Svinåsen

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Arne Ivarsson Utkast Svinåsen Bidrag till Svinåsens historia. Allmänt om Svinåsen Svinåsen omfattar 1/4 mantal och består av 64 hektar mark. I gamla tider var Svinåsen en kronogård. Från år 1647 kom Svinåsen att höra till Per Brahes grevskap och donerades till Visingsöskolan. Svinåsen blev ett skole godshemman. Människorna i Svinåsen har i äldre tider inte ägt jorden utan bara fått bruka den. Skatten eller räntan har fått erläggas till skolegodsfon den. I stället för att vara ägare har de varit åbor. När jag här i denna berättel se skriver om innehav menar jag således innehav med åborätt. I praktiken har det kanske inte varit någon större skillnad mor äganderätt. Svinåsen blev skatteköpt först på 1900talet. Svinåsen gränsar i väster till Stora Smedstorp, i norr till Glasfall och Daglösa, i öster till Fogeryd, i sydost till Havrekullen och i söder till Gåsa bol. Idag är Svinåsen en öde by. Det har den varit sedan slutet av 1960talet. Ja, kanske inte helt öde, men här finns bara sommarboende. Torp och torpare Det har bott människor på Svinåsens ägor, från slutet av 1700talet och fram till omkring 1850. Den siste torparen hette Magnus Fredrik Nilsson. I dagligt tal kallades han troligen Måns. Torpet var beläget österut, nära grän sen mot Fogeryd. Se vidare härom längre fram i texten. Vägar och stigar Svinåsens kyrkväg vari gamla tider den väg som kom från Gåsabol och Havrekullen förbi Svinåsen och vidare till Glasfall. Svinåsen låg således inte vid vägs ände. I gamla tider liknade vägarna inte de bilvägar som vi har idag. De var mera gångstigar och ridstigar. Stigar fanns det gott om i gamla tider. En stig gick från Svinåsen till Stora Smedstorp, en gick till Gåsabol och förmodligen gick en till Tällekullen. Det fanns många stigar i gamla tider. Det kan tilläggas att år 1855 när Peter Samuelsson i Glasfall försökte få hjälp med vägunderhållet från bl. a. Svinåsen hävdades från Svinåsens sida att de i stället använde sig av vägen till Smedstorp och vidare till Munkeryd. Tingsrätten konstaterade att de ändå hade nytta av vägen förbi Glasfall och Krokek och borde bidra till underhållet. Släktgård ? Det fanns två flickor i Svinåsen för cirka 50 år sedan. De gick under namnet Svinåsafleckera. De hette Elin och Jenny. De kunde i många genera tioner bakåt räkna anor i Svinåsen, ända tillbaka till 1600talet. Nuvarande ägare kan troligen inte räkna sådana anor. Skiften Svinåsen har förmodligen inte skiftats genom något storskifte eller laga skifte. Ingen lantmätare har varit här och genomfört storskifte eller laga skifte. Det enda sådant som har skett är genom frivilliga överenskommel ser. En sämjedelning eller klyvning skedde år 1833. Då var det bönderna Jöns Johansson och Anders Gustafsson som med hjälp av riksdagsmannen och nämndemannen Samuel Andersson i Bankaby och bonden Jöns Nilsson i Glasfall genomförde en sämjedelning av ägorna. Se härom längre fram i texten. Men vi bör här ta med 1638 års karta. Det var den så kallade geometriska kartan, som visar åker och äng. Den visar att redan 1638 hade elva åkrar odlats upp. Den största låg alldeles norr om hustomten, tre mindre söder och väster om tomten. De övriga sju låg längre från tomten, tre norrut, två väs terut och två söderut. Åkrama låg på detta vis splittrade och utspridda, men odling har givetvis skett där så hade varit möjligt. På senare tiders kartor, häradskartan från 1870 och ekonomiska kartan 1940 kan vi fortfarande kän na igen dessa åkrar, även om de utökats. Till 1638 års karta är noterat att marken redan då delats i Norrgärdet och Södergärdet. Norrgärdet hade åker till 1 1A tunnor och det hade också Södergärdet. Det uppgavs också att ängen i gärdet ger ett lass hö samt att det fnns någon skog och utmark. Människorna i Svinåsen