Sverkersgården i Alvastra

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

JOURNAL OF SWEDISH ANTIQUARIAN RESEARCH "Sverkersgården" i Alvastra en kryptkyrka Anjou, Sten Fornvännen 28, 157167 http://kuIturarvsdata.se/raa/fornvannen/htmI/1933_157 Ingår i: samla.raa.se "SVERKERHGÅRDEN” I ALVASTRA _ EN KRYPTKYRKA .\\' 5' T IL' .\' .I ;Y .I H I' UIIIIIHII'I'TI lillii pullEil'fnilvs vill .\1\':IFEI':I :w fil. :lm Ililn Frödin lll' l'i'n'sin spinnn :n' IJlItH'I'l'kM till un llillillä okänd. IlIl'lll'l tilln hyggnml .n' ston. 19341th kunl ällitrl lill juni'nnlislvrs liåiillll'llulll. Iinlningsnrtiklnl" skroms Inch tonx'inr uppgjnl'slos om :II'Ion :n' nivn ;'innn irIw 1'|':H||;;|'Eiwl.'| |I_\';.E_;:]l:lI|I'II, Hnn'fulol. ilül' :lvn hip.. Inuit' HI'I|.'II1 IIIHlnlvi m'h I'I'nnmt Illlllt'l' llvln IHI:iullitlt'n IiIIILürl. _\|\':I.'|1':J. klilslt'l' url] du man 'lt.lm Iiâintlo lill. :HL nglmn'vl Hlillll!! lm IInI'l nagra] llj'ggIlillll'l' :"ll :ll11:1 häll. var man :man inIEink1 lm :lit lliil' müsli ligga Iwnnng_ h'wrkvr Illn :Hilma4 slanngürnl, villurn 112m luult' skänkt lill lll' nyinflyllmlv ViriH'I'l'il'llHl'I“III1IllkålI'lll"l Äw'n IliHInr'ji'fill'San' lugn illl lnurl |1:nhl:||n'|. I'lz [rulillnrln I1|'|| utimlv Ill'lillllllt'l'IImi itn':l|I(].'Imlcn om konung: rh'r'rkvr_ Hun had' år lIlii [ill rislu'l'riansvl'nn llunnl'nl Hin ;gvninls nmrgnngnvn In'll lll'lIiI glltlri luulp .:nlunuln Ilt'älll'Illlgligl'fl \'.'lI'i[ lumnnguns. .\lurgnn;_ç:n':||1 hur:Twi :n' .\|\':1::lr;a hy.” .\I:m lillllIIP (ImI; iiinkn sig. nl1 någnn ,':å'tl'll i |›_\'n ml'nllwlll (ln :=:'|.II:H|. Hurn lllhans nr konung HYPI'IUW' hlivit. nlnlnnlngvn \it| I|'1II:I|iiIII(“II :ILIl förs! Hl'llill'lj lillfnllil Husl 1'01. Visserligen finns illlt'L Ianlägg. ;lll så l|:|t' slir'll. mon 'Im nnsags Ilåil'igt'nntn final!! \'.'||'n vn Inüjliglwi. .'Ill :Inn IIHII'üHiIIII' I'Hinnn lilllllii' \:||':| ;_rumlr: kung Hvt'l'km's STJHIIgEIi'llfl MH!" XIL'LlnithnJI'II I'I':1|| ('Ir'Inru'f'nlnlniu I"u|'|n|LinI|w. :Irh MIL:vifiiri'nin': Illi'ililll vit. ÄIIlIIIIIIalnliiIII. ;II“:_'. 1917. Fill. l fl'. 17", M_ lå _i t' 1 I II v I' g: Kung varkn'h luh lll'milijllg |'l\'i|11:l.=' iiralgf'lfn HIL'FI. Mt'tlcllllrllulIII IHIT. :'i.ll. |'..'. H.. 5' l'_ M. K j 0! I hi r 1:". u. n.. 411. 13, 155 STHN .'tNJOLF .\nledningen till grävningarna på. platsen var fyndet av en sido liiill till en grav av tidigt kristen typ_ Man kom därigenom iiven alt tiinka pá. müjlighelen, alt rninen kunde vara liiinning efter en kyrka.ll Det är emellertid bekant, alt man under hednisk tid ofta hegrov sina döda invid garden eller byn och detta kunde ju tänkas hava varit brukligt även under den äldsta kristna tiden. Gravkist fyndet ansågs därför ieke [noiräga teorien om konung Sverkers staingürd. Man kunde ju för övrigt tänka sig möjligheten, att en slidan stormanagürd hade haft ett eget kapell, vilket även Skulle kunna förklara, varför begravningar :'.igt rum på området.” Teorien om en Sverkersgâril betraktades snart i sammanhang med andra teorier, genom vilka man sökte förklara intressanta fynd. som samma sommar blivit gjorda i närheten. Omkring 600 m. åt söder hade man stött på en medeltida byggnad, vilken antogs vara konung Sverkers gl'uvkapell, och omkring 200 m. åt öster an såg man sig hava påtriiifat “Sverkersgårdens” avrättningsplats. diir konungens mördare med livet fått sena sitt brott. 