Bergska huset, div. artiklar från 1936-37

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Ödeshögs hcmbygdsfjireA . i " ning : 0. 77/1 JJc *' Styrelse höll på onsdagen samman1 üådê; ?Varvid beslöts att under _midhj Sömmarhzelgen anordna anlgn*lllg:§'“ fest av hembygdsgården. Harfor v tili'sattes enkommitté, bestående av Ä *hilTlFilip Göranssøn, 0. L. Tapper och P. Lund' Vidare upprattades litestâmmelser, för uthyrning av (i festpiatsent Att hatnldhkatva uthyrnin <enu *'ro åten o 7 Sgtåendlepgv 1%; Ola Green, P. Lund och 'Carl Bengtsson. Dessutom' be slöts; att ei _uthyra hembygdlsghrden till cirkus; tivoli och dylika nöjes 'etablissemang :Det Bergska huset skänkes (lill hembygdsföreningen. u en byggnadsändring ;' förelåg' till behandling, nämligen beträffande Bergska huset. Hälso vårdsnämnden framlade ett proto _kollsutdrag från sitt sammanträde den' 2 maj_ i år. vari närmare redo göres för byggnadens interiör. Nämnden ansåg, att den föreslagna reparationen' icke tillnärmeISevis vo re r tillräcklig för byggnadens iståndsättande i enlighet med hälso vårdsstadgans krav. varför byggna den ,snarast borde utdömas som bostad. På grund av hälsovårds nâmndens utlåtande förordade be redningsutskottet att någon repara tionfav 'Bergska h'uset ej borde komma'till stånd. Även kommunal nåtrmden › avstyrkte. { iVid' fullmäktiges behandling av dsnjtga fraga framhöll 0.1 m 5 te d t att hälsovärdsnämn den' A_da$tlgjori en beskrivning av bygg › _nuvarande skick, och icke uttalat 'si ' “ognvilka (aparationer, som borde fö retagasjör att huset skulle bliva lämp gt'söm' bostad. ' tillerstrand och Tapper 5.774 3 C. wwww m Ytterligare fepgration och den sistnämnda mmitté, b'e › det skulle bli alltför kostsamtll 4«hr .'Httgska huiil'zllii hembygdsmuseuml gåva av Ödeshögs |; kommun. ' l i Välvillig 4 i' Ödeshögsortlens* hembygd5 och' fornminncsfönening har fått en stu. gubyggnud alldeles gratis aJVl. kom. munen, som omnämndlesi förra numret av .Hanne än att_ kosta på en reparation, som anslags Törfclad, eftersom htuset ifråga »a det niyckht omtalade Bergska __ enligt ltälsovårdsnäm'ndens .åsikt .än då inte kunde bli någon lämplig bostad, föredrogo Ödeshögs full mäktige .att med Natm hand över Länina den till'en institution, där den kunde komma_ till nytta. som henibygdsniuseum kan I gärna inte liiälsovzlrdsnäinnden ha att 'invända mot huset, och eftersom det nu lit' själva Fridtjuv Bergs; fördelsnlrns. så 'har det ju också ett 'visst atte'k'tions'värde även för henibvgdstöneningen, frånsett 1hembygdsgârden knappast kan an_ ses ordentligt beh'yggd med de byggnader. som hittills anskaffats. Och så behövs det ju en smula utrymme för de föremål, som före. ningen har i uppgift att samla och* bevara. Hembygdsföreningen har som inte. kant spanat just efter en dylik bygg. nad, men av kbstnads'hlänsyn har anbud funnits. Den så oförbierett ;överlämnade gåvan bör därför vara ;ganska välkommen, tycker nian. Det ?