Slangeryds gamla hälsokälla

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Glimtar från en <grämêygd: SLANGERYDS<3AMLA HÄLSOKÃLLA De få byggnader som ännu finns bevarade vid Slangeryds f. d: hälsobrunn är numera i ganska förfallet skick. Till vänster badhuset och till höger brunnssalongen Slangeryds hälsokälla i Trehör 1a omtalas redan 1829 av östgö» tabeskrivaren Per David Wide gren. Det är dock först i slutet av 1800talet som en av bygdens söner, hemmansägare P. J. Johans son, insåg att det skulle vara möj ligt att skapa ett hälsoclentrum vid Slangeryds gård. Han lät upp föra några hus omkring källan. Det blev både brunnssalong, bad. hus, hotell och några småhus. Gästerna bodde i närliggande torp eller 1 brunnshotellet. Matsa :n var belägen vid Slangeryds l gård, men många gäster hade självhushåll. Omkring sekelskiftet torde besökarantalet ha varit störst. I brunnssalongen drack man det hälsosamma vattnet, som lär ha samma smak som vattnet i Medevi. Anledningen till att brunnsdrickandet upphörde berodde nog på att allt var gan ska primitivt. Det var ju också egendomligt, att man kunde sam la så stort antal brunnsgäster på denna aVSides belägna plats. Iva ra dagar är hälsokällan över byggd med golv av kraftiga plan kor. Under detta finns dock käl lan bevarad och vattnet är av samma kvalitet som under brunnsortens glansdagar. Ett halvt sekel har gått sedan man upphörde dricka brunn i Slange ryd, men de hus som står kvar bär vittne om dess storhetstid. Man skulle önska att inte allt det hemmansägare P. J. Johansson byggde upp skall försvinna. Bygg naderna talar dock om en tid som var helt annorlunda än vår egen. ELIS KÅGéN