Sibberyd i Rök

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

:7 A... ma,..._.u._m ..man a._r......_ . w rmwrv Sibberyd i Rök Av Thorsten Andersson Vid diskussionen om Bökstenens gåtor har man bla. sökt an knytning till ortnamn i trakten. Så har ristningens igold(i)ga, Inguldinga, kombinerats med byn Ingvaldstorp i Röks sn och (sibi) niauari med det fågelvägen bortåt 7 km från Rök belägna lr'c'iwersunda.1 Inskriftens sibi brukar uppfattas som ett mans namn, Sibbi, och viavari som en härtill hörande bestämnin", *tempelvårdare' ed?” Även denne Sibbi har man velat kombinera med ett ortnamn i Rök, ett försvunnet Sibberyd. Kring detta Sib bergd har en hel litteratur börjat växa upp, och det kan därför rvara på sin plats med ett tillrättaläggande. › Redan tidigt uppmärksammade Arthur Norden i samband med /sina forskningar om Rökstenen det försvunna Sibberyd, och han har senare återvänt till frågan om Sibbi och Sibberyd.3 Utförligt dryftar han den i uppsatsen »Sibberyd, Röks prästgård och Rök stenens Sibbe helgedomsvårdareg.:l L 'TW wa SibberytlärmtidikzlEMEäfit genom 1543 års jordebok; där upptas som kronojord' i Rök ett ödhetorp, benemd Sybbarydf'* Namnet förekommer därefter, såsom Nordens utförliga genomgång (aa. 1960, s. 263 ff.) visar, i jordeböckerna ännu in på 1620talet. I kartmaterialet har Nordén däremot inte återfunnit Sibberyd, och han har därför lagt ner mycken möda på att bestämma dess läge på indirekt Vä”. Han finner det sannolikt, att Sibbergd 'Sibbes 1 Se Elias wessén, Runstenen vid Röks kyrka (1953), s; 52 f. 3 Wessén en., 8. 27, 53 f. med litt. 3 Se Nordén i 1;”. van. Hist. o. Antikv. Akad. handl. 55 (1943), s. 218. vidare dens. i Norrköpings Tidningar 6.3.1958, i samma tidnings julnummer 1958 och i Hist. tidskr. 79, 1959, s. 39 ff. 4 I Fornvännen 55, 1960, s. 260 ff. 5 Kammararkivet Ög. 1543:6 (litt. B) f. 126v (samma uppgift i Ög. 1543: 6, litt. c, f. 108V). 4 Thorsten Andersson .1: Wie. <3 59 ;3). › J" Anslutna; i: j Wi. » *rr ;Nagga I . :asw :4 Bild 1. Delan av genefalstabskartan blad 44 (uppmätt 187980, rev. 1948). Publiceras med tillstånd av Rikets allm. kartverk. röjning' är att lokalisera till det omedelbara grannskapet av Röks kyrka, invid vilken som bekant Rökstenen står. Della bildar ut gångspunkl för hans med vederbörlig reservation framställda tes, att den Sibbe som röjt i Sibberyd är identisk med runstenens sibi uiauari (aa, s. 271). U! 5" 01311 i 1361; Bild 2. Detalj av kartan D8 (1656) i Lantmäleristyrclsens arkiv. Rökstenen dateras allmänt till 8100talet, snarast dess början eller mitt (eller omkr. 800) ,0 och vi får alltså räkna med ett ryd nanm av hög ålder, om vi vill kombinera Sibberyd med ristningens Silli. Ilöks kyrka, till vars närhet Nordén lokaliserar Sibheryd, lig “ “Vessén a.a., s. 76_ Aage Kabell, Rök (Det kongel. norske videnskahers selslç. skr. 1964: 4), s. 5. G Thorsten Anderssrm ger på Östgötaslätten. Gränsen mellan slätten och Hâlavedens skogsbygd sträcker sig i sydvästlignordostlig riktning ett stycke sydost därom.7 I det förmodade läget på slätten vill Nordén (a.a. 1960, s. 271) se en förklaring till ett tidigt Sibbergd. Detta finge, såsom Nordén betonar, tydligen antas tillhöra ett äldre skikt än andra ryahnamn i Röks socken, Asseryd, Borryd, Fölseryd, Göje ryd, Stilleryd, ,vilka liksom traktens rgdnamn överhuvudtaget' är belägna i skogsbygden (jfr bild 1). Otto Höfler, som tolkat sibi inte som ett egennamn utan som ett _appellativ motsvarande fvn. saft' och med betydelsen 'Gesippe, Verwandter',8 har haft anledning att utförligt diskutera Nordens hypotes om Sibberyd.9 Dä frågan är av betydande vikt för hans interpretation av Rökstenen, har han även anlitat ortnamnsexper tis. Bertil Ejder (hos Höfler a.a. 1963, ,s. 78 f.), sem är sysselsatt med en undersökning om rgdnamnen, vill visserligen inte v som Kristian Hald och Lis Jacobsen 1” utesluta möjligheten av ett så gammalt Sibberyd, som Nordén räknar med, men manar till försiktighet. Med stöd av Ejders uttalande ser sig Höfler oför» hindrad att fasthålla vid sin tolkning av sihi. :f: Även från lmlturgeografiskt häll har frågan om Sibberyds läge bérörts. Staffan Helmfrid 11 avvisar i samband med en analys av Häjla, moderby till Röks 'kyrka Och prästgård, lokaliseringen av ' Sibberyd till platsen för kyrkan och antar, att det varit beläget inte på slätten utan i skogsbygden söder därom. I diskussionen om Sibbergd har förbisetts, att_ namnet, såsom › jag observerat i samband med andra undersökningar, faktiskt förekommer på flera 1600talskartor, dock inte by och gärds kartor utan kartor över Östergötland eller delar av landskapet, de flesta signerade av lantmätaren .lean (Johan) De Rogier. 