Stora Åby kyrka

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 STOA BY KYRKA __ Stora Åby socken Odeshögs kommun __ Linköpings stift Ostergötlands län ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM Raoul Wallenbergs plats Box 232 581 02 Linköping Tel 01323 03 00 Fax 01314 05 62 inFo@oslergol|ondslonsmuseum.se ' www.oslergol|onds|ansmuseumlse STORA ÃBY KYRKA Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift Delrapport oktober 2004 InnehåH INLEDNING ............................................................................................................................ .. 3 Bakgrund ............................................................................................................................. .. 3 Syfte ..................................................................................................................................... .. 3 Kulturminneslagen ............................................................................................................. .. 3 Kulturhistorisk bedömning ................................................................................................ .. 3 lnventeringens uppläggning och rapport ....................................................................... ..4 STORA ÃBY KYRKA ............................................................................................................ ..4 Socknen .............................................................................................................................. .. 6 Kyrkomiljön ......................................................................................................................... .. 6 Kyrkogården ....................................................................................................................... .. 7 Kyrkobyggnaden ............ ..__. ................................................................................................. .. 7 KULTURHISTORISK BEDOMNING ................................................................................. ..11 Kyrkogården ..................................................................................................................... .. 11 Kyrkobyggnaden .............................................................................................................. .. 11 HÄNDELSELISTA ............................................................................................................... ..12 BEFINTLIGA SKYDDSFORMER ...................................................................................... ..15 KÄLLOR ................................................................................................................................ ..15 Övriga inventeringar ........................................................................................................ .. 15 Kartor ................................................................................................................................. ..15 INLEDNING Bakgrund Med utgångspunkt i behovet av att förbättra kunskapsunderlaget för våra kyrkobyggnader och kyrkomiljöer genomförs en stiftsövergripande kulturhistoriskinventering. På uppdrag av Linköpings stift utför Östergötlands länsmuseum inventeringen inom stiftets del av Östergötlands län. Arbetet bekostas av medel från den kyrkoantikvariska ersättningen och påbörjades under år 2004. Projektet beräknas vara avslutat vid utgången av år 2006. Inventeringen berör de till Svenska kyrkan hörande kyrkobyggnader som omfattas av kulturminneslagen. Lagen gäller de kyrkobyggnader som är tillkomna före utgången av år 1939 och ytterligare några som skyddas genom särskilt beslut av Riksantikvarieämbetet. Denna