Den viktigaste uppgiften med mitt skrivande måste vara att berätta om människorna som bott och verkat här. Människorna i Svinåsen har lämnat många berättelser efter sig, i domböcker, i kyrkoböcker, bouppteckningar och andra liknande källor. Människorna i Svinåsen har förmodligen inte skilt sig från människorna i övrigt i bygden. Men ändå kan vi konstatera åtskilligt av dramatik här i gångna tider. Här har ångest och fruktan varit följeslagare, fruktan för döds straff, för spöstraff och kyrkans och kanske för människors fördömanden. Sexualbrotten, eller horsbrotten har varit påfallande mångai Svinåsen. Om orsakerna till detta kan vi fundera. Sådana brott straffades hårt i gamla tider och idag kan vi känna medlidande med de stackars människor som råkade så illa ut. IÄlvsborgs lösen från 1571 uppges Svinåsen vara öde. De äldsta anteck ningarna jag nu har om människorna i Svinåsen är från domboken år 1637. Vid höstetinget den 27 oktober detta år hade Nils i Svinåsen, en gift man, anklagats för att han hade lägrat Kerstin Nilsdotter, en ogift kona. Båda er kände detta brott och de dömdes vid häradsrätten efter Guds och Sveriges lag att mista livet. Göta Hovrätt benådade dem och ändrade domen till böter, 80 daler för Nils och 20 daler för horkonan samt att de båda skulle genomgå uppenbar skrift. Detta innebar att brottet även skulle straffas i kyrkan. De skyldi gas namn meddelades under gudstjänsten och de skyldiga skulle bekänna sina synder. Inne i kyrkan fanns en särskild pliktpall, horpallen som de syndan de fick stå på under gudstjänsten. De fick också stå vid kyrkdörren ett antal söndagar med blottade axlar och ris i handen. Detta var mycket förnedrande, och smärtsamt. Kerstin Nilsdotter bodde förmodligen som inhyst i Svinåsen. Hon hade redan förut dömts för horsbrott. Hon hade två gånger tidigare fött oäkia barn och för detta hade hon plikiat, både andligen och världsligen. Från1638 har jag också anteckningar ur en mantalslängd. Även där finns Nils omnämnd. Han var bonde i Svinåsen och hade en son som hette Måns och var skomakare. Nils är omnämnd även i 1640 års jordebok. Svinåsen hörde då till Kronan och bestod av 1A mantal. År 1645 fanns Nils kvari Svinåsen men 1646 och 1648 omnämnes Måns i Svinåsen. Det var kanske sonen, skomakaren, som då tagit över. 1648 har jag uppgift från en militär rulla. Den som då bodde i Svinåsen hette Bengt, men det är troligt att det även fanns en Måns där. År 1653 uppges i domboken att Måns i Svinåsen åberopats som vittne i ett mål rörande stöld på Vadstena marknad. Vid tinget den 11 september 1655 klagade hustrun Ingrid i Svinåsen mot Jon i Bodebol rörande en del affärer denne haft med hennes man. Jon hade tagit en gryta i pant och rätten ålade Jon att lämna tillbaka grytan. Ingrid var gift med Bengt och de hade tidigare bott i Gyllinge. Bengt uppgavs vara en tjuv och hade 1653 satts i fängelse på Wisings borg. Därifrån rymde han våren 1653 och därefter hade han inte avhörts. Ingrid flyttade förmodligen från Gyllinge till Svinåsen någon gång i bör jan av 1650talet. Hon förekommer flera gånger omnämnd i domböckema. Hon åtalades 1660 för att ha bedrivit dubbelt hor med Anders i Barnarp i Gränna socken. Det var fråga om dubbelt hor eftersom båda var gifta på var sitt håll. Brottet hade ägt rum i Svinåsen på Sankt Andreas afton 1659. Frågan upp stod vid rätten huruvida hennes man, Bengt i Gyllinge, ännu vari livet när brottet begicks. Han hade inte avhörts efter rymningen från Wisingsborg 1653. Målet var uppe vid rätten flera gånger. År 1662 dömde tingsrätten horkarlen Anders i Barnarp och horkonan Ingrid i Svinåsen att undergå det straff som Guds lag uppsatt för sådant brott. Båda dömdes att mista livet. Målet skulle dock underställas Göta Hovrätt. Jag har inte läst hovrättens utlåtande. Jag antar att de blev