öcfuztum mm; 0 tr .\. 7' \ ,. . . j ' ffngagt, att ?befâop ensam t ålinl'ånirm, M: 0, <0.. " 1 ' F' x. 0 .vi 'nu' gwnum HU Mijbüiêm .Woêä'sr åüämâiuhö ?amma bag ;m 03%. miüb fun: W '“ Qrurcrm 91h vv 7' ' um n i 5 intim f. m., armen [nåz'iåü måi'iigt ;§11st 4). (Sim henna färottning äâltii'ba ciga , i .n ›. l 5 12.05,;,unm mmm 11mm.: din' Qlffm'ib :var nr 939m? Msz: I I gm fårmâib mm m i icggaazztalfcu fam: nñ nu) nu för rz'cbic 05"* (W L › I .J “w .åmrung, Faünecs 3150;'er . " Mm WMR? ;man “ r .,L:Iu.xm:, ”I W_ 1 ,f .. , . ;umrr cci) förmänêt tu Mmmm Hfmn mm har bet Mmm Hsu: rar namn ar b. ?Waldau be Så'iuañm G). början wm tcrtn filma' rinna var: då' bcmxjultñ ,för några ?79mvi:icråzmzäjkmåizr. \'57331521 ?2. 'ai'anmälan fam ifrån hmmm Hcf ii'ä'iq'éad täoltf, Dei) mvh fån reh'giâñ nitigä“a mm 'i (Öfriqé e 1 ^ forfngba cigamhcr fa :nycfct mer war ett morf: 7' 9 :pg för ?Rumcrñ'a »ngemrcbicnå afñgtcr, föfño.: mb: âiibnñra är 150, vad) infattc ber bc I ft; Fet inmem od) mijá'cf Ecrömba (åiftcrcicmct din'S'åcrnêm'binct:Slilmifnmc; om bmilEct nit'för Summa láfes i Sirünnfrånåfan öfwer Sinfêpmga §Biffopnr: ”Konung ©mcrfer gaf :ba QHnaitra 61), Webb ?Biffopå rått) til ctoftet aa nv"7). ännungm áiñabc företråbeämié 25. gâtf): Ianb, cmcüan Detta mar bana föbcticert och cmcban Def; ixmcmånm'c otibmfårft malm honom till ?ävenung öfwer (åååt'fm rti, innan ban efter fm Sötctråbarcs bñb Mcf .Konung öfwer Eda êxvcvige; berffm fêrñönabc ban åhch ämm: ;31mith mcb fiera âwFQr, af bmifa ma' nämnas Sinüpings ljcrrliga Qnmf'grfa, Eøm x lista? :5%: 0:1) unbcr Sååñop Gjislos måFtiga in: flatdfc änniufêonc Hcf grunblagb 8), eburu Den ei Mcf fárbig förr ån öfwer 300 är tcrcftcr, › 001) bcrfñfc Eobüc han ofta på âüonñra. ,53m Suimorgonm 1:155/ Då han ffuile rcfa berifrän tiil :hurtan âprfq, iom ligger i grannfr'npøt, Hcf Eau untaer :vågen måran af fin Railmåñnrc, f m 'mm mm' föricbö of .Dam Ka ?Orim'm Wagmzå, fan af .Qcm'icc GiFafchir. ©tåilct 'Det iügcrningm ffcbbc, mib Qlêlcbácfm, iom faller ut i QBcttem, blef utmårFt mcb 1 7% 01118 bög êten, bmiIFcn ännu i förlibct ämm: brabe [äger [tätt qmar 9). Elen mörbpbc .Runs 80 unch ñufr fåmmmbes i âirwñm, Faubdnba uti öm ämm tvål Eibcbåilna, få Pnfåabc êmcrs farm grafmm 10). I \ .fpmab ST. (ömsrfer begynnt mcb ?Hmmm fultñorbnbc forum, 51”. Earl VII., cci) fnnrt blef Detta âloñer genom bonntéoncr od) tcña: mmtcn ctr ibhmb 'cc riFaá'ie od) máñ nnfc'oba i iiDrDm. år 1168 :1152450ch R. Gud på §85: finge:) af S?Grênfcu Enar, iom war fen ar' före: tråbarm Gris IX. od) bmw ?topp infartes i eller nära änbrcns graf. ännt mar ifrig Garbolil* od) chråmfabe öfwer ant üêåfmåfxüaêlerecicts förberett âlhmñra .Rioñcr blef éåe Usilcr 916mm: mg âprPa in: migch mcb Hm: Här är 1180 11). ,Em Detta* âloñcrä öbm imbcr Dans cftørtrábnre (än.)er Per Garlsfonmd) bcnncsion 306m ärver; fcråfon, finnes mål föga antccEnnN, utom Det att bcfåa Båba brr Mifzvit begrafna Brcbxvib fina cäfnrfábcr; mm troligm var Det rönt prof áfmcn af berch målmiüa, » i Iinvt mcb Den tibens ññiga feb, att framför attt mob friføfti: gaçnmñprof omfatta fâbane [wlêgn Exilim, Det man :31Wch att 5afwa fit: [ywitorum Segutom ligga bår Ecgmfnn flera namn: funniga êmmfPa W611, tmbcrñunbom mer; fa: milj, bmiIFaS förtjcnñer rikt Wänfør bår öppu mat är bem en (ágcrpiats. âlf Inga mä :16m: 81e må “åchEåWJp Gtcpbanüá, om bmitin mig fmzww 'böb Måâñüêirqcr 3;an 529mm ,1) L Ink E5/ s (iv . ,\ (g, .k 1). Chi §52? 719: 2, men) (gm Mmmm, JL. u . hah_ a. . A . p, v _ mannen ulf memmsâhn, öm 1945041 (5. J'..\i.A" 02. ,r'e'l ;I Qh'ams man; S'exi'umemet ;man Guttgicu: for: :mb fjuñru så.) Barn; ?JFlag:qu Sina, bêb 1363. G'ggçrt ârummebch, m. ft, ?om mib frågan om öonnnoncr wanna att anföraå. :vem .fm Rom enfcmbe framför :m: ?Jm af ?mama ärm: Fan iManb ugnar iiiâizm: i'aiâ beruf, att när något Giñcmlmicgeáåicñft ff'uiic Maggaü i MFCá, tog man aUtyrb few: raö af üil'mfh'a Mixer, :mb ljwiffens mm *cct'nga :EMGm :ååiåå'a fårñ §ch ?'éi't namn 13); mjbm'c Emitmaä mg anâsmäc äcrçaf, atwaJCT'LEERECEGC (Mania iii! Smurf), ?0213:3155, âåambfm od) äiifcm 14); od) finrvifgcrt, att ?Finniicnüçjrcçföm 11:35 1mech fjärifrån år 1162, tiil kiiwcrzgeâ föraa *ÃIchbig'E:ap 13). âfoñrct mar riü'orbrmcb m aim, bit fjcêfmn 'act ffwolåmpabc 933.0;CQGSMS mm q' fuxbc intrångn, Emmföre :NE vå'tñfsp :mápfgus i êfm'á, §1'me han 1*aFat_t ockugbef: mob ?. 9320.91. ?amgäåm Ecgnf fåg ätt, 051; :En: fmch :får i ?wanna år, tia beg [mn atcrth äonungms nåb 1.15). Qin â'lmñm Rloñcrlzroüt åäicoimzeâ inmigbss af åäiñup 300. ärm? t Sm: c fêping tiil ?Met t Endura 17'), ;3. f. m. == öl "11:7 www v, w 82 SWE) hm?) fm “om anfecnbe ågbe 'bet äfmêä en ofantlçg riPebom. ?Biifop mbpacüus anfe'r bet :vara för miblöftigt, att uppräI'na alla be sårbar! qmarnar, ñchrier od) aubra Iägcnöctcr 10m tzb efter annan .genom Donationer, tcña: mentm,.PÖp od) byten Pommitmnbcr beg ägo. ancbrlerttb, ut!) “för 'att *fortfåtm Iiñan ?på De bnrñqbvs bvgrqfna, 'fFoIn "nu få många upptecf: :ms of bem, bmilfa gifmit :gobs till ?limma Stoner, för *att ber “erbätta fin lågerñab, [om fommit till 'min ifânnebom 18): Jöban êirr rension, fgän ('ålrfcbiñå <äolFGf.13"tiib; Can't). t us, 'Curatus Ecçl;gmattábdlâfböb inndn 1354 * Elena, relicra'G'udbe'mi; WValdemar'us de, çunbatorp 1307;_ Shgigc'rb, 'relicta 'Dmi Hol'mgeri Ulfäfohs,'icn1tc'fin man, 1308* ThorkiHus dict'ns ©9aach1309§Caihärij na relicta Lamentii He 'J'inr'niñüm 1309; 801: fe llltsfon 1314 'fnmt mg 'Löuñru ©igrib ?luftxnäbottgr 1321; 'thannes 'dict'us .bam 1315. (Siggi), "Curaius in 'Wêabåbrb 13.17. ?ars Ulfsfon od) *beg BuñruSn: ;club QImunbebotter, 1318, 1342/1346* ,7306031126 âlerlinäfon *'i Sguêñbolm 1327: HaraLdus Götprb'iörnsfo'n 1345; E'Rhgnr, bzlb Etaffanäbottrr 1351"; :Benedictus Süêngnusfon 1355; Sngc'gcrb Jgnralbáä bottcr11360;\%otb ERagrvnlbsfon od) bcä _buñru angnbilb 1363; %c“n<gt Siiclisfon üe Simmun och M; âru Singeborg 1369"; âinmbnrg .Knutâbottely telicla Thovconi'a 83 Ä32ånctvr§øf1$ '1374; Beneåicta Giålbzi'fnfs: 'botten chvnc êhaPchBeYQS buñru, ñifmt m måga mib tätt Qaurv'nt'ii attare 'i âprt*m'x '1383; äcngt :Ruiz: 1397;*5'rif511e'ti18f0n, moi: förälbmr, fpfFo'n od) Barn 1399; 3011 ?Marge ?on 1406; Mina weagnusfaborter 1408; od) 'Den förrnåmnbc (êgg'ert Rfummebicf ?mb bäba buftrurua Elina Spcbéi'âbotfe'r bd) Süêerita (ät'ên Qafefonäbbttêr, böbe före 1411. EitliFa omfårmålcs 19) att 5". êmc'r: ?cr b. fpngrcs Dotter Jgdcna, m'eb 'fin mans bi: fail Birñånft (Siam ml) .Gimp på SIBifingsö; att 'm “fxru Gijrifünn bitff'ånñ fått n'rfrbegébé 92012 *anriöfn “i ?inföpings Gtift, Bmilf'cn bonntim': “unbcrtccfnabcä af R. magi. Sabutås 20); att förr: 'nåmnbc Engman ltif (ååubmary'gon föråmt tia SHI: buñra Hera ffånfcr 21); nu förtigq ”Mål'neing gåfwor af gun): od) filfmcrfäril, from, rån: surf' 252,) m. m. .Säcmmancn ;öå .Striberg Eaf: ma, enligt gamla Banblingar, mafit âloñcrbcm: man 23); M) fananiFt 'Dar ftömz öden af ben bxnfriugüggdübe iraftcn Ipbt unbei QIIbañm 24). ?går att ännu lnem utmibga Begreppet om âloñrcts riføbom od) uniccnbe, Icmnas fölianbe förtccfning på bc Spenhnnn od) "201ibbo'r”, Emil: Fa titt 310mm babe utff'gläer nf QIfr'abspcmjim gar, âlmeSmat, (gär, Sänlfmar', 596116, êthÖr, 53m", Kafe, 595, Qjcb, Sagbebäñat bd) *lâii'fopzâz båñar. äörtccfningm år utbragen ut Diö” ?Brors ?jorwa af är 1541, [om förma: _ WWW 84. me; 2 ?msz ?Mattis cci) ?Rifetå Gammaräoücgii Qircbiv. Säumrct wib Emmie Dcmnmn bctccfnar be âfwnrs antal, fam borbcutgöm ofmctmåmu: De ffçfbigfjcäcr. Eåtftaba Såcttfjarcbême i 'Iåiñabn (50an i ?Magne ngzmtf): âñrobp 2, Slücfic'm) (llcflclwy) 3, Webfiaba 3, iåiünba 2, Spaning' 1, 363% mm) 2, “gorâüy 4, ättiicgärbcn 1., Eorpct 1, .Warbolm 1, .Qunbcråtorp1_, ?plialunöb i, êtoz rclunäf) 2, Qåot'tbnll 1, Sgcñbolmen 4, .Elmia (5993) 1, GIañgtmpi» 1 , (ålfifmerum 1, Suorröö 2, Ägabbctmrpb j, ?intäbcrgba Lz, Sêhrgim 2, §90? 055%?) 3, iZi/iv:) 3, Åijvrz'sz'abim i, E*.*2unPc= torp i, êêcñorp i, âräFMorp är, Ruiltorp 1. Jpagcbi) Hmmarab. i Såogglöfa êocfn i 336816: bt'mttf): Ajagch) 2, âêåwñnbba 3, .S'gcgfcbp 2, .âcsictbsrp i, QBcffmerfunbba .5, âclñnba i, Slåf'ffn 1, Fish) 1, Gömdpngc 4, 9%:) 1, anar: ncgärbb j, 22mm i, ?licfcrñnba 1. ?Mmmm Shift). i Qippunba êodfn iGÅÖRringü :ämm: leplmba 2, .Rariçñg 1, (Sjlcnamnil, 29mm 3, ?