Sammanställningen

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

. u. I (1 Jerattelse om kyrkohyggnaden vi. St Åby 175? Den gamla stenkyrkan, nnrefärligen av 600 års ålder, Vilken i längden med tornmuren inberäknad höll endast 55 alnar och bredden innanför muren 13 alnar, var nu genom ålder och åtskilliga undergångne svåra öden ganska bräcklig samt dessutom ganska mörk och allt för trång för en så talrik församling. Dock kunde ingen av socknens ledamöter p g e brist på pengar tänka på och ännu mindre förvänta sig att kyrkan skulle utvidgas. Vid slutet av år 175% beslöt emellertid häradsprosten och pastor loci, höá vördige och höglärde herr Fridrik Eagge, vilken denna församling såsom trogen herde i 40 år förestått, av nit till Guds ära och av ömhet för denna sin betrodda menighet att av egna medel skänka till kyrkan 3000 daler kopparmynt, dock på det villkoret att församlingen skulle åtage sig en ny kyrkobyggnad. I Församlingen, vilken aldrig förväntat sig en så hederlig gåva, kunde ej med ord uttrycka den vördsamma tacksamhet, som deras hjärtan hyste. Än mindre kunde de undandraga sig det besvär, som den föreslagna kyrkobygg naden skulle påföra dem, även om de blev understödda med en_sâ ansenlig hjälp, och samtyckte därför till kyrkans ombyggande och utvidgende. Detta sitt beslut och uppsåt kommunicerade H H prosten strax med höga landshövdingämbetet och P1 V Consistorio (troligen domkapitlet] och an höll ödmjukligen omhderao handräckning till detta viktiga förehavande, vilken ock erhölls. Strax blev på höga landshövdingeämbetets vägnar kronou befallningsmannen på orten, herr Jonas Ljunggren, och på P1 V Coneistorii Oeconomus Templi Cathedr herr Canntus Wahlgren (trol domkspitlets ekono miskt ansvarige) beordade att hålla noggrann besiktning över kyrkans bristfällighet och den dåvarande kassan. I den vederbörande församlingens närvaro förrättades i slutet av januari 1755 besiktningen. I kyrkans kassa befanns bara 390 daler kopparmynt. Kyrkan befanns vara både trång och så bristfällig, att det var fara värt att både stenvalv och murar kunde av sig själva nedfalla. Så blev i syn nerhet östra gaveln med södra muren och stenvalvat utdömda. Därför borde kyrkan i öster utvidgas på längden och i söder på bredden. Däremot ansåg synemännen att norra_muren och tornmuren hade sådan styrka, att de kunde stå och bara behövde förökas i längd och höjd. Klonkstapeln av trä på södra sidan befanns även förruttnad. Den utdömdes och man beslöt att ut flytta klackarna i själva kyrktornet. Efter förrättad Och med vederbörande kommunicerad syn blev consinister loci (komministern i St Åby) meg Carl Johan Blohm ev församlingen befull mäktigad att resa till Linköping och hes högvärdiga herr doktorn och bis kopen anhålla om förslag på någon.tillförlitlig byggmästare. Herr doktorn och biskopen, vilken haft den glädjen som inte hänt många av hans före trädare, att under sin ämbetstid se många Herrens tempel utbyggas i stif tet och även upprättas eller ånyo ombyggas, gladde sig åt att höra att såväl herr prosten'som hela Åby församling fattat beslutet att upphjälpa Åby förfallna kyrka. Han tog sig genast en församlingens angelägenhet och gav strax'förSlag på byggmästaren mästerfêetter Frimodig i Linköping. Denne hade genom åtSkilliga kyrkors reparerande och ånyo uppbyggande skaffat sig gott lovord och säkert förtroende. Honom övertalade herr dok torn och biskopen att åtaga sig detta arbete. Samma år den 1 maj inlevererade herr prosten Bagge under en stor del av socknens ledamöters övervaro de av honom till kyrkan skänkte 80QO daler kopparmynttillmkyrkokassanv”Den"21”juniminställde“sig“byggnästaren“Petter