benådade och i stället dömdes att böta, eller att genomgå ett kroppsstraff. Ingrid levde i Svinåsen ännu 1671. Ingrids söner, Peder och Knut, förekom senare i ett liknande mål, se längre fram i denna berättelse om människorna i Svinåsen. Dubbelt hor kallades förbindelser mellan två personer som var gifta på var sitt håll. Detta var belagt med dödsstraff. Dödsstraffet gällde under hela 1600talet utan nåder. Detta luckrades sedan upp under 1700talet. Vid tinget 1662 framförde Per Bengtsson från Svinåsen klagomål mot Per Brahes fogde, Anders Skog i Kushult. Klagomålen var av flera slag men vid tinget fick Per Bengtsson avslag på sina klagomål. Samma år blev det i stället klagomål mot Per Bengtsson som vid ingivandet av tiondet (skatt) på Västanå i form av malt hade överst haft gott malt men inuti var idel dråsa med agnar beblandat. Svinåsen fick uppleva ytterligare horsbrott. Vid extrating i Gränna den 28 april 1665 anklagades Peder Olsson i Svinåsen för att han bedrivit hor med sin hustrus syster, Kerstin Larsdotteri Glasfall. Peder Olsson erkände att han i Svinåsen hävdat Kerstin förleden Olofsmässotid. Kerstin Larsdotter var havande och hon erkände att hennes svåger, Peder Olsson, vid nämnda tid bedrivit hor med henne. Det hade skett i Svinåsen och i Glasfall. Hon med var barn, som snart var framgånget. Fogden Anders Skog berättade att Peders broder, Knut Olsson, 17 år gammal, lockats av sin broder att bekänna sig ha haft lägerskap med konan. Knut berättade att han i höstas kom från tjänst i Öster Tollstads socken till Bankaby. Sedan dess har hans broder Peder flera gånger varit hos honom och sökt övertala och locka honom att fria till Kerstin. Brodern hade då även lovat ett stycke mark av Svinåsen till att bruka. Knut skulle också få ett sto och en ko om han skyndsamt ville taga Kerstin till hustru. Brodern lånade honom även en sölji'ing att giva henne. Knut har sedan han varit där över julen givit konan ett par skor, strumpor och lärft till ett huvudkläde. Han sade sig inte veta att Peder hade lägrat ko nan. Men han förstod väl att han har något med henne att göra, eftersom de försökt locka honom till detta. Poj kens morbroder, Tore i Kolhult och nämndemannen Per i Tällekullen, berättar att sedan Peder i Svinåsen och horkonan Kerstin var anhållna, skall pojken Knut medgivit att han haft lägerskap med konan. Detta skulle ha skett första gången en månad före jul och andra gången när de i vintras kom från Gränna marknad, mellan den 19 och 20 januari, i Glasfall. De berättade också att sedan Peder och horkonan var införda till Wisingsborg hade Knut rymt och var på flykten. Men därvid blev han fasttagen i skogen vid Svinå sa gärde. Knut berättade att hans moder Ingrid i Svinåsen, som tidigare dömts för dubbelt hor, samt hans broder Peder Olsson och horkonan Kerstin har för sökt locka honom att bekänna lägersmålet på sig. Hans moder skrämde ho nom och påstod att han skulle mista livet om de kunde fånga honom. Knut nekade helt till att han haft något med konan att göra. Horkonan berättade att hon först beskyllde Knut för lägersmålet men uppgav nu inför rätten att han var helt oskyldig. Knut hördes därefter på nytt, då ensam. Han berättade då att brodern Peder besökt honom fyra gånger i Bankaby förliden höst. Peder sökte därvid få honom med sig till Glasfall för att fria till konan Kerstin Larsdotter. Knut hade dock inte följt med honom förrän när Peder återkom en månad före jul. När de så kom till Glasfall var konan i fägården men hon följ de dem till en grandunge, där brodern Peder bad Knut att ligga hos konan. Peder gick där efter hem till Svinåsen. Konan förde Knut med sig uti granskogen och bad honom att bedriva otukt med henne och upplöste sina kläder. Knut gick inte med på hennes begäran utan gick från henne till sin broderi Svinåsen. Dagen