Artikel

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

:W _ .N _ repf'lmglmutsluüé i” öjligá "mn ter; På (Qc®li,“\§läi3$“' ÃFO_1lllli5?Y almynlmrzm i lativmgldlefñ utrop sätter igålig :alede üaWj'UF 'den klassiska :Tammet V till". träna bllr chockade. ha Sl«_1( las “WWHG .nl(71m. \ . Sussie till kuratornäsolo själv ..._: 'säj nagÄ_ 'K ' Även könsrollerna 1215 “s Omberg har lockat ochr'ijusat många'mader'årieiêl,\ . såväl notmälskare som experter. .avolika; slag. Bierr get har ju en mycket säregen flora och såleççlas är det främst botzlnigkerna som lockas. Mindre helgon.: 12.1: a firms' Omberg har Qçkså _ett flertal intressanta grottor: ovc'h quéij Vå ren kommer ÖSter§öflañ§s Giott klubb att besökar'håg'ra' áv dessa; Det blir* ,under klubbens traditionella rgrottsaiari :gundçpw ' *' N ledhi g av? måhgårige; ordf'c_'»ra,151.i fram “till don ooh? grjotjfcentusiaste_ Leandelg ' TelläfNOrrk 'bekan ' ' sten vid klubbens årsmöte, för ”on .L gs R .'dgavel med ,. ,\,z.,\w<,s.v \, kongmor på besök det lades uppi mogen soillgi :allisinl 1 h11,ollléllel'tid 'bergets _geologj ldgdes jq för flera huglydrav › _ sillä; s ;llenl föredrag om gfottor bl la'ti' Vall Utfärclonlf tillzlpnlberg 'beslöts' › Manzbestämde . d,_..l,.,_ ,7. _ tm'hgtvis. lite övelltirivot och *VV 1s n= çd 'så_ska dot › J 'Trpiäseljglivv'dotllär 5121* get 09h inför lulgdomlig :111,xhäk, ; m bull) \ 'Akon _valr'_ vorkllgoill 'miljonen sagan och ViEnligt uppâiåt skulle len vid fgbriken har erbjudits an ställningkvid de andra fabrikerna. De flestâ ngr dock va1t att stanna ;Kvar iLailiia, säger Johansson. › ' ”k nen'vara miss öjd med Algots personalpolitik. \ ' . v . .Det vore tråki t om så var fallqt. Till oss har e då inget sagt om vår personalpolitilc, sä VÄDRET: \ NÄRA NOLL Ett högtryck täcker Norska ll? vinden ' Överhängande ' nordlig, denå'intrq äntalVisingsö?fdrllgatitmen på berget_ \ 'som jogilhargji'vari \ (me 1 förut, ( anden'Tell. ”Vi blir nog 'wt'al .\:ngotltentusiaster som I 'ochüdle'çkommer att eg; en'fiskesåt_ från Häst Det Åerå förstås. vara I tid men snöbym förekommer i 'fall traktorna. och i ostligasteÃ'ea landa. Ett lågtryck hålla; på att bildas mellan Grönla 0c11=Spets kommu«. \ ger direktör Johansson. \ ' ›vet o Sydnorge, och i Sverige hård längs de östra, kusterna. Det 1 * 'är'klart i en stor del av landot bergen_..Dot_ kps? : att. röra sig åt sydost mot/L ordnorgo_ / wUTSSlKT : . ' › Måttli _ ;111 frisk rvind mellan nord och nordost. 'Klart tithaIV klart. lyxdmg nära'noll, i natt kal laré. Den nya ' åletten för besöka'rm kol och kyrkvaktmästa skola. rik och bildtext ill stålatt direktör B 1' er Strid smug lat konst fråh A WennerGren dödsbo lill utla det_ Det hävda Pressens. opinioxzs lämna_ efter al mälan av Press: n opinionshämn och som. f Tidrlingen xçásad bla bilder 3 några persoqåêr 5 m bar kons verk. En bilgüext lö : Mannen me' glasögOn bilda Axel WenåerGrenu stora ?Kong samling 's ugglade.. till Séhwei var mer; n; I sin aåmälan sad Strid att 1 saxen åste få uppf tmingen 2 lhan 'gj rt sig' skyldi till smug ling" s bett brott_ nstförem len Li lhörde nu Maraurite We nenêren och han villäle sälja clel av dem för att betåla skulc' eftçxj maken. Inget som sålts omlán'd hade Bmuglglats fr' _, Swierige. “x Tl'dningezñâramhöll att Strid. te bokstavligeñxxsmugglat “men” under använts för :Ewñeteckna '. la. förfasgpaefgch omm 1.1 pp gif (er. vakgrar rned _ _ › vilkaiden ene; Si: 3 är'nr l'i den av; den andra, David ir _7 i andra raden) syns f ö Albin 1 ;nr 9 och' Karl 107 Somanr 6i ; Aug. :Wetterfo' edÅ k' Pettersson, Vängen V kallad. 