Tillägg sid 26-27 och 74-75 - Tillhör Omberg och dess omgivningar, gammalsvenska

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

få .i å?!1dH;*tg§tfüFtt'il MI; troling åfmcrnifi, wii* mmm Lill Såå!! båilrc nytta för orm: uppFnz_ (inr :Mama ett grus, fnul gör [attbsmágcn i; .53351615 Igårnb till en af bt' pppcrñni rifct. m. I) SFRii:me (ärmar. f. 22:. Eilert: §05. 1. ”min”. Güengr [. 222. a 3) åBettcrns §5ç= fr. f. 22. 4) 'áminrlu Eäeogr. f. 22'). *« 5) 213:: I: er. (55mm. [. 223.*6) (âvlleubnaumüncr. 658031' f. 2110") nnl'rr brunn i steniga Inger bmiianbaêrbiñcr mn: m [üårifnicll från ñdfnm Dufmubblvmfmei. (Den Brinner nägerhmba mig. ämm: i han många, att anläggningen af rf: Blirlnmerf när ivnri: i fråga; men banâ ringa Manual: ännu! Lmr fri“c äüfwimnfebb att funna 151m företaget, [mik fvt Erfc galler Summit i utñfning. 7) 53:: år utan han; mel. en :gun Iomlzxnårfmårbigmt; att ha nu upprñf'nnbe ;5h :granängå:brr3m'trr ligga i ruta efter bmnmnbm från 65. tal! SR., i fmtnna winning, [mm De 21ch fürcfnmnm Sig: gmmc nflnmmå anmnbra. + 3) älef'e, (Stein Scuba: cm, wiim' tig genom chemiña erpttimmrer fñfnin EatE: att (% alla : Emin era L 9". 13,14). .ññtaf run'crbm: nu: åüt'f. éölufe: wam Eñrian till Enlfñen. Eiiüåfwenturs förhålla? har [[g twårtum. a 9) mineral. 65:09: f. '425. % 10) Simnnetfommcr namn att. enligt en gam: ;nal füisfl'i'fll'ltp en nlib namn Giermnnb bor Huber bem: Fun' NI) nebbmgrr Den :3wa banan: Eclalzbe _Enffnpem SJE'snIIrn år nnnligcn få fnnF ud) binpr ME freatur funna än' br!! mf) Uäilet nluIE'a mb Eürüuiluta. ||J eéGIcára m . .NJ '941 39 :små od) äBártDiftvria. §9 flcfia, [om för naturalbiñoriffr ånba: inåt bnfüFt Smbcrg, bnfwn antingen :varit (En: :onlologer 'cifcr âåoraniürr; ånninñune bafmn Snitt!” nd)5113åxter' urgiort bet bufmubfafliga fåreauälrt för arms mnbcrfüfninggr. 9330:3010: giun od) anitfjologien Bafmn, få mibr mig är bcfmmr, icfc fört någün cnba rifl Detta finiile, ud) man (mr. [Hett nnlnårft bmub láénbuifm i bctta faII crbjubir. ?Jüigcrligm dm åfmen be Porrtn bcI'I'JF, Invian bo fieñc marit itiilfåüe att ha' anñåila, mini? förenliga web unbcrfüü ningen af bcñn naturaizfjifinrime grcnar, nd) be rriulmrcr [om fnier Hulk uppftä funna icfe Mif: ma annat än 953!? Dfuffñánbign. ?Du är tim: fa uppenbart, att Smbcrgé âaunn, i fölib af ficlfma Tøtnlrlt, fun: nfffih'crâicrgct fierann från alla ff'ogätrafrer stämt? l'mnum gäng från alla fjäll BIottRåIlcr het för üåfrign Rofmar, :häfte :vara långt. minbre ri? ån ?arg Emm; mm_ att idfe Mio mian ?Jenna rgna Inca! ännu: i bet: ta aficenbe ej [året fafna Iltárfmáröigbcrcr, år unit Iifa btwifweinftigt, [om att Hållets tvärt: biñoria, ehuru få forgfålligt üubemb, migrrlü gm ännu ic'êe år fullfnmligt utrebb od) fñrumbs Iigm gömmer ännu mvdr'ct Burrligt, fm!! man? är fürbébâaet en tydligare