191719 fralngrävdes "Sverkersgårdene" hnvudparti under 11:2* Fröding ledning.a Det visade sig då., att. byggnaden måste hava haft religiös bestämmelse. Dess inre bestod av ett enda ruin, vilket hade varit viilvt' Liingdaxeln var på. vanligt kyrkligt vis orienterad i VÖ och i Ö hade ruinen en rundad form. liknande en absid med plats för ett altare. Man hade ytterligare påträffad ett flertal gravar och dessutom håller till gravkistor i ruinens omedelbara närhet. Några gravkislh'allar hade nyttjats som grundplaitor till de pelare. som Iippbnrit valven. Det fanns enn'llerlid andra skäl, som icke syntes kanna förenas med möjligheten. att ruineu liiirrürde från en kyrka. Dess yttre plan form var en odistinkt oval, vilken icke hade någon likhet vare sig med den vanliga. planen till en kyrkobyggnad med kor och absid eller till en rundkyrka. Denna ovala form syntes däremot icke vara nliinkliar för ett lJorgtm'n av prol'an karaktär. Med den eiäluämnda 1 U. M. K _iellhe r g: n. a.. eid. 13. .Hr ['2. li 1 vi u. Sverker.agi'lrilell: nil primärt undersükninget051mm.. Meddelanden 1917. sid. '21, samt [1 I" r (3 d i n: .'\l\'a:<l.ra under ttlwleltidrn. Meddelanden IMS. eid. 14 f. 3 U. 17 röd in: lilmldelanden [918, sid. 17 1. “Jfr Cl. Frödin: .Illvuelra under niedr.llidenI Meddelanden 191820. .'tnlill samme förr.. Från det medeltida Alvastro. Fornviinnen 1918430. ".'1' V Iz' h' It E R S t? :1 H 1! E N" I 11 I. V .4 S 1' H .'n la'an åsikten passade dessutom dels de tjocka murarna dels ecksü. ett över lieln enn:idel ulhl'etl. kulturlnger. :min innehöll djurlien av nlikn slag samt andra mållirlsrester. D:r Frödin :insåg sig have funnit en lösning för de uppslag riv motsatt art, sem nndersökningsresultatet givit, då han 1920 fram ställde åsikten. till rllinen varit den såsom ett kapell inredda nell nyttjade he t t e n \' än i n ge n ti i I ett. bo rgte rn. kärnan i e n p r efn n gå rdennlitggning, vers uppgifL i övrigt m rit att tjäna fürmnrs eller hestndeiinduniâl.1 Han hänvisade till de F visserligen sällsynta exempel på. liknande bergtern. som lin nae i ull'iliindernu. J'Inligt Frödine åsikt var det vidare nuüjligt. ett Alvastrnruinens kapell npptugit trenne våningar i tornet: botten våningen och den (liil'över belägna. vilka stått i förbindelse med varandra genom en öppning i tukvnlvet. Ill. a. 0., :ilt kapellet varit ett dnbhelkupell av det slag, HUIII stundom fiirekennner i hnrgurnn på kentinenten. 1920 l'erlsnttes grät'ningaer omedelbart väster om t'tlil]t'.ll.= Någ 1'21 murar. som tidigare påträffats här, visade sig vara grunder till en fyrsidig anläggning. som direkt anslöt till bergternet. Frödin ansåg dem utgöra murarnn till en öppen gård eller eek grunderna till en triibyggned, möjligen hergene "pnlus".° Redan före. utgrävningen tntde rnincn blivit döpt till "SvMkore gården". Grävningsundersökuingens resultat ändrade ieke nninnet. Det hihehölls nell nyttjas ännu d visserligen med eilnliensteelcen. S Med stor reepekt fiir den ntumerdontlign emserg, varmed ntgriivv ningen verkstitllte under dzr Frödin!? skickliga ledning eeh för den noggrannhet, varmed han diskuterat varje konstaterat Huldiirhftllan de måsle författaren till denna uppsats bekänna, ett. rninkemplexets: tyilning :min en "Hverlrersgi'ml" bestående av ett kanlliiirsaetl burg l.urn _iiimte en öppen gård eller ett "petas" icke verkar övertygande. Det förefaller. som om mindre betydelsefulla fakta t'iirdnnktnt blir ken fiir de. mer väsentliga' 10. Früdin: Mwldelnmden 1920, sid. 23 ff. samt Ferm'iinnen I'JSU. sid. 1517: H. ''Jfr 0. Frödin: ?thastra under medeltiden. Meddelanden 1921. 