Prostarna Pettersson

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

31e A Dusesflygel på Trehörna säteri. Sten Edström, Ödeshög, har skrivit den här artikeln om släkterna Pettersson och Duse i Trehörna. Kyrko herden Peter Erik Pettersson omtalas också i en i är utkommen bok om prästen Hans Olof Sundelius, förfat tad av Erik Lönnerholm, Linköping. År 1796 blev kvartermästa ren Erik Leonard Duse och makan Lovisa Stråle af Sjö ared ägare till Trehörna säteri. Kyrkoherde i socknen var då ”candidaten” Peter Erik Pet tersson. Detta utgör så att säga den geografiska förutsättning en för ett trefaldigt ingifte av Petterssöner i den välborna fa miljen Duse. Denna intressan s åländ, som; ädes li ?soldat içKarl; XII:s ar i . 0 h därvid deltog i fälttåget mot Norge. Hon avled 93årig 1790 och hade då hunnit berät ta om sina märkliga uppleVel ser som karolin inte bara för kvartermästaren utan även för dennes fyra söner. Den näst äldste av dessa hade året före familjens flyttning till Trehör na drunknat i sj ön Sommen vid 18 års ålder. _, Den äldste sonen i kvarter mästarfamiljen var Johan Adam filosofie magister och prästvigd. Han lär själv ha ön skat följa familjens militära tra ' ditioner men hindrats härifrån av'modern. De båda övriga sö nerna blev, som sig borde offi cerare; båda var ryttmästare vid Ostgöta kavalleri. Magister ”' Johan Adam blev i sinom tid pastorsadjunkt hos kyrkoher den Pettersson i Trehörna och gifte sig 1804 med sin sju år äld re kusin Maria Gustava Duse. Aktenskapet blev kort. År 1806 gick Gustav IV Adolf i krig mot Napoleon och Johan Adam Duse medföljde Första livgrenadjärregementet som bataljonspredikant, lämnade fru Gustave och den fem veck or gamla dottern Cathrine Lou ise hos föräldrarna på Trehör na säteri. Redan efter ett par “ månader stupade den unge prästen, och änkan fick enligt släktkrönikan försörja sig och den lilla dottern så gott det gick med vävnad m.m. hos svärfö åldrarna, som själva hade det knappt. Några år senare bosatte sig den tredje sonen, ryttmästaren Samuel Erik Duse, på Hallong en i trehörna ägd som utgård till Trehörna säteri av fadern, kvartersmästaren. Tillsam mans med makan, välborna Catharina Schmiterlöw hade han två barn, sonen Carl född i Trehörna 1815 och dottern He lena född 1813. Med denna är de tre blivande prostinnorna › redan presenterade: änkefru's ?Gustaver samtlfröknarna Cath dne'Louise och Helena Duse 4 nåteränd t'n prästg, den. Försath ge kyrkoher de varsedan1784 och ”pårpat roniVecclesiae“Välb se”,ñlosofie kandidat ntPeter Erik ,PetterSSOn Redan två år .dessförinnan kom_,han 5' m 'pastorsadjunkt till 'sin' m bror, dåvarande kyrkoherden i Trehörna, filosofie magistern och prosten Erik Isberg. Peter Erik Petterssons tjänstgöring i Trehörna kom att omfatta 35 ar. Han var gift tre gånger. Det första äktenskapet ”välsigne des med 10 barn, 7 söner och 3 döttrar... Klara och mulna da gar, sorg och glädje omväxlan de under vår förnöjda sam manlevnad. . .” Tre söner dog i späd ålder och begravdes på Trehörna kyrkogård. ”. . .En god och gudfruktig maka. .. styrkte både mig och sig under beprövelsens tider. Gömde i en stilla avlägsen vrå på landet levde vi lycuklige, omgivne av gott folk... Ar 1806 den 4 okto ber ryckte Herren Gud genom döden detta trogna stöd vid min sida_ den hulda och Ömma , , ,pit ,ln 'Carl Johan Gyllenrarnsk llel Silhuettbild av prosten Peter Erik Pettersson, kyrkoherde i Trehörna 17841817. Pros tinnan Petersson,fDuse, 18051901.» moder ur mine armar...” Så berättar den prövade mannen själv. Ett andra äktenskap med änkan ”sekretererskan” Hed da Planck upplöstes också ge nom en för tidig död. AI' 1813 var kyrkoherden åter änkling. I detta sammanhang skedde det första ingiftet i familjen Duse. Hos kvartermästaren på Trehörna säteri bodde ju den unga bataljonspredikantsän kan Gustava Duse med sin lilla dotter. Gustave Duse med sin lilla dotter. Hon kunde väl inte ha något emot att byta ut nå debrödet mot värdinneskapet i prästgården även om hon blev styvmor för sju barn Pet tersson och ett barn Planck. Bröllopet firades hösten 1814, och alltfrån början synes ett synnerligen gott förhållande ha rått mellan Dusar och Pet tersöner i prästgården. Redan efter tre år flyttade kyrkoher defamiljen till Varv. En kyrko herde Hjorton kom istället till Trehörna, men 1827 var pasto ratet åter ledigt. Då kallade kvartermästare Duse den i prästgården födde kyrkoher desonen filosofie magistern Carl Jakob Pettersson