7 Se bild 1, vidare geologiska kartan Aa 130, 140 och karta hos Nordén att. 1043, s. 213. 8 Der Runenstein von Rök und die germanische Individualweihe (1952),, s. 051”. 9 I Arkiv f. nord. fil.. 78, 1903, s. 77 ff.; se också redan (1.21. 1952, s. 358. m_ Lis Jacobsen (i *Arkiv f. nord. fil; 76, 1961, s. 46 med n. 1) avvisar med Kristian llnlds stöd utifrån »navnehistoriske forhold» ett sammanhang mel« lan sihl och Sibberyd. U Östergötland »Viistanstångm Studien über die iiltere Agrarlandsehaft und ilire Gcnese (1062), s. 08 n. 1. 1,., .W Sibheryd i Rök 7 Följande kartbelägg på Sibberyd är mig bekanta: ,Sebery Lant mäteristyrelsens. arkiv (LSA) D2 (karta över Östergötland, osigne rad och odaterad), Sibry 12 LSA D5 (karta över Vadstena län, osig nerad och odaterad), Sibbery LSA, DB (karta över fredsmil om kring Alvastra i Dals och Ly'sings hd av De ltogier 1656; se bild 2), Sebbery De Rogier 1657,13 Sebery De Rogier 1660,” Sebbery De Rogier 1676,15 Sebbery LSA D14 (karta över Östergötland av De Rogier 1680). I , ' De här citerade kartorna ger en vacker bekräftelse åt Helm frids antagande om Sibberyds läge; det har legat i Hålavedens be gynnande skogsbygd söder om slätten vid Rök, i närheten av går den Hemmingstorp, under vilken Sibberyd lades 1615 (se Nordén a.a. 1960, s. 265 f.). Dess läge stämmer överens med de andra ryd gårdarna i Röks sn (se bild 2 under jämförelse med bild 1). Nam net Sibberyd betyder liksom två västgötska Sibbared 1” 'Sibhes röjning'.. Sedan nu Sibberyd kunnat säkert lokaliseras, är det emellertid tydligt, att den bärare av det inte så ovanliga, bl.a. fran Östergötland kända namnet Sibbe,” som odlat upp Sibberyd, inte kan vara identisk med en såsom det antas . pä Rökstenen omtalad person med samma namn. Sibberyd är säkerligen ett järn förelsevis ungt namn. Det intar ingen särställning bland trak tens rydnamn utan inordnar sig fullt normalt bland dessa. Summary Thorsten Andersson: Sibberyd in the Pariin of Rök. In the discussion of the wellknown runic inseription on the Rök stone in the provincc of Östergötland, attempts have been made to find references to the placemamesof the district. The 1* Otydlig skrift mellan S och b. 13 Johan De Rogier, Karta över Västanstång i Östergötland 1657. 2la skala efter orig. i Linköpings Stiftshihliotek. [Utg. av Edward Ringhorg.] Blad 1. (Bilaga till Link. Bihl. handl., Ny serie 1:2, 1921.) V 1' Jean De Rogier, XVestanstång 1660. lteproduktion i E/zidels storlek förlag av Edward ltingborg, Herserud, Lidingö Villastad 1024. [Orlg.: Lätt D , D .15 Johan^De Rogier, Geographiske Garta öfuer Furstendömet Ostergiöta land . . , Uppsala universitetsbibl. 1” Ortn. i Älvsb. län 6, s. 166 f.; 8. s. 72 f. 17 Se CarlEric Thors, Finländska personnamnsstudier (1950), s. 78f.. Nordén :111.11060, s. 270, ltöfler och Ejder a.a. 1003, s. 77 ff., med hänv. 8 Thorsten Andersson sibi of the inscription, usually interpreted as 21 manst name, Sibbi, has been connected with a lost farm, Sibbei'yd, recorded in the 16th and 17th centuries, the more exact situation of which has not been known. It hasbeen assumed that Sibbezyd “Svibhés clearing” was situated on the plain near the church of Rök, beside which the Rök stone stands; and that this' Sibbe was' identical with the sibi of the inscription. As the Rök stone is generally dated to the 9th century (or about 800), we should here have :1 place name in ryd of high antiquity. ' i v ' i i A Some hitherto Overlooked maps show, however, that Sibberyd was not situated at Rök church but in a forest area to the south of the church. Its situation agrees with that of the other farms with names in ryd in the parish of Rök and, like the other names, Sibberyd is certainly comparativer late. Now that the location of Sibberyd 'has been conclusively established, it is ohvious that the Sibbe who made a clearing at Sibberyd cannot be identical with somebody with the same name, mentioned as it is assumed w on the Rök stone. ›