3 0. Friid in: a. n.. sid. 79. Hill h' TISN ANJUI' Nngrn nu' du rikligaslrs inklmguisvrnu mnlvr griinnngøn kn 'nklori Hl'rrull ulvn n\'nln tlulnn ur I'IliIlliIIIllpli'Xl'l :Hmmm :nnendl] fiir rniigiüsl hrnk. Förr'l knull' _Lz'nmrna i rnnrknn rnnl c'nnkrin;r angivit. ;lll plnl Hnn varit. nytljnd sásnnl k_\'l'k0,=:üriL Diil'ohur lnnlu byggnadens nri nntvring (n.I1 :nhsilll'urlm'uiv avslutning i üler föl'nIIIlel It'in'ivn mn t'Il. kapell. J"111|I'üi_ivr Innn mnktrgüngen i denna riklning, skull (lut rim. sig. nlt. hola. I'ninkunlnluxot 111101' sig förklaras simnm resterna :lr l'I] k y r k 0 h y ;5 g H .'1 11. |'II| nr ([0 Innan pnfnllnnuh' ogrnsknpvrnn hur: :ILn n\':11n rnimloh'n är det. I'iirhå'lllrmulvl, :Ill dess gnlrnirn ligger omkring.: 1 in. l'llPl' nn'r numer lien yilrv. inmiolliiln nmrknivün.1 I'ZII knlwll, Slim iir HEL :mm(l nnl. iir lnrul :Ill mnnnliklnrt k ry pin n lill vn kyrka. HmmmIr.: nr kilrklnr sett'iulvr ult'nnn :isikL ])I*l.l|:1r varit. väilvl, s:nnnnlikt Inml kryss \'.|Ir. vilka InnH54 :w l'riHlfundu knlnmn'r. ] viiHlt'r II(In h'mnn n'an :nollisla. nnlnglin Irnmmr nml lill runnnüL D0 :innrrlnudcs :2:1 fiir ntl. i den ürrc kyrkan låinmn mittl'mjrn fri. 'lär iänghnsels :111an mh nppgaingun lill Inigkurrl Vnrn hpliignu. llml nppfnltningvn :|\' den ovala: I'lliilill'lf'li sak:um en kl'_\']'1l:| får man ännu (n nnlnrlig |':"n'klnrin_.u_r på (10:45 tjm'kn Innrnr Ill'h rnslikn )'|Ilfl'[l.il“ll1, x'ilkt'l. 1I[_L'._iir1'ill_* de) skäl. sann förnnloll. Fröllin utl. I'h'r'rgzivn lnnkln ;ni en k_\'rkn,'' I'In thr :lvl :1\' th' llllll'illihiänl', .:nm hlirit Iw \'.'|r:nI|. hum :llllill lugn! nnulnr _int'dl null nngtm gndsidn nlål Inn' Iliirllñr it'kf' In'hiirt llll'l'il'ns. MIII'nrnn i H. nrll Ö. Eil'n ('Illl'lll'l'lill \'5i| ägnnlk* :III utgöra ;.:I'llmh'nlnr I'ür ell :tllr'idfül'rä'l'll kur_ Ill'n Uni" kn. nun M'Eillnntlr nnlrninssnn i \', hur II|)|1|11II'iT lrnppnr mh I'rinmf himspvlnru .annu InüingIn mksn uIt Jnrllnn tlvln planmt :11lnru. Här har rlllillita' lll'hl'H' il\' L'II salIn||Iimllüngilnilu Ei'IlTlllplüllil. “IPS knuth ulm'k knnnni gin:n: Ifimligan ammakim? Frinlin hur il'kl' ;nunIl kunnn Häkvl't nvgürn, um lll'll fyrkunv 1IH'TEn. tllligi Fröding uppgift i Mmldvlunnlr'n 192". sill. 13. MnHPIä .'llul'lt'k Innnr 1›:1 'Illiâliilllllillüt'll :n nnu'knirä'ms hünllfign. II:| Inyuunmlvn upp fürrh's. .\lt tliilnn :w laiiidliiutI 11:1 I'llinknrnivlvxrts rijalm. 'In1 fürvl'nlh'r dunnn_ nim rnrn hvrilknnci våil ilinpr nml. I'm nngivnn HL'IHI'I .'anr i så [nl] \':II'.'I IInr Ein 1 In. '' 0_ 1" 1' G 11 i n: Mvddt'lnntlml 19m., äill. I:'›. J' Ålr'llünrnnl'i', iir'1' vu :dm: III'I'LCI'UHIIIIL'II _\'t:t nthrmlnln grundar rIlur ninhlrsrnndsfürstiirkninunr lnu'n 'InkInIgiLa vid :Hnll'n I'Illllillläki'l kyrknr. .Hr L 0x, 3. .