Bilaga och foto Missionsförsamlingen i Stava

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Foton Bilaga till Missionshuset. Detta är foton med tema Stava missionsförsamling. Min berättelse om Missionshuset _är till större delen från tiden före 1960. Det är också de foton som jag här kan isa. K, . ,Å . , › i 'A 'i . 7 1:7/ »rr'ännu' 60/79/25' , kr* 'Yu J? . > A _ ?szfz/dllç '(8me i, (r /_ 2:' 11/0» _ Y ?långa/23:42:11. amy 66431_ '.___, . . . I »Mät w 7 .. r> . . _ lur '_ rÃÃYAZ..;L24fZÃü/JK@25M“fél'øizål/ ,Ãâaámw . _. . á:) › ,_ / A i' . » 2 . i / ' /ø .i 5.:_ p _ ,fáal a. . ød.ÃdMYt/JV . m7/ W . 'n (anaaáårçz q . ' .J '6 ,, .Å . , i. zl'pç:rá ct. :KU . .9. < \ V \' J w r'/ www' \ , . Ip ' ' '1' 'I i U 1 I mm flflw.lr"'/ 3" ' ›) t 7/ * .rg/'Jay //r/.J S 'Mätt/'7" W'Åááwá 5* " .. I' 'J' fl 'L"t',. 0? .nr/3 i “I” I.) 'F 2 i 4 tfåâz/á'øâmlf /áfmøwøä . :.1 [2927)an” . \ _\ /iñl. Q? r a 7 . ' /ááwi 44/ Aag V \ 6,7 ' m., t 44 Né ' 446/ 2:! / 6% I “Mg” “PJøe/áååáJy .4 a _aimm ' ;mr/:gr . _ // 7” _r Mmm; / ' lg ./ ' 7 de 2:: á:// ,2055 ”24:45” ,á/.zyåwy .j/ _. . q . ,, .v . Mid/;åk /g ;fij ; W Jm, I . (lig/é; Lá/ ( 2) 164. v72 ,. 1:; \ W; l ' 'j' hy' Wlaøølmr 714444," " _ ;Är ' 'I i I. '" 'I ' 1 i:) ^' 1,:zfi'4/xsry ' 4 V '“ 7") i. l :i › 44517 »mm i l a ” " 'l 4:44, 'I NW ”ll/17W :I . I J., .t t; i d.: ; Dia/VÄ älg/?y/Ãf) i (2/4. /ggzmm' 7527' 5..., * ,h 24"; 04.67.? / _ ,5) //ZW 5 l ' V / . . I A.xá'm ,ac/WW, ?magi/4, M 1..” a. i går; få? /45' 74 y JW , i | 51 ,I ,z/ 1' , ' “7 l ' 7 _ i U *tv __ _ '_/L mh ' 47/12.!! ;fâ/u wmq fw u im ia .JM/y: Mif 4.* gu /z,z ggg/7,21% /4/2 ,2 d ' ,2% v. i i */ '/ ”W” eV 7 . › WWW/lm" 7 5/ 64:* I: “amazing 74m; “' 17 I .J \ I ., , i mwzømmzåfr i 0 o J ' 7., , .7 l 5 3) e ; . . ' .7 . I _ › Q 4 ?Sån/w itä/5:51:44. ;fy/a i' p 4. c 7 w . i '4 _ l , . 6 / ;('f/_ZugMç/gm 44.3; ,_,IW AM; A H 23/ ;rzJzøvdølfáçå. Agapi \ ,_5 ' ;u \ måna mp_ j i* \“ \ .› J. gaf/.sa '21.' \ '\ a m. ;s '5. r m i" › ' i .5 m 4:/ ;ånMda;uffán ;vil 4 ,Ti r,' a , 4' i " .7 . .Urugå/MÃfqá': ;M M« \ M.. 124; 2: mm i _41 Miaa/j ;Ewylm! _ _ ._ 4 › >_ .. ...z732122. E (få din” gaymw'M/JMM, r “ ' , Awfffiioçyäzføzáwxá _ i Ammamáy'ayøs ' i _. 6.5” :'jii 'v.Ãl \\. . i: i l' i l i . i i. . En bild fran den aldsta protokoll och räkenskapsboken från 1875. Carl Adolf Andersson var ordförande, Johan Andersson kassör. Revisorer av CJ Svensson i Bodebol och Johan Nätt i Stavreberg. Johan Johansson i Stora Krokek har också undertecknat. 100 ›. a' _. ” Mázá“n 7;_ . .e 1 l i \ d AM 7, _' _/.›'/ l ' //_ ,7 M M ' "b, W//j r . »ÃEÃÃWJ' /'...M..'”"“.m"“/2Z2 i \ 716%, r. MM ,, * //á/f; %,//z,/Ã/. " ›* I ..âM . ;Mgmn'L/L* ,mh/4%? " . . M, ' ”i '17 .3/54 ”vn/L Mel/az m K »7.: 6% " % a/ZÄøvb/ø .za/A44 JM* i ;MiM/ahçL/ w WW' ”Jazzgáfzfj '\ ;37 o _ ;I 1 'M _ :â/Ã/Mma'årá szmmiáäiü a åâäwa "” “ QÃP“”@WW%“? Protokoll från från sammanträde i Kopparp den 18 januari 1879. Jonas Peter Håkansson i Börstabol och J Carlsson i Munkeryd valdes till revisorer. I styrelsen invaldes Johan Andersson i Lakarp, Johannes Alexandersson i Holkaberg, Johan Jonsson i Stava, Johan Johansson i Stora Krokek, C A Andersson i Kopparp, J Andersson i Fagerhult, C Persson i Bodebol, J A Petersson i Narbäck och livgrenadjären Kylén. De fyra sistnämnda invaldes denna dag. Det var då som föreningen delats i två föreningar? 