Ä'Mctp i, êtocêñoim 1,' EEPmingc 3, 932m: b:) 1, Gin? nellimis 5:301' ?mäns för .Summum 1. änrfia mark i ååh'ng G30an QSzjfäIFaggwcrz Mtb: “506,50 2, Slåmta'ñnba 3, GSârthöfa i, 'Ãñlñaba '1, Gnäñ din' Gmäñ 4, ännfâbro 1, Qâcrga 2, äzsfisrñaba 1, 5.929151) 1, Eêrcsmrp 1, êåttctorp i, Dñmmcm f, Eifprtpngc i. 2320: tbaia EMM). i âñiotâaia Gocfn i 911% ärr: mtrl): êécrfcmñ" 2, äaficbccf 2, ,STEanus 1, 85 iBereñaba 2. ?utmanas SMHI). i Sugdäfa inden: Igår äro upptagna 28 ferffilüta Sanbbot mcb bems gärbar; namnen mpcfct fmärlåña. (Stättcnioia motth i qubücms chmtb, âörfctorps êocfn: êårättcnioia 1, âÖchrorp 1, .göñcna 1; êönbcrbz), (ñfåningé .Sgerratö od) êåntabp êocfn 1, Siêacfcboba 1; Slgiñabanêvcüt iåiänäbo .Säcrratlät êncrimn'øt 4, 93% 1 , 53mm) i. (âicrsbults Stcttf). i SlBabSbo Åêerratbz 24 2anbb0r, namnen fmårlåfta. êåbm 9539559 i Gömålanb, Eorbsrçbtb Metta. 25 Sambon âlbeloê Stcttb. i ?Ibetoê (50an 11 Snnbbor. (Stanna Shui). i Giremm 6063011 15 ?anbbon Qilwañm Sanbbor på bmx (Slüifingsrö): äte: E!) 1, be 1, (Sirenña 1, Sünnlebpfl, 30433,. .fpoñ'ågeie 1. rånmma 438 Sanbbor. Jaliligen (Fanø Emmie Eanöêo utgöra 4, äcgbubáñar oc!) 2 $if§op6=lâåñar§ Doc? får? (mn [Bin fig bcrifrän mcb 3 åre för bmm'ie báñ. fanbbocrna på bmx Iltgiorbe Blott quâfjåñar oz!) Jiñopsbåñar, famt nägra “of be förñ upp: räfnabe pcrfcbiama. ?szån (fjutch fingo be [5= fa fig mcb miga matli'cr Såêbing *). SiFachcs tårcr Silvañm ägt förrâb af ben tibcns Iitcrdtur; t:) 9320§§eniuä, fem, i fårbigåcn: be fagbt, páftâr att Archávum Alvastrense Rail finnas 25), BePIagar :föflitrgcn af älibañm, äiäm'nöcms, êtocföotms vdpäüisênâimñcr, fnm ) inncDöllo tmåtufmb be kräfta od) åibña (ånbiceä :26). 863 Sen förñe 521515012 i. Qllnnñm; mot Eüerönm ha 8, ”vin honestaeadolescennae, columbinae smlpllcltnus et religiosissimae conversationis” ,, font bertill inmi'gbes i, gravnftifc. of b. 15% Qåcrnz; baröaod), fcban Dan föreñätt Qllpnñm i 40 är, Int fig_ âtcrfbmá till Smnf'rife, att ber bö. Ed) begrafmas., Sen fina_ man äborPillns 4.12.1520, Då; äfvüret, genom. ?Lutbcrqniénxcná n'zfvrrnnbe, böriabe faim i fitt nnfecnoe od) j'nnrt mn; fbrfomöe beta_ fin bctpbdfcm Q'meüan m; fn are mål finns namn od) minnen bibcbåü; nn 2/72; :nen be fleñns. äro. begrafne i en oqe: nomtrenngltgtlnöchv, IiFafom nxncfet anna'tvmginá neåxnnrbt, fem utan tmifmcl, unber en tibränqb_ af nam 400 år, tillbrngit fig inom Qlluañtm mama, fo Sprinter har man cnöañ_ rcbn på en cnba: wetrns Sinai, rthbav in: od) utbm: Ian'bá fött,fitt fnillc; ätföfjbe 65. Qirita, till De: fjolch orterna Gompoñçüa, mom, 92mm! Se: rnfqlem, fåfom Benncs bit'tfaöcr, är 1350:28). (öfref mncfct om âårims uppenbardferj för: fntmbe ?Malmen od) mbcnsrcgfor 29); bag i' ?Babñcnn 1390,. oc!) begrafbeü meb mncfen ñåt u allvañm af .523mm Siicotaus i Sinfñping od) 21mm âlbbqtcn Zgböcmann 30» ' Gnligt* en uppgift i' Gr åRimPrö'niFa " e ' t * . . . tt War! ett qutflag bhfmst [cfwcrcrabt i Denna traPt än (1230, mellan Gric 268m och be måfn'ge nolfungame, 13m:an efter futlfomrig feger tmunas 9:?? 893, m; tréttonårige Eric_ att råbba 63 mm: lgnbusflvgtn ©tållct Inbcr fâlunba: ”260 ñribbe mot Ronson, munno fegberr .SDB gjorbc_ bottom Kuba nancfit bigbcr, EMM) ?libañmn ñobf) fbe ftriiö fmn ffarcf; attt_ Gris; Ronung' flpbbe_ tia ?Dunmarf”31).' .Sêiftorieni omtalatmät, att ett 009 för [Eg gått är 1229, mib Slujuöm i 25. gñtbtanb, emellan Raêricw od) golfnngarne, bmiIFet babe ofmannâmnbc_ utgång; menjsluñrñm anfes nu :vara ett; olägenPånnligt namn,_ od), [fältet bafma QInnaIifterne, tmcFat att Eeñámnm, Qifmåltorbe ingen Sluf'tröm tånupligarex Ennnaigenft'nnas inom 8.5. götblanh än; i; illebåctcnL iom! löper igenom od) på? fiina om. Qllvañmågor, od) bmilfen få mpcfet mer» Pan: antpbm sluñrötn, iom vocnlcn ä ánbaA in. på, 15001 talet' i Wrift; uttrncftcs ex' blott; meb_ 0,. en utan_ ocE meb_ 0,_ famt BåcE odyftrñtn ofta; nnttias alternatift. om fammn rinnanñe_ matten. êfitlnaben; emellan; 12291'Qd).,7 1230, år mål_ utan_ Betpblig migto, får. 1415 blef Rloñetñnggnabcn, Bgntrfâäf. af en ffnzfárligi bmnb,_ men. upprättabeö. Iifmål ånyo od; bibçbåtl ftg am: intill reformationátk, ben, bâ Rloñret, ifölie af meñeräåñabgan 1527, förlombe fina nnfcnliga gobs, infomñer od) rån; tor, nd) beg EDEunEar till Förre beten gingo ut od) Blefmo, [anbets ?Dream mf R. (âmñaf l. êftverlcmnabes nu Rloñret är privata perfonerä 88 biäpoñiimz, emot' aviga heting od) añzifm' få: iom åt' Eñibtarm åöf:x'gc ü'êiifåon, maxâê *stämma 0rd) Såå/fbe!" êmmffc; od; (cmm bagxzmbcmä i 5:33 åfmcrhzmntä åt ficffngahaft för? , , mage man att bal'übm bum, 'man' bra matcrtaüertåüêloft'äbpggmben i 'e' ";1 0.33: :Mmm Bortfört tcgci HH §å$x§12zgäbørq§ Grastrlttgyhn 1341:9327). ?Man HEJ, fem kmpmaê: . vu Itcte'mcn, Mä) Gäcncn Linn53; Såsaiäm af vårñs [41:16, (mbe måi i finna att äfvr :zppnitêäü'å: vçfsm; mm mig mcöcüêåöct, bciä Mäns böb áêlwüc bctf'êx upmziit om intet 330%, Dwag) ?min F'th ff'uiic tro, fm 5%th ;ärlåiifiéa haha få:) anab få Biâwbäläit fig ånbn intill 524,160; . u L”. :1:: p r v ”* ' VL m 104.), mi) Elmer 22)?an 'wmvs [mfma Uni .1.323225 m, m, hbme'mnä egna Mb Kuba, ”Känn annu “hmm mnångns få” en ?färdig Eocfnan" nr. 'mH'M .Park in' 5” :ja då). 353.14:th :Mmmm od) Mmm; :Malawi nr »53 2 1, .y › w x › ' årm{ u bn ufc anongatt, be fçümrc ,Lamm (WHEN qumrñamêc, wii:ät Frimñwiüäa “vax .: U. R , 4= “7” ' DM i' ,Fcitclhdxcimrgub (242mm: lihmm, att .ørrwmn ag' .vauñmcüomsith oss:) til 30:* m 1223213117213 ai' Füflcrñm. 3 tzårmarmzêc " ' < .s › \* k Iauzgwñ ?Umm ännu en :303 “Nam \ K 0 , Wembi' › :Eur m :mmm Emfurt 9:!) ett litet mig: E 431 1. \ v.u4 '1 ' ' / p 54. uu Swahn Hm: m Mia? :galemb ruin af amma E' * \ Simma* . «:a”«. › 'i' msaz.mc, mngzymm af mma ?21323. .( .5 mm fiun çxfåmmnba ftåflc Haga" m ñsinrmáüs [ha ' fw!” ° › 1 M a c, 1 Mum man a :m itbm 89 (ms ttcbgång tiil en rymlig fáünre, od) ä nnbm råii m mbmvnmnüe mcb ben fårtråñüga §40: ftcrt'ålian, inr/.5156:25 ainäñjupa, uüöfm mat: i'm (faii Dåtfubaä gnmm rårcmmi. 3 tuüt mi' på :väggarna träffas finiaüåm, iöåñga 0:!) (H): m, Runbom mmsfångu. Eörcbmib áånrfmä êñm änêa, pnmücii* mcb [653m fibnn, fi'år en bög, affênbmb. 'ga'âwcb [min vniågt åsmuätcrñåm: be icmningar 592108 bafnm uigiort mmmme bgggnab mcb fjcffma tcmpiet. 202: 601* en Dörr: Öppning, ?am mââänba marif ingång tili Mun: famas;boningüêus. QBib gnçiüwins fet .Enfan mbgäng tiii “en bcfm'mta üwchcaffn Qiraf: men, bwilfm af (tur på :mm är båfi' bibe: bäücn, åtminfwne i låfn gobt fficf fam Du rc: han nåmnbc âåüarcñvåüningamc. (Hmm mn: mb 'får nâm 700 är fcbmz, hmm bon Funna EibrEäüq fig liâx' länge üåbamftcr; od) lmvirt: nar tt âålmfzm, mn öst q' libit Detta ocrüârs ba »me tvåa), (Eiiiz Paliñe ännu Rätt ber IiFa Eemigt, ?om mårbrñ inwigning (Fcbibc. 53m: Brñâr af månne bmaif, (Wilfa “Mål ei gifum chzmc tm . cfêclningar, ME) (år uppförb of malb foü'üm. ?ängen iniüiff cum' z'ingaFc min: :tvåanåvFe Fm; upptåc'åas. üüåi ommia ofpbåiga Ecråttclg'cr att bcrñáêács for* osm finmåtâ (H ;20: ñmucnt mcb bcrpâ ñåmbc fatet' af vainnFm', [imnuri êlnwrfcr 1:8 IiigFiña ftiuñc :varit inne: ffutcn; mm ai!? mm war rcbnn fêrfmmmct i ?agesêmåzmcns anmmn 005) grafwm är nu :495 90 Mumbai). Jêonâr 12: afnar lång' ocb gmqr Bret_ . Gijcffma. Rer'nns ruiner, fem äro be márñvârüigañe på Hålla, cburu bo i fcbnm'c ti: bor Dogurnut att blåfma rätt mmirfliga, Fumm nu efter 'arms upp åbanbe 36) närmare btWrif: mas, od) be (unna, en nägorlun'øa tpblig före: ftåilning af Ryrfnns form 001) RQrIrF. QBeñm ånban år tiil_ en; Det bibcöåflcn: gquctn bar en lång, fmnl fcnficröppnilng, fam fittcr mpcfet 5158?, år ofmqntill bopfpcrfab od) gcnombrutm. af »en rrcbtabig eller forsliF firat.. Spå gafrvehis êmfc fiber upprdcr fig Bel lvågg ånba tiil m: Fet, brviIFçt bgv ännu Iiggcr qmqr. SM föbm fibnn, ber bcnna bclmågg fl'utar, bcgvnncr m mb_ friñåvnbe pelare, bmiIFa år'o. fyra, till anta: Itt, od) ñrâcFa fig bortåt Öñra_ á'nban., Spånor: m fibnn finnes blott Den pelarm Bcbåüm, fem Dm? förbinbelfe mob mcñra gafmclnñ belxnägg, od) enbañ fötterna efter bc'trctmc öfriga. Qårcb: Den emellan beña_ är enabanba meb Brcbbm emellan mcñm_ ånbans benvåggar od) innebärlcr 11; nIn. %ib öñra_ ånban qtvarñâr âfmm gnfmeln meb fina fibomåggar, men enbañ tm wib pot; trc alnars Döjb, od) [jar Iifa brebö font emellan mcñm ånbnns fibcr. Sångbcn mel: lan öñm od) mñm ánöen innclâåücr inmánbigt 71 _21 aln. Spå ömfc ñbor rm'b Öñra vd) mcñra ånban bafma marit fmårum, i bmiIFn finnas mumbe urbäaningar i fielfmamurcn, vd) i bra: 915: ?a .ingmfm bål' förr wigmattm: Qrfuzcøflabx: ?få fmårum. [singâ pclqr'zmbprnn o[0fo .Brist EMD gångar' från 661m talmsñm mgmtlt, _( 0;; af WW: eller pelamnbernas nfñanb fm: mfma . i 'I F' ' › Ht: Fans Iängmåggnr, utgör 10 nlnar, 0.1) at a få Eprfnns bretb inmåubigr 26% gain?? I \' ° t. t: r ' 16 Firfomur ñm nntu_z_rqma V. :Jämför Emfame ar matfm ününggä tiLIå i”, dlxmrs