Blick på gamla Lysing

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Fredagen den3 januari 1975 "h" ' _ ' l_ ' _ 'I i * 4 2 .'“BT'GÖT'ÃWBLÃDET m_ ' BLICK "“GAML ° ' f . m. .. I» L galedal . . .I *3.::*.r' samlingar. Kanslre kan det .jntressera någxaratt ,rStankuLa. GENQ .ln " r r ' 2 Det finns många kunskapskällur mi; _gemln» 1 e . .4 _ .lulnw tiders Östergötland. En föga beaktat] tordç ”vara se 1836 års upplaga av deqna publikatlon, _"Ut fr'ljt'ñyåinäg _ kast till matrikel över Linköpings “HWdv? A l \ lya " [len trycka matrikcln över .Linköping stifts [ör Prusberiet eller kontrak'tet bmlat m 'tgfr'll'x lade' \ K bdéllnåf iiileá “ 'åäv'pasturatfjñ "_ " n: ' . n sägavara sälslkikt 'bördig gå.ij meg; _ u . .›. ...;u.n_^= ›m... :n i pä_ * “glling; åefull i_ en nästán skoglös församling düäa m men_ den var nu indragen. Efter \ i I Tipsextru. har tur med direktsända mage): också, på. . Il ligger ga: '1' masegel, : m'2100'1tu'nnu . .1:..__.,\_\. ; 1. _\ .'.'. "A "UL ;Nm 2 , trilla ;'51 A \ . _ .“ ." ' "_ 'l _. as “ A dets '9:e :maken:I Elinstäd. r .5 ...ll . äâåâj _ *om lkyrkoherdebostället hade inte daglzndåm: vitamâlgen 56: till p 5 Jam; . E. .. ”nu .i 0:." I* ...5 '“_u * ' ' ' :f ›. “V "_ ' *__ \ n __ ' . ' ' ' kyrkugt sett “Flmgndggüs med na' ”i hindren!! _8 torp, gor alltsammans. nr "p 5 i? kps “ponge “ som hEISt ' ' ' ' ' ' ' ' ken m cuphglll 1 mellan Wul 10m Bang 5" A ' .1 .Nu 124." i'r'CF'» r'gnl 1'l. derstad och' fllinsxmte' med; For vaTJe .. \ _ .L .: * "' I. forsamlmg 110mm' mycket noga \{|. 71, _ aç'e 1.:.. N N 1"_ ,. class; lgagaçln reservforråcl . ' :råttavälbärgat intl'qu. "Pâ. prästugär ;Elêjnáf'ägbij hår i'mdom legat'gamllu döme so'n uläñgdl'och bredd Och ..11tal hemman; till årigl ;"SSVJXL KylMpüppåå J _ ääte'å'gåme'n SVanshzuls, efter Vilken är Särskilt intressa* t just nu! ef' övriga' 12 folkmängd och avstånd ull 4' åv'dö älâslá _i takia' lilflåifi'déiiu , :kyrkllli fältmnlnnet. Traditionell säger “mom malmen i 59' “sm ('"Wül'ig ! tipskupon; Staaf ?fästesFEL_ namn “chi Iâåáäipågp ?v5 " *tiéñjmiker Eyeñgisl. giftmed nam_ ell .gick upp som lig' :mm i Ilni nmlchcnm anri'at. Látlnig ge några sçjcgpföyiüy ' " " dä;,m "" tt'a'cl '. " ' ägäñértiálBgngtS och:Sigrid den wsmn I 'klubbar sr déf'gansiia'rikhaltiga'lnatef'láléfi Ö” på., 551135553”, åáähkt summa'sätésgård mingham mal 10 taste av (1 \ I I i \ W \ ' ' 4' ' \' I'I_ Om lippal'na. n 'It :ut de poo1_s_t01 1. 