\ n j nn. Ilvliga Hurt:ola: kyrka i I'Ãlztlhy. HUF: 1113”. sill. TEL "5 'r' 1:' R K Iz" R S fn' 21 H I) H,"' .' A L 'r' .1 S '1" h' ;1 “H tiga Inb_\g_r_{n.I:1<_I1 i \". iir .samtidig med eller yngre :in "|_J\ale:|".' 1 H. iiru ill'ääu 1101:11' ('nIigl halm uppgift. II1\'i\'l'1II|{li§_{[ Innraulu i för I'Iatul Html varandra, IIlUllilll lnuisrarundc förlnillande itko knmlt: iakHagas pa ale! 'Illa bevarad" |nlrlirl. i N. h'lörro vikt fäster DI'nuIiur lill Frödin vid IIIEII Ilppl'atlnlng. sunt han or'lrüllit. air. byggnadens hatla alllar hava varil av olika nll'öralnlc. Alt.wlan den östra :lvlun nppbnrit (11 lll'llkr'IIIIII'JIIi h_\'_L'._:zn.'1I1 l'örnl'öll grunderna 1 V. hava lill Ilörl (_Il byggnad av II'E'L lllvr un kalllnnrzul Millan, YiHMPI'IiLIUII fanns inuti (azh ulnkring ulun viislra IIMQII IIllI['I'It'llkåhlrillllni |.)_\':_'$:I1:ul:'|as, Invn rlL'Lla :mans håirröra från "INTUCH". IJL't flirtfaller här, som om väl hingtgáiümlc slulsalnor hlix'ii drag na. Kan :lot verkligvn Sakari. avgöras från vilken du] av hyggnáultII IIlllI'IJI'lIIiSl'IIr“I'l iläl'rilnltltllili' mh sun inke Frödins :Rikt all byggna dens västra och östra partier icke. :im salnlidiga '1 strid med hans umniimnannhu_ :Ill I'll slur _\'l.'| ai. västparliu'ls: .:öulra mur var iwlåiukl av fast murbruk [jfr nppmåilningun lig. EEG!) \"r|k|l ulgjsmlu un leI'I'IiI. ful'15i'llinillg :'n' lim'plans Inllrning_,=r!z .530m grundar lill langlmsols murar i :hur föreslagna kyrlmhygg nadLn 111. \':'islra '1010" av I'uihkönnlllnxrI IIaligl renm amning; sin bästa. förklaring.. RiPkulltil['Uliliütlälllilllül' över den nu :min 011 kyrliuhyggnml inlunli fiel'nrle "Sw.:rlwrsgzirnlcrl" än: här 1'(\|:r|n|Iluzcranie (fr_g_ 517). Ilut hör påpekas, all hiltlvn omlasl :nu'401' all Visa ||1öjliglwlnn av rninvns n' konstrukiion som kyrka irlie donna kukar; utsm'ndo i clvtalj. Kryplnns valv hava vållal. någon Sri'u'igiwi. Om man iI.im vill länka sig.: förhöjda kryssvalv i östra fll'lüll eller en halvknlml övv' ahsidcn, lägre än krypinns övriga valr, måsle man utföra. rekonälrnklinnvn :noll hjälp av :wa frisli'lmnlu anönnnl'_ (il'llmlplaEIör lill th_ t\'a ösfliv ;HISill) är:) ivkv hvvararlu mon plalsnrna n'|:.1|'k0r.'l:: av 1:11 :mhnpuing HnLä'LSion ö. dyl.. som mnlsrälrur nlnlm'lamJl lill grundplatlörna för de fyra andra lmlnmwrnzl.” Någon salur YUIHküjl. um \'.'|l\'nn i kryp tan Vill'il. försedda. I'lll'Ptl gi_ir|li'_.Iha"l.;::lr t'llnr ej. kan man iu'lu' I'rltalla. “viss'hm kan även råda mn llotaljknnslI'llktinnon av I'alilun omkring: 1 H. Inl'iiil i II: ÄIlddli'lanulrr] I'.|2.!J. Sid. TI H. 3 II. i" 1 önl 'r :1: a. :17. sid. TG. 3 Jfr' H. I" r ö din: Mullnlölanulun I'JZZU. sid. 13, nvlr IH'ZI. uid. H2. II Farnllämm: :51.73. S T h' X .'1 N J' U L' I'inn üwr dm] k. "R\'rrkr>1'râ_'_'f|rdrn" i ;U\'u.sl|':l. (Efter Frödin.) ll'iumflmgcn i i'nmrk_vrkiuLi I.:L|1_*_§I1usoi.= pm'tal ih' insnli i r'uÖIiI'il mu ren. Iliir I'irünlin på grund :Lv ry"litIIIIHIiillliigiIUIPI' förmodat_ :Itt vn Rutin" funnils.” Miijlighcttu :att kyrkan han 01.! 'tum över km'el. iir ivkv lltoslllicn, I så. full vore den här frmningalu TL'kUIIHIl'lliiiinlll'll av t'uinkumplexet lill nlsnonilcl mytkul. Innaslitmulv 11'rüulins åsikt um ml hurgtm'n 111m! dutlrheelknpoll i hu!lljnvñninguruu. livl kam IIII mm ünsiiligt :lll undersöka. um byggnadens rekon struktion .qnm kyrka lålur sig; fiirva Inml 'inn kunskap_ man ägor um plnlscn, där |I|_n slätl. .'