rapport utgör en delrapport i inventeringen vars resultat kommer att sammanställas och analyseras i en stiftsövergripande rapport. Syfte De stiftsövergripande inventeringarnas syfte är: att lyfta fram och öka förståelsen för kyrkans kulturvärden och att främja kontakterna mellan kyrkan och kulturmiljövården att skapa ett underlag för församlingarnas/samfällighetemas planering och förvaltning av kyrkan/kapellet och för vård och underhållsplaner att sammanställa ett enhetligt och tillgängligt kunskapsunderlag med beskrivning av och historik för den enskilda kyrko/kapellbyggnaden samt en bedömning av de kulturhistoriska värdena. Inventeringen blir samtidigt en samlad dokumentation och överblick av kyrkobyggnader/kapell och kyrkomiljöer i stiftet från 2000talets första decennium. att skapa ett underlag för handläggning av kyrkoantikvariska ärenden och för bedömning av var det är särskilt viktigt att stödja insatser med kyrkoantikvarisk ersättning. Kulturminneslagen Enligt Lag om kulturminnen m.m. (SFS 1988:950) skall Svenska kyrkans kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas. Tillstånd måste sökas hos länsstyrelsen för att göra väsentliga förändringar av kyrkobyggnaden. Kulturhistorisk bedömning Den kulturhistoriska bedömningen görs utifrån principer som tagits fram av och fortlöpande diskuteras med representanter för Linköpings stift, länsstyrelserna i Jönköpings, Kalmar, och Östergötlands län samt länsmuseerna i Jönköpings och Kalmar län. En kulturhistorisk bedömning är aldrig definitiv utan hela tiden föremål för omvärderingar. Bedömningen utgår från såväl den enskilda kyrkobyggnadens värden som kyrkomiljöns i sin helhet, men också till värden i förhållande till andra kyrkobyggnader i stiftet och övriga landet. Inför varje planerad förändring skall tillstånd inhämtas från länsstyrelsen och varje ärende behandlas där från fall till fall. Den kulturhistoriska bedömningen utgör underlag för beslut om vilka åtgärder som kan vara berättigade till kyrkoantikvarisk ersättning. Inventeringens uppläggning och rapport Rapporten består av en historik över kyrkobyggnaden, en beskrivning av exteriör och interiör, fotografier och en kulturhistorisk bedömning. Arbetet har varit uppdelat i en fältdel med inventering och fotografering samt en arkivgenomgång. De aktuella arkiv som gåtts igenom har främst varit länsmuseets topograñska arkiv och Antikvarisktopografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Uppgifter har vidare hämtats från aktuell litteratur däribland hembygdslitteratur. I viss mån har lantmäteriets handlingar och kartor nyttj ats. De i rapporten redovisade arkivuppgifterna utgör en sammanfattning av genomgångna arkiv och ska inte ses som en komplett beskrivning av händelser i kyrkobyggnadens historia. Arbetet inkluderar en omfattande fotodokumentation varav endast en mindre del är presenterad i denna rapport. Delar av inventeringsmaterialet görs tillgängligt via Kulturmiljövårdens bebyggelseregister, vilket är ett informationssystem som förvaltas av Riksantikvarieämbetet (www.raa.se). Fältarbetet, fotografering och rapportsammanställningen har utförts av antikvarie Anna Lindqvist vid Östergötlands länsmuseum. Rapporterna finns tillgängliga på Linköpings stift, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Östergötlands länsmuseum samt på respektive kyrklig samfällighet. STORA ÃBY KYRKA Åby 27:1, Stora Åby socken, Ödeshögs kommun, Lysings härad, Östergötlands län och landskap, Linköpings stift Stora Åby är en medeltida socken. Kyrkan har ett mycket dominant läge på en markerad höjd i det öppna odlingslandskapet. Den uppfördes ursprungligen under 1100 eller 1200talen. Mellan åren 17561757 uppfördes