Bland jättar och troll

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

.l i) Omberg är varken högt eller stort, men ändå är det nog Sveriges mest omskrivna berg. Många av de stora svenska sekelförfattarna skrev om Om berg, dess mystik och dess natur; till exempel Viktor Sjöberg, Verner von Heidenstam och Ellen Key. I västra Östergötland vid Vät terns strand ligger en liten obetyd lig kulle skulle nog en alpinist tycka. Men denna lilla kulle har länge betytt mycket för oss öst götar och även för Sverige. : På Omberg har det bott männi skor sedan stenåldern och innan dess enligt folktro även jättar och troll. Omnia Namnet Omberg lär ha kommit av drottning Omnia och hon var Odens hustru. Hon skulle ha varit hälften ulv och hälften människa. llon spred skräck i lokalbefolk ningen med sitt begär av barn och jungfruar. Omma dödades till slut av be folkningen och hennes borg revs ner. Hela Omberg blev hennes *väldiga gravhög. llenncs borg skulle varit otroligt stor och praktfull. Enligtxsägnen så finns svinhusdörren till denna borg nu som kyrkoport på Rogslö sa kyrka. det finns märken av djurtänder på dörrens nedre sida. Resterna av drottning Ommas väl diga borg finns på norra udden av berget. Trots att hon var hälften ulv och hälften människa var hon mycket vacker och hade många friare och därtill många kärleksproblem. Hetast ätråddes hon av jätten Röd gavel, men han fick aldrig sina känslor besvarade av drottningen. En dag när hon och några älvor var ute och dansade över Stocklyc ke lockade jätten in den sköna drottningen i sin berghåla. inne i grottan började jätten bli närgång en och drottningen klagade då på den starka värmen i grottan. När den lättlnrade jätten skulle släppa in lite luft i grottan, passade Omma på att förvandla sig till en dimslöja. Nu gick det inte bättre än att Omnia smet gäckande i väg över llästholmen och ut över Tå kern och den förtvivlade kärleks kranke jätten försökte att följa efter henne_ men trampade ner sig i Dagsmosscn och drunknade. Denna historia har nog grund i att dimman ofta går den vägen ifrån Omberg, säger Hembygds forskaren Roland Hagberg, Odeshög. På Västergötlandssidan bodde jätten Ringabergslnrsen, som ock så var mycket förtjust i Omnia. En vinter när Vättern var täckt över isen för att uppvakta drott ningen. Omma satt då uppe på berget och för att komma upp till henne sporrade jätten sin häst för att hoppa uppför Rödgavelsbran ten, men hästen halkade på isen och tired bakhoven slog hästen i bergväggen. Så både hästen och jätten ramla de tillbaka på isen och isen brast och bägge drunknade. Sedan dess ska drottning Omnia sitta på ber get och gråta. llennes tårar'rinner i Rödgavelsgrotta, det är därför det alltid droppar i denna grotta. Nu har hon hunnit med att gråta så länge att Vätterns vatten består till stor del av hennes tårar. Persten Det som jättar Var mest arga på var kyrkringningar, så varje gång kyrkklockorna ringde så slängde de stenblock på kyrkorna. Till ex empel sä finns fyra stora stenar vid Stora Åby kyrka, som jättar har kastat dit. Den mest berömda stenen är Persten, som finns på västsidan av Omberg. Det finns två historier om 'hur den kom dit. Den ena var att_ “ han inte tålde Heda kyrkas klock ringningar men inte kom ända fram med stenen. Den andra är hur jätten Per vill hjälpa munkarna i Alvastra med byggandet av klos tret. Per valde ut det bästa och största klippblocket i Tiveden och kastade det till Omberg. men kom inte ända fram och där ligger den än dag. Aven byggandet av Heda kyrka är en jättes verk. Jätten i Rödga vels grotta erbjöd bonden som skulle bygga kyrkan. att han kunde bygga kyrkan om han fick bondens blod. Bonden tänkte att han kunde få en bra hjälp här och tackade ja till erbjudandet. Nu var inte bonden dum utan han bestämde en viss tid som var mycket lite tilltagen när kyrkan skulle vara klar. Men bon den hade Inisstagit sig lite på jättens kapacitet sä kyrkan bygg des med en enorm fart. Så bonden blev mycket förskräckt och undra de vad han skulle göra. Nu var det så att bondens piga hade varit ute och mjölkat korna pä Omberg och då hade hon träffat på jättens hustru som hade sagt ”I morgon kommer Påvel hem med kristet blod". Det var så att om man visste jättens nanm, så hade man makt Över dem. JW'VM' , ;fii/:T/ "JM'yÃ/i 'r ?âfwdy/â /??