Sveriges handelskalender 1877-78

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Fin.. .i .i Väfuiyñphmah'f JV'QYU2.3"Hawde/3Ka[wd<37" MWJá'i.. :Sf22 1:.lL.;,w:'1:.ácä. 7 mar2: ;. Náieaøn, L., üiv. Petersson, N., skräddare. wash_69, G., kopparslagnre. .Svemsn'ya, P., skomnkare. _I'ég'l' grcl'vc id. \ Hamilton. g, 17. 130715015, Gäiågciiá G. i: i Hürqødfhäok. Ponistiü'øh Inom nallanda .kn (2,0001nv3, Aliláü'JidJaf Vuxlurlän; 6 'mil från Vexi , ?1.5 muffin Karllhmmoch 6,5 mil från Sölvcubo'rg mm 1',|5inil Mn Äishuih stat. vid KarialmmnVlslnpün jemhnnn. 11111., 1.51. iir Alfta5=". Frinllämdahiick skäll.. sas ti!! Veslru 'Pohh'å 'Horleboda 2. a mnehulinm Lindhulvü och nya 2 mn. ?tlêtåbüföft'ätd Johan: 035m”. Dnmaré i orten; QrirJIasnlrot (när. Vegiö). ,_ u _ Ordf.5_.iz Härlanda 'initia kmst. 0. nmd: J. M.”Ni!sltbn. ', * KruIiiüplñg i'ortçn'hFr. Rabén mur. »Liatü'rp årAbxaiägmiiryd). U. Svensson. 'I .HaÅiitva'karq : i Kogpgrslngue :i ,Jäkqçsspm Målniü J. CáriêsöäJJ. Jansson. SkmeeEa..r_e.= M;Acäqåfawm . å'lif'á' C.Jahüöh,M,_Johah*.wn:. hmmm, 'ånnamn. _ P. ;Nanok J! Lundsten (Igfühlér), 13» :Sundom sigge :gig gñligáy. Ekström. N. Utmüfårai .inlagg der; \ GigEnqvist. \ från A in :åa.san1t 0.5 mii r himyun. :limit: [_lürcntacL Posismtion inom Imranth Kniiiu 5 ha af chaerabprg ;mtion vi V. simh. IItlln :s .m*.iü'ngsris. Nät'magin ggård_ iir Vñrgñrñn. Postatförut.: Amir. Larsson. Dasnare i orten: P. U.S:enbea'g (mdr. Alingsås). Ordf. i Iiärenads aims kmat. o.nmd:' Amir. Laruon. _ _ linlimma!! i orten: Fr. .Belfrage (mix. Herrliungn). Riláöingcfora, landteg'. maa tegcibr. o. ångbi'ånneri; 215.0. F. a. Manner. Skafseby, lmdteg.; eg. enkei'rn C. Häckens. * IIärjevad. Postumion inom Härjavnds sim (1uöinv.), summa hd af Mariestads Hin. 2,1 mil från Lidkö in: och 2,9 mil från Skara samt 1,1 migJ från liikantm'ps station vid UddevallnVenersburgHcri'ljun a jern hann. Hdls lst. är EMM): (mir. Lyqner hy). Närmaste ggñnl är Jung 0,7 mil. Faustfören.: J. 1". Jahamwn. Domare i arten: [7. T. Plaan (udr. Sköfde). Ordf. i lIñrjevnds skna kmst.o.nmd: 8_. .47 Enønuon. Kr.lr'insmnn i orten: (adxflluvilia 8; Torabo_rg). Egendom : ' Nordholm (Saleby skn);_ pg. 6. mm Bruun, föfv.: GJ'Samuøluom . _ 'Hüäbqr Jerbv'ágsL _05:_ ocb,telé3rr.fn_mtion inom Torsåkers :kn (6051!! ian. Ofvtmjjö hd af Geñc Hin, vid IN. alm:) m3! från Sala. och 1,'6 mil fran Storwrxj statmn vad nämnda. bana sam: 5,2 mil från Gene 0th 5,6 mil från Falun. Hdh nu är 04mva (när. Kungsgård). Närmaste ggzu'c'l är Torsåker 0,7 mil. .Tvägs a. postatnfüreat.: Aug. Holmberg. C. W. Hedenström Domare i orten: (mir. Gene). (.'