brcbb, Då äter en Inga; ngar upä.. y ' , ' i) 131' omurc .. " od ropar paralldr mc A gäst: ggr» (Pål att (luta, att emetlan ñcga ;311 L ° ' › u: ' ° › , tacfr of bet nc rt; en, med gang, _[w 9 “ ;iixbfafårfotafen norra HDMIan §?:Foxnl:1.. y 1 ' 'Il ma noru ,_ nbrutm af ingångar tt i ) E ;4:21 utom âvrfan intill bcnncs ?tm I 'L ' ' 'Wim at (11 [L _ mlfa trefas mnrtt gåtan ' = ?frågat Gråfåbant rum av nu fulIFemhgt när rg'bt ber» man emot förmoba'n traffabc .4 231102 måne, Eagmaxmcn Ulf szbnxaanlüotzs gm? RÅ: AEm'ilFm af flora thmhftcv fagcsámam bortêörb' fill ?Enbaan âfoñerzâprfn., byrå?? fam åritufprácft bal: följanbe päffnft run tl. g bråbbm: Hic jacet nnbilisT nlnvles dammig: Ul ho Gudmarss. legifer Lex16136 quonD afilus heatae Birgitta!? qux ?but ann? Fo. m' i MGCCXLIIII. XII dte mensxs e.. ;Ilmarii (Igår bmilarr âblc ribbnrcn Igen* ättlbnmrfåon, ?Rem'cs Engman, forbonjátbc: fam: ga %rigittas man; ban' Digg är tiiânat.rum ävbr.) Utanför betta nr ater ct Manga mmm , 92 uppröjêt, ber ;Täta Bamix' funnits uran infcripz tion. Sååå Eda golfmet inuti âvrfan finnes in: gm mm ban, ME) marfkn år bett 05!) [såiivt Mottab. mä mamma ät :vcñra åuban g'immå De inriñabe Boi*Räfmernat BO. OLAVS M. 0. mål pclm'na [om Deras bågar äro af ;Fåttbuggm FaIFñen, od) inuti uppfgüba :mb Fuiicrñcn. QIIIt fpncâ mimm om cttfårrrâñügt arbete. êå nu;ch år qmav efter Det i fori): na tibcr få namnf'unniga od) mdftign Slc'fmñm, bmnrcñ ñufret fânvamé efter fyra Ronungnr mob (Scmåicr od) 23mm, êxvcx'igcs föi'ñc älz'fes biñop cci) många unnårfta êwmiE'a 932%! Qm MINI'le mcb ?få ?anar öm ”otibig”, fam ånbøcf af frnant uit bortñågg *cm tolfte ñnmmm ut] Sfpsñfazdofcn; få torbe man 21va en ännu 1!thth fmåtgüig Emän'zning Funnn ut: mårFa bom, fom för få år tilll'vaFa mbbröto m ñörre be! af âgz'äoruêncrna, för att Duxaf brån: im IWF, Iágga gumbxmånr tiil Egggzrnöcr od) bpSiEt. ?så [mums Sörfåbrcns övriga mimmi: ei Hett utan unbcrñêb mot “ben5 Iångfaummrc förbárjm'ng, mm ti!! pris är ufârñånäct od; ,måñnncts cgmnpftiga riftgrcpp, od) brtm MF: tab: även 59ng §Ecgcringcns påüub, BmiEFcn Hc: re gånger ñråcff fin omfovg tili Qilvañra; t:) utom be rcbnn anförba 301231. ?En af 5:50me III., ñmwä ännu inpå mår tib, Mar 5. 21 932an 1797, ett fifmrztngabrcf utfårbabt tiil bå: :varaube Salzbsböfêing i 5351161”, DwiIFctjámtc af: 93 (Tag på Again ®taöå= od) Qanbsfårfmutingays gu: berbåniga anfpäilan, att Ilianb iiHPnñrfz Wow??? 051) Sämfns Icmuingnr fa (Utma'igç migfäcznataz. bcms âmfas åtmxgjpbpgganoc, txflffa mmm” a, att ”ruincrnc efter âloñ'rct ocbfäprfan] faim): urålbriga minnesmäan nf urmarFà beffnffcttüc? måtte frcbaá od) oftêrba Iclphnfå. .fgmab but unbcr be fcbnare 30 ârett'bhfmt't af befça Rio: frrcts ruiner, efter bthFa hc; fpncåctt cnba (porr, få miba man ej for fabant ma antaga be tmåtmc anförba ñpcfen af murar framyor Eloñcrfälfan? ülnañra år nu mera bgñåiie för åfmcrñm wåb §0:ng äörña Sifgrcnabccnmcgcmçutct,\ mf) [scñär af 3 beta bcmman, mccb Infñ'ijña bmx'tpa: net Sinclaåcf, bmilEa njuta: Gmterzsingnt oc'I) man.: ta anbm tiliføårigbctcr aga 'Pf'og ou)'11?'11gbsie z Sjmbcrgå ?konspan 9326?”sz matbztffl, ?inte fibcnt mib ?pounncrfzüa föraren, :vippbgg'gbc for'ñi manngärbcn är 1675 0(1) (Hcf ñg Oçrabcrrc tat ânmflm. Qåoñállcts nu 1123913111730'Jilhfbagfmgäc år bfmcrñ. nu!) jSncmlzüihlut. Enbarc L. ›..c. êfrömfelt. ' 0= 'i " Rln er '1 (âöberf'opinq 2, iêñnfn: e '1)i“çslâágålé?xl§gx? äBz'icIta; Sillvaih'a, 91mm mom, åvä'rum (nu $0rrum), mtunfabobn (nu ?kxåbninltihm 2) Collect. Spegel. ad Hist. Efclpfls SIlâåvpizoünc ys zei. Monasxer. s. 127. * .24 F 1371;; f m I* 101. 5) Qâmcman Qñgotbl. xeffr. . *7 êgxêâpucnñolpc Descr. Svec. lxb. 10. c. 3. 7) Monun'h ?94. Benzel. S. ns « s) Rhyzel. Episcoposc. 3. rok. eg 9) Sömocman §2. götbl. *Berna L 637. Qenne Sön". vr: Far mål att ett annat monument borbeunpföraä i bctborts tagnas Hälle, men ännu har ingen man wñnnt. m) Gin tranition i orten fürmåler, att Banemannen, efter Be: gänget brntt, finit öfwer till en Simning “18. götblanb; bnmreñ ban Bcrömbc fx'g af fin brngn; menbvfta üfnsennnb babe Den fölibcn, att han brief gripen nd) äteriânb tia ;5. gñtbranb, ber I)an på fnnbbömen cznclrnn ?Hmmnor!) smet: ter!! Mer' ?DMD i 611 WWW”. n) Mossen. Scand. §17 luçrr. Tom. 2. s. 11. . 12) áöznmniba Sånger Sarl af* åöiålño nar fin lågwñnb i ?limma etter “Snarnbemå RIE: fier, finnas meningarna ganüfn belaöe. Set i'iffa nnmgcs i 68mm. af âvalmbl. f. 280. :3) Messçn. Scond. il Iuswtr. Tom. 4. s. 44. 14) Dissert. de Monast. Alm s. 26. D :5) (rörepnanns :var finnbc 5Biflñap od) fårñe am 5:55wa 1 Upfaln; bmiümalb af 5%. 6'an êlz'erfersmn nd) Kungl. END. ämvigbes af áx'Pcbiñopext i. Emm, menüJâP :ven DSxmjani IV. fmntmfe od) Smaranbrz III. ñabjånelfe om chfcbtifopêcfåte i Gäznerige. ;mha finberat i (ämnena âloñer i ?imnfrifh êfl'cf rig: Stephanus Dei Gratia Archiepiccopm Upsaliensis Consgcratus 1164. ?Havana har 111. [Fånk'te honom en Gnangcliiäofü bengentcne man fnirabe Starlafnap, famt tmå [mä qus§,_öf1vcrm*ngna meb gnlb, i Inviläa nägra (mutor af Librnh Fors fönvnra: bes, vrf) InuiIFn [Putte bårnå framför bnncom. \ ltpptunâ nf SC. (Sari fölnnbk heñ EMD. åabc [Hfmn urfebiffopsbol mib GB. ltprala be forbnn DenniWn offertjcnare'nas Ianbtgobâ. Monum. Ullerak. cum Ups. Nova. s. 129. 16) Disa sett. de Monasr. Alv. s. 38. « 17) (DMT åö. 18) 'Denna fürtccfning är zwnfatt af miFSmuiqnamn .Eur SJJrof. Biliegren, od) mig vnneñfnllt mcbbelab at .Enn Stunts' InarzSç'nnfnrm SP.. 8. Sääf; DmiIFenå llppbrngp attnnnbcr: föFa ?Ilvaüm Saner; förefonnner längre fram. ertaren beterfnn hemma på bunten pcmamcntsbrefwm äro uppfnt: tu. 19) Diss. de Mon. Alv. s. 22. 20) SMT. anf. ü. 21) (Derf. i". 35. 22) ©6111 f 9.3. :13) (9312 framförc ibetta Wårföf ?Ut Dmbcrgs Qccmmmie. 24) äger, fmnbittinå ävntfnnmmt af ©113an fbiplomatng rznm, omtalat: (f. 237, 246) rägânqar mellan Demm'nn 1 §33. götrnanb, af nnnIPa (vanliga nanm alwaüm, fâfnnt éslo, Gårutbczf', bvtç'ebnnrc ett wcberlag för ett annat från. ?Ilvanra bortffâuFt hemman. QBibarc ;upplvfes nr Detta arbete, att .iacrtig ?Eirgew iIâgtinge (gm för lågaaan! '93 > “ 'Fdntt Stf elnnba; mibare ett äçef af 3 mm: ?Ååbêlfåäi'mmngså b. 11 Qec. 1268, enngt InunPet utbvte "fPebt af Spggelstorp nd) llbånâå till ?Hmmm mot anncmie 'af 9265 på QBifingsö. (Ell_li[fl)ilb nf Söarcñnb (êääxfgab i mogåtöra êmfen) bnrbitrfnnft alu nn egenbmn, mot nnlI= For att af mmm: framgent forfönaä, j. 402, 4053:' ?lf 'Detta WenP, fom nu är nnber Pennbctmng, (§qu mxøuhgen en gång ett nvtt lins 'fm:bas _ufmer Sitebeltxåcni Gamma Xviñoria. _ ü) urbmget af szr QIchnIt. mg.. 15 M. : Ã5) Scondnill. Tom. 9. s. 45. ' 26) Tom. ma Dedic, ad Gustav. Adolph. _ 27) §6 om bråd Rhy'Zel. Monaster. s. '129. › 28) Diss. de Mon. Al'v. s. ;33, ..... *29) Scond. ill. Tom. 9. s. 44. det.'B'e|1z. s. 137. 'Schem de SVecia Lireram s. '11. 30) ngrxum Va7;_s:. _. 3.) f. '20. _ Codex I. gult. Dar _Qltlff'ftrnnn (cZannna namn finnes Nfinföl'bt u nelfmaterten [linsen'mh Rer. Sv. Med. Aevi Seat. 2. f. 5. bd)°521[vaih'a [G135 1 en Codex. Bigger bä 'Dlof till grnnb för mlebär'fenmnnnxn,_{ä förfnvinner äter ofnannnälnnbe vomlutbvtc, nd) number en: haft att Qilebåtf bör fFrnmaâ od) uttalat? Dioisbåd? eller Dlofåñrönl. Dlnf uttalas ännn Dreveuer Dina g en beg af ;5. götblnnb mf) sm ,i êmmgesfobm provmch bmllfet Pommer 53m ganYEn nära. nu en gammal .Strunij (ibn: tin Gm. 8011?. Din. 2 ?Emm f. 106) “Dnr Qinnrum [mot Sulñngrum. Summa 'Pan anwa gffee11bcpä3çöxvct: Pers många Snlotta, få_zgengnnes åter Dlnçrom ç åre; bâcf. 3 Diss. 'de Mon. Alv. T. 37 ftnnasâfglmnbenamn: förånbringar: 'Drumöm, Dleñrmn, ?Uefn'mm maa ?llnnrçnn stuflh'öxn. ©et fnnes (om gärben ?Ilbnñraxrcban babe ñtt namn af benförbiñvtanbebârfen, bå äter Stloñrct upp; Pommes efter (brutna. Qllmilb, fann att beêa namn Dop: fmålt till ett. » 32) Rhyz.[Monast. If. famRLêgigg. 