'Stol“a Abybéh Ödeshög” “ ' __ 1§34 fgnñs' del 2 6135 inlränal'e *i m0 :defflörsamlingén Åby och ;1 till Eirkanpchfat't ställen tilll'._her'1_ne5 " _äp tagép' áy 'de rásemde Q raren Liv i * gå. vidare. _senasle veckorna mest märkliga re gelé: ”Ödeshög * Kyrkoherde: o'tg'h ' agemfgvgsgmma 1 sägs'____att.dä1_* Ein:§5 tlje nu!? tänka sig. '3' . ' Ian§15 bäsl :kontraktspi'o's't var David' Leqnal.: .e bol'gmäslcaren_ ' i :_1_ tgå'rlçálf"yhäVillEåç'lufan 'Sjöláxliá' 'vore 'smming Nu är “' missade5 ' ' ."fEn Pälsolc . 'rdJiátTatt ' dcpmfsocgäñen tätt ga om “91 “P _tur' Eftel'mm ' “i . __ w., “ v. w.. |i3 17". '.› '. n Kimmn, vars namxji lever i en'dOT o mtiön'sxopq. Mai? fârietáétå'det slätbláridriynöfl'á' “ k ' " .Ehn,Vt castlé 'blew ' 50m gången på 'N ' ' < . Ål: ' “.. n ' \ perâlgt'åi. (lgn ödra_ Sko _ _fålr dçn_ gran att upptrm'la. \ den dellek_ 'Sockéç'ñma'áas'inét' mm 'aää \ F' . . I_ _ *ödeçggaa i så L snart kläSERIER? fin 10%! Pâ \vembly i FACI *! ''" " *=="!i'"*'«" '.*v ' *= ' ' *'v' "ä \. l ' r a ': .rJ. :LUM l' " s_ ›:' _' ;z :7 ' ' ' . har 165_ mdestunnor 1 'lager.'_§;y 95h 'um . .Svanshalå' kyrlua.l fdrdâ'ati' ombyggnad London. LOTTI verke'stoi'p" hörde \ till kyrkpllárdéb'or. stället'sa'mt hemmaplan” ;Aslüç' *och re'páljé'tñpn :',_då' _föråamvlingama ;3619: "äLgaåfg'emensanjlt tempel", ' För övri 'GRIVE .l'IPPAR ' ' med; “32mm Knäpperyd; lnlé" üridljäpå'çil. plagg' d' "Eánvapájgmda över att Wolverh pmm är en besvärl framgår E ratétiföfr'ángågs :tapas 7 'säåidd'çri av älllno 1334* bortaplan' ör' alla' 121g, också. fö m. lá, då] tfâ'” ”Målmät. lida' Kaplanéfna half?! H * \ \ .det IPSW' _ som leder den spän 111 315511' detf, »delåääljkáö 'om ;';Å 'Hqgo'lirullll nande toppstriden '1 ligan. Det 1.] 1 ' 'Máexet '.Ödéshçga llar, : qéçg ' ggn" _ génbmlvanvåfd fiêrsämracl Slçb slgygql H, beh:Elena sjöar. :lv 'vil samis ' ' äée'stor'ré deiéri.iáit12éâ§m9% . . Årets' Eö: qjö'niocht Wiájän'z'näf "störst ="1\ni“:“"'är 'äê'blåhj*fog°'hma'ogñ“déh'gbdá'ékördén . ' ' tre bam. Ang'seryds'sjön; som vi skriver, så' \1_i därc'âoblgç'nmagasipet ;fijgfaggçlçn 153; ., Åby med text att'_den knabpasl märks på 'har tunna; pgglg ._fy_ 11; Som varm: tan! Det noteras att Bode_dal, Gumby, en av Ragpr Utlclén slgqlsl .J A _ överraskni] Glasfall,_'IIavrekullen, Östra Hadåå idenlpåsfg há vafit _hygclenåfáilfå' Vädér och sen, Sme_dst0rp','_Svinä'5eu UGI_I;*TYESE' ;första_;ä\fi.d kyl'an haljigågåiogquaritl Här fö]jér boil 'sedan 1696 tiülhörde*Wis§;nz;_sburg$_ tingsêtad Aelllerr