101 ,av 1 2:1* Till vänster ser vi Johannes Andersson och Sara Alexandersdotter i Gyllinge. Båda föddes 1822. De hade åtta barn. Sju av dem emigrerade till Amerika. Endast sonen August stannade kvar i Sverige. Han blev bonde i Öjan och gifte sig med Ida från Stava. Johannes och Sara var med i ledningen för missionsverksamheten från början. Missionsauktion höllsi Gyllinge redan 1863. Sara var föreståndarinna för syföreningen. Sonhustrun Ida efterträdde henne 1885. När det på 1870talet blev oenighet i trosfrågorna bildades den lilla föreningen. Johannes och Sara anslöt sig då till den. Johannes dog år 1887 och Sara dog år 1900. En broder till Sara var Johannes Alexandersson i Holkaberg, som stannade kvar i stora föreningen och var med i styrelsen där. På högra bilden ser vi Johan Jonsson och Sofia Gustafsdotter. Han föddes 1822 och hon 1829. Johan var från Stava och var med i styrelsen iden gamla föreningen. Han hade flera bröder som också var med i verksamheten. Sofia var från Kopparp. En dotter till dem var Ida, gift mred Auust jan. . "u.'r. Öjan sommaren 1909. Sittande från vänster Sofia Gustafsdotter, änka efter Johan Jonsson, sedan står där Ivar och Elvir, bakom dem sitter deras farmor Ida och farfar August. Längst ut till höger står Henry med armen på Augusts axel. Bilden andas kärlek. Bakre raden Ernst Andersson och hans hustru Elsa, dotter till August och Ida och deras dotter Eira. Sedan står Selma och Ernst i Öjan. Selma har yngste sonen Gösta på armen. Ida och August och deras barn och barnbarn var alla engagerade i missionsverksamheten. 102 I Ulm!! ' ' ,5111111115 J gbg'ÃgMquggn 'äfávudwrwz/:hm a.. W”, 'ø'wl'mmiáhmiwunxw ,gym21151 ___..__4 Norrgården i Öjan 1909. Här bodde Ernst och Selma. Till vänster står KaIIe i Gyllinge, en vän till familjen. Sedan står August och Ida i Södergården, Idas mor Sofia, sedan Elsa och Ernst med dottern Eira, sedan Ivar, pigan Betty Berg, Selma med Gösta på armen, Ernst samt Henry och EIvir samt en piga Forsander. I detta hus på Norrgården i Öjan har under årens lopp håIIits många samlingar, möten med eller utan predikanter. Bräder och bockar bars in och rummet kunde rymma många människor. Detta rum är till vänster på denna bild. I detta hus föddes fem söner tiII Ernst och Selma. AIIa engagerades i missionsverksamheten. Det var Henry, EIvir, Ivar, Gösta och HoIger. Huset ä nu ra rivet. N ._g Detta foto togs omkring 1895 och är från LiIIa Krokek. Här sitter i mitten bonden Anders Magnus Jönsson, född 1818, till höger om honom hans hustru Anna Larsdotter född 1830. På hans andra sida sitter dottern Jenny, senare gift med Hjalmar och bosatt i Stora Krokek. Framför dem sitter yngsta sonen Anton, senare