Befolkningsstatistik 1947

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

\\ \ ,33.012 .. , . i 1x Hriokalrcdaktör: Arvid (manér. m. 1.11, ut w mm 28_ l Feennraeri* nere a deklarerar is" .34 ;i 'CS .V Ödeshög enda kommunen l haradet som in ;prisar ökning. Även i Lysing fortsätter flykten från lamlstygden i oförminskad takt, och. samtliga socknar VJS'EI. ininsrlming* i folkmängden, utom Ö deser där en mindre ökning kon staterad, Men denna ökning' .hänför sig' :55 ..er.lig'on till. n Samhället, ehuru; ingen hes ålll'lll: Sdl'l'ra kan lämnas. llill'lptl, ,dit l'olkinäintnlen i i lilllet och socknen ej i. (iljes åt i ny: .: iistiken. l samhället är emcilertid. lolkrniinggden. nLi 1,604, och för hela socknen 3,138, vilket in* neliåir en ökning 'med 15 personer. Vi redogöra här nedan för de olika som k nya i' nas :l'o I k I H 25, n g ds nn p gifte r: <3 Öde35116 4,: ; Födda 01 (35 goes:ar och 20 flic kor), döda 30 (16 | 14), inflyttade, 2(30 (JSM121), utllyttade 276 (140 * lflUl). Fo"kmängden vid årsskiftet :3,138 (1.635l71.503). Ökning' 15. Under året ha. 3' äktenskap in ;rätta och 12 npplöets genom: döden. Församlingens äldsta medlem är i'm kollu Charlotta Lundstedt, Öninge, som. i år fylle' 9/5 211:. ^ St. Åby: Födda 25, döda. 22, inflyttade 82, utflyttade 124. Folkmängden vid skiftet 1.571. lVlinskning 39. V. Tolisâad: Födda. 8, döda 12, inflyttade 68, utflyttade 70. Folkinängden vid års skiftet. 821. Minskning 6. ' Meda 2 Födda. (i, döda 0, inflyttade 63, ut' flyttade 90. Folkmängden vid: års skiftet 579. Minskning 30. Rök: Födda. 11,. döda. 14, ,inflyttade 49, utflyttade 65. F'ollnnängden vid års skiftet 690. Minskning 19. Svanshaiss: Födda 10, de. ' , inflyttade utllyttade 115_ Folkinang'den vid firsslçilfiet 091. Minskning' 15. OP U 7 Kumla.: Fö'lda 2, döda. 2, .inflyttade 21, ut :flyttade Folkmängden vid års .skiftet 186. Minskning 3. Trehörna: , Förlle 14, döda 4, inflyttade 48, utflyttade. 79. Folkniåingden vid. års skiftet, 669. Minskning 21. Ådeiöv: Födda, 18,, dodla 9, inflyttade 51, “morrade 1] 1. Folkniåingdien vid års skiildçet 1.108. Minskning' 51. ürenna: (henna stad. ökade sin l'oll angd under 194 : med 69 persone . Även landeförsani ingen har i år ökat med ?9. Gi'eiiiiai.15;\\>adl hade ,förra års ekiftet 1,313, n "soney Under året har 18 barn föl; 7,., ,1500 personer in :l'lyttat Antalet 'ddtla är 28, utflyt tade 1.11. Folkn Virgl _.,n vid årets slut thg'iir 1,882 pgnenierhökning 69. Ävld'st i. staden är 1'. ldaten Knut Johan Lat, Kraçlitsaionen, som den 13 janyari fyller 05 år. / 'I/NÄSTA VECKA , \ utkommer ÖstgötaBladet tisdag, onsdag och fredag; ?i vanliga, tider. , etiillas. \ å . i 11% i.: iahyt än ianda ?naked kontoret, .dva' I"// //I . , _ Landkfiákal H: \ Iáomquáyt. I och .med nyår har landsl'i_ skaletjiinsten i Ödzee ögs* distrikt övertagits "av lar/imle kal 11. V. Blomquist. (if?81:5 nkdarhetare uppsöker honom 'för att höra. något om hans. intryck ich ön skemål i början av tjänstgö ringen. If \ Jag lvl/ar hittills: uteslutanñi va rit syssetáatt inom Västmanl' dls län, :saker landsfiskal Blomquist, men ja. ehoppas, det *skall gå. att. 'tri vas även har' och komma 'gott över ens med. östgötarna. Trakten är ju vacker och samhället ser trevligt ut.. I övrigt har jag' ännu inte' hunnit 1oilda mig' någon mera ingående upp_ fattnino* om platsen. Vad tjänstgö ringen beträffar har' jag hittills vaa ris sysselsatt både som t. f. landsti ekal ooh harat,sskrivare och har* lagt lika' tor vikt vid både ,polis och indriv ingearlwtet. Här liksom i Västma land ju 'stora trafikle» der genom området, så det hliiy'val en del trafikärenden att .sysslrl/afi'med kan jag' tro,\ men i övrigt/rar jag" inte hört annakiin att detta/skall_ va ra. en lugn la. deänd'a. / Eftersom min företrädare *hehålkzr Sitt tippa drag som taxering nå' nndaordi'öran de t. v. blir det ju r genting av det slaget att syssla 41:, men, det kan ju tänkas, att kölska v .ene införan koi'nmer att ålla en del besvär ligheter. Med: , fattninge ,följer jo oe .