därefter uppgav sig Knut ha varit hemma hos sin moder i Svin åsen. Då tog brodern Peder för andra gången honom med sig till Glasfall. Där kallade Peder ut Kerstin och hade henne med sig ner i Börstabols gärde. Där bad han enträget Knut att taga Kerstin i famn. Med skamliga och lätt färdiga ord manade han honom att bedriva otukt med henne. Men när han såg att Knut inte ville gå med på detta hade han och Kerstin gått från ho nom. Tredje gången som Knut efter sin broder Peders anmodan var hos ovan nämnda horkona, skedde när de reste från Gränna marknad den 19 januari. Då följdes Peder, Knut och horkonan åt från Gränna till Smedstorp. Där skildes Peder från dem, förmanandes Knut att följa konan till Glasfall och ligga hos henne om natten. Knut berättar att konan dragit honom ner hos sig i bänken. Han låg där på hennes arm, men där hade han strax somnat. Han nekade inför rätten högeligen till att ha haft något med henne att beställa Han hade ej heller känt till den grova synd som hans broder och horkonan begått. Knut hade blivit lockad och intalad av sin vanartiga moder, brodern och horkonan att taga detta på sig. Han beklagade sig över att ha varit så nära att bli förledd. Härefter kallades horkarlen Peder Olsson och horkonan Kerstin tillbaka in för rätten. Knuts berättelser upplästes för dem, men de båda förhärdade sig och uppgav att Knut icke i allt förde sanningen. Men båda medgav att Knut icke haft något köttsligt umgänge med horkonan. De förklarade ho nom häruti alldeles oskyldig. Knut Olsson och Kerstin Larsdotter hade från början, inför vittnen, er känt att de haft lägersmål med varandra. Inför rätten förnekade de detta. Det tidigare erkännandet hade kommit genom broderns enträgna lockande och Knut hade därvid i ungdomligt oförstånd erkänt brottet. Rättegången fortsatte. Peder Olsson erkände då inför rätten otvunget och frivilligt att han hade bedrivit hor med sin svägerska Kerstin. Detta medgav också hon. De hade syndat grovt mot Guds lag. Peder Olsson hade dessutom sökt att locka och förföra sin yngre broder att begå en stor synd. Det är i Guds lag skrivet vilket straff den bör undergå, som tager sin hust rus syster och blottar hennes blygd. Därför dömdes de, Peder Olsson och Kerstin Larsdotter, efter Guds lag att mista livet. Dock blev domen under ställd Hans Höggrevli ga Nåde för slutligt avgörande. Jag har inte funnit denna dom. Hur det gick för Peder och Kerstin senare i livet har jag ingen uppgift om. Men Ingrid återkommer vid tinget, se nedan. Ingrid hade varit gift med Bengt. Men hon bör också ha varit gift med en Olof, efterson hennes söner hetta Olsson i efternamn. Vid tinget 1668 pålades Anders i Svinåsen att till Nils Pedersson i Äske ryd betala fem daler kopparmynt. Det var för någon sådd för fyra år sedan som han lovat att sälja i Norrköping. Dessutom var det tal om två särkar för fyra daler kopparmynt. Vid tinget den 13 maj 1671 var Svinåsen på nytt omnämnt. Soldaten Pe der Svensson vid Östgöta Regemente och översten Gustaf Ulfsparres kom pani uppmanades att bekänna, om han 1663, hade haft lägerskap med hor konan Ingrid Larsdotter i Svinåsen. Han hade dessutom erkänt att han ”be sovit” hennes dotter, Elin Olsdotter, under sin resa till Generalmönstringen i Linköping i höstas ett år sedan. Han hade då hävdat konan uti Hedebotorpet i Gullbergs härad och Vreta Kloster socken, och därefter hade konan fått barn förleden midsommar. Soldaten nekade till att han haft lägerskap med Elins moder, Ingrid Lars dotter. Han tillfrågades då varför han för pastor Johannes Enander i Åby berättat om detta. Han svarade att han gjort denna berättelse i ungdomligt oförstånd och att han lockats därtill av Ingrids broder, Tore Larsson i Kol hult, på det att en vigsel med Ingrid icke skulle av prästen vägras. Tore Larsson i Kolhult nekade till att ha