bonde i Angseryd. I bakre raden står från höger sonen Karl, bonde i Lilla Krokek, vidare Frans, bonde i Hårstorp, sedan sonen Oskar EmiI. Resten är något osäkert. Sönerna Aer och Johan emigrerade till Amerika, men någon av dem kan vara med på fotot. Av familjen var det främst sönerna Karl och Anton som tog del i verksamheten. Karl var under lång tid ordförande i lilla föreningen. Många barnbarn har också varit engagerade i verksamheten. Detta foto har UIIa KaII Iånat mig. 103 Stava missionshus 1917 Gruppfoto taget vid Stava gamla missionshus när ungdomsföreningen bildades Främre raderna från vänster: Ester Vissman från Gåsabol, Frida Nilsson från Stora Krokek, Ida Nilsson från Stora Krokek, Ellen Lord från Skansen, Signe Vissman från Gåsabol, Gulli Tallberg från Stava, Anna Hjertstedt från Porsarp, Gerda Fritzell från Staffanstorp, Sigrid Ekström från Haddåsen, Stina Hedin från Sjöberga, Olga Flink f. Tallberg, Ester Gustavsson från Munkeryd, Gerda Palm från Kushult, Sigrid Karlsson från Lilla Krokek, Amanda Andersson från Porsarp, pastor Cederborg, Klara Petersson, Alma Karlsson från Staffanstorp, Ester Kvist från Munkeryd, Hanna Engblom från Kopparp, Viola Petersson från Stavreberg, Elin Hjertstedt från Kleven, Mimmie Gustavsson från Holkaberg, Ebba Lövinger från Lilla Krokek, okänd (piga hos Helga och Frans i Stora Krokek. Bakre raderna från vänster: Elvir Johansson från Öjan, Tage Petersson i Stavreberg, Verner Hedin i Sjöberga, Gustav Flink, David Lövinger från Lilla Krokek, Axel Fransson från Stava, David Gustavsson från Holkaberg, Birger Tallberg, Henrik Tallberg i Lilla Krokek (Stavreberg), Elfvin Johansson, Karl Karlsson, Stavreberg, Ingvald Nilsson från Stora Krokek, Henry Johansson från Öjan, Oskar ? (gift med Rut Lindberg), Edvin Karlsson från Stavreberg, Manne Hedin från Sjöberga, Einar Karlsson från Lilla Krokek, Josef Svensson från Kopparp, Georg Svensson från Kopparp, Adolf Gustafsson från Sjöberga. 104 Detta är Alida Pan och Karl Jakobsson. De bodde i torpet Hagalund i Lilla Krokek. Hon föddes i Stora Krokeks soldattorp 1856 och han föddes i Rinna 1852. Han var en tid handelsman i Lilla Krokek. De gifte sig 1905. Båda var engagerade i verksamheten, dels i lilla missionsföreningen och dels i blåbandsföreningen. Han var god talare och han diktade verser för olika tillfällen, till födelsedagar och andra högtider. Hon avled 1935 och han avled några år senare. 105 :ql'li '_ *lå På vänsterbilden ser vi Klara och Oskar Hedin i Sjöberga. Båda var aktiva i missionsarbetet. Han var son till Johan Jonsson och Sofia Gustafsdotter i Stava. Oskar var ordförande i många år och Klara var föreståndarinna för syföreningen i många år. Deras barn var också aktiva i verksamheten. Greta, Stina, Manne och Verner förekommer ofta i protokollen. På högra bilden ser vi ett ungdomsfoto av David och Mimmi i Holkaberg. De var under många år aktiva i missionsföreningen. Det hade hans förfäder också varit. David var ordförande under många år. Deras barn, Bertil, Ingegerd och Gunvor förde traditionerna vidare. 