fmmtib att föra t 74 mit [armét och orrban'till bcn Mimmi man i främre tibcr 'nübgqfs tiiIFaüa uppwniugümán för att bibcüåüa Inrbningm. Emman tlt'Dgät'i'lbl't Efiçfm' ögat ånnltomillçøtlig: omfring från en bñibgfom' Echerrfl'ar utfign'n är fyra Ennbühåf: _bingcbñmn, ?er êrâocr od) 'DmEring fnutiu .Warfor 10). ;på en matfcr pian mit; .gajq'mus fot än: bånfnr anurbunbr får bo menmms [wqmsimligüch Dub_ unbcv up'ggäcnbof till en Maja, fem mums tiil 200 fot _Munr bc mmm 'cci§5; taggarna1.0,_rtåñas IiFalcacs uppfrñilha han: Far, för fmagmr futgaingarvö (WBof. ?men än: :mäta ibécn, att genom piantcring ffsrwanbia bcia uppgången tiil ch allév, tiliätcr Etik' 0331511: :'u't_ att gå i mcr'e'ñåiligüct: omplantcriug [mr Isfifwitfåruunb i flera år; nd) Emmie gäng Uni: ma trui'ccu Porrt bcrcftcr büfwir ofbrurna; :[Ecr uppgråftm mcb rötterna, [nnarföl'c förrfngcr nu ufcra ang'cns'dmüiligt att utföra. 'Sfxvaupäábjc5= fan, fun: har en wmiig ut!) svacfcr plm: :mb DMD od) mini'ar inom en inüågnab, finnas but? nägra min, bmilfaé ffuggn är få mucä'rr Inrm mebcrqwidüubv, ,fem man, uberåfnabt fåbmm Dagars mnuüga bara, rcanu år wmnuåfrig od) uppfjrrtab af prmucnabm. . :Emm: Bar i århunbmbeu giupt cci) ?munn i årfwnbrañcn att gåta långa Dirçffn trim, och' många afmifa frän fin cgc:it!igq.rcsbnnn, får att bciñfa Detta utmårfm Räilc. ?Ran 552' Då Milia rn run,"Flar img, nä luften är, näåbcicä ,my in) en gets mb. "Gått fnirbclrs ?förd tTåbcipcI rrb'u bn' *ofu ?Ppgacuac (5011:11, nåicwcmb ifrån min: 112 nugpüugon puuFt. 561' att ninta henna än: 101:. _g'cnurmvafn flera bon forrm fotinnn'; ** P51 .mrñnm “mwtcn o! 5 . I. ' mg _55 :25.036 åraanfap är fêbra ånbnn än: :1 1...).fnñabpmtbimllñ anfnb .Run 6b fw n och' Harri_ brrbmib i JZåR'IüohnsmiFmg m: i'i'l't {\|'1:gü_, fem Palle?) Qusfmcfcm 'I min utvjfr_ :om nu bcbur fårrañåürt; Far brr'u “N ?turning furmit'm' iårnFula, givilêcäiä Digiswe” innrimIIcr mib ;Jag 12. tum, mil). flera ?dinner §;3Inma_:1:ctc:[l få fårrårhn 'af mf? att br ut . fun» timber." Spå .glasbmfcu Eråânå “angenäm grilå och några übiffcrñii'ar. Starr Bus . f J ' fet forbçm I'crpöbc ört (om nu Pallas flott , _ faftec, fallit ;ce funna Fuiorna gifma anlcbnin ' attnfu'rmjgbaf nagot' brrñåäcs Ijñ'tlct fåIriInq (73:, na : 1 .' rån SNjur! " ' t' z \ 'I _ c. .4 .,_ pa Dm f'mm :nås: [alumn unan magen, ligger _en i'm* (infann .11:13, men 'flera ñctmr .i _mcñefpunf'tm I J \. __ w _ _ 1, Sömn: tom. 3905?. 3:11. EL'er 93. f. än, [NWT Inr wnmtifrrnu, att üafn'ü inför: hela but.1 #er DI'I (âLf' 'IDEF. ;ä _ . ,. . _ _ 'mn' ämlmm (9905?” tid) (öpñrä. ånuttcgnübar. Gi vn* 111 f' ' .. ., ur .attbrI'IlIPDJål'n'iEILI n ' ' * " 3335:1 Denna uppgift är nlIDcIcs fugTMEüg gem!" _ , . ,10.1.551. Alvastm, p. 17: ”Ncc horws han??? fr: ;Gym folrêf ud) töcfcn, od; 11mm fårfcbb :mb (En gnnnna'f I