. Kay;l§_0rg ' Ninni;14mm . i Torsåkul's alm.: killsf.:_H. Hm» gonmark, i nämnden; ;LBIO'ñquisL . Kalánsmun i orten: _1_ F.Ã_Drim1çy (mir. Tjurnxisi. ' '4 JIrmrl/amla .' _ Forman, A., div. f' Egmdømar 0. ?Jrrdr, :JaTin.: Bratten, masugn; eg. Hofors 0.HamL nmrby aimbal. ',_ Gammhüüa, jernhr.; eg. A. T. Gus mnder. ...I Gammelatüla, Inndteg.; eg. Hofors 0. Hammarby aktabot. 11' I Hästholmen. N 4 m Posta och tetcgvarsmion inom uVuatrn 'Fnlem :kn (2KJU'1nv.), Lynings ha llen köpings l'án. vid Vettern. med annunämt gud hamn från Skam 3.6 mil fråu__Grennn och I 3 mil från 1\_ ›_\' stal.. vid 0.:!mb. Hdta (sl. ih' Urlem'ib'”. l'lauen nnlöpeuaf item ut' rie på Vertel'n n'nükcrnnde ångbålur. Frêrl_,Elästh01men skjutaas til! Backasuml 0.8, (mad 1.9 och Nyby 1,1 mil. ' Postst.förest.: Mm I. M. Tillandcr. Teiegl'ufstatitmen (3:e ki.); 'förest.: frkn .4. l". Peterson. __ Domare i orten: J. 0. Sädçi'holm (när. *Skeninge 8: Mjel'devi)"' Ordf. i Tensta aims kmst. .\'ybrrg. . . Krniäusrgan i orten: E. T. Month: (när. Oâcahög). '7: Ordf. i länets brandçtodsbold'gy A. L. Strtmdner. _ .315: ljamnfogde: J. L. Nyberg. M Angb.kommissiouärer o. speditörer: J. L. Nyberg, .4. L. Strata'dper n. A. .4. Svensáon. A ä* Ggifvare: Johan .långsam Jümdlrmda : Nyberg, .L L., aprni; (cmb. L321. G. Lindberg_ i Vadstena). Strandner, .4. L., apml, mjöl; artif. gödningsämnen, m. m. ' ' Summan; .{., spml. i Svensson, IJ., vin» 0. spirit.. in Svensson, L. P., div. 7 › mii från Vadstena. 3 mlli acc'v11' 21'/ ' w Tiiñ'ETIfhu tv .4 I orten: :Hmmrr, i. (I. rwrisrñllc; nrr.: P. Rhen dröm. , quø, bosiiilie; immil.: C. M. Sjögre'm. Unibety; krunoparkv._o. skogkskolnt fr'ircal.: (Ir Fr. Baer'p undqriqärunii D. Gyllcniamrmmr. : i ' ..74_ i \ IIiietveda. . d › _ _ Jernviiga, post 0. telegrnfgt'uioñtinom Häzivcdn .lm (1,800 hun), bumGenius. . hd Af Krlnülnstnda iän. vid_3..llmbçy..1$l .\ \ mn frin Heuleholm och 5,7 mm ' " Kristianstad. Han tur.. ill'arab ;Lghls . Häutveda ijutsu 1.111 Broby:1, *In'rk \ lundn 1,9 och Bjarnum 1,5 mil. Jväga 0.' postatförut.: Gul; Rosvall. Domare i orten: M. T. Strömberg (Idr. Kristianstad 3: Hmnmarhus). Ordf. i HästVedn ikna kmst.: And. Johnsson n. i nämnden: K. Olsson. Kr.]ämi1nnn i orten: F. .Pehrnon (när. Oushy 8:. Seguisiycku), _ 01111). för Sthms köpm.fören.: B. Nil son (mir. Gusby S: Mnrklunänj. Agent för Sr. hästförxraktrboii: .4. TIL. Hjmzsberg. Ggifv. viñ liiisivedn: N. Isberg. Handlaude 0. kamitvefkqieb ' Andernon, J., _vagnnmknra. Ander"on, L. P., div. Holmberg, N., div. '_i' Johansson, A., nthyier marknadsliáanfq . v5 Jdnuou, J. (Killinge), spirit. Nilsson, A., jcrnh. . V ;_' _ \ Niina”, J. (Sonabudn), ”db,häm mer; eg. ängsåg. ' Niluon, P., skräddare. a “ ' Olsson, Kjartan (Eageutorp),wveñ (I. timmer. Persann, P. (Eskehurga),.dm dm. samm. Su., 01:0 dit). Suensâan, 0. (Smörby), div. Svensson, Sv., skomnkare. Trgfvennn, N. (Bjernum, div. Waldau, JT. (Lubr), spirit. Åkesson, Nils_ spmi. S'Hiå' mmm10:5. .lnderssou, C. J., div. Andersson, Fr., skmuukure. EMAscan, Em., snickare. Hamann, C., dm. Nilsson, A., virke 0. div. Nilsson, Alex., smed. Ölafuon, N., skräddnre. Svenuan, Aör., snickare. Stenman, Sam., (1:0. \ _ J Ödeshög. Bockcn (8,136 hm), i I.. ;in I ha ut Lin köpinsl': [ln 3 mil från kaninga 'och Vlaltendi'lå mil frin Granne. samt 0,7 mil från' luuueplauen Hialholmen vid Vettern, med "galtexpedltion, läkare, .npotek,_.Lyningn du nparhankm. m. Hdta m. lr Öduhäy. Närmaste ggird “Backu qnnd, 0,_2 mil. Postexpeditör: 0. Åman Cervin. Domare i orten; J. 0. Söderholm (adr. Skeniqge &Å1IjardeViâ). .O_rdf. i Ödeshögs akne kmsl.0. nmnd: ' Ö' S. Snellman. KrçläppmÄi orten: E. ;lfoselius (när. ' Dägahög). åkare': HE. F. Kullenberg, pmmEk. potekn're: J. N. Rose'n. _Lysingl 11415 spurbank: kamrer: R. Petcruon. Ompgåför Sthms köpm.fören.: 0. _ Aaron Cervin: för Göteb:s dm: E. “ 5:._Moulidm « Agent för_ _Sv. hiistföra,akt.›b01.: .4. _ J. Herngvist. Ggilv. vid.. Backasaud: J. P. Rehn * barg. Handlémde 0. handtverkare: Andersson 9" lm', .4. P. (Backasund), ?in 0. spirit; förest.:1.. Kahnberg. Andersson, J. (Hnejln), div. Delphin, 0. F. (Åby), förgnm. Gode, koppuralagnre. Hvitfell, J., div. 0 Johansson." J. 0. (Asa), dIV. Melander, P. G.. ul'mnkarc. . Noralandar, J'..4. (Backaaaud), div. ' Norrlandar, N. .4. (Bnckasund), dir. Persson, Christ., fru, mössskrädderi. * IJUES'l'L'LiA. Falu.ronne rj Jini, C. 14'. (Åby): gnl'fv. Peterson, G. G., din; uppköpcr 0. föraiiljer spml. Petersson. Janmra, frkn, div. Samuelsson; J. (Jernstnd), div. Sjöberg, Christian, jern u. div. Skönberg, .4. J. (Erikslund), div. 1? Svemmn. A. L. (dm), div. E'ginrlwaar, m. m.: Eueboda;;'ig. 8. G. Lerum. 7 Jettinguadiåmed iugbränneri'; eg. 0. ' Bengts: lr. Kylcöarg; »'a'g. Anse! Dickion. Orrnäs. medüugbränneri, qvma o. såg; eg. 15A. J. Andersann. gästarp, hg. _0. G. Anderuna. .469, med ångbriinneri, med qvnrn 0. Säg; eg.'C. J. Pellersson. ,._. .. . 4A:;..w;_ Ödestugu. Poststarlou man: Ödesmgu alm (1.000 hun), 'Vunna hd “Jönköpings län. 2.51.1111 från Jönköping och 1,9 mil från Tenhult; sm. vid S. stmb. Hdls ut. är Kornou när. Säifajö). Nlrmañm ggård Hr ingary 1,3 m . Postatförut.: J. .I. Holmdahi. Domare i orten: K. .1. J". Gyllenhaal: (ndr. 5:. Uppåkra). Ordf. i Odeytngu :ikna kmst.: J'. A. HolmduMp. i nämnäen: 0. Sund <4 bäck. 27:.) Kr.lia'uasm.:'"i orten: 0. REkvaH (när. \' Süfajöj. “9; Ggifv. vidggpgaryd: Eda; Amicanon. Handldådøm. kandbverkam: ;Jndersmnfäl M., div. Engholm, .L (Hestra), pistolsmcd. . Isaksson, J” div. . Johannisson; J. (Guliâkra), bönsmed. Gregror: llolmlz, brüustensgmfvn; eg. .'Ifalm . stans äterbhus (i Jönköping): Ensp.: Limlm'öm. Spamyra d:o; eg. P. E. Samlemsons slerålmsrwrr. J. .Villan lönsam. v .um L'LLL'RIJJJ. ÖFVEI.'