ett nytt långhus intill det bevarade medeltida tornet. Den nya kyrkobyggnaden uppfördes av östgötabyggmästaren Petter Frimodig efter ritningar av biskop Rhyzelius i Linköping. Tornspiran fick en för Petter Frimodig typisk utformning. Kyrkan fick ett rektangulärt långhus med rakslutet kor av långhusets bredd med bakomliggande sakristia. Långhuset täcks av ett kopparklätt brutet takfall, vilket ursprungligen var spåntäckt och fasaderna är vitputsade. Huvudingången är via tornet i väster, ingångar finns även till koret och sakristian. Interiören präglas av ett mycket högt trätunnvalv och med en i stort sett bevarad inredning sedan byggnadstiden. ' (344 2 > 7 Fika .rm ' Ö J 2, * i t "i" 4' i \ Hr y. 4: i l i l i. , 7. , . ..1 . .r _ 4.4 .m * Utdrag ur häradsekonomisk karta 18681877, blad Aby Socknen Stora Åby är en medeltida socken och omnämns 1327 som Abo. Trehörna socken ingick fram till 1652, då den bröts ur. Stora Åby socken är belägen i gränszonen mellan slätten och Sydsvenska höglandet och gränsar i söder till Jönköpings län. Socknen är fornlämningsrik och två runstenar fanns tidigare inmurade i kyrkan. Största delen av socknen utgörs av skogsmark, vilket gett goda förutsättningar för ett stort antal såg och kvarnverk. Den huvudsakliga huvudnäringen har dock varit jordbruk kombinerat med boskapsskötsel. Den gamla landsvägen från Stockholm söderut passerar förbi kyrkan. E4:ans nya dragning passerar öster om kyrkplatsen. Kyrkomiljön Stora Åby kyrka har ett mycket dominant läge på en markerad höjd i det öppna odlingslandskapet. Den medeltida kyrkplatsen har aldrig utvecklats till ett traditionellt sockencentra. Vid kyrkan har endast socknens skolbyggnader uppförts. Den äldsta, som är belägen väster om kyrkan, är uppförd på 1860talet. I samband med att en ny skolbyggnad uppfördes 1933 byggdes den om till lärarbostäder och inrymmer idag bostadslägenheter. Norr om kyrkan är en s k slöjdvilla från 1889 belägen. Den är en av fyra som uppfördes som trädgårds och slöjdskolor i enlighet med en donation. De övriga finns i Heda, Rök och Ödeshög. Den fungerar numer som församlingshem. Kyrkomiljön ingår i ett större område av riksintresse för kulturmilj övården. _ | llllluumlll '''' "lim Kyrkogården omgärdas av en stödmur, som stupar brant i väster och norr. Huvudentrén är förlagd till den västra sidan med en dubbelsidig trappa. På kyrkogårdens södra sida uppfördes ett gravkapell 1931 efter ritningar av arkitekt Erik Hahr. Hahr (18691944) var stadsarkitekt i Västerås 19091935 och gjorde där en för sin tid banbrytande insats genom att förena den historiska stadsbilden med en modern industriarkitektur. I Östergötland har han bl a ritat Rotundan vid Domkapitlet i Linköping. Gravkapellet kom till tack vare en privat donation av bröderna Leo, Herman och Bror Ernst Cervin. Gravkapellet präglas av en mycket medveten arkitektonisk utformning med spritputsade fasader, omsorgsfullt utformade ekportar och en lanternin. Den fönsterförsedda lanteminen ger den mycket välbevarade interiören ett speciellt överljus. Beskrivningen och historiken kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering. Kyrkobyggnaden Den medeltida kyrkan var uppförd av sten under 1100 eller 1200talen. Dess ursprungliga planform är okänd, men bestod sannolikt av ett rektangulärt långhus med torn i väster. Kyrkan finns avbildad 1669 av tecknaren och fomforskaren Elias Brenner och hade då ett rakslutet kor av långhusets bredd samt sakristia på norra sidan. Det kraftiga och breda tornet avslutades upptill med en säregen fris med små runda gluggar. Brenners teckning återger tornet som en egen byggnadskropp, vilket kan indikera att det inte uppfördes samtidigt med långhuset. Tornet, och