106 “ V__ A ;it'ikt'nfLL_1,“§*IF_M 9 t t i " d . 1;. ,, Detta är Hjalmar i Stora Krokek på väg till torget i Ödeshög, kanske på 30talet. Han var från Stava men blev bonde i Stora Krokek. Han var gift med Jenny från Lilla Krokek som vi såg på ett tidigare foto. Hjalmar var under många år ledamot av styrelsen för gamla föreningen. Hjal mar har med denna häst och vagn säkert skjutsat många predkanter under årens lopp. _..J *m n* 1 "I. J rä_ Från 40talet. Stående från vänster Nils Andersson, ke och Gina Jakobsson, Holger Johansson, Maja Andersson, Greta Hedin, Bertil Andersson. Sittande från vänster Ingegerd Gustafsson,Siv Karlsson, Manda Andersson, Svea Johansson. Var det Mandas födelsedag? 107 I.. Osian Karlsson l Munkeryd sar Andersson i Porsarp De tre personerna här ovan var alla verksamma i den stora föreningen. Ossian var styrelseledamot under stora föreningens sista tid. Han var också brevbärare och avverkade många mil med postväskan, på sommarvägar men också i djup snö. Han var född 1880 och han dog 26januari 1948 efter en ansträngande postdag. Carl Gustafsson var styrelseledamot i stora eller gamla föreningen. Han var målaremästare och har dessutom bidragit med målningsarbeten in och utvändigt i det gamla missionshuset. Han föddes 1868 på Klintagården i Stavreberg. Han flyttade med sin familj till Harsbol 1908 och var sedan verksam i Bultsbols missionsförsamling. Han var morfar till Yngve Karlsson i Stavreberg. Oskar Andersson i Porsarp var även han ledamot av styrelsen i stora föreningen. Hans föräldrar, Anders Danielsson och Matilda Johansdotter var också aktiva i föreningen. Oskar hade en syster som hette Amanda, eller Manda och som vi äldre kommer ihåg. Hon sjöng och spelade gitarr och är med i sångarfotona. Oskar lånade ut pengar till föreningen i samband med byggandet av det nya missionshuset. Oskar flyttade1925 till Vetlanda. 108 Detta är ett foto från omkring 1894 och visar Frans Andersson och hans hustru Alida Andersdotter från Kopparp. Han föddes 1850 och hon 1851. Deras barn på fotot ar Carl, född 1884, Helena född 1887 och Fredrik 1890. Frans och Alida var bönder på den stora gården i Kopparp. Frans och hans broder Carl Adolf var ofta anlitade som predikanter runt om i bygden. De var båda med i styrelsen för gamla föreningen. Jag har tyvärr inget foto på Carl Adolf, som under många år var ordförande för den gamla föreningen. Både Frans och Carl Adolf flyttade med sina familjer från Kopparp under 1900talets första årtionde. Till deras gård i Kopparp, deras föräldragård, kom då August Johansson och hans hustru Hedda Lovisa Johansdotter. August var sedan i många år ordförande i den stora (gamla) föreningen. Jag har tyvärr inget foto på August. 