sagt något sådant. Soldaten försökte inte motbevisa detta men nekade bestämt till att han haft lägersmål med Ingrid. Horkonan Ingrid Larsdotter vilken 1662 den 21 februari för begånget hor med gift Anders i Bamarp dömdes, har hela tiden nekat till detta och gjorde så även här inför rätten. Rätten tillsporde fogden Anders Skog och nämnden i Ödeshög vad skäl eller bekännelser de kunde hava, om det tal och rykte som för 7 år sedan varit å gång, att Peder Svensson haft olovligt umgänge med Ingrid. Målet ställdes under Guds dom, remitterades till det ”ärevördiga Consistoris Lin copensis” Vid tinget 1677 fick Tore Larsson i Kulhult böta för att han givit hustru Mariai Svinåsen en blånad, dömd med stöd av SårmålaBalken. Vem Maria var vet jag inte. Hörde hon till släktkretsen? Vid tinget den 16 september 1685 var Bengt i Svinåsen och Måns i Smedstorp kallade till vittnen i ett mål om en träta mellan Per i Vantekullen och Anders i Gumby. Den 1 oktober 1695 var Bengt Bengtsson i Svinåsen och Anders Persson i Södra Bråten kallade inför tinget. De var vittnen i ett mål rörande trätor och misshandel mellan Per Olsson i Lilla Smedstorp och Per i Vantekullen. Det var ett mål med beskyllningar och motbeskyllningar. Målet redovisas närmare i den berättelse som jag skrivit om Södra Bråten. 1693 började kyrkoböcker föras och då blir det lättare att se vilka männi skor som bott i byn. Därför har jag också gjort tabeller med lite mer utförli ga uppgifter. Bengt Bengtsson 1637 i Lekeryd, bondei Svinåsen H Karin 1647, Erik 1686, Bengt , gift med Ingrid Andersdotter i Bosgård Karin (1675), gift med Johan Jönsson från Havrekullen, Sven , g m Karin Jonsdotter och bosatta i L Krokek, Johan , Kerstin 1690, Bengt var född i Lekeryd. Så uppges när han dog år 1700. Hur han råkat hamna så långt hemifrån förtäljer inte historien. När han dog den 25 maj 1700 skrevs i kyrkoboken bl. a. att han varit gifti 32 år, att han varit en gud fruktig man och att han vid sin död var 63 år gammal. Till Svinåsen kom han troligen 1681 eller 1682. Hustruns namn står inte i kyrkoboken , men den 24 februari 1717 dog gamla hustrun Karin i Svin åsen, allmosehion, 70 år. Vi kanske kan anta att detta var Bengt Bengtssons hustru. Gårdsbruket i Svinåsen hade förmodligen efter Bengt Bengtssons död tagits över av hustrun och sönerna. Fadern hette Bengt. Vi kan då fundera över om fadern var identisk med den Bengt i Gyllinge som vi läst om tidigare och då var gift med Ingrid Larsdotter. Ingrid vari så fall gift flera gånger. Sonen Erik gifte sig 1705 med Anna Tyresdotter i Stora Krokek och flyt tade dit. De dog sedan i pesten 1710, se närmare under Stora Krokek. Johan Jönsson (1682), bonde i Svinåsen Karin Bengtsdotter (1667) Jöns 1709, Maria , gift med ryttaren Jöns Alekrans Måns 1712, död ? Måns 1714, död 1715, Sara 1716, Anna 1719, Abraham , gift 1739 med Maria Nilsdotteri Stora Krokek, Johan var från Havrekullen när han 1708 vigdes med Karin Bengtsdotter i Svinåsen. Hon var dotter till Bengt Bengtsson och hans hustru Karin i Svinåsen. De tog sedan över gårdsbruket i Svinåsen efter hennes föräldrar. Karin dog 1737 och Johan gifte sig 1739 med Maria Jonsdotter från Kläm mestorps ägor. 1742 dog socknemannen Johan Jönsson i Svinåsen, 60 år gammal. Kyrkoboken upptar inte alla barnen. Elias Persson (1714), bondei Svinåsen åren 1742 1769, Maria Persdotter (1698) Johan 1744, Elias Persson uppgavs vara från Kopparp när han 1742 gifte sig med Maria Persdotter från Svinåsen. Sedan bodde och brukade dei Svinåsen fram till slutet av 1760talet, då de flyttade till Adelövs socken. Deras bak grund är okänd. Möjligen hade de någon ”arvstråd” till Svinåsen när de tog över gårdsbruket där efter att Johan Jönsson dött 1742. Troligen bosatte de sig omkring 1770 i Stenkilstorp i Adelövs socken. Där dog "Elias hustru Maria