.M.\.\*. örvsRmmx. \ Öfruby. Puslsmtion inom Öfrnby ska rGUOinv.), Ingelstnds hd ::l' Kristlunstada Iän,1,3mil från Ystad. 3 mil från Olmhrilhamn och 0,4 mil från Svenstnrps station vid Nemd Eslöfs jerubnna. Hata ut. är Hamann: My. Närmaste ggårdnv äro Stora Herre stad. 0.? mil. *Pemelmn 0,7 0. Glumminga 0,7 mil. I Postat.Iörest.: H. Holmgren. \ Domare i orten: J. F. van Sydaw (när. Hammgnhög). Ordf. i man skqa kmat. o. nämnda “ Win. Erlandsson. g. Krçlimm. i orten: W. l. Back (gär. Ontra Herrestad). _ HandtøørÃarø: \ . ' Almberg, G., skräddare. Alméng, P.,'munre. Peteruon, J'., smed. Summa, P., 11:0. Egendom : Öfrabgberg; eg. .4. 0. H". von Platen, arr. 0. F. Pefersrzn: förv.: 0. N. Detlzlefscn. Öl'ru, Ullcrud. Postatation inom Öfra. Ulieruds sku (3 626 inn), Kils na .t Karlstads tln,'d,5 mütr. Karlund och 6,7 mil frå Fillpnad mm 1 mil från'ba e_ nation v d Bergslagens: obalans. H ti m, är Zilberg (adr. Kil). . [maste “ha lir Olsäter, 0,5 mil. Postatförut.: frkn Hilda Bjärlin.” _ Domlte i orten: 0. .4. Lilliukiøld. :' tillf. (gär. Karlstad). L.: Ordf, LottaUlleruda aint kmuç. 9. niin! _ .'"i'ortenå 0. E. F. Sands lin (udr. anerås). Ggifv. vid Ohäter: L. J'. Stefano". Handlamle: Edgren, G. (Förby),lâiv. Laruau, B. J'. (Nyckglhyl. div. Norström, .4. W. (Hellekil), div. lijgmdgmar: Fäl'by;'eg. .\“. Nilson. Gcram'lcøn; eg. _nl_ Andersson. .2h beiägen. 'Från :§2 '",' Lag. .41. FV. Norström.. \ i .' eg. H. Nordön. Solbacka, eg. J'.5A_nd:ruon. Söcicrvák; gg. 11.:??? Edenlmln Vestqjö: eg. Mülliö'hckaTryti (ikh'u bolugp ' \ Öfvdpurnn. Ponnntlon inom? nånn: :kn hun). Håbu hd ar 11:a, 1 5 Sigtuna. mini!" n x Belgul. Jarnbilü... muta (gård. 1173 Oräf. i 0fvér;G;l amd: W. KLlänsm. i orte (när. Viksjö 5:1 Ggifv. vid Bålsta' mmm, J, 0. (Johnnueiund),;åko nmknrv. .' . Hjelm, G. (Ekillaluhd), skräddarê I'øeulz, IV. (Kyrkskogen), (1:0 Söderbarg, P. (ijlknmh), di M Wallin, G. (Bus. ;kgiaknmak re'. den”. i l 5”. 'Nyökclbm eg. bäck. Segersta; eg. P. yellmrt. Vii; ng. W. Eaicäaqnl OrvmÅKaux. _ Ijoslexpeditlon och markñadsplate' nam (HvarKalix skn (4.050 ämm), Kalixåhdaf Luleå län. .11,7 miljnarr om Luleå,puh 12,5 mi: ..öder orqligpammia. Ifñta tst. :ir . .ma (mir. Otvçp,KnlixL Mm_knmd hållas . :ligen i Japgsri månad 'rid Bränna. ggård, vid hvilken_ ;lny postoxpudidoueu "ssñrd skinsw . :hf 'V' i '\ :