'emet a b. 3 xan. 15 3 unnar ex (1 [ngr _ a: äåeçfe förfbetta tågrenp fFâl ”ntj 6.331 ann? mnnt mt ñnneå att fammc .Winner od) tbc mångngat thertüpünne mät: te Bliflve_tprvgqbe od) rcforpiereb'elgxen, båt; for be Ron: 'ungars nd) Surfing begrafxnnqrr (Pulb, fpm 1 qamma mo, fier ligga begrnfne, få mete nn oc? nafma therren lnügårb nppövggb; efter mer 'I orten år'gnb ;min bd) annan lägen: bet.” sErefmct ntmirar tnblxgcn, att motivet war (po: Iieiubt innan $rnbes förmenta älverfan. w 33) Rhyz. Mon. f. 132. Kungl. är. af b› 26 SIN. 1576'fnm'fü: tebäller sms fganåfon, att Befaltningnrne om .Quoftcrfnw fans reparation ei blifwit få aftabc [om [79 Borbe, ”uwns mmm* .. tar! s.m cippo prayqr .,_ 7,, › L (sem. ?35551515 1! L ,A A i] 15 .Jcntx m, zt*«*in“<:=eife M legat utom 3=. hm: hm döms: iüér, nu IL . sf .' man,me 0,? i' har 131501" ' fpcnxöcmmc t ston. nunnan slit, cn'mz mçnumcn'z graiåcn, 1732;: ;m (mårmznucn FW” *Eemüat uppr'åim zngg:ñrfañ n i (a 3:37?”ng nu ber?? (man: unbc'z: öm ' F, Mimi h < “3% » ”non pmm? a summo 31... "3 u 3:1' Fc; iuñåmmcr :våimrö :2 [n 5357); (W: §1! ' :ret: än i'mW* r man faim 5953": m något Dp Ifçs in?311'<1§:13:Iggåiñgm ezi art, 11m' ?ct mmm' fish" V um: Lasta' h* ' 62mm han '1 ,.. ...r »snigl 1, ER: pm ?M V 'c' EM! anfårçes. nova_ nmrsnå yttre fiba Human fulla rbart monmncnt Emme " NTF, tysz'tnb :sf'c Nm '1 när: ' 'm (m: “ (§3: im. är ;521 m lång: ih'än Dimma mm ämm; mm (mn (mc we êwsrr» Quiet. mg 1 cd) Elin: , ;mmm I'åFat. M) om be ?EE5: be, ' '5:' IUJI'CI Koi! CSI'I'C'J (lf. 13:25; ' lä!? C511 Harg'sn.: ?Guam am, ml: .ogibfgifñskfâa §7 ?10 2. giaIEümåbmt. 535g” för ?Jctm L'vigtign Råiic år i fyiiñft cficcnbç rcimn uns: Mt, i afñanblingm om ?13m gris; ?üäiucs'alicm i m'mwmifft båniccnöc ligger fet öpptmbc äalfñsns agrct inomüfâeücrlöfu Sgå= rnöøñöfbingvboñåiim Sågar. 61mm ?Liicl'iuå Så: I ger 12), att man ?är många buubrnbc år “Höns ?1 in?? 'Drêt faåfäüm, iáxtviifcn fcbau tmnäportc= ram Öfmcr gåtñlnnb nu!) en Det of (721115: lanb till glatta mig» EUMM, iamt ännu mera SimForm* Eäzlsrggnab; få uppigñ'r bem: liEa DEC: fi'åmbt, nåv man här fårñ börjabe Ergtningcn, fun: familfa bgggnabcr bårifrñn [Hämtat fina mn: tcriaiicr. 932m nâguriunba migbct 'Fan lifmåf antngaå, att man här brutåt f'tcn i '701) är: ti), (mm orten omFring üåimñm Dei) :Imitñab migcriigcn 695m' man, få [mr “om wäl t'ch ?unnar 10mm: Bmurêm vrforbcrligt förråb af lf): 'fn ciicr få Failure iorbåcnnr, (n) wcrfügt Fnlf: [wait år ich öppnnbt i *.cibcn) får att uppföra fåbmm ['›1)ggtm“c:r, din' fanffc nog tvguiirm od) Hem, ?sem ?mm tim: till grafbntlar 0:!) bpliff. Gå mr?! nåmnm 3319303* fom êoänch?mt bnf: mn atttiä otmiiwcäaftågt Begagnat gEmgtfmmnñ .Siufñ'êcnäfêriag. ?lägre Iyunbmbc amor i i). från Smbevgs norm ub'üe, ctt litet ftpcfe ifrån ^ 'rm äraazö, finmcâ ett nebiagñt Fuiñienâa ;om ?alias Giamia iâ'tcnårottet. gm.: *5: att ?miäägáñrtcrn Den uthuhm Hmm 'Engrän V cmcban “0016 m fäztggramb 1,5??an 045 ?alf'ihilmg Eåâmnbc m ?ivnlaggbr goff, « :; 0:1.) man fååcbcs 01:25)inch fm! (sig: i små: 135; fartyg; bcis nfñånbct ifrån . innan 0:370? Eêjcr fig få' :vita Öfwcr :'z'..:zm:)m1, att man utan för mycütbin'ücr of ?Evitsz fimmtfcn ?unbc företaga brytning, od) fmmf'êz' 0.1!: Engmfs' ringa mdFtigDcf Gti) [15521, fam NM: Sign' tåfi m'nar öfwer SBM: term, år zvêä orfaå's'z, att man öfwrgifmêt Mt: m WHO. *Fm mcm ferrgär arbetet mib 2303;: 90:12:36 åppnabc Inger, Dmiü'ct ligger mellan Det (i min Hmm ut!) ?Borgs iêbbc, oc!) ;Ewarrñ muitach Ecñáiiningar (3 mål från närbelägna, fam afiågvâ'nare Mkr. 134” Detta brott ännu tm: ÖÖE'Ö'J êlücihâ'l'åfn, man",:rappfå'r::tcni, Enrüñüfmw, (stammar, PM: 1 \ :a I A vi:) äçsåfciiiaünr, ?3221? funka* arh'rüz, ;(33'0231 Eüêå: fat' av, namHar, m. nu. ?få gamla grnfftc; :mr a Driven 05%) på' ?läaäé'tmn Glatt, Pan man fc mm ihähfnibcri i bögre gmb af fuilfmnfig: än är: :tårnmmnfr tibmü, EnviIPm :mm (HRM ah' âefrm al!? iång rått magasin. êjclfwa EDP: fååfwcrrm ;ä te gnmfa Mamma, t. (2:. t' ?ingås #23373 .Tämän äro imgñbåfün. KFM?! tillmrchas [når ämm rått macfm här 0? ofrmxmåmnba E05, Enatåiñx, iäpzmcrüçt ?så ta äro af öm Dm; 99 nu v w_ Å 9 1 :1 m .33:) mb flácftgn (hamnen fmnt 'mal polctabe, qåfwa mammm 311913301' efter 1 utfcenbe. *ååh råâm Ectçâcie [mr foot? ?Detta ñåüe tå? genuin “mer mm wcrEct Götba Gunnar. Glam en ä'ng afgiff af (3 Eummr fpmmcmal 052; 1.80 34:1* Fn!? biipowmö byta ?SIEbrotb en: lie; Enligt. anüs ?låbiga (stabfaffclfc af 5. Så'pr. 1816, får nu tib af Gnnalüåutagct, nd) içz'zån Eñuåmnbc är (per 111' bcnna magen; I. :samåkning fån'âáb utgått :n ntaügr mångt) mig: (35:1 vi) oämgguz :Em nu l wnucwct :Jettamm CE; q hdmi Qi!! ñcnfranspnrt för Gunmums 'aq gm Mät“055, för [mian Iaffnjng cpu k *.iabmånbig :mmm Mifmit nnlagö_.å SE!!! Manas upprårmame Im' Naturen alls _mtst bt: öi'aagif, niibmñ'nm 63! iånggmnb'fimnb afmcn mm mm, i ms mm. 932m Bar 1 r.. ut» ?ct;TMC murit nêbiaâaä, att. paraitcit mecb fier ?öm hugga fis; ut i mm, nastmnn trañabe ett Ejup of 6 fof; i(rän bäba anbarna af bennq mzaåç utñrååa fig inñagmbrpggor, (om att,ch arm” ett biup ai minft 10 fot. Qennaoñgnt “mår tre §th i m liizgcfåritg fngant; pga bett fierbc, ci'fcr i Öppna fjfm, hur man uppfort en cäfác, din* fånmur, af .17:3 aInm'S Iangb, få i m 25:1 ct fi'iljb i? 11 “de omnåmnbg Inñagübwggor: im, att cmdlan Mår: 041) Season flm:cs inlopp ' n e . för fat?W Båbe wm norm ed) (nöta anban. §96.er uppEcmmcr en Bamnbafâin, iom Pan gym: m 11 sd) i nåbfnii 14 of äüettemâ [forma 4 019 fnri'øñcr. 5922:1 besma byggunbs grunbma! ut: göres? af bøpiimmbc ü'mfiünr, på (Wilfa man ' icbsm murar Faifñ'm tiil crforbcrlig böjb; mm: ?7163"th 13m* fâcrtém format mattv: arbete od) Eofêngä, får att, 'få wiêt mêjügt år, gifma 50: mm tiliiâârlêg rcf'ifmncc mot 3chttvrnG häftiga å'áüixmü nd) pñññrtanbc iåfâlt. êcban Detta ar: bete Mai fullborbabt, får Inñningm gnnffc be: qmámr, mcbclñ 'ämnar mib uppforbringe ud) aflaünángsñállct, famt milmägar, bmilf'a com: Mmm *sega punftcr. .fgmab förbäümtbc priFa mccâmniña inrättningar äga rm nrmñprfn, vc!) mcb ?ämmêcn omijngâan snabbrift bcla Damn får (50min: FJÃgTiga Citation (EBM, Fan nägmfunba ç'âurañ bornf, att Hatt unbcr bot cnba arkcm: ärvt (nâgra: öfwcr hälften af crt borgerligt) 1824, afghth från Sänrgbamn 306 Eåtlañcr [juggcn nd) obuggm Ren till Gmxatdinicn, 5253411156 äâñningsbgggnab, “anñcna Enrrcctiønäbuäán: ráåtnirzg MI) pråvata Torfoncr, eller 104,539 SME sin. gigs. *går att wcr'r'ñåüa bet crforbcrlign arbetet för (Eamims MEN, bafma folbatcr af åtüiiliga Sêcgmzmácr :män: fiera fsmmr maritbitcommm: betan, §53:me 3:e af omnö foIF, fam frimäf: Hg? Båtmeznm, mi) ButHR: bår ?unna påráFna en (där bemäpnming, [man m' ofta faf'nar all utmåg att ömma ?unna förtjma m contant pmming. Sgeia ethetäñgrføn, öfmcrbufmub MF: nab, 21333381' tia 100 man. 101 66th äâorensbults êtuâwerf Öppnnbeå; år 1826, bar man Därifrån trampertcmt Ren ånba till morsbohns Gration, 0:1) är 1828 bar man fmmtrångt ännu längre, Mer tm ?Emme bcrga. .96Daucftcr,fcban Gamma?ct amffas fin futlborbau, blifmcr mål *13:11:68 ”con måga: gañe punftcn för fientranSpmi'm. (an ñor olågcnbct wib henna aniåggning år ben befmårtiga mattcmnêngäm, ?om bcås in: trånga' från QScttcrn, genom Faifåagrctä bvtti: (ala remnor, bets famlaä unbvr regn, cum" af båfi: od) mârñöbcu. âörñ år 1827' inrättaöes m bubbel Pcbjcpump, fem fåncs i rêrcn'c af tmä par omr; förut pumpabes men imnbfraft, :mmm måffc nnmånbas ett bctçbligt nntui “ca36: mcrfcn. êtationm Bar ett gnnft'a macfcrt (ägo in: mib mecrg. Sli'åanás': bogmmcr att måfa ñg allt tvbligarc från motfntt ümnb. Ett mad?crt boningsüus, flyta matcrialbvggnaücr, träbpians tcringar, öm nåñan bcñånêiga m'EctSrin'cig'cn oc) fjöfartcn bibraga, att gåva ñcfm Win: Iifügt, ifpnncrbct unbet ben macfrarc åreti: ben. iii!! Hut mä nämnas att en mångb få ?aaah affaüêñm bår förbrá'nncs till 56:18.", i <, .. »aswww 11102 en bertm upprättat: iugn, ut!) att årligen fira ra bunbrabe tunnor bår tinnI'as oc!) förväg mä. x) Wmnnet 06mm fm från Säurgcu pä 9111521115 numnnbbc nd) Den artiñciem Dam 11, (om Där i feb: nare (mer blifwit anraggb. 2) mm Söeifr. f. :23. » 3) 11h Diss. de Monasrtc Alv. f 17, MMS, att wib Ms ta även fprbnm _bröts 1rv1131erbet (man Ramen, ”praeg mym ap. colons”, [om 1 anreeubc ti!! Det [10m förräns! 21100115 for intet. “gäâfåw :(03 “33:0 3. QBettexn. 