/* 9 7 Meda kyrka är en av'östergötlunds äldsta kyrkor och enligt säger: är den byggd av en jätte. som bodde på. Omberg. Foto: Barbro Gustavsson. Nästa dag gick bonden munter och glad till byggnadsverket, som nästan var klart, det var bara en pelare kvar som jätten höll på med. Bonden ropade "Pävel, Pävel du sätter pelaren sned". Jätten störtade dåtill marken och dog. Pelaren var länge sned i kyrkan, men har rättats till under senare tid. De övriga Ombergsjättarna blev lmw i Kötlgum'ls grotta bodde de sista trollvrr på Omberg. ”är lmrlrlø ävenjr'itten RörlgnwI och inne igrottan kan utan sv drottning Ommrrs tårar drop pa norfrr'iu grottukel. ø › vi??? rasande arga när de hörde hur det hade gått för Pável. Pä julottan skulle de hämnas sin vän. men fol ket i lleda hade blivit varnade. så de hade ställt ut nattvardsvinet runt kyrkan. Detta kan inte en jät tc motstå, sä jättarna blev berusa de och slog ihjäl varandra. Dåligt ölsinne Även så har det funnits troll på I' "31 r, / , a; /l milf/r V .ä , (( l _ ,,_. //›;:'4/2?/å“Vø//,..7y//5 i” 4' / / Omberg. men många av berättel serna är likadana som de med jättarna fast de är utbytta med troll. l Rödgavels grotta fanns de sista trollen pä Omberg och trollkäringa ville ha sina barn kristet döpta för hon trodde att de skulle få evigt liv då. Prästen i Västra Tollstad. som 'i » i *4* z '/ › ., 7 / då?? ..ny f med is kom denna jätte ridande . , ,,.. v fj ' , ' ' ' e , n ., 4 .v 7 '. .t \ _Jew e den_ »áámáhøz/ât' ?J . _ I * x, H.. e:. _e _gg/4%, ø ø/r///fl _' Utsikt över Omborgfrån ”ästhnL "er . längst utv på kolumn av (hllbl'l'g ligger Itödga vels grotta. erg var en mycket tnodig man. tog på sig uppdraget, men för säkerhets skttll tog han även med klockaren. När prästen hade döpt alla troll ungar, så bjöd trollen till fest och det serverades trollöl. Klockaren hade ett mycket dåligt ölsinne och blev kraftigt berusad. Han fick tag i trollens släktklubba och med den började han veva runt med i grot tan och snart var alla trollen döda. När prästen och klockaren skul le ro item hördes ett jämmer inne i grottan, så klockaren gick in igen för att se vad det var. Det var den gamla trollkäringen som fortfaran de levde; "Sju ekskogar har jag sett växa upp och ruttna ner, men aldrig har jag varit med om ett så dantüelz'inde", jiimrade hon sig. "Ar du så gamtnal kiiring, sade klockaren_ iir det på tiden att du dör". Så slog han ihjäl karingen också, sedan dess ska det inte visat sig några troll på Omberg mera. Detta iir bara ett fåtal av de bis toricr som det finns om troll och jättar på Omberg. 4 Miinga av historierna finns i många olika upplagor, sager R0 land Hagberg. Sägner När Gustav Vasa skulle lägga beslag på Alvastras skattar, så ska munkarna ha gömt den i en gång som har gått från klostret till Röd gavels grotta. (iången har nu rasat, den kallades för Murgrönagången för munkarna hade planterat mur gröna i den. Så vem vet vilka :åyz'bztrlteter som ligger under Om berg.. .'.7 ' Omberg har länge. varit en kung lig djurgård, dit kungar har kommit för att jaga Runt hela Omberg har det varit en fyra meter hög giirtlesgårtl, det ta för att inte de dyrbara djuren skulle lämna Omberg och att inte rovdjur skulle komma in. Vintertid så fick bönderna rttnt omkring sätta ut eldar på isen för att inte vargar och lodjur skulle kunna ta sig upp den vägen. Tog sig rovdjuren in ändå, så fick de gå skallgång för att köra iväg dem. Tjnvskyttar på Omberg straffa des mycket hårt. Tredje gången de togs fick de tre års fängelse vid någon fästning. A Nar Karlsborgsfâistning skull byggas togs det sten från kalkstens brottet vid Borgltamn. För att få det så: billigt som möjligt höll kro nan en l'ñngkoloni på platsen. liiingarna kallades av lokalbelolk ningen för bockar. vid llorghamn finns llot'kakyrkogåiden som iir en påminnelse om detta. i \ Under denna tid så fanns det många forrymda fångar sotn göm de sig på Omberg, for att nattetid stjiila for ortsborna. Detta bidrog mycket till att Ombergs mystik fick leva vidare i folkmun att folk inte visste riktigt vad som fanns bakom gärdsgården och att t'Örrymda fångar höll till här inne. säger Roland Hagberg. På 1870talet upphörde fång koloni och alla rövarhand försvann och det blev mycket lugnare på Omberg. Många författare har gripits av Ombergs mystik och sköna natur. Verner von lleidenstam skrev "Skogen susar", sorti handlar om drottning Omnia. llan besökte of ta sin goda viin Ellen Key som bodde på Omberg. Aven hon och Viktor Sjöberg skrev mycket om berget Prins Eugen vistades myc ket pa Omberg, han bodde i den stuga som ligger precis över lillen Keys lmsv Anders Nylander