eventuellt delar av den västra och norra muren, är det enda som kvarstår från den medeltida kyrkobyggnaden. Delar av långhusets norra sida mot väster saknar sockel, vilket eventuellt skulle kunna tyda på delar av ett medeltida murverk. Tornets två nedersta våningar är tunnvälvda, till den första våningen kommer man via en trappa i södra muren som mynnar i långhuset. ÃBSI Kym . på Jö'aira. .Edin . Avbildningar av kyrkan från 1670talet av Elias Brenner och 1810talet av Johan Fredrik Kock. Vid 1700talets mitt blev socknen för liten för den växande befolkningen och det beslöts att bygga en ny kyrka. Kyrkoherde Fredrik Bagge var den drivande kraften bakom nybyggnadsplanerna och han skänkte en för tiden ansenlig summa som grundplåt. Biskop Rhyzelius i Linköping gjorde själv upp ritningar till den nya kyrkobyggnaden och byggmästare Petter Andersson Frimodig tillkallades för att leda arbetet. Ett helt nytt långhus uppfördes i anslutning till det medeltida tornet. Kyrkan fick ett rektangulärt långhus med rakslutet kor av långhusets bredd med bakomliggande sakristia. Kyrkan stod klar för invigning 1757. Tomets avslutning byggdes om efter ritningar av Petter Frimodig. Det fick ett för honom ganska typiskt utseende, även om det är något mer återhållet än hans tidigare verk. Tornet har en hel del omfattande sprickbildningar och är även förstärkt med dragjärn. Skadorna har säkert tillkommit efter 1750talet, annars hade man sannolikt utdömt tornet och byggt en helt ny kyrka. Eventuellt beror sprickbildningarna på att klockorna flyttades in i tornet vid ombyggnaden. Det framgår även av källmaterialet att tornet reparerades vid ett flertal tillfällen. Byggmästare Beurling fick redan 1776 i uppdrag att reparera tornet och byggmästare J Lindberg 1816. Exteriören präglas av tidens byggnadsideal med ett för 1700talets mitt typiskt högt mansardtak, (1 v s ett brutet och vahnat takfall, och en begynnande nyklassicism. Den är enkel i sin utformning och stämmer väl överens med biskop Rhyzelius konservativa hållning till nymodigheter. Han förordade praktiska kyrkor utan flärd. Kyrkan har dock en nymodighet, som kanske tillkom enbart av praktiska skäl. Det är den bakom koret förlagda sakristian, som har ingångar på ömse sidor om altaret. Sakristian hade traditionellt placerats på korets nordsida, men med klassicismens krav på symmetri förlades den ofta bakom koret. Stora Åby är ett tidigt exempel på denna nymodighet. Sakristian gjordes dock så bred att korets östfönster trängts ut ända till hörnen. Under sakristian inrättades ett gravkor för kyrkans stora donator, kyrkoherden Fredrik Bagge. Kyrkan är mycket högrest med vitputsade fasader. Taket var tidigare spånklätt men täcks sedan 1950 av kopparplåt. De stora fönsteröppningama är symmetriskt placerade. Fönstren består av rundbågiga gjutjärnsbågar med nygotiskt spröjsverk, som tillkommit under 1800talets senare del. Vid samma tillfälle tillkom sannolikt även kyrkans ytterdörrar. Huvudingången är via tornet i väster, ingångar finns även till koret och sakristian. På östra sidan finns ingången till det Baggeska gravkoret. Kyrkorummet täcks av ett mycket högt trätunnvalv, som bidrar till att skapa en stor rymd. Det avslutas neråt av grå marmoreringsmålad list. Golvet är lagt av breda furubrädor, koret ligger ett steg högre än det övriga golvet. Inredningen härstammar från byggnadstiden. Korväggen domineras av altaruppsatsen, som är tillverkad av ”provinsbildhuggaren” Johan Ullberg från Skåne. Altaruppsatsen har väldiga mått men består egentligen bara av två kompositioner i tavelform, där måleri, fri skulptur och relifkonst samverkar med varandra. Det murade altaret flankeras av dörrarna till sakristian, som