8131' mer än .100 år tillbaf'a crfgâil henna utmårFta (2551'6 rn fpéciahbcffrifning af Slåafi. i). Eiüiius. :De âñgtcr, fem ber förcFGmma, (mf: ma till en 'Det Öfmerlcfmat fin tib; uppgiffctna, af bmilFa migcriigcn flm fafnnä, fem man (Emm: Önff'nt attñnna, är» någon gång minbrc riftåga, Gwilüt Iifmål ich alltåb må' ffråfxms på *Egörfnttarens ráFning; bet wa (Må funna wårbc obctagct) mifnr att åücmm, mir öm en gång Hcf bcffrifmm, får tångc a'cban bcbâft art bcñrifmas ä two. llti ett bibang, fåfom term, Fan ett fäbum ,561%va 1'ch ?011mm i fråga. ningen år enbañ, att iF01*t{14=t 1111111115111, Emnb man trott förtjma fcrñ'itbf upptmirFfmnljvt, od) Bmiifct ?mmm atr gruubaâ *mig på Zünii af: inmbüng, bcfå 2313115112111' uppgifter vd) (91:11 Mt: tagcücr. , äücttemö mmm inncliåü uppingcr ?31 111621:) af 17 qwabr. mit; Weber; 1 qmabr. mil min: bre än 93%(01'0116 od) blott _åäücl af äüemmå 111111). EÅHQÖGHS ufñrácfniug går ifrån GBG/*1518 tiil Såå?LD oc?) 1111215511101, cniigt ?Earelåi (ämm öfwer gåtbfmzö, ”2 mål cmcü'nn Sönâäpizvrg od) *lfücriunåy bmiifa äro Sätra1113 läng?? ârrän 11mm'anb1'a lwlågna ñ'1'11nözgzeunfrc1ñ 23m Mrña brcöbáinim, fem wiufdrátt affär Iångbmäi, 1.043» famnmnüinbes “Zøgclrlubssmifm mib mamma mcb Sêñbx'funbsâzmifcn mib wcüralunbet, od) in: :excñåücr något mer än 24. mif. 52510611 öfwer Dñcz'ñöu Frågor till 295,126 fot :2). Griligt måna; fniibign tzzätningar, anffâ'ilbn få mål' af Eiiy'eliås ?om 1 mmm' tirvcr, Minnes Det ?förän Mumt inom i tmEtcn af fjmbcrg. ?Säctbêgña rcfuftc.: tät af Säffciii mätningar år 60 famnm' utför äcübgafmcl, DmiIFct gärnåm upp emot Det tjup, fam finnes nntct'fnabt på ben i mot. 2 rimable Gbartnn, bmåifcn antpber 380 for ungvfår mibt 11th 318,. äBåggnr, mib 7: :11518 afftånb från Ianb. ?Jetta bjzsp år atltfå ber ñêrña, mcb fáfçrbet Pänba, i êjön. Srvtntiufhânmn: ?De är bei åcfe obcmbügt, när bcrmsb jämnme föäbåüanbct i ortens fjåar, få mål i iom 518. götbiam: i förñnåmnba Eanbñ'ap ?var ämm: min?? 49 foté biup, âäoøscn §38 oc!) 'om inriil ?VHetwa Iigganöø Eåêcr , iom i “00mm jämnfårciic ncäfhiácr ti!! oåwtpbügwcrcn af ett träff, bet ringa anfaicf af 1.1_ for; i bctfcnare Bm: *Boitmüön 30 fot, SiSiFm omEring 90, men ünbcn bercmot 300 3). QEatmct är fuü: ?Gulligt Hart: Botten Fan §98 på 60 till :40 fast. :2381" år táifih ganfiu Tätt iatt i råmffc: unber be fänranåga årñtibcrna är fiêgü'ngm fruik tanéwårb. ibm mimüerêmte lirfnn ngsmc bårkêw ?Ecttcråvjs jmmn Glänta “gråa 1" Ti?) frå” “Tier grå” water”, rráber, amith n i anfww 105 be tid be unberivrbiü'a ångar, bmilfa paris?)th uppñiga ifrån êjåns botten Må) ?åtta honom i rårciic, manlêgm utan tiilbjclp af bon ringañ'e rörd?? i ammsåpfmmn, Emich'; od? Iårcr mmm Eyánbcia'm mcb End) SM? i'bc êfotiü'a Sjöglåxx: tema 4); cücr cmeban [mn i alfn fail år en nwnniigt orolig od) imsflanbc iiö. iiñbcrcmot antaget", att namnet Xpåricbervfåg från ett gata: man imcnfft orb äBnetâ'r .m troll, rå 0. b., cmcöan be fåwmånmxbe, fäfmer matfengtan Enn: '00m upptrábanbe nfbilbningar af Bus, berg, öar, følf, od) mångfailbiga anbm mibunbcrüga gefhüter, (i liFEvçt mcb ?Bobcnüåns pbcnomc: ner)5) gifmit ben Iåtfrnjna mibfflcppligêctcu ett mibñråcft fpcirum od) låtit Denne berutintmn finna intet minbrc än êiöfrun ficåf, clåcr är: minf'mnc fpmncñ painting tråbgärbnr 0. f. 11.:. “Bettan gránåar intill fma Qantvñnp: 53. e. amblanö, Gmäianb, :18. götblanb cci) WMR. od) 528. gÖtE/*Innb låna en DFI af. Ett mmm af läget i enicmbe till Denna “ziån 33e migti: gaftc ñällcn imiil ñrånbsma äro: ?fictnia få: ping; 350351110, (Summa, åömc'êping, Ayo, 5253111166 od) lerâunb. ?5 murmntåit bánñcnbc torbc mål “Det fêrñnåmnba, i anfccnbe ?in får 13313014ng lågt: min fläêctfcmâ cnbn uflapp, fästa :vattenfall om fmmwnñêmnbc allmänna mdgar, en gång cräiåtla bfmcrmigtcn framför alla nu uppréfnaêc f'tátim. :206 (00' ;.fovüus upptaget Ciljênå ”Funbbamñe” fn: [upp till ctr antal af 40 6). 936m farms i'ch tcgminörc tmcf'aT), Burumibn tilleppcr hämma: emot Dm mattvmmzm, fem utfallet wib *17.29th2 10 od) febcm unöcr mmm af ?Betala ifrån; fartlåpcr genom aâewn, âungäazorräwêiön, Sängen 0:1) (81m, frzmt mib Warrfüping uix'öm: mer ?ägg i §23råmif'cn. Emm bemm fhåmñ ftabg rmnbe, fem gifmit nniebning fin' få' många pmpéetfor om pm, ?rig oc!) mixgcrzânêb, (m .330% SäIocE utgifmit m afljanbling, ut ijwz'IFm Sif., ffüom orfafcr'tiü ömma uawt'mårñvárbåg: lâet', cnbaft upptagit: ”ñarf bläft mob fáita från §3. m. ä, Fiat? nnttfmñ efter förängången Elib måbcmf, m n; mini? unbcr mintcrtib Femma' Detta pbmomcn i fråga, famt ñröunncnø [opp är en norblig od) Fa!! bhmnciñpunFWS). Sliâorc Ngn vrfnår tiflråcfiign, fä (Fullt uran mier mången ffrêm förare famnm :mätta (fnmbh'rtéb, 'vä i?i9<ä”ä afbanbiêng ifs år :in Emma; mêñc jag Mmm orfefn'na 00'.) män?? berätta fielfnm förloppet mi?) *osmz uppmana, bmiifvt af äfptm mätaren befü'iävcé Mumba: unbcr m mig trmpcmiur Ecggnna f't'csmr 0:5) nnbra föremål i memcns hårt/sn, att åfmr: ?läsas mob is; j'måuångum tilhvårcr “00mm be: fl'ábzmb i tjocfle? vd i fnmma 2110511 motaä ?3152212119115 man, tiil brf; Emm är få Gilbeics upp: mimmi), att MM: någon fin mattenåbm Yjår 0:!) im Ripper fram. Sårbanför Denim fårbâmning :år nu ;id mitcufritt, att man Fan gå nnårñ \ 5,07 åfmel* ürömmcnä Miten, taga in? :Mb ?10fo Uåxz'cm'nn, xxppäü'a fieriombc här, lagg_ ;Lamm3= ga qmarnêammar 0. f. m., utan fx'lziii'mn for ürêmmms på!? *I'm fmmrufmbc; ts) *iafmm Em: x .7 b, fä Emm' Eau ME cz'zi'vait imlänånksm ?in fäangñ'L .âcia ixppf'rå'oct från Början titt fint mm: xmnügcn _flytzü 3 “0931: 05!) ågcr rum, *få ?393. 1121:321' sicimn ?Jäajiçla Bro, fam :zcbanförc wii) qmnnmsrrhn. 21%;xe må itä' förutom att ENUM, uibmmöâct 0? m; got Binbcr, mäiåc gcnnft Errtvbligtjtigq pd) njut) :2::ng üqña fig 11mm: efter (iier råfx'mgtg Kult: IC bmx, beröimab din tiüopg cimnñ' fmu'a :L aim på månne år, :mch 'Den :unga ban'nfs Immar mib Smntnln. in' Detta riFtigt, §8 fing mn, unber trcmzc bvgnsiêrbánming, icf'crcs: Iånia eller nlåe'å'an niibcicé cmårñigf. Ãåppimêct förngaá få Dfm, åtmiuñenc i mm?? tibcrhqit for år :mbcrêart '13me man bcrmib Fummrfaçza vägar; mninöå betzp'tciiv. 'Hahn' Mt fiftnatmfns Ict af är, bur fårömmm fälltnån Rahm? mmm Rom' trvzmc gånger. El'ft jcmmái mayacfmm uågm gång En? faim, flm inüåmtaâ ar fçixnnbi gamla aná'ccüxiug: ”1:291 :var barnb ha 0: fint p'eftilcntia Båt i Siifct; *en Eifåmo bâbc (m. m.) _ Göamma år ffsbo :Maia: Ia Mi" ?iorrföpingé ä Wiik! i någm kungar_ chtfmmna ffcbüc of mcb nä: gm amma ålfcr”{)). ?Emm *Emmnä många öar ?mms Mai: am » 105 en i föbra båiftm, men fem af om: är ben fiörña 0:1) mårfitvårbigañe, äBifing5ö, 1 mil lång de) mil (web, ligganbc mibtntfêr '35mm ua. ?Jn Pin!! Dafma f'itr namn af âBiiüäom ung, fålcbcs Ronungsö 10). ünbcr 12m od) 13600 årbunbmbct (min êfmcn, {å§cm förut år nufötbt, 'De êmcnffa Sñonungamc mrrmbclå bår fitt fåtc. Igår añcbo Gav: VII, (Eric K 306m: I, âêirgør Sur! och ?Magnus Eaêuk'fsf Qcñ (lott Sigifingsborg nfh'mm 1718 11); för ' vi länge ?man uppbåfbcs beg* (Spinnnñmn. Sif. anförcr bär en lång bcrårtclfc 'om tmânnc Sår; tar, SMHI Skuan 0(1) (Silbor am (Eiiibcrt, af bmilFa Den fcnnrc mine genom grâfuing itubcla ön, men Ijinbmbc's bcrifrän af “om förre, på begäran of 932%sz ?abulåå Embitiøncn, fam uräbånba bmilcr på någon Difforiáf' grunö, är nog miblöftig för att [sår infåne. ;Fåtmrncs bilbcr, Den ene föricbb me?) en Fluêba, än: nu: Dm mcb m Fn'fmcl, (åra warit ugpñåüña på Det forma *lüiñngsborgs föbm fit;ch 521m: be êfriga öarnc finnas i êiims nar: ra hälft; af bn'zêifr: mä anföraä: brn cnü'nfn, nal*ua Flippan äungfrun eller Sagerön, få. mil i 92. om ålmbcrgä zmrm ubês, eücr nâñan mibt för QBnbfi'cna, närmare öftm än mcñm Ianbct; eu famiing of föga mårf'rcårbign Ear mib Öftm ffban, i trafrm af 952mm; längre upp i 932. 3%”, mitt emellan öñ'ra oc!) meffra lanba't, i bmiifms grannüap finnes råmárføt 109 cmcfhm be tre Ennbffapema i). gåtblanb, men: fe od) 518. gåtblmxb. Gâránstccfnct år en [359 upprcff Vien, ?allabt GEHYfmcftcn, bmilñt namn mamigcn finnes* på äbmfomn. Jbêgre upp i 9.72. Gåtan: od) gilla ?Rådhström bmarcñ öm långa, förr nuförba fanbñenszäfcn, (Ejetryggcn, upptrâbcr ur wattnct, IiFi'om mib .Slinlscrgs Glfmm'unuå ubbe, mib Eibcbcn itä: ffiilnaben cmcñnn 92m*ti cci) ?FX götbtanb, "oib .sms 331. om glimmar., bmarcf't år qmnrnñenst brott 0. fi. ft. Gmcünn Smöørg od) ben få: ?alfabe' Gncbågcn mil) mcñra Innbct uppñiá'cr Donna fonbñcnsbilbning få nåra unbcr matten: Eragnct, att bara grunb, äliicn, år mäbügt för fjêfamnbc. Fiüib “.Scttems norm fint före: Femma* emfibcr ämm; crt 51mm, ?om Wilics ifrån Öñm od) me! to ñmnbcn mcbctñ få ?mala funb, att man bår förlagt aIImåmm Öfmerfar: ten cmcHnn Degu ñråtmcr, 151min mcrEñåHcS på färjor, fom mc'o linux* tranåportcms fmm od) åter. llnber (form är öfmcvfurtcn mäblig, rpmnrpâ ett rvöligt exempel tiübrog fig unbcr Slchrfunbs mårmnannb är 1828, 'Då linan tm bet brcbare funbets färja brnff, henna fnntmbc od) nära 30 pcrioncr ortnFommo. (Similan Abir: vet) Det mitt cmM, wib Smbcrgå föbra ånba Iiggnnbø gåfl'gifmcrict Sgåñbolmcny år [iPnlcbcs en bcñåmb ñfmcrfart för rcfanbe. :Den fårunbcrügt ntbrcbbamcningm, Emir: ?mä urfpmng mål' torbc mora Dutrcbt, attêlBets: 'MO i rem Gm* I. zmöcrwrösz fm'binbcifc :mb frem ;mr v' 2. nämnerbct nåumcr Simmat mb, af “fyxbilf'a Li efter: nnfêååib ;15:22 53111?? cmdfnn Ngn fjêaa'så Råå* gunbc mä) fnihmbc maffmbåjb, fámicr tilIråcfliqt ff'át att fårztvfa §9fo förhållanbc; mm af Buff: Fa, få må??? n* Foxnmit t'ifl tirinfánücänm, öm rcbnn nånm'üa?Eâoömfjên cgmffignft år i