Persdotter i Stenkilstorp 1780" och Elias Pers son i Stenkilstorp avled samma år. Deras ålder stämmer med uppgifterna ovan. Därför kan vi anta att det är samma personer. I domboken år 1768 finns noterat att Elias Persson vid tinget i Hullaryd beskyllt sin dräng för tjuvnad. Tinget i Hullaryd handlade dock egentligen om något annat, nämligen att Elias Persson gjort sig skyldig till lägersmål med sin piga, Kerstin J önsdotter. I samband därmed hade han försökt jävs förklara sin dräng, Sven Larsson, för att denne inte skulle få vittna i målet. Tjubabeskyllningen var falsk. Detta framgick vid tinget men anteckningarna visade en hel del sorglig heter. Elias Perssons hustru, Maria Persdotter, var begiven på supande och kunde inte få nog av spritdrycker. Elias Persson hade i samband med detta också beskyllt Sven Larsson för att ha stulit från den avskedades soldaten Daniel Lundgren. Denne hade då en stuga på Holkabergs ägor. Daniel Lundgren ville inte vidkännas något sådant. Elias Persson dömdes till böter för att ha olovligen talat i annans sak inför rätten. Beträffande horsbrottet med pigan Kerstin J önsdotter behandlades detta mål vid tinget i Hullaryd och om detta har jag inga uppgifter. 1750 dog " gamla änkan Kerstin Bengtsdotter i Svinåsen, 60 år gammal". Vi kan gissa att Kerstin var dotter till Bengt Bengtsson i Svinåsen, att hon varit gift och bosatt någonstans men efter mannens död flyttat hem till Svin åsen igen och dött där. Johan Persson (1704), bonde i Svinåsen När Elias Persson med sin familj 176970 flyttat från Svinåsen kom J 0 han Persson. Han var änkling. Med honom kom också hans son med sin familj, se nedan. Jag har inga uppgifter om Johan Perssons bakgrund. San nolikt kom han från någon grannsocken hit till Svinåsen. Johan dog 1773 av bröstsjuka. Det finns motstridiga uppgifter om hans ålder. Måns Johansson (1746) bonde i Svinåsen H Sara J ohansdotter (1742) Greta (1763) Katharina (1764) Peter 1771, Maria 1775, Stina 1779, död i kopporna samma år, Katharina 1781, Måns och Sara var gifta när de kom till Svinåsen. De kom dit tillsam mans med hans far. Jag har inte kunnat återfinna vigseluppgiften, varesig i Ödeshögs församling elleri någon av grannförsamlingama. Jag saknar upp gift om deras bakgrund och härkomst, liksom också uppgift om vart de flyt tade, när de på 1790talet lämnade Svinåsen. Måns Johansson hade vid hösttinget 1787 instämt bonden Jan Svensson i Sunnesjö med anledning av en skuldfordran. Jan Svensson hade vid en auktion i Kulhult den 26 mars 1787 inropat varor för 13 riksdaler. Det var bonden Jakob Svensson i Kulhult som sålde av och han överlät fordran på Måns Johansson. Rätten ålade Jan Svensson att betala sin skuld. Vid vintertinget 1790 förekom ett tvistemål mellan bonden Måns Johans son i Svinåsen och hans syster, genom hennes man Jonas Andersson i J äm stad. Imålet skymtar också Sven Nilsson i Stenkilstorp i Adelöv. Målet uppkom senare på sommartinget samma år. Bonden Måns Johansson i Svinåsen hade vid samma ting instämt bon den Jonas Jonsson i Ödeshög i en tvist rörande skjutspenningar. Torparen Jonas Andersson på J ämstads ägor hade till sommartinget 1790 instämt sin svåger, bonden Måns Johansson i Svinåsen. Det hade han gjort på sin hustrus Maria J ohansdotters vägnar. Målet var en arvstvist. Måns hade å sin sida instämt bönderna Sven Svensson och Sven Eliasson i Sten kilstorp, vilka tydligen förvaltat arvet efter Johan Persson, fader till Maria och Måns, troligen svärfader till Sven Svensson och Sven Eliasson. Målet är icke vidare uppföljt. I slutet av 1700talet ökade antalet människor i Svinåsen. Ensamgården tycks ha delats och två bondefamilj er uppträder i byn. Vid denna tid tycks också ett torp ha uppstått på ägorna. Vid tingen 1793 är vid två ting antecknad bonden Jonas Jakobsson i Svinåsen. Målen gäller skuldfordran. Jonas Jakobsson är omnämnd i domboken även vid vintertinget 1794, mål 105. Där framgår att han var gift med Margareta Lena Nilsdotter. Vidare framgår att han var son till förre nämndemannen Jakob Nilsson i Ödeshög. 