Frimodig i församlingen vid den i detta ämne utlysts allmänna socken stämman och ingick med församlingen följande kontrakt om denna byggnad: ?en Titninis som biskopen själv upprättat, blev i det mesta efterföljd. ünáantåg gjordes för en liten ändring av sakristians och predikstolens placering. Grunden skulle lägas av mäster Frinodig samma år och den nya kyrkans längd blev 50 alnar och bredden 50 alnar med muren inberäk nad samt i höjd minst 1% slnar. Den gamla tornmuren på västra gaveln skulle sättas i gott stånd. Dess nedersta rum, som varit en tillökning till den gamla kyrkan, skulle nu inrättas till vapenbus. Överst på tor net sten så högt att klockorna kunde hänga något över den nya kyrkostam men för att höras vida omkring. Allra överst skulle ett fast och prydligt trätorn upprättas till en höjd av 100 slnar över grunden.. Alla träbyggnader: utanverk, takens anläggande och spånande och nytt golv av brädor inuti kyrkan förfärdigas. Hy sakristia med tolv alnars längd och åtta dito bredd och höjd uppmuras och uppbyggs på det ställe man finner tjänligast när kyrkan uppförs. Mäster Frimodig skulle på egen be kostnad insätta nya fönster mot att han fick behålla de gamla: i den nya kyrkan två alnar breda och fem dito höga, två på östra gaveln och tre på vardera långväggarna samt tnå"övdrnoáärtüåxdndeükdenomilltänkta läktaren pa västra gavelnr Dessa fönster skall vara av tjänlig proportion. Till slut tre i sakristian av höjd och bredd som befanns tjänligast. Mäster Frimodig skulle själv anskaffa och bekosta linorna för att nede taga klockorna ur den gamla stapeln och uppföra dem i kyrktornet och stå för det arbetet. Dock skulle allt både nedbrytning och uppbyggnad ske med församlingens dagsverken. För denna nya byggnad vari nedbrytningen inbegreps förband sig församlingen atttill mäster Frimodig betala 5000 daler kopparmynt i ett för allt samt bestå honom och hans gesäller fritt husrum och sängar, så ock skjuts för honom och hans folk samt verktyg fram och åter till Linköping vid byggnadensbörjan och slute Försam lingen lovade att efter eget behag och gottfinnande sammanskjute något till spisning och underhåll för mäster Frimodig och hans hantlangarE Mäster Frimodig åtog sig även att anskaffa 52000 spån, vilka sedermera utökades med ?000 och_dessa levererades i Bankeber för 20 daler kopparw mynt per tusen. Så skedde också men en stor del span var tämligen små. Detta är 1?55 blev emellertid inte den tilltänkta grunden lagd p g a "menföre", vilket hindrade framförseln av nödvändig sten. Om vintern eller fram emot julen blev äntligen grundstenen framförd. ungefär 40 lass frånvarje helt hemman, samt 18 tolfter smått timmer till resningsverk. Her kunde inte hela den vintern för menförets skull framkomna. Sistlidna år 1756den 15 juni anlände mäster Frodig med en gesäll och slottsmurarmästaren Grönvall. Den senares flit vid detta bygge bör man ej lämna onämnd. Den 14 började man så med anläggandet av'kyrkans grund samt sakristien, som nu anlades framför östra gaveln eller altaret, under vil ket herr nrosten Bagge på egen bekostnad fått mura en grav för sig och de sina och dessutom lämnat 300 daler kopparmynt för denna gravs framtida skötsel. Pengarna skulle placeras så, att räntan kunde användas till grav underhållet och det som blev över fick användas till kyrkans behov. ' Tack vare byggmästarens flit kunde grundens läggande och rivningen av det gamla vapenhusetloch klockstapeln verkställas inom 14 dagar och allt gick bra. Under den tiden kunde det framforslade timret (18 tolftsr) till större delen uppskräddas och det som blev över