sannolikt är originaldörrar. Kyrkorummet dekorerades av målaren J G Stoltz i Vadstena. Målningarna på läktarbarriären, med fem stycken figurmålningar samt stiliserad kolmårdsmarmor, har troligen utförts av honom. Predikstolen tillkom 1787 och då hade de gustavianska formerna helt slagit igenom. Den är sannolikt tillverkad av samma mästare som gjort predikstolen i Ödeshögs kyrka, som dock är ca tio år yngre. Orgeln byggdes 1779 av orgelbyggaren Lars Strömblad i Ödeshög, som var lärljunge till den berömde orgelbyggaren Jonas Wistenius i Vist. Oregelfasaden har en ålderdomlig utformning i barockstil. Bänkinredningen är i två kvarter och utgörs av originalbänkarna, dock något ombyggda på 1940talet. Läktarens gamla bänkinredning med enkla smala bänkar, tätt ställda på ett sluttande obehandlat trägolv är bevarade på båda sidorna. Altarringen tillhör sannolikt 1800talets tillägg i kyrkorummet, stilmässigt verkar den tillkommit i mitten av århundradet. Nummertavloma är ovanliga i sitt utförande med snidande eklövsrankor och tillverkade så sent som 1877. Spåren efter 1800talets stora tekniska nymodighet kaminen, syns i taket på södra och norra långsidorna. Kyrkan har inte genomgått några större förändringar under 1900talet med undantag av en renovering som utfördes 1942 under ledning av arkitekt Johannes Dahl i Tranås. Bänkarna 10 ombyggdes då något för större bekvämlighet med lutade ryggar och breddade sittbänkar. Ett par korbänkar borttogs. Kyrkorummet försågs med innanfönster med undantag av korfönstren som försågs med patinerat antikglas i blyspröjs. Interiören ommålades och inredningen, som under 1800talet övermålats enligt tidens ideal i vitt och guld, återfick sin ursprungliga färgsättning i bl a pärlgrått. Bland kyrkans övriga föremål finns en medeltida dopfunt. Den är huggen av vätternsandsten och daterad till tiden omkring år 1200. Den tillhör en grupp funtar som kallas Bestariusgruppen, efter cuppans arkader med fabeldjur. I vapenhuset samt under läktaren finns en del gravhällar från 1600talet bevarade KULTURHISTORISK BEDÖMNING Den monumentala kyrkan med sin tydliga och höga placering utgör ett viktigt blickfång i det omgivande landskapet. Kyrkan, kyrkogården och gravkapellet utgör tillsammans med de f (1 skolbyggnaderna en samlad ålderdomlig kyrkomiljö med stora kulturhistoriska värden. Kyrkogården Gravkapellet är exteriört och interiört i det närmaste helt intakt sedan uppförandet och har stora konst och arkitekturhistoriska värden. Den kulturhistoriska bedömningen kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering. Kyrkobyggnaden Kyrkans sedan byggnadstidens föga förändrade exteriör är en god representant för de stora kyrkobyggnaderna som uppfördes vid den här tiden till följd av befolkningsökningen. Som på många andra plaster i Östergötland valde man att spara det medeltida tornet och endast nyuppföra långhuset. Tornets nedre delar, och eventuellt vissa delar av långhusets västra och norra mur, kvarstår från medeltidens byggnadsperiod och utgör en viktig kunskapskälla om medeltida byggnadsteknik. I murarna kan det dessutom finnas kvar delar av runstenar. Kyrkan präglas av övergångsformen mellan rokoko och nyklassicism med sitt höga mansardtak, det väldiga tunnvalvet och sakristians placering i öster. Kyrkan är även intressant ur ett regionalhistoriskt perspektiv, då den är ritad av biskop Rhyzelius och uppförd av länsanknutna byggmästare, bl a Petter Frimodig. Hans mycket originella tornspiror har stora arkitekturhistoriska värden. Interiören med tunnvalv och trägolv ger tillsammans med den välbevarade ursprungliga inredningen, som bl a altaruppsats, predikstol, bänkinredning, orgelläktare och orgelfasad ett tidstypisk ljust och luftigt kyrkorum. Orgelläktarens bänkinredning är kvar på såväl norra som södra sidan, vilket numer utgör ett sällsynt inslag i kyrkobyggnaderna. Sammanfattning 0 Den högt belägna kyrkan har ett mycket framträdande läge i landskapet. Kyrkan, kyrkogården och gravkapellet utgör tillsammans med de tre skolbyggnaderna en kyrkomiljö med höga kulturhistoriska värden. 