Mjölnare Anders Jacobsson

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

/ I ?glånga;Andeøsi'Jåcqbssxoh, ff'd my'ölnam, .md S tom Åby blir den 'inom 'kprgâllsommarb orstadg och" hem 2. St Åby. . . . . \ ie o, \. . ya : Jo M1 1 . tft vana .'.vfn'xaéitionéduglig * förrän. mhåul siåikdet _ M av* ett 'sådañtibyäge › _. . 'skäñkp deg: i' rum *Mjölby 'staçr in: för . jubmeeit. Ettn_ problem “för gtadsen..var. dock_ att”. *lett nytt' 3 gamla.. hembygdsmrken \ \ ' :Qmmibdátpggenom ÖenvhyggÅ mäsbarçf Sköalds” försong, .Village1; byggas" innan gjkvamen kunde: bas* ii' pruh och de; somnar fär? dm'egipå. = man. 'En' _ (Lanti' brukareÖ SYHIILShaJLS \ _ med ri .Mjölby hembygdçförenmgs' styñelse Och kälixdq 'm1 T'en ;få d ;Mmmm Listor? Åby“'.,.v_xi'llkén' fi: dygai'é. varit :med: hjjulsbyggen. Ö \ '1' Anders Jacobssonuberräxttar han vissenngen _'lvalütf'med om get :fönn' men det. var första gången* han byggde» ett .vatten hle ' alldeles . på,_,eg*en_ mamii Der › lärana snickarade 'han' .upp egen: vrexüçsrbad hemma á St/Åby 90h' mömqmdkejedan upp dem på, 'kv ' uienÄfoe'ln och de övriga, man :känn :teps Li :bru återstår' decxk att .; göra.. småjusçbe11ingaa*. \ V ' LJacobssoçns livshistonia vi hand. ermest 'om ,kvamarl I ' .Jag iñddes Wid 'ett' Vatten? faim 'växte 'uppwd ent, har hål .1 'på 'med " ;El/:varnar ' hela mitt liv ocihut_ ;Inger exåér. ?Bm det “inte ln are b Då lyljöivbytuáftaglz .'i;A spmxnaxa_i_fli1:gr.v_r,50:ârsjubübümükommer\en :gammal kjøátnntt vara; ' .3 Stggiisghilåén:'VDenéfiphsi sedan 'ens tid tinba ka ,på'platlá i“hémbygdsparken,,:jnen 'kommer' in : ._ samman. En av männenbakom vç'fkef'är 747åri'gevfd'mjöl 1 'Älgrvnálfçál _Andesz Jacobsson; Starwåby kvarn, Ödeshög.. Han anütádesyför: att bygga .ett helt nytt ' yltnat bort. Jac'obsspn .var hämnan den ,émie 'man käñde till som kun › kvanmjul ;4, ”Mm ›. högt, måste' dighletwen . pâf' detta. fondrådle' växa; om* ameng < alttj'bylta V en dela lcugvghjul samt \ › \ Mjölby och inspektera sitt verk: .från 1960:112; då I 'upphöra J vidv vaütenfallextv z' SO lby tt nyttig? i* här 1 'St Åby så. 'kommer jag nog 'faxtrt 'thJLttaJ någon' 4 annan kvarn. ,.»AJechbssons 7 tar). :va C kryame' mästare_ :och “h I mktl genä .Härd Säg .g år. 'Vid' 514 Rånäs .; '_åtl 7 . 'Vlarx › tm Rydj sju f 1 'D garaget'gjmu. i 'dejliietjilqck gfitçr I. gandåohgöjjligtr; ' att livnära”.i lgjpåfebt JJiv .3 'oçh 'hahah a. milk mha/t.: ,. A_ I . ' tämet 5kmwjröre1$e3 dçh" han “ _V mindrefsågvçnk'pull1960, af_ VidT ,sm 'pensionedf 'g flyttade m' uppnoch'lkvöpte genjtnegiglágü'x I 'kvarnen .i .Stora Åby.: Hwibygå de à 03136311 »och glitter: ”mjuquáhs “på Vattenhjukm › Nu använder' han.vç:1\e&1_kra›ft inan; får ut* yammetrwm; »sin *.hobbyurcö \ ' Mm; smckgenisarbwebeni Ha k' Orrar, 7 skåp, hydlpxz i'm *3 (m, .har _fåttMpbdmag áy_ Hama :brukamev 7›i\_:tn\ajkten._ _ < , I "sommar '_:Earf han.. väl, \ ?01111E < lär detffyça_meter hügáfhjuá Let ma. JL .mamma gagn .m1 farms.. jeLse föjg stadsbmp beh., 'turisten Om man .hållbar trähjüüat mig: för j'ämnan bör det) il'lylå›111›a'y många år, çxa 50, gissat Anders/Jacobs som