fråga, är miå få cifävmtwlig, art föga añømbc åtrå fan faiñ'nâ. élêabmñön är män?? 9 mi! lång mbfögn Mais; mf; bjup, 2,200 form) är 667: ämm; någon pvriobiaê mattmawirfmer, öznåIFcu i fâbam fail :råmvzüebigt Barbe :vara fêrénnöm, omtaåas* få, (ämm :än: på Mt få tim mnfämg lätt Fummå :apprâefns ad) icban, fåfom en Half :nårFmåtbåineb nmêjligt förtigas; w MI) fjum miüe man Müämnm Djupet i en fåbmz fjñ, när mätningsâiobrt wål någon gång bort brug.76 ti!! Em unterjvrbiåa canaicn od) omfåövr fam: i hamn afgrunb? .33mm åm ?Esttcru Minäffar, på bwêlfcazü ñl'êiabcr man :BMI [mfma funnitfâ: Emm uppFaüabc måttet, fam vgentñgañ Hübin ra mibvrna Frång ?Babcnñåm Wi mntnfnr miiâcrs (igm 52W., :närñrárbigt nog, en matfeñfnvirf: mel, fårbmilfm en ñêfnmnbc ff'aII MifmitMorr: fiåüö (äng: ut'fêr zzxzäcrg, ut!) Ill' bmimn tm fringfuángznae fmf'oñm cnbañ Funbc råätañ af en i 60st ugspf'ommm Hmm; mm :iii: fint' år 0? ben mnâm, mt 53mm: [Hayårfmcb fem fröna aü'orig ?unnar åfcrñmmiâ, fmmrc mar fitmain.: Fab af be unüeriorbiña ånger, BiviIFa (mn färg mobar upgêñågn i ?påmlformig värm: M) hm 4. “i ;Ante twinth bdnynttre luffen fin iámmvigt, › 3 L ' ' ' t . _ g. 2 famtfårcqä om swe nt! oc:) mcb fmormfn bluff., Qçga ångar, om bxlviiiäx ?nature ma talas, upp: femma! från Mum i form af ofanñiga man, tmEubMor, iom briña i mättcnbrvnct mcb en '* fnau, iifnanbc båtbofmlaj'iubc't af ett ?fiågfc't' ñvcfcff'ott. ägtuü'rpcfct; ”Qüettçzu ?hatet år [ifa niimårfffimn grunbaizt pa ett” mvcbcr: fdgligt facfum. “Ånnliggftv bnnrbcr hetta I ?mms mm: och märrib, mia lugnt'maâver, od) urkkevtt iåfcrt förcbub tiilförånbring z itmbfl'u'F'CH., :Def år ur bniiü bubblor, iom man fpvunbgrizga, l mångfait/bign former ommcxlanbe bounñbztbcr ut: Ivccfiañ 06.) (man Iångc iw'åfma pa/tp'qtrcngtan, innan ben matta mian förmår att ffmgra ömt. SN: en Flat mårbng, bä ei ringañc tccfen fanns rm foiröf din* tötfm, od) bä ålBettcrn utbrcbbe' en jämn orêrlig yta, fäg jag nzeb fier? et: Efan: ff'c mätsiäng ftråcfa, “anch buga bxemtgm [vcvrg efter'fêrfaitna fåftm, cftcrbntm nupptmim ut än: pet od) fmåfma af cci) ang! m :vattnet ?Det bounbrmiämårba ñåbcfpçtcf, iom unbcr ett boftv buller mambc wib ;mä 10 minuter, (Hmmm mnñücr af en lätt tvåbeyil, förflöparcc tia våt febcm intráñmxbc Gorm. ältar! inger amew, fa: ?om i ?Eifclii tib, att bcfgu upptråbcn uam up: pcnbarcücr af êiñfrun', fam :mmbmr furc Got: men; vc!) Det är 'Nfc êfmcrmatmn förzjl1bcrttgt, om en rörlig pfmumft', åggab af mibñcppclfm, ånba äcrfjån Pan wilfcfömä af bplifa fåilfama Enter 13). '112 ©ágving, Feta morgana 14), eller, få: fem Den här lila ofta Falln'â, ffplbring mi) i lägre ñil ff'ånäning, är åter något [wltmzr xml* ocl) Beror på en fullfomlig illufion. ÃDctm optian (pel, iom i allmänbcf finGorm, förän: Drar, böjer ellcr flyttar föremålen nämnare, få: rcFomum Bär ganffa ofta, så) är liFnlebcs få: rcllub till måDcrlchnñ föråubring, till Emm cl: ler Earl* fmrPG. [Sågringm år bctpblig, fpcfcr man lig, t. cr. från norra ftmn'øcn mib Elmberg, Dmilfct ligga* mibr emellan 5350Hch norra mi) §5er ånbcz, nybligcn fe 6516:16 norra gräns uppfiuta fäiom ett Bêgt lanb, (Tuff'öm mib manlig måbcrlcf fgtxmibbcn bcrât år utan all begränñning oc!) Dimmcl od) wnmn tpcfnä mötas, fäfum på miba Bafmcr. ?gungfrum fam finns bafma cu ipnncrlig fallcnbct för Dågring, fnnffc bcrföre, att ben ?på fat fria läge bål? oblcwems, förchmmcr ifrån Smbcrgs ftmnb manlich fâlom en något bög, Fullrig Flippn, oc!) unbcrñunbom fåfom en låg, mår? mnb emot borigumm; men unisex: bägring upprcfcr bon lig än fäfom en bög chla, än fäiom en forFant, od) unbcr ftan [aågring fâfom tmånne fcglor, of [Wilfa Den Öfwcrñu är upp: od) mb: månb. 52%] lil'fum fmåfmar bon iblanb mol: nen, od) man tror fig fc luftcn unbcr imme 15). Gånmöom farms ff'ognr mibt på Siên, Emillâa af bågringen äro utbmgna nal) aflf'urna från mer: fnttlcmb. Sluta pâcnomm förcfmnmcr mans '113 lågañ om fommaren, i fptmcrlyet unber ñarE abstta, lugn od) folröf. ' Giön Bm: ñrömbmg i alla ril'tningav ocb till Den graö ñarfa, att man länge förgåfmcê fêft att utforma [mus biup, od) att êiüåjc: fxfiüre ñunbom nzåñc uppbmga fina nåt i form of boptminnabe fnörcn, få' framt be iclc rent af förlorat bem. Öjclfma bon fmala tråben af ett manlig ålzrcf, cburu förfcbb mcb fåan, Elifmet ofta brifmm oc!) bnptraülab. 211: mintrm âm beg.: firömmar i fpnnerDet förbcrfliga, i bânöclz fe film är tillfrufcn; be bafwa bå' en (169W :manlig inmchau på lien, od) Bibraga till Det? många räEor od) falñit flácfar. 4” ?Milan bmarfc är tillfryfer QBcttcm; ment svanligen få nära inpå tvären, att bagämcian npptinar Den tunna isbinna, fom Öfmcrbmgif bottom unbcr natten. ämm Fan fnappt råFna,“ minñ unber fcnare årens mintrar, att ban på allmar lägger fig 2 är iblanh 10. 59m Eeböfa mer förut en oánblig mángb fnögra, od) (Det more omanligt em ban ånbä ft'ullc affplas till iammanfrpñning förr än 5 [tum af Sanuarü, ñunbom bånber bet icfe förr än i 932m. ätt ban fart tillfrufcn, få ligger Dan ganffa långt in på :värm od) förbröicr mcb fin [Farpa fula êrermmmcns arbete. Ext Rom bjupet är orfm ;§2 1314 fm ämái tili'çäcttcmä fmårigbct att MWh/å LHÅ) lägga fig unäcr wint'rcn, iom att war»vars mas :inter en Bel fommar. Seftabt mannens Prit'milfinm bcñañmbrt, Den (ämm hnbbottcn, eüer, iåiom mib ålänrgbumn, betiåmua Pati'ñcn'é: goifmct, Fan babniug fáll'ml fallañ angenäm i Mmm êiö, 'utom i be grunbañe miFnr; od) unber bm üarPañc Emm ?an man liFfutIt upp: bd'th nr biupct ett Warren, ?om i Fula öfwer: träffar ofta manliga ?Mors »16). mår êiön angripcä af mintcrfptan ctlrr af märwâmmn, 'familnr öfwer bef; om en ofantlig töcfenüoö, fem på ümnbboamcs ämm 'yttrar (ätt mmliga inflptmmcz älfmcn 'tmbe't Den Tim?am Aisbefiåbnaö Beth ?far i Denna âiü ett »roligt Iif: förfárüga rä: ?av öppna fina 'tofluñtm gap ur bot ?maria bju: pet; unbrrftunbom 'uppb'rptcr ifen i fäbcm bnff, att Eufmcmre “icFe ms Birma råbba ñg 'till (nu: bet, nth mâüc, ocb 'Indian år ånbä gob, Tesla omEring på ett üxxfé is, f'tunb'om flera bpgrx, :HIS någon barmbertigminb fåret 'Detta till [anb vd) fårlbgar hem, ?om vi teban äro buugmbe efter frusna till 13533517). 23m en fätmn om od) opâütligbchám ñrêmbragcu bmmáfmbtliga tiahü, mäbånba cdi 'be upptránganbt unbcrs jorbiR;q måbrcn; ft) man böter ofta ett förför: Yigt bmer vad) Erohnbe, fem Enfat* od) fån? berbmtcr ismañnn. Gu mårflig uppgift, röran: beiáüemms tillfrpsningknmar ilii. i. 77: ”Durs 145 :ifitråämaåoânçtfj eflef Våemmfring, xmberiöüt ' got ur man ñmnn, bor grus od) imäz i?ch fmnasaom bcEa äro famnnmifqbe mom; ga tttlbopa fåfom ett mbbanb, 'när be ta 06.:, manner. “Sntráffar bum, få tillfrpivrgê'öt unber borta mintcrml, od) igen Mimer få t'ojcfn fam motnwt :var bjupt, mib är 1512;!? ut I 'ål ftmnbm famnmnfrustm Emm" & fl n *Ginnnnc SS'bti. anmârfcr att ' ' m ttümárr ud) fisnnimfuing i, mattenffötgåm fäst: hmmFm beror af mäta rtlcr rorrFa, MI) Drlvartili ban 'bebåfmer bcrcbvlfc af b'da år. ?Jenna få * ånbmgg En!! titliFa Dafma mninösbcmbrn'c här ngmzt nxih'bning till ett orbipråF Tom, mål ?411625 605 En., men bmilføt, få mibr, in mer tcfe bruFas i orten: ”Jlâr Slücttcrngfuttê fttt matten får, Då år får börrrn Du: ha är”. *år 1826 h'an *Iücrtcrn till hur graö att fienfarcn :vib ;Emm/nun", iom äro bt) b; få blupt unbet mattnct, att be äro bcráFgâb; mg att anbrig upptråba öfwer matrcnnmn lif m'al Robø *å nln öfwer Denne, intim fmmnlam; bioffm ud) en (for Del af minnen. S.man fm; r; I mgnnamitme fett êiön få låg; mm borta ?ur mal en tpbü'g :vafan af bctta års ommr Inga fo'nnnartorrfa. (Enmblcrtib qivrbe för; iapbc arms målfignølfc på åFct odfâng nu få nnmnbe urbfpråf till ett wcrfligt orafcl. Ber fummarcn 1828 ñobo öercmot flera Hmm' ,araber mmm, iom wanügen [abja fia :Simnbcä 23m, nd) en längre ñmnbfant wib Emberg mat' få öfmcrfmámmnb, att ben ri, iom manligt, funbc Ecmarbms. 932m bä babe [ifmát ingen hmm?” mbcv'bérb fårutgätt. âånncbomcn om Qâobmêáêns ?Earbåiianöc unbcr ?amma tåb, mors miåeräfgm m §25 då: bågña intercäc. 55' Sfâettcm fêrcføsmna iblanb anbm för: jan'oe fiffarter: › Sax, Salmo Salar. Sen få PanachäIanfs gaten, bmiff'm år af utmårPt máröe, Mer i miba ?från min chmnbcrtiñcn; ben minbre, $åc?:$azcn, Ichr áfmm mib famma tib, i åm nä) båcfar, Sif. .33:11 förre, iom Huber Qåugufri, (fem. gär tâii wib Motala, fångas i Def; ?ongvfwzåzåñie .iii Rörñn mångt Rnbcr êiP: Iêjans fcfi'ib, fångañ äfmcn farm fl. R. i ©1611 på rcñämr, ”iiaritrångnrü bmilFa utiåggns i (bif'åâäjmä Icñmf't, zzppñottaå tiil nång fam: nare* Djup man' :samlat od) matas mcb fiff: námnêe ñFfzfê'ng. Snr/m går fåunbom till 17:' Eisgumb mä) år fisrtráflêg båbe fäz'cm fårfF, fal: tab oxå) rêft, câuru migcrligen 'icfc .Sgañanba S“5bing, Salma alpinus. Emma §53ng ta få?? Wrmcå (jäv talråf', od) Mex* :man Dåñc: :ibm på' 25% biup quxppurñmnb, ñunåsm få nära inn?) i iä'engwtcn, att ñç'farm vi Fan föh'a banom 22er ?in Båt. Kåbingåfif'fct, [om år re: 305% Mb ?Månaêarnm får met) liufh'a nattetiñ, diet smb :mt ecbuåt på âiöbingågrunbm. 