* uppdraget ,som civl 'örsvars chef, men, d tta arbete kan ;1 ' under nuvarantk förhållanden int* bli så omfattande. Ett önskemål vore, fortsätt .ter landsfiskal Blomquist, att hat. »re lokaler ,för poliskontoret, och arrest lokalen är ju knappast av* tillfredS» ställandeslag: Lämpligt hade varit med en dylik förändring i'eamhand med? hr distationrshygget, men den “aan är 'ngenting att göra ,åt nu.. ödeshög har: ju planer på att' bli kö pinrg', och skflle :så bli fallet följer bl. a. att en överkonstapeldnâste an \\ II' I \ , Landel'itkal Blonrqtret är fodd 1 Bollnäs församling '› ' 1905, avlade studentexamen i VLS'erås år 1924, .ocl ,"lliill anställning v' ,landlsstaten i, Västmanlands låt 1 är 1. 25. Efter 'andsliskalsexmn n, 1. 20 har U. tjänstgjort vid fiilnestyrele n: i Väs te rås saint son J lands lf' iskalzsç *ssiste nt, t. f. landefik ,, t. f. Starlet' t. i". hånade.. rivale inom lands län.. /I 'samband med la olsel'i Skalnorg'arn/iéationens genomföÄnde år 1941 :.orord'nadezs Blomquist till landsfi'skalsasoistent i Västerås di* strikt. N,... E (1 . .50 år Föriorninn' har tillkänn (givits mellan montör Erik” Kari: soniixÄng, Öl? 151g, och Ödeshög. _ fröken Nan, Nk Vigsel. \\ l brudgummens; ,l'til'ill”ll'allfål'll i Högstad Pilgard Samin ig'desl ny» *afton lantbrukarcn [i to Ärczrcson, Sonahy, St. Åby, orh i'rökeikââs* Lil/mod Eriksson. Nykil. Vigseln Ä ' Hittades: av kyrkoherde "Tarl lillan; t. Åliy. Under \'lf.{'°"!l'lll(.l_{?ll ing: och violinmiis * 'samt sol av fröken Gustaleeon, Vi» kinastad. Efter vin'seln, grav hrnzl g'unm'iens moder niiddran' för' *sliikt o. värrkretsen, varvid tal hölls av kyrm koher'de Magnusson. De nygifta hyl lades vidare med telegram samt Lrpp/ vaktning vid ankomsten till kemi/net i Sonaliy. ,/ m I pastor Sture Losjös ,liostaxl sainmaiwigdes nyå, rsaf tone ngr adioar hetaren Karl Gideon Nygi “22717, Mota.. la, och l'rr'jken, Anm Kutáim Firma. 30)2.,K'1.diz.rdt, Ödeshög, dotter till hemman' ägaren Forman Fransson och hann maka. Vieselförrättare var pastor Losiö. Efter Vigseln gavs middag' i hru :lena hem :l ett fyrtiotal, inbjudna. De nygifta hyllades med telegram och ärep samt sedvanliga upp vaktningar av rtens ungdom. . l brudenQMi Lövstad, Adem löv, har .sammanvigtsl ;rsarhetaren Guatth Guswtafslson, Linderåä o. (en [izgegänd Gzrøntafsson, dotter till landar. Simon Gosta ** och hans maka.. Vigseln förrättaäg av kyrkoherde Sköld, Adelöv. Brud paret hyllades med telegram och. npunvaktrrinlgar av ortens ungdom, varjånnte mottagning' var anordnad i de nygiftae hem i Linderås. ' 70 är / fyller på söndag l'ru H udda Sunkná Haddetorp, Heda, maka till hem niansiigaren Knut Svahn. Jubilaren är en mångårig, intresserad [medlem i Heder kyrkliga 'syföreni f' 80 år l'yller trettondagen 'Frii' Ester' Kron lLo'xvl, Norrviken, Herta; maka till hem_ inanså' raren, .loeeliødáronhed. / / _./ fyller på lördag" frn Hilda. Järn., iiartzbol, Ödeshi'ig, maka till hem mansäga ren *Reter J arn. \ , Födelsedagshylkrinågar. På, sin .SOårsdagxnyånsdagen 'blev bankkaasör Lars Eliaseon, Ödeshög, föremål för omfattandediyllningar. Uppvaktningarn a. börjadeNtedan Vi d det nya årets ingång,r då, en grupp O.dd“fellowbröder, vars. talan 'örde :Lv folkskollåiraro Sven framförde