Protokoll vid arrendat i Bonderyds grennadierstorp

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

1/0 2/0 3/0 4/0 6/0 7/0 Protokoll för det vid arrendator i Bonderyds grennadierstorp I Bonderyd den 26:e februari 1894. Enlig kungörelse upplåst från predikstolen i Åby och angränsande kyrkor utlejudes genom Auktion för arrende under 4 års tid grenna dierstorpet för rusthållet Nr: 96 vid Vadstena kompani. Bonderyd i Åby socken att tillträdas den 14:e nästa mars och varar till den 14 mars 1898 eller längre tid om kontraktet med Regementschefen varar varigenom rusthållet är vakant eller och om uppsägning å någondera sidan sker 2 månader före den 14 mars det år då afñyttning därefter skall ske dervid följande villkor bestämdes. Arrendesumman som genom högsta budet bestämmes betalas årligen forsta hälften den 1:a juni och andra hälften den 1:a december under pågående skördeår utan ränta till förfallodagama, men om något Över skrider med 5% ränta per år till likvid sker. Arrendatorn erhåller åker från gården till jordens ordentliga brukning jämte bete bland gårdens lika djur för en ko från den 1:e juni in till den 1:e september årligen ävensom 2 .. fårbeten om sommaren. Vid arrendetidens slut skall all Jorden vara väl uppkörd och brukad. Den å torpets ägor beñntliga och uppväxande lövskog ålägges Arrendatorn välvårda och förbjudes honom, att något däraf taga. Inget foder eller spillning får från lägenheten göras vid laga ansvar 10 Kronor böter för Överträdelse af dessa punkter. Arrendatorn förbjudes transportera eller överlåtas kontraktet pa nagon annan utan jordågamas samtycke och bifall. Lägenheten emottages med syn som verkställes i vår och afträdes med syn som verkställes vid känsligt väder och syneförhållanden efterträdande året. Så vida det anses lagligt ända till april månads utgång. Skulle vid synen beñnnas att ladugården behöfver omtäckas och arrendatorn önskar att Rusthållarne tillsläpper behöflig halm, så förbinder de sig dertill i stället för penningar. Efter upplösande af föreskrifne kontrakt skedde utrop dervid arb A. Båll bjöd åttiofem kronor samt för fårbetena göra 2 ätte dagsverken att årligen hvilket af undertecknade jordägare antogs och godkändes. Som ofvan Med förestående kontrakt föklarar jag mig nöjd och förbinder mig det samma uppfylla. På en gång närvarande vittnen. 62./ng i ; n I . * i I " s .å _ 7!” i_ . ' i . _ . 5 W , .....__' ._'____..... . .,,.'_ ,. , m AW ..._ _, L_.__._____'. ..._._'...... .. 0.* ..... ...1... .. ... 1 ..... .' ..... \ . x , i l 1 r \ 'i J = L 1 . \ I I \ 4 .I q y ; .. ,4 › °* e» i i . 4. ' ' . \_ '