Protokoll fört vid entreprenad/auction i Bonderyd den 5te augusti 1893 på ordningställande af utförsvägen från Bonderyd till Landsvägen vid Hälla

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Protokoll fört vid entreprenad/ auction i Bonderyd den 5te augusti 1893 på ordningställande af utförsvägen från Bonderyd till Landsvägen vid Hälla hvarvid följande bestämmelse gjordes. 1 /0 Enligt annons i ortens tidningar och kungörelse upplåst från predikstolen i angränsande socknars kyrkor upplåtes till den minst bjudande ofvanberörde Wägarbete, att verstållas under tiden den 1ste nästa Januari då det skall vara färdigt till afsyning. 2/0 Wägen göres å hufvudsaklig öfverensstämmelse med hvad en serskilt håröfver , nu vid auction upprättas vidfogad beskrivning utviser till en bredd af 3.6 meter med dess utom sidodiken högst 9.6 meter breda der sådant kan åstadkommas och i öfvrigt så att den blifver ferut jemn och farbar och vid en blifvande syn antagen godkänt. 3 / o Dessutom äger de personer som tillsätter penningar till detta arbete, tillsätta en kontrollant som under arbetets gång öfvervakar det samma gifver instruktioner och uttydningar öfer den beskrivning som här ovan i 8/2 år åberopad hvilken kontrollants befallning Entreprenörerna skall åtlyda. 4/0 Entreprenören erhåller af entreprinadsumman var ijortende dag under den tid arbete ordentligt fortgår, intill hälften eller högst två tredjedelar af det fullbordade arbetets ordentliga värde, resten erhålles då vågarbetet är färdigt afsynadt och godkänt. 5/0 Först kommer arbetet att utropas i flera utrop och sedan sammanslås till ett kval efter delegarne förbehåller sig antaga eller förkastar hvilka utrop de Enner för sig lämpligast 6/0 Skulle enteprinören ej fullgöra sitt åtagande enligt detta kontrakt eller så ofullständigt att det ej godkännes verkställes arbetet genom att legga på entreprenörens bekostnad. 7/0 För den händelse arbetet ej kan godkännas verkställes derföfver syn då vägintresänterna väljer en syneman Entreprenörerna en och dessa personer en och över hvad de beslutads ingen klagan föras. 8/0 Hvarefter utrop skedde i följande ordning och inropades sålunda att Nr:1 och 2 106 meter Inropades af Johan Öberg 18kr Nr:3 4 156 af De.Man för 30 Nr:5 90 Dito Man 42 N r:6 271 Dito Man 40 er788 83 Wiktor Pettersson Jernstad 44 er9 300 Johan Johansson Lyckan 30 Nr210 200 Aug. Svanberg Fagerhult 27 Nr:11 200 Dito Man 1 8 Nr 12 350 Johan Johansson Lyckan 43 Nr:13 350 C. A. Jerström Bro 44 Nr:1415 305 Car Aug. Andersson Månsabola 69 8:405 Sedan utropades det hela des å inget anbud gjordes och efter överenskommelse emellan samtlige undertecknade antogs anbud ömsesidigt som ofvan. Med förstående kontrakt förklarar vi oss nöjda och förbinder oss hvarsina åtagna inrop i allo fullgöra som ofvan. För det af mig enligt förberörde kontrakt sjäkterna 'Nr 7 och 8 åtagna arbete har jag af Herr Aug. Andersson bekornmit 44kr jemte för inläggning af 2 broar 1 kr. Qitteras Bonderd 1579 1895. A. V. Pettersson. För det af mig enligt förberörde kontrakt åtagna arbete Nr:12 och 13 har jag erhållit Fyrtio fyra kronor qvitteras den 15 sep. 1893 B. A. jernström. För det af enligt förberörda kontrakt sjaterna Nr 14 och 15 åtagna arbete har jag af Herr Aug. Andersson i Bonderyd bekomrnit sextionio kronor som härmed erkännes och qvitteras den 15 sep. 1893. I C. A. Andersson Månslabola För det av mig enligt förberörde kontrakt sjakterna Nr: 123456 åtagna arbete har jag af A. Andersson I Bonderyd bekommit 130 kr. Som hermed erkännes av qvitteras den 29 september 1893 ]. Öberg ].j0hansson För det av mig enligt förberörde kontrakt sjähterna er9 och 11 åtagna arbete har jag af A. Andersson i Bonderyd bekomrnit 73 kr. Som härmed ärkännes och qvitteras den 26 Oktober 1893. J. johanson ].Öberg Dito Nr: 10 och 14 åtagna arbete har jag af A. Andersson i Bonderyd bekommit 45 kr. Som härmed ärkännes den 3 november 1893. August Svanberg. \ Krazz, : w r/W/ÅwM Å: . . A /f'ñ /f/âø_ gå “ 6 * //2 e ?ámizâmm z; \ .ÖJM *^ äs. ' \ ' ' r \ I! 1 ' x \ H ("'\ (5 1/3 _ 7". rn .\ ,_:..,. F I " Ãi' ;na/"6.: 2/1' ._ . g f 3 \ 1 _ x , i , * (3:a __ i. A ' j .___.__. i l , ( "ill/FW /I/ f ; W F .. . ,a g /% 3 'I J ' “' i I a i '§ : I , 1 i ' Å; lg* ““ I ' :: 'W' M” här?? ; , ,, ' ' '^ * " " w. \ i MH \ MH” ,m rä! M' 5" ' .gåêfmggqgguzääá . __ ...n ”pc ' ›?$'W›n' att". .._,; .<,_'_.. _'... .. .H ...#4 ' › I ...Fu 5 "W q, .. Ånkähl ' få) ;if t $$**'“vå'“f ' J ». b' . I N \ ' 'Gu' m 5 ,A ' ; i _ 7 i _ ._. w. . ___I| _ __ _'_ x. .H \ 1 N (L 1/ \ .9 413.' ; M i\ . I , zá..,c:ü'.é _J_ :_' _.... I .ZFfw \ . I x \ . fi 4 J* .P q r ...12:2 \