skräddades dagarna där efter. KyrROgården rengjordes och den spik som fanns i det gamla vapen huset och klockstapeln togs ut och lades i kyrkoboden. Det skrädda tim _ret lades ihop och förvarades under tak. Allt detta arbete skedde under kyrkoföreståndareaneterAnnderssonwirdernsta s uppsikt.ADenne har både nd och även sedermera haft mycket besvär och visat berömlig nit för denna byggnad. ' Till ovannämnda arbete bidrog församlingen med 301 arbets och 8 öke daâsverken. Eftersom församlingen åtagit sig att på egen bekostnad an skaffa all erforderlig kalk till byggnaden, anlades på hösten sanna år en kalkugn på norra sidan om kyrkan. Veden och kalkstenen framfördes i så stor mängd, att i den ugnen brändes något mer än 460 less sten, vilket innebar ?OO tunnor kalk, som förvarades i ett av brädor uppbyggt hus in vid eakristian tills arbetet började om våren. Sedermera om våren ooh sommaren blev kalk bränd i två sådana ugnar och då erhölls tillräckligt red ha k till byggnaden. Innevarande år 1?5T då Gud gav önskat vinterföre framförde församlingen i januari och februari månader allt material av nursten och trä. En stor del av trävirket kunde hämtas från häradets allmänning, där hans nåd, högvälborne herr landshövdingen Gustaf Adolf Lagerfeldt,lämnat bevis på sin ynnest, alldenstund de flesta hemnanen i församlingen inte har till_ gang pa timmer pa sina ägor. Hans omvxrdnad och befordran av denna bygg nad måste Åby församling med all'ödmjdk vördnad erkänna ooh prisa. hu hade den_st0ra olkaan inträffat att Åby storklocka med en metallvikt av “ ska 1rd 5 lis und och 10 mark för näven tid sedan remnat då ena ' › PPLI y P u T sidan och det var nöd ndigt att omgjuta den. Församlingen fann det råd ligt att genast verkstalla detta, för att klockan skulle kunna hissss upp i tornet, medan linorna fanns kvar vid kyrkan. Han blev alltsdnödgad för denna angelägenhet att använda sig av den svaga kyrkokassan. Hemminister meg carl Johan Blohm och bokhållaren herr Benjamin Bagge blev av försam lingen annodade att resa till Jönköping och ackordera med klockgjntaren mäster Elias Thoresson Friis om denna klochas ongjutning. Dessa befull mäktigade kom överens med honom att betala 100 daler hopparmynt för varje skeppund i.gjntarlön. master Friis stod för kostnaden av all avbränning. Vikten på den nya klockanâkedes med 7 lispund och 15 mark. Klockan blev färdig till våren, var ga ska väl "proppettionerd" och hade ett behagligt ljud. Kostnaden för klockan med tillägg och arbetelön belöpte sig till 1188 daler kopparmynt. Sedan allt som på församlingen ankom hade framforslets till byggnaden, samt järn och spik och tjugo tunnor vit kalk inköpta, anlände mäster Frimodig den 15 april med 6 stycken hantlangare för att sätta igång med h bygget. Klockan 8 följande morgon läste mag Carl Johan Blohm från predik atolen i den gamla kyrkan Kol 5:1? och höll ett lämpligt tal över texten, varefter församlingen med bön och sång anropade Gud om nåd och välsignel se över arbetet. Strax därefter revs taket, östra gaveln, södra muren och gamla sakristian på norra sidan._ Fast några av församlingens ledamöter i början med någon häftighet not satt sig detta viktiga företag, fanns det dock nu'då arbetet skulle sätta i gång hos alla en sådan allmän lust och iver, att detta dryga nedbrytande och platsens uppröjning genom byggmästarens goda pådrivande på Th dagar kunde lyckligen verkställas. Hen nu inträffade en oförutsedd händelse, v vilken vållade församlingen stort bekymmer och kyrkan dryga kostnader. Dennorra muren, Vilken synemännen hade ansett äga en sådan fasthet och styrka, att den kunde stå kvar och