ordens gratulationer ( ah överlämnade ett par manscliezttlmap par i guld, en textad adress jämte penrninggäva saintr blommor_ Från personalen, vid? bankerna i Ödeshög: överlämnades genom hankkanirer V. Sliaree'jö ett cigarretuzi i ,silver Och från lokaletyrelsen för Öetgötahan; ken ge nom h Ei, radsdom a ro .Fr i tjo l" Ahrén en graverad silverhängare. Från viinkretsen; .i Ödeshög överläm naden* genom: köprman Folke/Lill" en subskriherad poninggäva ooh textad adress. Från elaktv och viinkretszei i öVrigt fick jubilarernøfmottaga flera Värdefulla minnesgiivor, bl. a. Lind orme bokfilm samt: ett eigarrettetui i lvor. Vidare hyllades han med'en lll H'ilinn'ri lxlnnunrn' :I 'll in (Kring: . Ii r i) *att* 53 .v. , .'(iNleiGTQN o, TÅ'EEEE'EMO åldenüögn kyrka j. Sönd. 11 högin. (ha ' vn 'tid i gamla skolan_ iIClLiOnd. 11 tired. (obs. tiden!) högin. (1, stor Losjö. Any kyrê; 2. Sönd. 11., 'rn ., gyn' C kh. lllagnussrm; äns; julliogiid ,if/kyrlmkrvlan. * ;kika kyrka. ñrl 13 i., kli, Skäl dagen ' i , kli. Sköld; gudstjr' r:ön<fl.:ik:ns julhögiid i ' _ ll julhiigtld il“(*i“5il<›l'prá Sönd. 11 liögm., nat ingång, komm. Erre. Tretiond. 17 Migm. vid ljus, komm. Errei, kyrkoköre Svanshais kyrka. hals. Trettund 14 högm., kh. Elia son. Trehörna. kyrka.. Sönd. 11 högm. i Drotlningsmrps skola (Obs. platsenl). 'l'rellond högin. i kyrkan, kh. Bjnrczk. Hinmannoiskyrkan. Sönd. 11 gudstj., llllalmfwci, 20 ;: liansm. i Ebenesork., t/alzsâng, musik. Trettond. 14 föraai'nlzs enle möte. Tisd. 20 alliansmi/i lr'izari'nén. Onsd. 23 alliansm. i/'fmmanue152liy'i'l<. Torsd. 2 \ alumn/sm: 1 lsäetodistkyrkane 10 kal\ / ' '\ 11 / Frälsningsarmén. 176171. 20 old. och vännernas julw gånshögl., :ägnatelöjtn lilva Sundin. Sönd. 1.5 Söndskolans dag, alliamm. i Eheneserkap. Tiettond. 15 möte i Bultsbols missionsh, kapten Gerty Andersson. Tisd. 20 afansm. å kå ren. Onsd, 20 alliansm. i manuels kyrkan. Tersd. 20 allinsm. ill/letodist kyrkans lokal, Ödeshög. Ehenesorkayelink Sönd. 11 Pettersson, HHN. 11 av. all. böi'ievockas början. 'Frc'ttond 15 församl. cnsk. möte Tiâd. 20 allians» möte i Finarméns lokal. Onsd. 20 \. 20 alliansm. i, Metodistkyrkans lokal. Metodietlokalen, (ideehög. Lörd. 20 bihelstud., Linghammar; Trettond. 20 missionshögtid. K. E. Hellberg, Betelkapellet, Maltmossen. Trettond. 7 frn_ ntta, Pettersson. Betelkyrkan, Eiästholnion. Lörd. 20 julgranshögtid. K. E. Hell berg. Trettond. 16 missionshögtid, K. E. Hellberg. Sion, Hästholmen. Tisd. 20 väckelsem., E. 0. 0. Johan Sion, Bäck. . 20 bön. Sönd. 20 väckelsem.. 'Edge K Sson och sång. Trettond. 11 ens möte. “im Felarbo. Lörd. 20 bör Torsd. 20 vilokelsom., Linghammar oclhflaag_ Klippan, St. Åby. Trettond. 20 väckeåsem., mer och sång. Grönland Onsd. 15 barnm. 20 räckelsem. Haag och gång. Lingham» , lt. Sönd. ngudstj.), pa: tcr Lesjö: därefter Söll(i.Sli35 julliögv . . . ...r/ _ .l Slava miSSionsh., pastor LOSJJJ. 1%. iusgud/sdfi.), pa /, _ ,x lviagmiscon. Trettond. 16 (olivia/Liden) ljusgndntjv, äi'efter :söndms:krr d. 'l'rrillunü efter alliansm. ilmmanuelskyrkan, 'I'orsd <7' Salon, Svanslials. Lörd_ 20 hönem., Vibeek. Sönd, 14 in; lLllllÖQL.. barnen, Vibeck n nu › lésg'å , (m w. ,rrL' Lmder vår \ u 7: lc psoagen fi* aniiö w r| na' Ödeshög .för all I ningstid klädseln \ 1% till Albin stad, lör j .04 .5" “pm då ;tå framföra \ ner för all Sönd. 10,30 högm., 15h. Eliasson. , . Treltrmd. 10,30 liögm., im. .lilliaEmn. “1115in C Kamin kyrka. Smedhe. Sönd. gemensam högra. med Svarzr 1917 Ödes vid vi och. far . bortgá. blomm löra vi Milii 1947. *5:* ;g i' I , hortg'â ^“ och ri i_ hans '; ' vänner vårt v Häs 53:35 ägg; t l'llâtlg'äi'üi för l'all om;