4 I . Som nr 2 Pat r .3 Konrad Karls Karlsson, Aug Wette Johan "Larsson". _ son. Ivan Andersson 1 Sandberg. I _ V lAv dessa är det/endast tv som\ är kvari livet _ä'mligen ' Ha ald Andersson_ (Sh Evert Anderssi'i. \Det är a 30 års skillnad' me' . lllotorfofdon › 191 .lästhrlar ' › talv_'kt, 67 b :FOLKETS: PARK. ?Folkpark ' ernaâ I ägarna; ragééihgén att bostadsr still sanningslokaler i 'F *"instadséiyreIt ; 1 Motala kommun I Motala :fanns vid förra ,åttons totalvikt, 10,0 tons to 7 › Slå släpVagnar och r klar H rapporterar statisti "i _ är den forsta \ V 'ngn av antalet 'motorfordon i l . ärskilda kommnnernagsom ntfárts ' 'ia ntralapbilregistret, 'elsernas manuellt " 1375:15! entralorå'arnisatiOn överkla ' Isen inte vill »ge ;bidrag 1' Motala. samlingslo Folkparkernas Centralorganisaä åt .behov:«.av lokaleri Motalajä'r stort_ › "och'vill :därför regerin gen ska* beviljáwétt "bidrag ;551,3 milj kr ochlert 'Statslån .när 1,2 milj samt* ._på Totalt beräknas ut. ett bidrag ;till :inventarier 300_ 000 kr_ leb'ergsparken i: ' 'Kommunen sat a Tv. 7 izöáéjudsimé' ,clel'av mahk'från*'lönebostälii H Y ' J > : bollarna.: *' › on 4 sein 'fattat beslut ion'iah'ser dock" att föreningslivetsv . båt. Men i mars . att tänka Ombergs grottor . . . »mars FRÅN sn) 1 20 meter djup och längst in finns ytterligare en bitsom man ålan de kanske kan ta sig in i. Härin ne räknar vi med att kunna stuu dera skiftningarna mellan den röda sandstensformationen och Ombergs mera blåaktiga porfyr som kärnan består av. Inne i Röd gavelsgrottan kan man se skillnaa den mellan det blåa och det röda som har gett grottan dess namn. De_ "d sandstensformationen str 'ige 'förresten Vidare till Visingsö och Västergötland, . FYRBOLLAR , V V 3: Vi kommer ocksåat titta de andra *grottorna ivnärheten, * fo1'ts'ätter:'Leander Tell. , Det blir då främst 'oxbåset och ;_ FläSkhå ›' lan. 'Och i mån av tid' räknar vi också rned attrbegeoss ,till Borg. hamn för; att studera de s k fyr" Fyrbollar består av svavel kis och man använde sådana förr till att slå eld med. Så nog finns det en hel del'att studera i västra Östergötland “där vi också har ,1 :flera medlemmar. = Liksom de flesta naturfenon men kretsar sägner och gamla berättelser även kring Rödgavels grottan; Oxbåset och Fläskhålan. som ”exempelvis att drottning Omrna en gång satt uppe på Om V berg'och tog emot en friare, en jätte från Västergötland som kom ridande över isen. Men hästen halkade då den skulle hoppa upp på berget och slog upp en stor grotta' med bakhoven. FLÄSKHÅLAN Mer realistisk och' säkert sann också är historien om Fläskhålan '“ Under krigstider förr blev befolk ningen ofta av med sina matför råd till soldaterna som drog för bi. Men folket gömde då Sitt kött i bl a Fläskhålan iOmberg och därav namnet. X Att ta sig ned klättervägen till Fläskhålari och Rödgavels grotta är nära nog omöjligt om man in te är alpinist. Enda sättet att ta sig fram till grottorna ärgmed 1970 gick det faktiskt att gå dit på isen. Något på efter de senaste årens milda vintrar. \ .ELBE Osttys a › fick inte se ett "rv TViiliepmta. ge (från Fö feld. Film_ rulla na skickades med yg från Innsbruck till München med sam..