Renskrivning av originalhandling

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Protokoll, hållet vid extra Kommunalstämma med Sta Åby Församling den 10 juli 1870. §1 Stärnrnans lagliga pålysning erkändes. §2 Församlingen beslöt avlåta en så lydande skrivelse: Stonnäktigaste, Allerrådigaste Konung! Redan länge har trakten häromkring känt behov av ett hastigaste meddelningssätt, än vad som vinns genom härvarande postkontor, nämligen en ”'Telegrafstation”, förlagd vid ett lämpligt ställe, och är det därför med stor tillfredsställelse vi erfarit, det Hästholmens Hamn och Magasinbolag beslutat ingå med en underdånig skrivelse om en dylik stations förläggande Vid ”Hästholmen” och för sådant ändamål iklätt sig därför blivande kostnader. Vi kunna icke annat än på det underdånigaste anhålla det Eders Majt täckes bifalla denna deras skrivelse, som i icke så ringa grad avser att bibringa en fördelaktigare avsättning med ortens rikliga lantrnannaprodukter, mm. Otvivelaktigt är Hästholmen just rätta platsen för en telegrafstation, såsom varande försedd med en utmärkt hamn, som under hela sommaren står genom ångbåtskommunikation i förbindelse med Stockholm och Göteborg samt desslikes under både sommar och vinter med hamnarna omkring Vättern, och där rörelsen således är mest koncentrerad. Därigenom skulle den obehagliga olägenheten undanröj as, att de trañkerande och fraktavsändande befriades från flera timmars, ja, till och med dagars beständiga väntan på ångbåtar, samt befälhavare från ett understandom sända kontraorder om sina båtars ankomsttider flera mils väg, vilket nu ofta är fallet. Spannmålshandlare har även där nedslagit sig men måste ännu driva sina spekulationer i mindre skala, för nämligast till följe av att de äro urståndsatta i syrmerhet om vintern, att nog hastigt göra sig underrättade om sädespriser, köpare mm i de större städerna. Lägger man härtill, att Hästholmen, som, såsom förut är sagt, utgör centrum för ortens sädesrörelse, är beläget omkring 3 mil från närmaste stad, samt från ”den blivande järnvägen genom Östergötland”, vågar vi i största underdånighet hoppas, det Eders Majt i nåder måtte bifalla Hästholmens Hamn och Magasinbolags anhållan om en ”Telegrafstation vid Hästholmen”. Med djupaste undersåtlig vördnad, trohet och nit framhärda Stormäktigaste, Allemådigste Konung Eders Majt Underdånigaste och tropliktigste tjänare och undersåtar CJ. Pettersson Kommunalstämmans Ordförande J. Pettersson E.R. Nyberg J. Johansson Johanna Johansson A.Wärtter A. Pharmanson