1795 finns antecknat att Jonas Jakobsson är bonde i Ödeshög. Han hade för övrigt en bror i Stora Krokek, Magnus Jakobsson. Arvid Svensson 1765 i Adelöv, torpare på Svinåsens ägor H1 Maria Gudmundsdotter H2 Inga Persdotter 1767 i Gränna, Peter 1798 Anders 1801, Johannes 1803, Maja Stina 1805, Anna Katharina 1808, Arvid Svensson var född i Adelöv men hans bakgrund har inte gått att klarlägga. Han gifte sig 1793 med Maria Gudmundsdotter som då uppgavs vara sjuk. 1798 ingår han nytt gifte, med Inga Persdotter, vilket innebär att Maria Gudmundsdotter måste ha dött. Någon anteckning härom finns inte i Ödeshögs kyrkoböcker. Arvid uppgavs då vara torpare på Svinåsens ägor. Omkring år 1800 flyttade de från Svinåsens ägor och till Fagerhults ägor. Några år senare bodde de på Bodebols ägor. Arvid dog där 1818, 50 år gam mal. Ingrid dog 1819. Jonas Abrahamsson 1741, bonde, Ingeborg Isaksdotter 1740 Kerstin 1774, Stina 1779, gift med Jöns J aensson, se nedan. Jonas var sannolikt son till Abraham Johansson och Maria Larsdotter i Stora Krokek. Hans farfar var Johan Jönsson i Svinåsen. Jonas och Ingeborg bodde först i Stora Krokek där de brukade föräldragården. Familjen flyttade till Svinåsen i början av 1790talet. Ingeborg dog där 1802 och Jonas dog 1812. Johannes Svensson 1776, bonde i Svinåsen H Maja Jonsdotter 1773, H2 Brita Månsdotter , Anna Brita 1806, g m Anders Gustafsson Hjälm, se nedan Maja Stina 1806, död ? Salomon 1808, död av magtorsk 1808, Maja Lisa 1810, död 1813 av rödsot, Johanna 1812 Maja Lena 1814, Sven Peter 1 8 16, Johannes var son till Sven Nilsson och Maria Månsdotter i Östra Haddå sen. Maja var dotter till Jonas Abrahamsson och Ingeborg Isaksdotter i Svinåsen, se ovan. De gifte sig 1805 och bodde och brukade sedan i Svin åsen. Maja Jonsdotter dog i barnsbörd den 10 november 1808. Johannes gifte sig igen 1811, med Brita Månsdotter, som då var piga i Svinåsen. Hon var dotter till bonden Måns Eliasson och hans hustru Maria Nilsdotter i Stora Smedstorp. Johannes hade redan 1810 ett förhållande med henne, vilket ledde till att hon 5 november 1810 födde en dotter. Detta blev tingssak och de blev dömda till böter för detta lägersmål. Johannes dog 1816. Brita Månsdotter bodde kvar i Svinåsen. Hon hade där ett förhållande med en granne, Jöns Johansson Ärlig, och fick med honom ett barn. Detta barn hade hon efter födseln tagit livet av. Hon dog den 4 juni 1818 på slotts häktet i Linköping. Se mera härom här nedan. Om Johannes Svensson har domboken från 1816 en del att berätta. Nat ten mellan den 31 juli och den 1 augusti 1816 gjordes ett inbrotti en bod i Havrekullen och därifrån stals en ost, ett stycke fläsk och en kappe korn. Boddörren var låst med ett sk. polhemshänglås. Johannes Svensson i Svin åsen blev snabbt misstänkt. Redan dagen efter inbrottet kom kronolänsman nen Svanbeck till Svinåsen, åtföljd av bönderna Jonas Persson i Fogeryd och Anders Andersson i Västra Haddåsen. Möjligen var också Jonas Måns son från Gåsabol med. Tjuvgodset anträffades i den ena boden i Svinåsen och Johannes Svens son fick sitta i häkte fram till rättegången. Den hölls vid ett urtima ting i Ödeshög den 7 augusti. Kronolänsmannen hävdade också att hustrun Brita Månsdotter var delaktig i brottet, eftersom hon gömt tjuvgodset. Så stod han inför rätta, den häktade Johannes Svensson från Svinåsen, 41 år gam mal, av medelmåttig växt, med brunt hår och blå ögon. Han erkände att han gjort en nyckel genom att stöpa bly på en jämbit och sedan öppnat polhemshänglåset. Detta ger en intressant bild av hans före tagsamhet och planering. Det