\\' ;_(l'ii.\'r|i1|gm'ml hur :IM l'rmngáilt. :Itt vit med kulturruslor upp |1I:1n|lnl _inrullngür 1|1|'II'L1I|l| i'ml' nmrådnt. llt'l fnrlsnth in under kyl'ka min:n url: siirskilL tiislm' om tlonnn. var det hemlingt med nu nn'iilgtl tljurhrn :lv ulika 91:12. ['11] hol del bitar av Iel'kliniug. li. i [lvl iir 15i||k|l:|rl_ .'II1 lrillllliinigd :11'lil']I|:' snicnnts_ så .'Lll :lvl illrl* hildul l” I'Illlil rum. '' II. I" I' (i li i II: Mvuhioiandon “121. Hill. 75. ".\'\ J': M H E ILS' (i .l H .U 1:' .'\"' I .1 L'n .15' T R .'. l"i,r.{. HT. [PL11 k. '.Ht'l'r'kl'l'äKI'lI'iil'If i Alvaslrn Hl'lll'lllilüräkl |'1kun.1rl|z|':ui .min Içryplkyrlm. \'. I'UHIL'I" av primitiva |J_\';_çg11:ulu|'. pållräfhulos i'n'vlL' Frödin 11:11' Iliiran' Ih'ugii. HIiIlHilhit'll. :Ill tn llflñåilllljllg fllnnils på Illillåüll. innan stcnhyggmulün Iippfn'_'|rt.l(3$. 'lå'fim'smu mnrårlot ligger på .\l\';|sl.|'.'1 knngs“gé'u'ils mark, Hmm under' nmlnlliulm'l Iilllu'irtlo r'ih'lmunivnsm'klust. H'I. är (lvl nt'lirtü on Iwri'itligml :alulsuti :lit Ilirllllil husäilniug mril don .\ I \' .191 1 :1 hy, .cum Dnligt biskop Hrnsks Imw lill (ilwlnv Yann1 .'I\' ill'll *_*li nunna 'Ifüñ I'iirsl vuril ill'niluing I'l\'|1':|tls. Snrkur ll. 51:5 gnmálls. Inurgnngfu'a :prIl Hmlm'ü. år' '1113, :nr knnungon (mnn Ill'nltrlillgt'lü llnnm'um IiII :in |1_\']|lf|_\'1l:|t|[' wii:li'n':I“som”nnlcm'rm.2 Vid griivningnnm pa'lll'iifi'ulhsä. som [ÖI'III iir nämnt. mt II1_\.'CI\'D'1. :älm'l :mmi gravar. il\' Villiil “om med siiluwhvl kumlv sägas vara 1”. Frthin: I'mlwrsñkningarna \i11 .\I\':|.elru. Mrnltil'lnnnivn 1922. rI'nl. ifi II. 31111. HjcHhIrg. :L an.. sid. 12 f. liiI \' 'i' J: _x' i.\' J n i' frátn krislvn lirl men äldre än kyrkan' Iknnn hur' snlnndn ll|i\il byggd |›n .\ | \ :1.41 I'n hy .4 k 3' 1' k u ;n rd. Niir Imr ill'liil skon? l'lrn'idin dunrm' In'ggnn lvn 1idigm+l till Iidqn omkring: nl' I_II.N.J sann' annHl iill än' lllfl. llnn :nrmr. :HL illn in'ku kunnat li_\'§_t_l_{:i.n': vl'tur sisinümlnln år. (.'IIIUIi'III Ilt'li i .4.1 full lml'ÃI' ll:l\':l varit Illiiii'il i (liSll'I'l'EUIIHPHIILS berömda ln'ndertuknik.” llll :IML:in flmk :liigilrh :Ill likn :duIiiltignl. :min Ill'i run; :ITl :im I'iHli'l'i'iPllñl'I'llil :Ill åirn :w dun l'Iillkunnnwlv lü'illlCI'iCl(IlikaH införande (jfr i. ox. l.|1||:l.: tlnliiliyl'kn), lika. IilnL I'innn' :lvl :skill nli [rfinkiinnil I:i| hygglnlll uislnra.ivnsiski ursprungr tlflrfür :lll den icke är byggd av iü'Iltltfl'. Mun kan ju (Im.k på. liIiIlmlvl, Iiksinn man nu gör, |1:|\':| mit. hygg nanlsicknik IIIl'Il hänsyn lill kun;lund null Jurr lllol' IlliliilI'P Hnnlihi Iilfiirundn. Um (ch l'üt' visiorcicnsm'nn :gällde all, hnmigl UPlI i'u'ir I'ingn knätnnd illilllliirn on kyl'kn i I'll l'riirnnnllnln land, till lit' _illr'l :mliinL så hum. du säkerligen Hill den rnklamto ln'ggnnllsnwiudvn. Som Hliili för en rlnwrinkr lill [lilfIruli[s liilianv di'l nnfñr l'rc'idin ii.\'r11 [finkman :w "npus spirahnn" i rninIn.