0 Tornet och det medeltida murverket utgör värdefulla historiska dokument. Dopfunten är en av kyrkans få bevarade medeltida inventarier och visar på en lång historisk kontinuitet. ll 0 Kyrkan utgör, såväl exteriört som interiört, ett mycket välbevarat exempel på den kyrkobyggnadstyp som utvecklades under övergångsperioden mellan rokoko och nyklassicism. Den spåntäckta tornhuvens utformning och långhusets mansardtak bidrar starkt till exteriörens utformning. 0 Interiören har den för tiden så typiska salkyrkokaraktären bevarad med ett ljust och luftigt kyrkorum, vilket förstärks av det höga trätunnvalvet och det bevarade trägolvet. Inredningen, som t ex altaruppsats, predikstol, bänkinredning, orgel, orgelläktare och innerdörrar, har tillkommit i stort sett under några decennier efter uppförandet och är mycket välbevarade och av hög kvalitet. HÄNDELSELISTA Förteckningen gör inga anspråk på att vara komplett. Den bygger enbart på nedan redovisade källor och kan i framtiden komma att revideras. 11001299 Nybyggnad Kyrka av sten, planform okänd, sannolikt rektangulärt långhus med torn i väster, endast tornet finns kvar. BR 11751225 Specifika inventarier dopfunt av vaätternsandsten, tillskriven mästaren Bestarius. BR 13001499 Ändring ombyggnad, exteriör nytt rakslutet kor. BR 1566 Brand. Kyrkan brändes av danskarna. ÖstgötaBladet 19181001 12 1605 16001699 1748 1757 17561757 1757 17631764 1763 1774 1776 1779 1787 1816 1819 1862 1 864 1911 1913 1921 1937 Kyrkan återinvigdes efter återuppbyggnaden efter branden. ÖstgötaBladet 19 1 8 1001 Ändring ombyggnad, interiör, reparationer av valven. BR Specifika inventarier lillklockan omgjuten av P Perteus, Örebro. ATA Specifika inventarier storklockan blev omgjuten av Elias Thoresson Fries, Jönköping. ATA Nybyggnad Nytt långhus intill det medeltida tornet under ledning av byggmästare Petter Andersson Frimodig och efter ritningar av biskop Rhyzelius. Slottsmurmästare Grönvall. Klockorna flyttades in från en klockstapel. (OC 19670321). BR Invigning 9 oktober av biskop Rhyzelius. ÖC 19670321 Arkitekturbunden utsmyckning interiören, bl a gardinmålningar, målad av J G Stoltz, Vadstena. BR, SvB Fast inredning altaruppsats i snidat trä av Johan Ullberg, BR Fast inredning nytt altare. SvB Renovering, exteriör, tornet reparerades av byggmästare Beurling. SvB Fast inredning orgel, renoverad 1819, verket byttes 1913 och renoverades 1959. BR Fast inredning predikstol. BC Renovering tornet och kyrkans västra gavel. Byggmästare J Lindberg. (Inv 1829) ATA Ändring fast inredning orgeln från 1779 reparerades av Schiörlin och fasaden försågs med omament av C Hansson. SvB Ändring ombyggnad. ÖstgötaBladet 19181001 Vård/underhåll, exteriör, omputsning och avfärgning. Östgöta Bladet 191104 1 3 Ändring fast inredning, orgeln försågs med ett nytt verk av E A Setterquist & son i Örebro. MS Renovering det sk baggeska gravkoret under sakristian renoverades. Östgöta Bladet 19211214 Ändring ombyggnad, stoftet i det Baggeska gravkoret flyttades över till nya ekkistor. K 13 1939 1942 19421946 1944 1950 1957 19591960 1967 19801989 19911992 19911992 1994 19942004 2004 Uppmätningsritningar, Johannes Dahl. ATA Renovering, interiör. Översyn av golv, väggar, dörrar. Bänkarna ombyggdes ryggarna lutades och sitsarna breddades. Ett par korbänkar borttogs. Bänkar