Timmerkullen

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 201 i inventeringen. Torpets namn: Timmerkullen Tillhört gården: Stora Renemo Torpets art: J ordtorp Siste brukare av torpet: Abraham Nilsson född 14/8__1804 i Solberga. Hans hustru Maja Kaj sa född Svensdotter 3/4 1801 i Odeshög. 3 barn. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 3 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Torpet ligger i södra delen av bergshöj d, kallad Timmerkullen. Markens nuvarande ägare: Okänt Kommentar i övrigt: Abraham dör på torpet 6/11 1860 i lungsot. Maja bor kvar till 1863 då hon flyttar till Sonaby. Efter 1863 år torpet ej omnämnt i husförhörslångden. Prästen har antecknat att Abraham var ”oförmögen” har ej betalt på fem år. Enligt storskifteskartan från 1792 ”innehade torpet åker av sandj ord och madvall. Madvallen bestod mest av starrvall. Ett kärr som betades tillhörde torpet”. Vid laga skiftet 1853 Visas markbeskrivningen att åkern fått gro igen och beskrivs som backvall. Torpet övergavs 1863. Källor: Husförhörslångder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel år 1999 Bestående av: Harry Ström, Hans & BrittMarie Rydberg, Hans Wigren, Uno Lingmark, Berit Fransson, Sture Johansson, Joel Antonsson, Nils & Betty Lagervall, Patrik Eriksson & Jessika Karlsson, Nils Simonsson, Arne Johansson med barnbarn Rasmus, UllaKarin Hellsten med barnen Olle och Stina Norberg. Videofilm nr: 12 Skyltbeskrivning 201. Stora Renemo Torpet Timmerkullen St:Renemo ägor. Sist boende Abraham Nilsson född 1804 död 1860. OHH Maja Kajsa Svensdotter född 1801. Maja flyttar till Sonaby 1863. Husen rivs. Sid 2 av 2 GRåNFIDEN 71'" ' _ _ _i_ çñI'Wt'Eb _ . L'. .1 . _ _ __4 'N __ få!) 1 I? ___ _ 'räÅr x. . i lr. . __.J'r .1 in_ _ .I I __ _ f 5 K' c ff Laila... U *11 :än a? +55” ____ x när: H .i h_ 'i “n a Muchr: oåH'BREW"E.F' U' _ _1 'hur ' _Fi'qi 3' __ r " lr' _ '_ r___ .I _ _ F _,__.. f TT'. ' "' __ _ __ _ '_. kuf_“r:m_=? +: .3; . t H' ewamicii.. '67" _ _ _ .h X __. _ _ få 5:5_ L ___ 11.Rders orpet i' ... _ Il' "HJ I _ f _ ä _r _ Mil' 111 I _ :th* : .f * _'' T_ .I 'f' _J'r _Hi_ _._r_ .F I_ _ _ Pr,. . . ' " »10. Grçnå I' ' .F' .._. 215 .. ' HE' #1 ' ' r ?sm ' map ;Away.tm a_ :I .3 tar ckmLFr why_ .F 225 '_ t L : RENEMD'_ r .1/32 gif' tal Renc›,{å'1'2›'.52 .1; ' [Arg T. I '. 12. .mm “I 2.*Åiirzá ams; T FEL 'Ir'l'i .5 . I.. 'I' I. , I. I .I' ' r' I_. I. I I .I KAÄIHl:hä