109 Ovan till vänster ser vi Elvir Stavman på sin motorcykel. Han började tidigt arbeta som evangelist och åkte på sin motorcykel till olika församlingar. Han och hustrun Ester hade en gård i Munkeryd. Den överläts 1937på brodern Ivar och hans hustru Astrid när Elvir blev pastor i Svenska Alliansmissionen. Överst till höger ser vi Ernst Johansson i Öjan, född 1876, död 1959. Han var son till August och Ida i Öjan och sonson till Johannes och Sara i Gyllinge. Ernst var gift med Selma Andersdotter från Gräsberg och de hade fem söner, Henry, Elvir, Ivar, Gösta och Holger. Ernst var styrelseledamot i den lilla föreningen. Hans söner förde traditionerna vidare. Nederst till höger ser vi Viktor Andersson och hans hustru Josefina Sjöberg i Narbäck. Viktor var under många år styrelseledamot och kassör i lilla föreningen. De hade tre barn, Astrid, gift med Ivar Johansson från Öjan, Svea gift med Holger Johansson från Öjan samt Rune, gift med Margit och bonde i Narbäck. 110 Astrid øcñ Ivar, 1930 Till vänster ser vi Ivar och Astrid i Munkeryd. Han var son till Ernst och Selma | OJan, hon var dotter till Viktor och Josefina i Narbäck. Ivar var söndagsskollärare i många år, först i södra läslaget i Kopparp och senare i missionshuset. Han var föreståndare för söndagsskolan i många år, ordförande i ungdomsföreningen i många år, juniorledare samt styrelseledamot i lilla föreningen också i många år. Överst till höger ser vi bröderna Karl och Verner Karlsson från Stora Smedstorp. Karl hittar vi i protokollen då och då. Han var den flitigaste boklånaren i det bibliotek som fanns i missionshuset. Han var också under åtskilliga år styrelseledamot i ungdomsföreningen. Karl gifte sig med Anna från Stavreberg och de är föräldrar till Yngve i Stavreberg. Nederst till höger ser vi Bertil Andersson (Berg) i Munkeryd. Han var bonde på den gård i Munkeryd som hans morfar Albin Berg innehaft. Bertil var ledamot av styrelsen i gamla föreningen. Han var också ordförande där under föreningens sista tid före nedläggningen. Bertil förde sin släkts missionstraditioner vidare. Hans morfar Albin och hans far Kristofer Berg tog aktiv del i verksamheten i gamla föreningen. Kristofer förestod lånebiblioteket på 1880 talet. Hans broder, Gustaf Berg, var soldat för Lilla Krokek och var gift med Greta Andersdotter, som i kyrkoboken skrevs som predikosjuk. 111 Es ter, Eivor och El Detta foto är från omkring 1935. Här ser vi Ester, Eivor och Elvir Stavman. De var då bönder i Munkeryd. Elvir hade då i flera år åkt runt på sin motorcykel som evangelist till olika missionshus. Inte minst var han aktiv som förkunnare i missionshuset i Stava. Både Ester och Elvir förekommer i protokollen. De var båda aktiva i styrelsearbetet. De var också juniorledare. De lämnade bygden 1937 men Elvir har ofta återkommit som förkunnare i Stava missionshus, inte minst vid konferenserna. EIvir och Gösta hade här bytt efternamn tiII Stavman. Detta var år 1936 och Gösta skulle åka ut till Afrika som missionär. Dessa bröder har lagt ned stort arbete på verksamheten i vårt missionshus, såväl som på många andra platser. 