kompletteras på kaminernas plats. Taket under läktaren justerades. Innanfönster av smidesjärn, förändring av korfönstren med patinerat antikglas i blyspröj sning i ytterbågama. Nya smidda trycken och nyckelskyltar. Ommålning av interiören, Arkitekt Johannes Dahl, Tranås. ATA Teknisk installation Elektrisk belysning. pannrum under sakristian. Kaminerna vid södra och norra långsidoma samt i sakristian borttogs. Johannes Dahl, Tranås. ATA Konservering fast inredning, framtagning av originalfärgen på predikstol, altaruppsats, läktarbröstning mm. Övermålade i vitt och guld. Predikstolen pärlgrå ramstycken med blå fyllningar Läktarbröstningen stiliserad kolmårdsmarmor. Konservator Bertil Bengtsson. ÖLM Ändring ombyggnad, exteriör, utbyte av långhusets och tomets spånklädsel mot kopparplåt. Byggnadsstyrelsen motsatte sig byte på tornet. Svårare att motsätta sig utbyte på långhus. ATA FörslagVård/underhåll, exteriör omputsning av fasaderna. Arkitekt Erik Lundberg och ingenjör R Planander, Linköping. Sannolikt aldrig utfört. ATA Ändring fast inredning orgeln renoverades av H Lindegren. MS Ändring teknisk installation elvärmeinstallation. ATA Teknisk installation automatisk klockringning och lucköppning. K Vård/underhåll, exteriör, putslagning och avfärgning av fasaderna, renovering och målning av tornhuv. Upptagning av en igenmurad ljusöppning på tomets västra sida, friläggning av tornets hömkedjor. Fentab, Leo Blomgren. OLM Vård/underhåll, interiör, putslagning och avfärgning, viss ommålning. Fentab, Leo Blomgren. ÖLM Yård/underhåll, exteriör, omläggning av kopparplåten på långhusets norra sida. Oversyn och lagning av undertak. ATRIO arkitekter, Västervik. OLM Vård/underhåll, exteriör, omläggning av takets kopparplåt på södra sidan samt sakristian. AT A Kulturhistorisk inventering av kyrkan och kyrkomilj ön, utförd av Östergötlands länsmuseum på uppdrag av Linköpings stift. Förkortningar AT A Antikvarisktopografisk arkiv, Riksantikvarieämbetet BC Cnattingius, Bengt, Stora Åby kyrka, Linköpings stifts kyrkor, 1969. BR Bebyggelseregistret, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och 14 bebyggelsehistoria. Riksantikvarieämbetet 2000; rev. 20031209 K Kyrkan MS Sundman, Magnus, Orglarna i Ödeshögs kyrkor ÖC Östgöta Correspondenten ÖLM Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv BEFINTLIGA SKYDDSFORMER Kyrkan med inventarier och kyrkogården är skyddade enligt Lagen om kulturminnen 4 kap. Landskapet runt Heda och Stora Åby kyrkbyar, K 25, är utvärderad som kulturhistorisk värdefull miljö i kulturminnesprogrammet för Östergötland, utgivet av länsstyrelsen i Östergötlands län 1983. Stora Åby kyrkomiljö ingår i ett område av riksintresse för kulturmilj övården, Omberg Tåkernområdet [17] KALLOR Antikvarisktopografiska arkivet (ATA), Riksantikvarieämbetet Bebyggelseregister, Riksantikvarieämbetet; www.bebvggelseregistretraa.se Ridderstad, Anton, Historiskt, Geografiskt och Statistiskt lexikon öfver Östergötland, MÖ, Norrköping 1877. Sveriges Bebyggelse, Östergötlands län, del V, Uddevalla 1948. Östergötland, landskapets kyrkor. Red. Ingrid Sjöström och Marian Ullén. Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria. Riksantikvarieämbetet 2004. Östergötlands läns kalender 1872. Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv Övriga inventeringar Sedan 2002 pågående inventering av kyrkogårdar/begravningsplatser i Östergötlands län, utförs av Östergötlands länsmuseum. Prästgårdsinventeringen i Östergötlands län, utförd av Östergötlands länsmuseum 1978. Skolinventeringen i Östergötlands län, utförd av Östergötlands länsmuseum 1978. Kartor Häradsekonomisk karta 1878 Ekonomisk karta, 1948 och 1983, blad 8E 1h Stora Aby 15