qoljrlarsätç, ?ayfö'ü upp 1'_ ' skola; Först i våra' da'r hár am gått. den'Aärde Gl Gigilg;an :ti“ggg härlig'n 5 (Mät1 dar friköpts. Söm etf bevis'Eöñ'ÖdeB \ kaninKäll i 2 ELLE _'_ höga t§§nämugu jondbruk meddelas få: ' 7 DEsäm att universitetet _i Upp'sarla sedqn J _' 1601'haft sk kranåtiqnde* \av_._skärgde_13 " Hipp 2" . L 'u' n' .. ""I'fr' .'l' "9 5" 4 MDRFA owrsst om detta gaüldealla gå; axx. ' . ' ' , L. . 'jw V '..\'_..f.1 nu; (nu . ,,_ U.. 1 STANL 'Forma funnos har :nånga. kalllpflzlnr men eggm kyrkoherde: C 2 nerier"15&› det berätta? 394 att Säcken' 5011,' ?års far också val* .präst 'inför 5 '_ "*" bomja betalade skaftt' tilll'EférlBi'ahe 1' sa man?*i'ñväst'e'tná'*?tinéäües * av \ “PP 3=' _ kalk: “I spclceñnäagasihet fråhI'I'ZSD 9.351.551; päTrehömá S_ätéfi;.å.sMa;kéñ. i 12 MR EG? ?mä 120.* ,tunnor *"Sockneá 55??? äfñmeás' Bärglgän'iäinñi'däñ gé'håiñ 1 FQKW ettfátt'ighu'sgy stenj"vi_q"kylrkbgånd§i ' " EñSiiáñPElåöü'ålåibéáfêt?I SKIN? müren'ined ?y'millg' faltigs't'iigai nedire* i. "' ju : ' \ "w ' ' 1 ' L0pp'42. vlârgingeniåf _ö'yré “söckçnsttpgw oçhk giltig 5 HAMPU rum'itiul meckarens ldispositinñ och' 4 SECOM] på_«nv'iñdçn=z föwmngs'tum: [ör « ung. 15 GB? än; förfädet'df ;Men .var .låg dáf Sunkan; mångaäinçfc? . Komrflinistern \ hette : NN Lopp 53 i 6 Bmw fiir_ alla fadiqliss '1 w f _JMEEJQDIKILYSSET Weimárs_ocljr''l›lév.lsçdetcmem _lcykj'ko ._ ' :10.00 oéll (reprisep) ? POND'E! w att_ ställa; ett ;135251 irå CORO _ I ;ali 'gkiå'brlgöiñ spe * L913”. “1 * ' “ha .g _e In. . . 4._ 'Hjd 10 s STARW 1 ROLLY: Jättéfavo: nde vecka.. \\ u lopp 1 mä: to Mio nied s'lialibiuställningar Favorit!? System 8 dissa 141._hempäm* 5 (res ?b.74 ;5\(ros \_ \_ :Hcllf_llllålåila'\ _ . l . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 _ (i d 7 ...TW1337' Pytt“i panna,röd " Or. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 "3 _' Ju_ice.j' i_ ' _M ;5 Qnsçlagz_ Rigmad alalrpziåliç'ä, , #1' I'OIlSåSpj: amerik' potatis'l « = TWSdêgF Pannhi sallad; ' Qçf'atisg ; \ L 0 '“1Freliag5':stekt f'ák, spçpa_l;_,' I. ,tátisü * l no'gálösa, 0113' 'gygo ;ich I; r u" 'F ;*“'';f_isdäg: 'P' ;LH315" nga, skill gnöñsak'ålêf' . L.lt_i_1_c_,› " Jui'cel ; ' = Hallén '“ ' .' liimnmi_ "bioil *ngFot: _ _ ' q ' _ __ __ mös, Ern? ' "" ' ' _ \ " .Lämná'ndiñåg all ,mp "dag :_mäskfärsarw .sâsl'gçnl \ i f m \_ lr _ ' :lätt eg_rötisaker,7potatis.; _ " __ %Iåq$§_..lag§ng§e_:_l__laag sia 139m?) f“Fiedag: Stekt fisk,.spernat, po ;little deenqulg'lålåbwgilgingenl ,