112 På vänstra bilden ser vi Ernst Andersson med sin hustru Jenny Gustafsdotter, båda födda 1874. Han var från Kopparp, son till Frans och Alida. Hon var dotter till Frans och Lotta på Klintagården i Stavreberg. De gifte sig 1903 och blev bönder i Stavreberg. Han dog 1923. Hon dog 1948. De hade en fosterdotter som hette Anna, gift med Karl Karlsson från Stora Smedstorp. Ernst var styrelseledamot i stora missionsföreningen. Se vilken tillgivenhet, kärlek och värme som bilden visar. Överst till höger ser vi Manne Hedin, son till Oskar och Klara Hedin i Sjöberga. Manne och hans föräldrar var aktiva i lilla missionsföreningen i Stava. Nederst till höger ser vi ett vackert ungdomsfoto av Greta Hedin, syster till Manne. Greta bodde ogift i Sjöberga och var under alla år aktiv i missionsföreningen. Hon ledde sångföreningen, syföreningen och mycket annat. Hon är omnämnd i många styrelseprotokoll. 113 Sångarna i Stava vid mitten av 1940talet. Stående från vänster: Gustaf Andersson från L Krokek, Einar Jakobsson från Stora Krokek, Gulli Erixon från Lakarp, okänd, Siv Karlsson från L Krokek, Nils Andersson från Holkaberg, Ingegerd Davidsson från Holkaberg, Torsten Erixon från Lakarp, Ulla Kall från Stora Krokek, Åke Jakobsson från Stora Krokek, Bertil Davidsson från Holkaberg. Sittande från vänster: Maja Svensson från Narbäck, Svea Johansson från Öjan, Greta Hedin från Sjöberga och Gina Jakobsson från Stora Krokek. Sångarna i lilla salen. Från vänster Siv Karlsson med gitarr, Maja Andersson, Gustaf Andersson, Bertil Davidsson, Svea Johansson vid orgeln, Torsten Erixon, Greta Hedin med gitarr, okänd, Nils Andersson, Gina Jakobsson, Åke Jakobsson med dragspel, Einar Jakobsson med mandolin, Ingegerd Davidsson, Gulli Erixon, okänd. 114 r _l L, * * a L \' _.Å'ÄV “7;?fé Sångare med flera vid tältmöte omkring 1954. Här kan vi identifiera många. Är det Erik Fransson och Rudolf Fast med dragspel? Cykeluthth med juniorerna på 1930talet. I höger överkant ser vi Ivar Johansson. Kanske är det Bunn eller Oren som syns i bakgrunden. 115 ' :2 i' x_ 3? Juniorfest i lilla saIen omkring 1952. Har skymtar båda kända och okanda förmågor. Närmast från vänster, Arne Ivarsson, Våge Erixon, Sven Malm, Bo Henrysson, Rolf Ax, bakom honom Torsten Erixon, Lennart och Rune Gustafsson, Lennart Svensson. Framifrån på höger sida, Gunvor Davidsson, Mary Lindberg, Inga och Marianne Karlsson, IngBIritt Holgersson, okänd, Åke Lönander, stående Dagmar Erixon och Ingegerd Davidsson, kanske Sigbrit Hård. Stava missionshus Missionsauktion 1955 a iii _ a Missionsauktion i Stava missionshus 1955. Här ser vi många kända ansikten. Kanskeratt sångarna är uppe och sjunger, det kan vara deras bänkar som står tomma. På främsta bänken sitter pastor Henry Andersson. 116 Svea och Holger Johansson i Öjan. Kanske presentationen är onödig. Svea var organist O O .. . . . .. . under manga ar. Holger var ordforande | Stava missionsforsamling under många år. Stava missionshus 2005 Detta var de foton som jag hade att bidra med. Jag skulle gärna velat ha mera foton, men kanske kan vi senare utöka denna fotosamling. Jönköping i februari 2014 Arne Ivarsson 036/71 32 33, 117