558mm ;, rçâpgcüvwwmih .Away for, på ?AE/:Umm ü'êx'âmm E5219. ,mångb ofxmrfmnma HM :17 tiga ñorlchn år från 3 få!! 8 marñxr'; *föttei år miöa unbcr Snrcns i gübâs . Små? ?Warm unbcr en Hålla natt fêrmåvêcr aftüctê'cms låtar: fi?? går höga fprång Dima' marmor, fåz'ixåmv Eau mob fáfcräct en fnm: od) RM? ;701122, êiF, Salmo Lavaretus, 932m: ffii'jcr :md: Inn 6ten=®i5, fem Mer på ümgmuä, Hâ'u: fet af Set., od) Gåråssirñif, iom Ma' å :Om ;Den fmarc år båñ od) Mugg3:5, på 30 :m 44) famnnrs Djup :mb iêif'nåt. êiñbia, Salmn album. 1363253627. ner mot flum af âêov. mä) fortfar i tm: (752%. '022qu bä mcb när, af Ewiifa 12m, tthfv “ Fn, Fnüañ 528mm. Qom: *fi?fm mins» i eller od; mäfpsinba ?12mm få 1 _ ...'n Iif'zms mi:) bcitasêfwmtm od) hjärt?råzgivcz'cr. (2:35:33 i'm, fem Fánncr ålScttcmå lamm' Huber Mmm tia, .fan [pc?mm gina fig m Firar fårcüåüning. Un.: tib, från mer än 30 fcsszuzm'ñ ?35119, en nål'maga, fem ofta ñ'a'åimr af ia uppFommcr tm Båtbråbtm, mågnö E bevbct förfärlign arbcâ'ct, att i m (i träHb åra: i, I 1 f m f. m, 1' hip.: . nd) [if på öm hvniinnbc Giiåu. :inta :smågu bögar, fâiem m 1828, fan intct Gjifåâgciáç'fc företagas, i any'vcnbc tiil fori'åarmmv fEmw. arma 9.5619_Öf{3m°t10, ?mn xzmesc': Lcmn til :' e “Djupet ed; fêiiaêtçlågm *1:* 118 re ñctta än bcms hmb, måñe bå återmånba mmbánöai fcbcm be förfpillt fin tib od) ?02111343 fin cgmbom, för att utruña fig mcb crforber: lig rcbühp. 52m någon macfcr bag, mellan 720 många Hermiga, tillåter ben fiff'mabe att ut: föra fina när, bånbcr Det ofta, att be fcban, unber inträffmxbe fiêfmall od) ñrbmfåttning, gå allbelcs förlombc. ämm om icfe GåiFlêian un: bcrñunbom fätunba (fobhnbcä af nmåbcr, fâ ff'ul: 10 [mn mål, få' ifrigt förföljb unbcr Icftibcn, cftcrbanb förhvinnn nt'rlBrttx›rn, bd till vd) men Imfmets fiffcrier funna, utblottaä 1.8). ?Då en macfvr [Hårt inträffar, år ätrr borta 6ch ganña lênanbc. Co'iflfvian år något ñörrc sin ñrêmz :ning od) iålieñ maismls. .igen är icf'ø alla år Iii'a fm och for: man [scråtrnr att 601! Ewert tionbc är år liFa. *liåigtcu af m mal Fan bn: före (cburu icfe unbn* famma är) variera ifrån 10 ánba till 18 malPer. llnbrr tébm af ett år, låter bon göran: manbring ?ring [min êiön nd) fångat; mit: twüm Ianbm om fomnmrm, unbvr namn 0? Qäablöin, [mm på långt när icfc är få gob iom bêñcniå. (Efter åänblöjnns Rorlcf inrättas nånnaff'onms tm bêñññêm 9201'3, Salmo Eperlanus. 5395332141?” åt: minñonc bår i orten, cnbuñ tia matning på Bafzmetm. Storkns fângñ tm bctra ånbnmâ! år 659% NiFvi: 'fåñ'arm gör en uräâlfning (920m: waF) i iim, rm m wêöâv efter Mag» Ed) (sug: gu* Men: i bcmm grep crt bål tkl>åttigfftøl11iffli,_ .4:19 hå bon gmañ _blifxver full af matten.. 930mm fom går nåra mattubrpnet, mårfcr ñmcttillttá: Det af fria" luft, od) Iocfas förmobügcn Demi, att genom Detta bål. upptrânga i ficlfma mars; mafcn, Det han om natten famlar fig i många. :Då ññaren márEer, att famlingm år titiråcflig för Dans bcbof, täpper ban bälet od) upptaget Storfm mel). en bettiü inrättab bäf.. leborrc, Percafluviatilis.11thth boxren, iom bcgpnncr fin le? i_ ?mm oc!) fån: gasmcb not, ref, m. m., torbe :vara en Want) be pppcrña of alfa infjüzñffar. "iücttcrns abborre" år ett orbfpråf. êtarrâlbbuu ren, iii. (cfcr genaft efter: istoiâningcn. (Såna, Esox Lucius. ?man gör [m'r få: iom annorñábes ff'illnab emellan 35=6§ábba, gruêjåbba, (namnet Demi, att han Icfcr mit) Rátlfvöamas parningâtib) od) älomftenöååu ba, fum I'cFa mib Den tib, 'Deras mmm gifmcr tillfánna. âifffåttet Det xvanüga. iii. mnmtm: (§56:be af 2 till_ 3 Släp., fängubc i SlBertern. Qåraren, Cyprinus Emma. Mtibm när anchn blommar. S början af 1828 inncnöts mel) mintcmot ett bett få ?0(5th minrcrüånb af åömrcn, wib (ötjcrnfunb nåra âlfferiunb: en vcrbörb mångb uppñff'nbes nd) ännu mer förts: rabes, cbum omflutet af maten. Jpånbciim giant: bcå nilmánt befant genom bc offentliga ?Etabm i 20 3b, Cyprinus Idus. *iir icl'c få nmnån; att ban fçnnertigen cftcrfimes. 5475:3, Cyprinus Aspius. 33mm fåñé'gnta fåWart lcfcrH ;hurt af Ert., mib meñm Innbct måbt emot .åbmâwxg, på” fnnbbom'n utför (âábân, G'ncéägeu od; SäriáE'viFs ubäc. gänga? mot* nåt od) 3101". ;mm Eâiäön år “Catta ñi'f'e rvgnlt. gBimBQ/ Cyprinus Vimöa, af 5330”ch fiWnre Failab ?18:11, ud) unbcr mm namn upp: ingen Eos "iii, fcfüäcn ”omfmnma fem 533er ;50:16, 'så Bon fångas 1wa när mib ;Smbch o. 11. fr. SISåz'åcms fåga. QaFe, Gndus Lota. ScFi'ibmiaår i 5305?., 0 1 V \ / v 1 *ba Enn ñaifas mcD rpêgor nu) när, famt cftct icfhâvcn, i 932m od) 53m. um: cttmctc:rrbffn;á, ?MGN BaFezfår. Morningm anñåücs få niåi v natt" ?om bag, på is cIIcr fingret wai'tcn od) är ofta gnnfâ'a Iênanbc. Igår moms på funb: ümsgrzmö från 15 tiil 30 fann:an Djup. ?Det är mårFmárêig; at!" ?affären fem är ett Mania be md?" ?Finnar mrtbnn, få lim nmvánücs i nnbra fjfmr, bâ bcrmeb uppfiffas icFe Hurt Ya; ?9, utan mäta Emüññar, fåfsm 935501'1'0, 5:5? m. m. i Hm: :umcfcnöcn âüêa'rzrcbgüpet Bar mä: got uticcnbc af m bmgg, :mb 8 tiil 40 ifrån en meäcfpszt ingås'th rnfa armar af jsmträb, ?mn äro mm långa i ånban fpctfnbc, förfcñ: ?7:1 me?) Emfåhzg, r; vc!) Emfnm måla mia é mm Gççgn A . åtM från fprtfen en uppñöining i mf mmm. man öcêa armar äro i :ncbcfpunftm Bopñêpra me: Delñ bh), od) figuren Hfmn' nu ett biul utan fån utfcx'sring. êiølfnm Hängen nu henna lilla bmgg år ofnågor gråfrc träb än armarna (Emil: fa i alla fall vi få nu)ch fmigta för en Rufus tgngb) 4 tum läng, inñöpt i Tanum: bh), har öfmcrñ nägra Forrm fcbielånfar, ber rcfmm, bwiIFcn bålhft år af taget, fáñas 19). QBil) IånFama öångaü :månne få Failabc 58mch af mcging, Iinmnbe manliga (Sjâbbzbmg, meb ProPrn ncbåt, ümilfm matas mcb :tors vd) i nå'cfafl mcb fiffögon, flåffbitm: 0'. b. SMF: fåret ncbfåans till botten och Bätfes mcbclñ rpcfning i bcñánbig rörcIfc, bmnmnbcr fått för; 1:161'ch när SåaFcn efter annan WE' år i begrcpp att gripa nguct (ttmtningcn), emcbmx ban hå wib en cnba mcfning 61299025 i buFm od) år fängab. Slår fiffct Där nnftällcs på is, $å fit: tor ñffarcn i m 6098 MM, på ortens fprâf Såna, för att Roma fig för ftomt. ,53m nat: tc'tiblmt* ban i fin låna en grth mob foldb, fyra 0. b. 26mm bar Nm 3 fibor; “con fjcrbe eller fjclfmn ingången månbcs är fåfêban. _ Slåcttcms Safe är ej att ;'ámnlifna mcb Eåferns. C'iimpa, Gettus Gobio. Qthibm, cftcr ñfFarcs uppgift, bcnfamma fem êiFlfsjans. Scfe oåtIig, men Ecñår mcff af liufsvub od) Den. 23mm: fula fif? år bcfmårlig för Eiflêjcsfiffare, i ljmilPas nåt ben obiubnc RunöJm få inmccål'ar 422. 179 :mb fina många taggar, att öm. ide utan mñba lagas_ berifrâm air, Muraena. anguilla.x âångas meb ref: mot* öfwer beta fiön., Stefwoma nog otingliga, af hampa, mob. 3 famnar mellan bmarie frof. ?Motala PronpñfPe år. Det råtta. Rättat för Sitt: fångñcn, Det Den uppñffas i. otrolig mpcfenfn'r. Motala Sill, Schttrrná lefwrrc, Siåfcms SEaFc, áro namnfunnigm Qanñ tillopp_ år Ra'rfafi i Séul. Qrug, êept., uaber ománer vd) :på måttet: na äro mñrPañleller i; [Iutct of, 92mm od) bör: . jan af 92:). (åmänanffom fâlunba befaficr bf: mer Sälens rörclfcr, Pallas bcrförc illFungca). âet är två! nu mera, afgjorbt, att_ Sitt: banan (isf: faganä slutnotan, utan_ en bana liFnanbeu manliga ålar), fåtzct Ieftvanbe ungar. .83m parningsfdttet od) tiben [emnav Elf., L 112, en uppgift af en fiffarc, fom om höften, un: ber ljuñranbc, förmårftc en ñor mångb (filar i, bañigv mnflingring od) få rätt famlabc, att be liffom mero fammamnpüabc, Emarförc ban fån: gabe 5 üptfcn i ett cnba bugg. Sällifa anmårz fet zu. att Sälens mintcrqmarterr i ?Emmn år ianb: Icrå ellcr bpbottcn. .Qmiloñáflet unnaer af cn liten toppformig uppbbining, Ijufare eller mütfarc än botten, meb ett båt i toppen.. Slår ñffarm genombuggcr Donna Pufle mot) fin Ijuñra, år ban manligen fåFcr att Pumxa uppfånga ben fofmanbe. *filens fmaE år liFa om wintrcn, i bums bmaktiüñånb, fam om fommarm, men .Ta w2;: 125 färgen Stefan! od) rötelfen Fnappt mârFüg, bmau tiil jag mar mittne i ganuarii, wib ?Råbpi Ejungs êod'cn, ber Motala ñröm förbilöpcr.. Wei o 11 6 gon, Petromyznn _[iuviatilis. êu: ger bål i fiborna på Giflöian, [om fitter till ngn på Slar=ftrångcm J'gat* fiunbom få fugit fig/ fan, att bon uppbragps i båten., ' ämängfattbi'ga. anbra fifhrtcr» more migcrri: gm att anföra, men cgenñapm af ett bibang) tillåter ide mibarc tillöfning. 