Stora kvarndöden

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

n ååiäm@W$vmv ;Storad? Gregärds kvarn .vid *Disaáninám torp; Efter Västerås" riksdag drogs Ödeshögskommunnskiall 'läggas ned. gårdarna in” till _kronanlgpärefter Vid Disançsoin rinner upp i Hola har de :kommit ,i ätten :Bielkes ägo veden 'och u'tfl Täkefn,'*har det fun och ärvdesl 'sedan' av :Johan 'Oxen nits 'fjorton Zkända_ kvarnar. ' Efter stiernaysontill den ;store Axel Oxen nedläggningen av. ; 'Gregårds stierna, vars mor. varfödd Bielke. återstårsenast rem.nämligen Kroxei Krö'nán' bytte till sig Haningetorbav ryds_ kvarn 4'km uppströms Disaånl greve' Oxenstierna, somivar Sveriges' Det är alltidgvemodigt 'med _ned legat i Tyskland och presi ' läggelserjav :vilketslagidet vara'må. malska tribunalet, . ' V 1 . _ A Sedanägdes gården' av' ; intendent struktummvandlinsevanch 55mm* Zackarias Rehnberg, Vsöm vari'stor Anit Den nu *aktuella kvarnenth gårdsägare l.Lysing och blgivit haft entuppgiåt att fylla. Viktigt. för nalerhât nRehnstad. Dä *Rehnb'ergs många; Men den också i'tallra årgångar' :övatog gårdendrabbades högêtê EYaQÖÅUtressant av?” 11?" hi'_ den av Karl XI:s reduktion inch 'har mmk så'Plek'c Pellle* i ur därefter tillhört olika »bbndefálnllljen SPm'nSUgen Haninge*MP5 kvam Och Mellan 1349 'och 1870 hette'iiägkaren var 'en utjord till gården Haninge Gustaf persson, sedan ^ ' torp 15V. Tollstad, och denf'gården 'son till 1895_ kan foras 600 er tillbaka i historien. ,KvEmm är tm stora delar L › . .. . ålderdpmlig. Ursprungligen torde den och Haningetorp var Hanhogha' om endast ha varit hälften så stort som den nuvarande. Bjälkama i'vatten rännans grund är så gamla att det . ., _.. huggits av, ej sågats. De är hand talet byggde man en ny mangards skrädda och av kraftig dimension. byggnad på den “gsm kulle" “d I fallet är det natursten och hela an läggningen gör ett mycket ålder domligt intryck. Dammanläggningen är också mycket gammal. Kvarnen är delvis driven .med Vatten Disaån, delvis elektriñeradr Läget 'är utomordentligt vackert. AMånga kvar'nar har 'avi Det'första kända namnet på Haninge man :översätter namnet_till modern svenska betyder det'vgârden "invid Hanes gravhög. Någon gång på 1930 Haninge. Man påträffade då ett ske lett 'efter en man av ovanlig storlek. En ortst berättar att_"han hade kä kar som en häst". Fyndet anmäldes aldrig till. de antikvariska myndig heterna, men kanske var det Hanes kvarlevor man då påträffade. ' 1358 gjorde Daniel' ,Nilsson som Rena 'idyllem Kvarnen ligger' _i en förde en stolpe 'i sitt vapen, ett jord däld och i den omedelbara närheten byta med AlvaStra kloster, 'som där finns såväl resta bantastenar f'st vid fick Hanhögha och Hanögha runstenar. Man befinner 'sig Fett ;f áfjblnaredåiarry Imidfvid Gregdrds kram. , *vamdödénrvid _ ; Bara “enavçtinItOn :återstår ' storkommun. . Saan* I kulturlándákap med relikter från vårt lands förhistoria _ ' *Kvarnen har ju ursprungligen he tat gHaningetorps kvarn och :namnet Gregårds kvarn ganska nytt, säger mjölnlareg 'Harry ÃLlnd. Det_ ursprung liga narnnet fanns ,ännu ;1918 0Ch_ därefter harman tydligen _uppkallat kvarnen efter gården som 'ligger här omkring'Det är ju i många avse enden en märklig kvarn. Då_'jag kom hit 1944_ låg kvarnbyggäladen 1 'V A :Tollstad "socken, bostadshuset [i Heda och ett uthusl _strÅbygDet innebar_ att . jag betalade Skatt' till tre socknar.” Efterjkommunreformen 1953 blev det juAlvastra kommun för vår del och nu är det 'Ödeshögs 'Ägare före mig var Arvid Karls son ochjöre honom varjdet inne havaren och 'hrukaren av. Gregârd. Tyvärr finns det_ inga papper på byggnaden före denna tid, men man behöver inte mera än titta på kvarn byggnaden för_ att se att 'den är av ansenlig ålder. Då'jag kom hit var den endast hälften så står som nu, och det fanns heller inte elektrisk ström_ ' Man förstår utvecklingen ;inom kvarnrörelsen, då man vet att det* funnits fjorton kvarner vid Dlsaån och att det efter 1 september endast blir en kvar, fortsätter herr Lind. Jag kommer inte att sälja kvarnenll utan har för avsikt att behålla hela “ bebyggelsen här. Lönsamheten är så liten att 'jag inte tror att någon. har intresse av att driva kvarnen i fram tiden. Såväl vår villa som kvarn *byggnaden ligger emellertid så vac kert vid än och i denna hisoriska bygd att vi vill_ behålla det. ' Det är vemodigt både för mig och för lantbrukarna i trakten att jag nu lägger ned verksamheten. Det är emellertid den minskade lönsamhe ten och årets skördeutfall som gör det omöjligt för mig att fortsätta verksamheten som mjölnare. Det kommer att bli en stor utslaktning av kreatur i dessa trakter och då mister jag mycket malning till lant brukarna. Det går ju' inte att existera på' hur små inkomster som helst. Jag har f ö redan en annan verk_ samhet att ägna mig åt. › ,Nu' blir edetlalltsâ endast Kroxe “ryds kvarn 'kvar vid Disaån. Den ;ligger inte'lângt och dess Zutcim har ju lan'tb karma' möjlighet attvända'sig till'kvarnen .i Rök. De ' 7 blir alltså inte min mamma, slu tar hr Lind. v \ , ,G'regärds kvarn som under nam _nét Haningetorps kvarn kan ledas tillbaka till 1300talet i en lbygd med minnen från förhistorisk tid kommer att tystna. Det är vemodigt, sade HarryrrLind. Det är ett riktigt uttryck för vad man känner. Det är : ;inte endast så annamens lantbru kare mister möjligheten till 'målning r .på nära håll det är heller inte en 'som nu 'skall läggas ned '