är också en tamhgen beliaten ochl optimistisk ord'trlöande för hem 'bygdstöraningenå som svarar an ”dra ändan pa tra'den, nar tidningen ringer upp tor att h'ora, om er gbjudandct accepteras. Varom in , bättre att skänka huset till ingen. Hr Holmstedtl detta förslag. ' 4 lades med förbehåll att öremngen utan kostnad nen. flyttar byggnaden V ården samt att bygg varande plats iordning ...J te kommer byggnaden att försäljas auktion för avhämtning. * Att heinbygdsföreningen med tacksamhet tar emot erbjudandet tär jag alldeles säker på, säger 0rd ' förandcn. tnâlarnrästare P. L un dhi, latnstnd. Visserligen h'a inom :styrelsen iinnu inte hunnit taga ställ 'ning till saken, men någon'annan utgång ;in den antydda behöver man nog inte befara. Det skulle 'u kostat föreningen åtskilligt att inlkf'dipn en dylik byggnad, och? ha Vi nu fint den till s'kiänks,.så är det så nncket bättre. Meningen var ju i alla fall' att med tiden försöka. ;åstadkomma en dylik ko'm plettering till de byggnader'som redan inköpts. Det bltriju litet kostnader med flyttning och annat, någonting ^' att l lsaken inte kunnat ord:_na5, eh'um › nar sig. Något mera om saken går *knappast att säga för ögon bliclkiet. Bara det att man känner 'Sig angenämt 'överraskad av?" full' rnä'k'tiges 'visade välvilliga inställ ning' till föreningens intressen F. ö. slk'alldet bli invigning av' hlem' begngården i midsommar. Pro grammet är inte närmare .utformat ännu; men bland andra lämpliga inslag man kan "hitta på skall det naturligtvis bli folkdansuprplvisning. Dansbanan blir klar redan till 'pángst Scenen .är anbringad så, att en utmärkt åskådarplatsr erhål les i backsluttningen utanför. Vid dålig väderlek är det ingenting, Ysom hindrar, att :spelet försiggår inåt dans'banan. Och då sitter pru ébli'k'en under tak. , _ L, Ett praktiskt arrangemangalltså. i Lika praktisktsom fullmäktiges Här [Ovan nämnda åtgärd beträffande det Bergska huset. Att byggnaden 'skitlle “försäljas' på_ auktion är 'klerligen uteslutet. i' ' / 9 9 lmen vi sk'all 'väl hoppas det ord › › Bergska liiirllvtlas till Hembygdsgården. Hembygdsföreningen tacksam för den vackra gåvan. Styrelsen för Ödeshögs med om nejd hembygds och fornminnes förening höll på onsdagen samman lträde. Härvid beslöts enhälligt att .med tacksamhet mottaga det s. k. Bergska huset iÖdeshögs samhälle enligt av Ödeshögs kommunalfull _mäktige vid dess senaste samman träde fattat beslut. Några närmare planer för bygg nadens flyttning och placering äro ännu ej uppgjorda, vilket' till en det har sin grund i att man ännu inte vet när huset kommer att bli va ledigt för flyttning. 'Byggnaden torde emellertid komma att place med fasaden mot det Jinder upp förande varande portlidret. Genom denna donation erhåller föreningen givetvis ett synnerligen välkommet tillskott av byggnader, som kom mer väl till pass för de samlingar. föreningen avser att sammanföra. Vid sammanträdet behandlades huvudsakligen rörande'hopsamling, katalogisering o. dyl. av förenin gens samlingar. Vidare beSIutades om invigningsiesten, som kommer ras 'framför nuvarande paviljongen' dessutom ett flertal andra ärenden, . I att hållas under midsomrñå'rhelgen. * Uppförandet av de från Granli den inköpta byggnaderna, beståen 'de av loftsbod och portlider, har pågått sedan början av denna vecka. När detta läses torde stommen till loftsboden vara i det närmaste får dig, och sedan kommer arbetet “med portlidret att 'laga sin början. Portlidret kommer alt placeras så att .passage därigenom erhålles till lestplatsen och till paviljongen. _ Det är ett ganska tidsödande och tälamodsprövande arbete att ploc ka ihop de många bitarna, men ar betet går dock raskt undan. Och till midsommar, då den stora invig ningsresten hålles, är allt klappai *och klart.