= innrwrk. liv] inr länge varit on l'lllllltl nordiska fursknrc \'.'1N|ij_" nppfnlining. ;iil dvnnu teknik skulla borätliga lill nn iiil'rdiill Iidiy_ dnturinz. Hl'll nrsnknn därtill Sir_ :til den förekmnnwr i d: åilrlsiu dulnrnn :IV Ynl'frnkyrknn i linskildv. vilken] nns:rim Vill'n uppförd tilHlH" IINilnliL llvl l'IilT' vnwllvriicl nyligen kunnat visas, att. (lt'lllln danvrin: .'ir :lll [vils för tidig. \':“Irl'rl|k_\'rkan i Roskilde iir med :ill r'nnilnliklnI pailu'irjnll först kort eller 1153.3 För Ilnlnring :w l;t'_\=['›tk_vrk.m i .Nlrnstrn Sir liti :n' lwlydrlm :Lli IIIIIIIrsüku :nkiIIkinrI'nrnurnn. \'ir| :riixningnrnn pn1råifI1nks nagra hruHStyrtkvn lill kulnnnilvr Illl'l vridnu krmnu'lnrvr .'mnr ›_I1 ringa Ill'l :n' PI: nrnornd (gruvliiill iIli'r') I]'III[›:IIIHIHIUII.' lin:sn fynd “iir'Hill byggnadens nlmid och kululinl'ürHiddn krypin i_\'t'li$ pckn pil hfl.z I'ninillläli Ini'ggnndsslil. Ilt'nnn införin iiII :"ikånn gmnnn :'irkvhiMmp .\Hl{l'l':2 dnnlli_\'rknllyggi' i l.1|i|1l m'll sjal't'ils Iliil'iil'iil: vid iit'llurllll'ü Ilfflä mitt till andra lnnilsdi.lnr i Norahn_ Yan: .Gig krrlrlkyrknn i 1 U. l'l I' ?I ll i n: .liiilildi'lnnlli'n lil'JI. 'i||. Fil. 3”. l'\l'iiI|iIl: llmliliEninli'n I'Jzåll. sid. '..JI if. I MI'IIIlIlulnli'n 15115. i:|. ll, Iliililinrg llm'k. :ltl Illlll'l'II. lill \'ii.1l1'.'| liillu'jlulirnliII "II1\'i.'|I“ IlllTu'I nur:ursä illli! IilllIIIL'erm IdllkHII'J'JPJIiYFIIlI'HI'”. 7" H. :k 'n i nu: n. .'|._ Sid. 'ITI'I ii. " [IL l" I' l'i ii i II: .\iH|Ilv|:I||dII| Hilll, said. '11. snml 1920_ sid, '20 i. ' .än L' h' h IL' h' .H r. .1 h' IJ Iz' .\' I .'I f.\ .1 S T In' .i Hifi .Uman uppförts :n' tinlarnknsrI'na .Hjälm cllur :I\' andra. blir .en ltllnln ln IInIPI'lnj.: lill 1lll) l'llvl' IISUlnlvl :IlIl mwl \':'i|' I1Il\':1'nn|ID. kännmlmn rninsl nngriplign. lIflt'l'snin |\'_\'I“i(.'lllf.= lutsiåinming till lill mh rum iWoI'Irmastiimnnn' Illl'll Iisl:|'|1{|:s|.*|'11:n= Inligzlslv \'i51l!l$(' i .\l\':|.n.'l:'::, vill man gärna nnlngn. ntl ili'II nrksn |I|i\'i| ilpph_\';;_*_{ll :lv iiMIl Ul“|| :ll1 dll'II FillllTIilål il'lx'l! frnn hül'jnn \'n:'i| :H'äl'ülll .Rum ri'il'rGåiIlllillgñk)'l'k:|. livliililxliglivlul' nun vn r'ánlnn .<1I11.'nl.›' kllnnn :Invli I'üI'vfinnns pa gl'llndl :Ir '(.VI'L'JHIF I_\.'|I. Mun .'ir il'kt' Hansi. Immlul :IH :mm viHlvl'IitIIS!.|I'kyrkn gruhugu t'n nnskuppig_ Inml krypin fül'r'ul'llll (1|1›':ile_\'l'l{n. 54:1 nlik ;mm ;_'iil'na är möjligt lll'll 'iiitlflih spmit'lll ristmw.iclnsislm k_\'|'knl_\'p Inml I'nkslnlt'l hur. som lIIIllt'l' H30 (mh 'I 1.'11Hnll'n llll'liltlillk'r': i ('lnirvnux null Frun tvnnj' och därifrån fick sin spridning över In'ln västra 'mh Inolkrstn linrupn.1 Ilvnnn kyrkulyp iir vnwllvrtkl :null Hill hl"c:ls'Iu|›|:'I_l_{.'| lång.: llns, sin [viirskupp rnh sina många kn.de :Itsmltl für klnslor. :mm null vn :'vInIir rikltlnln och slut'lvk. ['tnlm' ula fürsin ."u'nn nllvr fn' Iinnliunn in' IIl nyhililnl vinnru'innävl'klnält'rs Iillvnrn hur man :Ifln varit. [Hmmn :III nüin Hig! IIIl'tl mer nnspråkslüsn kyrkm'. .I Iotln lnnlc i nlllnänInI \':II':I [ållll'l. 'ln nn Hörru. nybyggd kyrka tagits i bruk allm invigls rül'r“I I'lllnlivl lång lin] Pilf'l' klnslr'vls insliftnnrlv_ Mun kåilmm' I'llll'ni'l'liil fiign un: utsvondol :l\' [Iman Eiluh'v, nn [ÖI'HYIIIHHI kyrkor. Ilvt knn dnrk nnl'ül'us :Ill såväl Inmk'rklnslrnl i t'ilvnnx snnl (loss IilllIt'l'iihHIl'l" i .Iünnligny för" HUUEnltls nIiII l*III|:IHI Ilut'l små (Elliilif'lllligil kyrkor_ ;lv \'iikn åhnit'lslünr qlon på sistnämnda plan; varit föramh] mwl nhsiul. Man känner dvs'sn hnlin kyrkrn' M. :1. gon nnm (rn luvgkrivning frnn ITIIH. lliir kyrkan i i'ilmnx I'Inmåiinnos på. [öljnnnlv Hiill: "15110 051 :Hmz pvlilv. 