1) (5300312 af 65mm otfy malmbt. 2 601m”. r. 343A _ 2) ©elierat:($:ba1'h1 öfwer (öötba Ganal af fperrar Warren. 3) (Gamma (Svarta: Eifelius babe nwrfet Be: (mår, för att förmå någon att åtaga rig ?mettcrns biupa mätning. (Swan ©iüfruu briñvttanvcfet gwfrl meb forts. 110 (mars mätare, od) Näe från nxupct hört ben Befannta röüm: "iBiII bn meta mitt biup, få mät min lång??? babe iir. ingen annan ntmägr åt; att Want wreñ utfârba ett ffvbbsâbref emot êiöfrml, bman Ivmiaa infall uanmntrabe tmånne bierfuva QBeñgötbar, att före: taga gömmälet; od) när beñe lgnmvifabe ñtt Evbbsvaé mit) Dmberg, fattabe iemmäl tu bñgötbe mqb att göra fält: fm). 4) SU). Qñarnetts refa. _ 5) sm. f. 75. 6) SOM. f. 42, 1.3 0. f. 7), 636091". af Gtemyody mannM. :z ,6011113 [ 243. 8) mätt. §52an f. 51. › g) Script. Rer. Svea. Med. aevi Secr. 1. mg. 90. u xo) Sif. f. 15. n] (DEN. i". 23.. _12) (5350913 af grenb Mb spamm. n. Gourf'. |'. 1'21 15') mar, enligt ben befann: m aurrboten, R. (önttaf 1:5 nhpfligg gon, sjertigiâvlag: nns, Eañab: Hg utiár :mamma eluttâ fönücr, aaffigt 124 att :mms Göiöfnmpoen rymt trobbc tig foruimma utpå Qüettern; få war måbânba bcmm oifimt of.: cn'oaü ett fm af en fiuttig obamañ, utan troligen uppfozmnøn od) zmbsrbêüm af en *colit bun'übilb. 1.1) Uti ?IML mimmi: fon'g Journ, of Nat. Philcs., Chemistry and the Arts, Smoon 1797. äâof. 1, f. :240, 11111ch en fönoännnte fram: ftättning vårat”, (om lottar :Reggio (mot tarmen i barn: men på :axângfaitbiqt fått aü'pmhbc om* i Imintet. ort: i luften. Stort morgana mn'cä, i tomma torrt, :vara fam: manfatt af (vi'6:15 (IC, tristis od) 70W 09), laetitia uFficio. 932m; få mitt befogat är, betuber (Mugg 5ch tristis om: stul 1' ms od) ?111530 itfebtott xaemia añ'icio utanäñocnspzen dec, Uloilfct, få :vioa man mit! (äta en gretênt bärtcbuing, mm qifzoa om (amma båbcletågare otipfnmmre. Sy” Gun: m'rfationåáieru'on fâgrs Fm morgana uppfomma ef om: fler; Ino'me foten omgit zxr'imfzvct. ââanm är immun nr: (ut på ñ'tt (ätt gåIIan'oc i âtfricnnm mobba'me bn' oeñf! pornommer [om mott fäz'rfolxmm. 1:2) Summum: om: it'iftanbcmi'tatt har _qiüoit (mlcbning, ut bn' få 430 'Idén fruuf» røñbenå. SJJEan mågahc *fm'ücm ?tft mv *t källa! om bemm 6, Då man roat Denne nära, [it'fom 'ort [Stian :omr räbligt att uttala brtx Dbñfüga ol'DfPi'åft't: ettom är ämcnernå öga.” EN., 3”. r. « 16) 93th mb'önt'ce: en tom, lâft fortnb butcli till botten; när om (mn.xt om ut: tvärs Farten mot; ett "nära, fom i bena ..1's*:^,it.\t En' fåthrot, hä [mtclien genaü MMS of bottrmontmet. (Enn b" famnm's bion år :vattnet Där iåtall't. w x:) rättas fy. hårtoiomcnaziftolif, idka Mctt af hunger od) wo, man _. han Det iåftmfc, fom ümnpen gat' fitfm'cn :EH fosfoü, üzm Dom är förlust och Blott af Den rinnm'tc onsftäntigtjct tai: tmr: efter [man fem är ännu :tåligare: genom fann m üêtniug mc'o annat iäme fmâniugom fä minfmd, att “mot olvcfliqa bobsozfret, m'ttr m lång, grâälig bcx'vbsn'c, :33:: :vänligt fimth i omm. ?fn x:3;›,G bafmmo fia m ti!! 14. Ware, (om Iågmt [in på ?fm utför Dmöøm, i en bot? på, min, têltbcrbrnnm ftunfeu. Efter Ctt (Singh fårfårligt ?rings fmêfmmxhc, räbbateä omftbtr en “ort mit QBig'ingéñ, \. ä' '. mit ifrån Det (title, ber 'oc börinbe fin åfmmtorügnintim. :mot: Inrätth mf af Wi., f. 75,, ;7. 18) Qäcrêttrtg'c om (Simriema i ?Bohus län. 92mm. 1,0) 85:' Mat? rä' ning, i'om äro QisbLmBsr af Ettai nd) Ft ånba :vitt: få om metningsfátt, mm äro tvåx 'Jag u u n \. P; »4 1' , H' ;2 3a om tättet G.. “i '*W.s,_Nw___ 12.5 forfårbiga ett Bateafâr, om man tiaâgga fñlimibc _upptotn ning: meb en nafmcr, af 1 tums”. owman_ Borra; man ut bult tums bile böta i en bubpelt morfars, ;ânmboñap brâbs lapp; mm i Denna nrgråpnogg gormr man txoâmgmom lappen ett få litet 1781 att 5ta,t'=ñangm går trögt igenom; bemm, (cm i ena änban tebax! är förç'ePb men ñna väntat, ilppñitfeå genom bara bål men aubm anbmt till lien Dêiü men brâotoppenå 6er om, smarcftcr man lägger toppen på månne ftoltütmmr eller §01in men ?åxñängenå lâufarxnånø. 'oa neoät, od) [appcus urgröpning uppåt. (âcoan gör man en ring af fait bed, (cm, eller va'th, titt (amma toi'ob i'm!! bälnn, od) en Iyalf tums böio, Umilfcu'bcrnä fälmnm fatta truth3 till brâbct, att ring mb Dåla tmoânoigt ;min till fammmx. Sju (mv man till 001le 8 till xo Mån: 4 tums långa iernträoatl (om reban äro fpetrabe, förfebba men buttingar od) i mmm änban utptattaoc, men ännu vara. :Degu läggas nu på Brâoet, meb Bullingarxm noggrann! wâuba neoät etter emot fietfma Bl'äblappm, od) inffiutas meb platta ânban emvllau bräoet och begrinqen runbt om: Bring oeufamnm ort) i lita anlänt) ifrån Umamnbra, tiüä be inom på ânbmx of ståtRämen. Shit nu allt åt fatt, tätort of!) tätt, tnoitt'et unna pröfmaå, få giuteä våran futf mer) fmâttaot 612), eller hälft tenn, ämm upp till begringens Öfz'c tant. Gorm: hetta Eatrnat fönberf'tofmes [aupem för att uttaga Eârct, [patterns bâiasâ uppåt 1 tum från ânban i ftarp råttwinfet od) táretuär fârbxgt. .Sbårmrbbuggaa ofta Hem Mat på ca; gäng. :fiktivafcu mäüc 96305 rpm: tig, men ?nu febcm lange begagxms, 'GDQQEEk* ?Batterier od) zman; 3 förña afbanbl. fibb. 8 cd) 10 år han förmoban framñållb, att måga ;väggar af fjê: bergen upprefa fig 400 fot ñfmcr QBcttems yta. Gtt af Wien till Denna förmoban år tillifa upp: gifmet i not. 7 of famma afbanbl. ( êeban trpcfningcn af mitt förföf i bet nårmañe mat fullánbnb, pppabcs förñ ett länge önRabt till: fälle att pröfma bcga förnagsnatculer. Haber ben Rarfa :vintern i början af år 1829, tillfrös QBettcrn meb bon fáPerbct, att jag mob en octant, iom jag för tillfâtlct intåttaöc, funbe anñálla fle: te bñibmátningar från ifen, bmilt'as refultatct fâlunba utföllo: êiöñergcns bögña flintar, §18. '. QBdggar, innehålla enbart 286g fot; möbgafmel :136, od) SDluIlfoáerna 135%. ;De fcnarc bafrva möjligen högre nanm; enligt uppgift af 52:. Jöifinger, iom bår finnes intagen fib. 20', upp: binna'be 20 till 30 famnar, fålcbes båbe um än? och öfwer min mätning; men nu mar bufs mubfafliga frågan om betas lutning, bmilfcn mib .meitlerâbácfen befanns bafma en minfelaf 41° öfwer horisonten eller 49° från Kobtinien. mår berfêre .9213 Jbiñnger (efter ©pllenbaal) upp: gifwer enbaft 20° från Ioblinicn (fe ññn.fiba), _iå måfie Detta förñäs om en liten ñráda af * Sharma, font lutar emot §83. QBággar, ocb'af bem hmm: blifmit binbmb att falla längre från bet verticala. êcbifferlagretslutning i allmän: yet 59m mig :vara Den nu mdtna. ' , . âfmermifnnbc war bet, att uuber Emma förrättning finna Bum mattenbmg, fam unbct fontttrartibcn nåñan nmårfügt mäfoüaifrånöök öarna, nu bilbabe iscolonncr af 30 till 40 alm Bêib; men åizynnerfjct måcEtc utfcenbet 't Süxbs gafmels grotta en angenäm förmäning. (30:: man al'lbeks fullfatt mcb ismlnrc, of ?22 mång: fañbågañc format m1) bimcnfâcner, fem uppfann mit af ömalfzbrnppct; ifm mm: allbclcs aiaådfghrz Bmât ad) gjoröe ett pråfrigt afbmtt mot öc mmiêta méggafnm. Wlarnc :vara tack? få zum: gcmbe åt fäban, att man ?unbe äntråêe tm än= *mm of “mm nmcfm nnmrzâempef. \ . Huber “eefia angenäma EMM ueêrafabc five: ?ett af Berget i. gmnuñapct, ömålfct Bcfhgrfre min uppgift fiix 9' ' ' Siêmnbc wêincrakPåüan mib 537:, âiuviebrt; än 24,, fåtrer mig 522m ?mot äergeüinmzem Wii: nwbâcä'ahc unbcrråtrcläc nu å tillfáüc att ;spade ' A när, bet Bm enbart inncñåüer ett ringa ör! di ?mufuvcibunücf mäta (fmbom mm: Ecpatif? mm, fam: att en PåUa i grannçléapet, (835?âb Ian, f rmEtm af Epffcwb, äçf'ct fammm mine: fébhüwpxx V Qihiebeø, att SENterms pñenmmuer od; *ifvñhtdfa êivêsms Habnnnbc icfc ?unna förflams af matmcts d'7emiñ?a Beftloffmücf, cmeban matt: mer i wåra: fjöar alltib innefpåflct [amma ämnen, M V _ ._ ,Nm _W_ i få föga varieranbc q'vantitem) att (filtnnbm ej fårtienar affcmbe. (Efter bet ä fib. 53 anföröa fåraug, af Sanbâböfb. êtrömfdt, Bör inflpm, att bet git? i mcrfñåfligbct i följe af .Rough %refmct Den :24 Qcc. 1805, bä bjuan offficfabcs Dels tiiE êrocfbotm m. m. SBigncttcn på titetbfaäct förcñåüer ?Hmmm ERuiuer, tecfuabe från norbêñra fzbnn, i öst [fiaE bc nu efter uppfiâbanbct bcñnnas. âöwtan nägra ortbqgmpbiffa ojámnöcter; lânfmn föüanbc trçcffcl influtåt: . :3 m. ;2 mm. stärhwirems Iâszbwarâ 6 _. ;9 »N 9 , mmm, ett tömmas" mig ett › 32 9 uppifr. ' (ärm › febnare 33 9 neb'xfr. foiiasea foliacea §3 5 \Codonhx'zl ' Chordorthiza 44 2 hOphioglosSumOphioglolaum vulgamm vulgatum .... 49 4 « 8419:5016 gagtfaiic' nä _ 4 uppifr. äBâfeÅortuug 253m, ut är F âommg IMH › "bf aâ *OKQDG*