således bara skulle byggas ut på höjda en och längden, befanns efter rivningen av det övriga ganska bräcklig. Dessutom var den "utskriden“ en fjärdedels aln från_tornmuren i norr, varför byggmästaren ej Vågade mura Eller sätta upp ett reseverk på den, utan även den måste helt nedbrytas och på nytt muras upp. Vid den för frågana behandling utly lingen sitt stora bekymmer över e 1. S 11 5 9. a sookenstännan uttryckte försame dan oförutsedd vidrig omständighet. Lan fann sig dock nödsakad ett ;i med på denna nybyggnad och beviljade näs er Frinodis ytterligare 600 daler kopparmynt för arbetet. Kuren bröts str x ned och platsen rengjordes och så började i början av nej sex mur t a narlar murningen runt omkring hela kyrkan. Detta arbete fortsatte med be lig drift av bysU ”staren och med flit och lust av allt folket till den 21 juni, då by: stereo blev tvungen att sända sina nurkarlar till annat ställe, där han utlovat arbete. Därigenon började nurningen här 5 långsamt, i synnerhet en tid under byggmästarens frånvaro. Trots att tiden var ganska svår, arbetet tungt och hungern i allmänhet stor, så bör_ de man dock ej församlingen klaga. Det var bara när byg. astaren var frånvarande, som man klagade över att arbetet förlängdes för mycket. “en bara byggmästaren var tilletädes gick allting åter med lust och drift. mo Äntligen blev arbetet fullbordat under den Eögstes bistånd och välsignelw se och byggmästarens flit och pådrift. Då hade man byggt murar, jag, brädvalv, fönster, Eredikstol, altare, disk (altarring), sakristia samt tornmur påmurad med 9 alnar. Trätornet var delvis byggt och inrett med klockor. Kyrkan hade fått två dörrar på västra gaveln och debsdtodranen liten dörr på södra sidan i koret. Aven sakristian har två dörrar, en på vardera sidan om altaret. När allt detta var färdigt den sistlidne 8 oktober och kyrkan var redo till invigning, åtog sig herr doktorn och biskopen, trots sin höga ålder och bräckliga hälsa, på prostens och hela församlingens ödmjuka begäran och hjärtliga åstundan, att på den utsatta dagen den 9 oktober verkställa invigningen. Aftonen före invigningen anlände herr doktorn och biskopen till Åby prästgård. På söndagemorgonen vid pass klockan nio begav han sig, beled sagad av prosten och pastore loci samt häradets övriga värdiga prästee 'skap till kyrkan.'Där hade till denna heliga akta bevistande församlats inte allenast församlingens samtliga ledamöter utan också en ganska tal rik hop från andra sooknar såväl herrar och ståndspersoner som den modiga allmogen av bägge könen. Så snart herr doktorn och biskopen efterföljd av prästerekapet kommit in i kyrkan och hunnit fram mitt i gången, började han själva akten med psalm 83 och inträdde under sågen med prästeskapet i sakristian. Sedan biskopen klätts på sin skrud och prosten Fridrik Bagge samt prosten Sven Thollander från Svanshals, vilka herr doktorn och biskopen vid detta tillv fälle utvalt till sina biträden, tagit på sig mässkruden, återinträdde de i kyrkan framför altaret, medan psalm 84 blev sjungen och musicerad. Båda herrar prostar stod på var sin sida om biskopen, medan det övriga prästen skapet bleV'stående utanför disken på bägge sidor under vigningsakten, vil* ken skedde enligt kyrkclagen. Herr biskopen höll därvid ett bevekande och uppmuntrande tal, som berörde alla närvarande djupt i hjärtat. Man bör inte förtiga den besynnerliga ometändigheten, som bevisligen inte någon annan församling upplevt, nämligen att Åby församling såg för sitt altare trenne så åldriga hedersmän tillhopa, vilka alla uppnått en så hög ålder, att man med säkerhet kunde beräkna deras sammanlagda