att bli pastor loci. Ar 1828 tillträdde han pastoratet. Tycke uppstod Den gamle kvartermästaren CathrineLouise _; Fil mag och prosten Samuel ' Erik Petersson, 17901865, gift m CathrineLouise Duse. Trehörna prästgård Duse hade då fått flera sorger. Ar 1825 miste han först makan fru Lovisa Stråle af Sjöared och några månader efteråt so nen på Hallongen, ryttmästare Samuel Duse. Han led av lung sot och var vid sin bortgång en dast 45 år gammal. Hans änka och de två barnen lämnades i mycket knappa omstän digheter. Tycke hade uppstått mellan der. nye kyrkoherden Carl J a kob och den unga Helena Du se, ryttmästardottern från Hal longen, och den dag hon fyllde sexton år, vigdes hon med för samlingens 33årige kyrkoher de. Den unga kyrkoherdefrun födde sju barn av vilka tre dog vid spädaålder i Trehörna prästgård. Ar 1848 befordra des maken till kyrkoherde i grannpastoratet Linderås, till vilken prästgård även kyrko herdefruns mot Lovisa Schmi terlöw medföljde, Kyrkoherden CJ. Petters son avled 1874. Hans beundran för välborna fru Helena avtog inte med åren. Gamla Linde råsbor berättar, att den gamle kyrkoherden kallade sin fru för ”Guss unnerlia verk", vil ket väl betyder Guds förunder liga verk. Med det tredje ingiftet Pet terssonDuse förhåller sig så lunda: Den äldste av kyrkoherde Prostinnan Carolina Helena Vilhelmina Lovisa Petersson,f Duse, 18131874, Peter Erik Petterssons söneri Trehörna, Samuel Erik, hade redan som femtonårig gymna sist vikarierat för fadern i Tre hörna och inte bara skött guds tjänsterna utan även hållit hus förhör med Trehörnaborna. Han var alltså bestämd för den prästerliga banan. Efter av lagd magistergrad ägnade han sig emellertid åt informators tjänst i adliga familjer, blev därefter kollega vid Linkö pings läroverk och så konsiste rienotarie vid Linköpings dom kapitel. I samband härmed gif' te han sig år 1826 med Cath rineLouise Duse den stupa bataljonsprcdikantens dot ter och faderns styvdotter från Trehörna säteri. På våren 1828 döptes den förstfödde, sonen Hjalmar Le onard. Närvarande bland. en hel del notabiliteter var bar nets farfar, prosten Erik Pet tersson i Varv och moderns farfar, den gamle kvarters mästaren Duse från Trehörna Säter. Han dog fö. två måna der senare; Av gossebarnet blev så små ningom kronofogden på Brunnby i Vreta kloster, E. Hj. Petersson, som i äktenskap med sin farbrors dotter just från Brunnby w bl.a. fick sonen Erik Gustaf Hjalmar Petersson född_ 1866 död 1936 kändi Os tergötland som häradshövding _magistern snart blev. prosten 'Samuels Erik 'Pettersson och Fil mag och prosten Carl Ja kob Petersson, I 79411875, gift m Helena Duse. iLysings och Göstaings domsa ga 19051936. Han fick mycket att göra med Trehörna säteri farmo derns födelsegård såsom ordförande i Behmska stiftel sen 191236. Gården fick under denna tid ett något förändrat utseende, då ena flygelbygg *naden från *Dusetiden revs ech ersattes med nuvarande corp de logi. Manbyggnaden brann strax efter Duses tillträde och den ännu kvarstående större flyg eln är kvartermästarens gamla bOStad_ L .t (Någraår efter det ovan om talade barndopet iii' Linkörins hos* kobsrstorienotarien Pe tersson blev' denne utnämnd till kyrkoherde iNormlösa, där den v'älmeriterade filosofie bataljonSpredikantsdottern prostinnan CathrineLouise. Det är som prostinnan Pe tersson hon ännu ihågkommes inte bara av en talrik släkt utan även av en äldre prästgenera tion och kanske äldre Linkö pingsbor. Efter makens död 1865 flyttade hon nämligen till baka till stiftsstaden, där hon levde ända till år 1901. Hon blev liksom centralgestalten i den Vitt utgrenade prästsläk ten Pettersson, och i hennes hem har kända personer bott under sin skoltid. Bland hennes inackorde ringar märkes sålunda den nyss omtalade sonsonen, se dermera häradshövding Erik Hjalmar Peterssoni Mjölby, bi skop Tor Andrea, Qvarnström mar, Meurlingar mfl. Med den sistnämnda familjen var Pet tersönerna befryndade på så vis att prosten Carl Meurling i Kristdala var gift med en syster till prostinnan CathrineLou ises man. Andra släkter i stiftet möts också hos s°änkeprostinnsm9"__ nämligen Cnattingius och Au relius. Prostarna Petterssons ingif te i Dusefamiljen blev inte bara händelserik familje och sock enhistoria, den vidgade sig till ett stycke stiftshistoria. Det föll sig också naturligt, att den gamla vördade prostinnan av liden vid 97 års ålder, jordfäs tes i Linköpings domkyrka av biskopen Charleville. biten Edström