01 ju I'I(' trnis pm: Iln'i'llc :lit plus Ih l|IIiIIZU [Iit'ålbl ulu Inrginr: In Inngnvm' rsl ln'n|mrlinnnéc: le [.hnnr prIII :man IIT'IIIC pimls. Elle nät runlüo rt Kurt julia II _\' :1 (lanst Il suntinnir'v IIn'na [onöiros l'l dt'nx :lans In nr'uf."= Ihn Eiklätn Pin ltrrilnsvrkyrkan i l'unligny' .ungt.u Intra mril " lll'ntP, rnnis :iSHeZ |n'|h* pour Ir! lumpn'Å* Visl Ilnrln ill' nu nåimnnln vxtInpivn hn Ilt n_\':| 1I'iskvppign kyrknz'. ;mn byggdaa vid IMOlukta min. uppförts på någnl :H'Hlånll från cli förlll nylijnrlv. snu'l kylkurnn. Hnnnnn 'l'i'rrllnllnmln är' känt från 1 .Nr H. l'n rln :a n: i'isinrvinnsvrnrtivns Irygnnmlm'konst. Slhltn HH! 3 H. ('n : m :I u: n. n., Eid. ;'ni. ” H. 1" H I' In :1 n: n. n.. Fill. Gl. llii; .5" 1' h' 5' .1 .x' J 0 i' andra :_:ile'rcicnscI'kInsllrr. Ilnligt I'uruum hum Ill' :illm “0541:1 klns LL'I' umitlr till första dmmmiel'ml nl'lil fálz. niijn sig.: med Morianiska i)y';_r,_i_{ll:ulec.r.1 Für luiliiluamtlv :H' frågan. run kryplkyrkun i Ålmslral är av ris lnz'rrit'nsiskt ursprung i'ill'l' vi. är Ilvl äwn :n' vikt uti illågkmnmu utl fivru ;uy (H'lli'llh' iiltlru kyrkur ha en kurnkh'ristisk plan. som iukc förtknnunør Hand ([0 501mm anlagda uisluruionsvrkyrkurlln. Denna typ, HUII] Illluiil'kl'H gunmn :lllHidflll'liiigl :H'Sllliüllü ko!" uni] kapell. :IIIHPH Im sill ursprung i clnn HBL invigd”. kyrkan i I'luny.2 liryplkyrkun i .klvustrn saknar I\“iiI'Hk('pp mh knplll mvn iir Illl'il sin :w :a'lnrklwn holingmln fiironkling irke: l'I'älnmnmle [iir denna Iyp. Om man sålunda. kun ilisktltoru. huruvida kryplkyrkun i .Uyuslrn hliviL hygch :w cisiurcimmornn eller vi .nu förefaller (lol uiiirenml. vara Hålllnnliki, :all :len nyttjnfs ;w illm. Iy den är, Hi'u'itl griiynings» resuiluicl ntyimr, den enda kyrka. som existerat i den l'nrnu .\I VHSIHi hy vid tiden för eislrrtinrmurnnøa ViHlI'th* uläirslåillvs. Det. finns un Inetlvititln Uppgifl. Hm" 1121 I_'|T. ñwrruskmulo Hfilt gor Imiitgg für lll' åsiklur. .ännu lliir framförts. Ilvn i Scriplurvs: Hurum Human.annu puhlirrrmlrs ('in'nnnlngin :sh .'UHIII 213%; ml HH" mumlur. ulf. år [18:3 den 15 augusti ling Hitfun, iirI;ohisI:np i Vppsnlu, nvh l]l?gl“0\'ñ i muukurnus limpv] i .\|\':1›:i|*;|. Summa :ir f'firf'fyüurlvs kyrkan i \l\':|::!'ra. ll ar tI'Em' inHtiilnanLI :av samma kunwlll. (UMLÅLXXXV lilliil. Sit'phalmls .\I'ljiliUIIiHi'Wlpllri ['[niulousis XV kni. Augusti ul. sopultus wet in mmpin iuuumimruul in .\lI1:|.›':E|u|n. I'Indlm :Innn ilmlurln om mrlvsin in _'\iliiI.1lI'1IUI :innu .1 I'i_'I'(\]I|iI1II(' mnvvulur: ihidum XLI'T' .\\' ill'nliil :min: Illl'til' man kunna Ilrngu Hillisantn. :Hi lit'n Einnu :min ruin k\'.1rst:"'w|1|lt1 .:lül'ro Iilnråtvrkyrknn i .\i\':l:'il':| fullhurdntlm 11:45. [1011 11:11' Hununlikl Illiin hyggul Ilnilt'I' IITU' nnil llHUInll'n. .\\' lvan framgår <umIIii'Iicl ...km. :|l1 visit”.I't'iI'Ilr:PI'IHI lillignrt nyll 15. [I 11 I' in nu: .1. a., girl. llf). 3 5. nu rmun: :1. A.. sill. IH. livt kan iwksu :lul'ür:|.= .'Ill kyrkan Iiil Ili'i. är 11” pn Ilm'ulö i (islufjnrllun grnnduciv Iis:InrtimmI'Idmn'nl ."ir I'II Inkui. tvâsklippig. luvll kur Ill'll Elllr'ill [ürsrlrlti Ilyugluni. Jfr H. "urniiilu n. u.. sid. 187. sqlnil. li_ Hvrntsen: [lov11mm: iålnshrruim'r, llnn :I.Irlslu kur .luu_alnlning [lllulfll [i"':'1r('rii||n_:I'ri iii uni*st fl.:l'iillFiTI]ifllil'älllål'I'i(Pl'rå Immrinq. Ant'shtfrllning: fnr 111113. 