ålder till över 232 ar. Under själva vigningbakten lossades i omgångar några stycken som var plan: terade på norra sidan. (??) Sedan denna solemnitet var över vidtog den van, liga gudstjänsten. De bägge prostarna i sina mässkrudar trädde inför altam ret och alternerade med mässandot. Predikan hölls av herr doktorn och biskopen själv. Han talade över söndagens evangeliun, som väl lämpade sig för dagens höga ämne och hans predikan blev till största uppnuntran .och,en hjärtats glädje för hela församlingensnrsalm35msjöngsásedan frånrl predikstolen. Efte' andstjänsten begav sig herr doktorn och biskopen samt samtliga höGVÖTÃiEa Prästeskapet tillika med närvarande högre ståndspersoner av båda könen på prostens inbjudan till prästgården, där middag spisádes och samtliga gäster till långt in på natten hederligen undfägnades ant Sant de kundliga Skålarna dracks under styckens lossande. (??) Gud ske lov är nu denna Åby nya kyrka, som i storlek icke har många liker bland landsortskyrkorne i stiftet, uppbyggd på nytt på mindre än 6 månad er. Det kan bara tillskrivas den Högste, att ingen människa, varken vid kyrkans nedbrytande eller dess uppbyggande,blivit skadad, inte ens det minsta finger. Under hela byggtiden har församlingen hållit sin guds tjänst under bar himmel utan att någon gång, med undantag för pingstdagen ha blivit besvärad av regn ooh oväder. Kommunionen_har skett i socken* P stugan vid en därtill inrättad disk. Till denna dryga byggnad har Åby församling gjort något över k500 arbets dagsverk, av vilka förmügnare torpare vart fjärde, och de mindre samt ryttare och soldater vart sjätte i proportion till hemmansbrukare samt även EQO ökedagsverken till framkörende av sand, lera och vatten. Ham bör ock härvid ej förbigå att lova och erkänna den kärlek, hjälpsamhet och grannsämja, som Åby församling vid detta tillfälle erfarit från sina närliggande grannar: Ödeshögs, Tollstads, leda och Röks församlingar. De har alla, då de såg vårt mödosamma arbete under så stor hungersnöd, god villigt, utan betalning utfört till denna kyrkobyggnad, Ödeshög tvioch de övriga ett arbetsdagsverk av varje matlag. För detta skall deras namn förbli i evig äroåminnelse hos Åby församling. Förutom den mnrsten som fanns i gamla kyrkan har åtgått 2600 less samt ungefärligen 2000 tunnor kalk. Vidare 200 tolfter bräder som församling en tillsläppt, 59000 spån, dock fattas några tusen för övre tornets be täckning, som nästkommande vår, om Gud.vill, skall.läggas på av bygg mästaren. Timmer, större och mindre, så väl till byggnaden som till ställningar kan ej så noga specificeras. Inredningen med stolar ochlläkw tare återstår till våren liksom ringmürens uppmurande_omkring hela kyrka_ gården. Den bestod förut av trä men skall_nu uppmnras av sten, vartill församlingen sistlidne oktober lade grunden. Kyrkogården till formen en avlång kvadrat mäter på bredden från norr till söder 88 alnar, på längden från öster till väster ...(oläsligt). Sista stycket är svårt att läsa; Man'kan dock gissa sig till att kostna derna överstigit de ursprungliga kalkylerna och att elutsumman blir 10.000 daler kopparmynt. Byggmästaren får ytterligare 1100 daler.kopparu mynt för att fullborda arbetet. Dessa pengar finns dock inte. Åby be finner sig alltså i en svår ekonomisk situation. Följande är slutorden: Om hans kungl majzt, på församlingens gjorda underdåniga ansögnin; om en allmän kollekt över hela riket, ej täckas allernådigst hugna Åby bårt beträngda församling med sitt allernådigaete beviljande, stannar iby församling förvisso i en beklaglig brist och skuld. Qamwwhqäunhy cw: uLJLLLEOJ/tâner' Juni* 5100?