3 S_ l'ln rmu it: :I. :|.. sid. 179. "5 'a' .73 R h' 1:' R S S .i H 1) Ja' X" I .1 L \' .1 S T H .'I 157 jul vn :Innan kyrka. Hâvitl :mm au' hittills käqu Ilmlursüknings msullut kan tlc'iluu. mr livliu (len hyggnml. Sum ännu 521mm] ruin finnes untlm' mal'kvn på platsen för :Inn gamla. :'H' 1143 av SVHket' |!. och Ulfhild till de nyinflylkuhr i'iåilETT'i'iiPHSL'PIlil damnade Alvastm hy. ZUSAMMENFASSUNG. .HTEN .›'|."\"JUU: Dm' "erktlrsmlrikn" in ."tlmstrn <iul Kl'j'Pli'Ia kimIm. lm Hnllllllt'l' IHlli “'urnitn lu'i .\I\':|.alm in I"»1vrgül|:||ld 'liv IIILlE'I' :Ivr Iimirn nlnrl'lliivlu: htfilullit:lmn lh'str: ('im's früI|II|itltluJItrliclu'n PullHl'I'I'kri mut uluvkl. liil (in2011:1 ist “'uIilInknlml_ :Inrl l::|1 Iiünig Hwriur :1. Å. f'i' llüLiI svinvn Iluf :zi'huht [IH hulwn din Zistol'zinllsvr in .\|\'."l.:'tl':l. llili Ãiltl'n'li' [ilmanr dit.avs Unlcncn. in Sanrtulvn grgrümlnl. IIIlI| ulm'l “HIIUII Fil'll I]I)l.'|l Huimn Ynll Ilt'll KInglnrgrnhümlun Nini rimr lllL'ir'i'llllfüLfl'll Kirrlun Nuvhdvm Iliu Ill'llgl'l'lllliii'lll' 'Huilu .'IIISLU'EI'JHII'II [Åhh tili) 1:qu HIHI'I' lllI' Imilung Nr. 0. Frödius lll]ll.“[':'ll('.ht wnrnhn \\'.'1|'. e'h'HTI' :lin.eur din' :\|Ie'i("|IT auf. 'lur.a I|t_'|' üHlivh" 'INil lir'l' Ihlilw I|:|. HL' RuinHr 4'i11mrjllnulu nnul hl'llutzln ICrdgvsr11us.; rims Hurgturnh', :Inta Iisrus Iim'l' profunnn Hoiuulmm. ;Emmgp" Ht'i: ulm “'I'ñHil'hl' 'I'uil .mllln din MquI'n :'irus "Ht:um Unh :nior :mvh Ilil' (irundlugvn ('iIJI'.' UnlzlmllIH. ulñulinlwrwuisv duna "l'quJ' lil'l' lilll'g. durarvllvn. I|I1| \'1|I'|il':_'l'llt1l“ll .\Uf.'.'H'/. “'inl IHI' .\II!'i('hl \'ur::ul1'.'|:_':||, :lasa. ;itr lhlilwnknluphx riiu Hmtu r'inIr :ms |;.'Ln_l_'|l.|II.='. l.'||m' utul [inlila 'N'r'lI'IIPIIilPII liil'l'lll i'.\I:||_ .'iTI hihlwl_ iI'H IIIIHIEiif']|l'|'\|'l'j.i' in :lur: IHMPr .InhI'In mn nlun Ziiti'I'L/.ir'llr'I'I'Il t'l'hulll und 11mm \'Illl ihln'n “'EiInInd I|I"I' vrslvn Ztrit (luxa [iluwlurs lemtzl “'nnlvn iår. .\].: “rund fiir IIil'r'l' AnmIll fiihrl \'|.'I'f. nu. Illlflr: din: Huin il: linr liiLIllnuq WII urivnlirl't i.=L |||'J' fistlil'hv 'I'mil (1('THI.““)["H. rlr'r vim i||ISiHii|IllliPh rumlv Form hut. lingt Nm: 1 III :mhI' :Itm IIIilli'lillfm'lit'hi'n Ihulvlmivuun Hm! hul l'_'h›u'åilin _gnImhL din vnn Såiulr'n ;ruTrugun munn_ .mmiv mwi 'I'mppm ln'iIlPIZ:i'iLi \'!I|'1. .lur Mil li*|:|l'||.:I›. .\“('H{1il".= 'HI 1111:1I'rlklvl'iSfiHI'II I'iil' tiil' Älj'plu tillt'r Kil'vlw. NI'hI'Il :IIr Huim sind :msmlr'ih'm IIN'hH'I'If l'I'iihInimlnlurlia'lw (Iråihrr ungtErlil'fm “unhn_ Siv “IML nach rIvrn .\II5\\'|i$' rimu .\I|:agruhungsx'nsultnls. wuhrsrln'iu livll :1:: IIIJI' Sin1h* Ili.':w' HHI'II |>ill'[i*.44 .\|\'.'u'1|'.I. ||r|.' lllJE vnn König; Svurkur (lln Zistl'l'ziwnráwrn :ILa Holm"kung zugnwivwn wurdo. .KL nin “'c'itnl'rs ÅrLIIIIIJI'III I'lllll'l \'v1'f. villv IllilIIIilltt'l'lil'lu' f'hrnnikunguht :111. nu.: Wt'lt'lllfl' Iurvnrgrlll. das.: :lie ZiSiIH'Zjl'IIFl'l' wu' dvl' llHñ nrfnlgtnn Vulhmdung rlnr ;xrfiiHIrml. INII'II rrhulllIlvn. drvisf'hiffiuln Kirohe in .Hustru Pirll' iilturn Kimlu hcnlllzt l|r|lu.'11.