stulna värderades till två riksdaler och 39 skillingar banco. Johannes Svensson dömdes till spöstraff, nio par spö, tre slag av varje. Han dömdes också att böta en riksdaler och 19 skillingar. Han skulle också ersätta målsä ganden, änkan Kerstin Larsdotter i Havrekullen två riksdaler för hennes kostnader i målet. Brita Månsdotter friades från all medverkan. Hon berättade att vad hon gjort vad gällde förvaringen av tjuvgodset berodde på fruktan för hennes mans stränga behandling av henne. Någon vetskap om stölden hade hon icke. Rätten trodde henne. Spöstraffet fick Johannes Svensson troligen avtjäna snabbt efter rätte gången. Hur han klarade det vet vi inte. Johannes Svensson dog den 8 no vember samma år, 1816. Kyrkoboken i Ödeshögs socken nämner inget om hans dödsfall. I bouppteckningen uppges däremot att han avled den 8 no vember 1816. Om dödsorsaken vet vi alltså inget, men spöstraff skulle ske mot bar hud och var inte alls hälsosamt. Kanske att spöstraffet indirekt medförde hans död. Änkan Brita Månsdotter bodde kvar ensam med sina barn i ett hus i Svinåsen. Vid midsommartiden 1817 hade hon och Jöns Arlig, se nedan, haft något kärleksmöte, eller s.k. lönskaläge. Brita Månsdotter blev med 10 bam. Detta var ett grovt brott på den tiden, dubbelt hor. Hon födde barnet, en gosse, i slutet av januari 1818. Hon var ensam hemma, ingen var med och hjälpte henne. Efter födseln var hon mycket svag och lade sig på sängen och somnade. Hon hade efter födseln hört barnet skrika två gånger. Hon låg sedan i djup sömn och hon vaknade nästa morgon. Då antog hon att barnet var dött och lade det, inlin dat i lakan på brasan i spisen. När grannen i Svinåsen sedan såg att hon var smal igen förklarade hon att det blivit missfall. Människor i grannbyn Stora Smedstorp tog henne med sig till kronolänsman Svanbeck och sedan till prästen. Hon erkände då ingenting. Men inför häradsrätten den 26 februari erkände hon och berättade alltsammans. Hon berättade också att J aen Nätt i Svinåsen visste att Jan Ärlig lägrat henne. Brita Månsdotter hölls i fängsligt förvar i avvaktan på att en under sökning skulle göras av resterna i spisen. Detta drog ut på tiden. Någon dombok från det urtima ting där denna rannsakning skedde, har jag inte kunnat anträffa. Brita Månsdotter avled den 4 juni 1818 på slottshäktet i Linköping. En djupt tragisk historia. Närmare uppgifter om denna händelse kan möjligen finnas bland Göta Hovrätts handlingar. Målet underställdes Göta Hovrätt. Jöns Johansson Ärlig 1783, "gifta drängen", senare bonde i Svinåsen, h Stina Jonsdotter 1777. Johannes 1807 Maja Stina 1807, Maja Stina 181 1 i Adelöv, Johan Peter 1815, Jonas Peter 1817, död samma år Anna Kristina 1819, död samma år, Jöns var son till Johan Ärlig och Ingrid Andersdotter på Gyllinge ägor. Stina var dotter till Jonas Abrahamsson och Ingeborg Isaksdotter, se ovan. De vigdes 1806 och bodde i Svinåsen några år men flyttade sedan till Ade löv. De återkom till Svinåsen1815. De innehade sedan här 1/8 mtl. Stina Jonsdotter dog 1848 av pleuresi, vilket lär ha varit detsamma som lungsäcks och lunginflammation eller som det ibland uttrycktes håll och siyngi bröstet. Jöns Johansson Ärlig dog 1864, okänd sjukdom. Ärlig blev vid vintertinget 1817 åtalad för att han varit berusad i kyrkan i Ödeshög. Han hade också fört oljud och väckt allmän förargelse. Det var kronolänsman Svanbeck som inför häradsrätten uppgav att Ärlig vid tillfäl let varit så oförmögen att han inte kunnat hålla sitt vatten. Ärlig förnekade detta och uppgav att han varit sig själv mindre mäktig på grund av svindel, inte på grund av berusning. Enligt vittnen hade Ärlig gått upp på läktaren och där kastat sitt vatten, som rann in även i bänken framför. Ärlig uppgav att han haft en flaska ättika i bröstfickan, som tänt sig ur. 11 Vid vintertinget 1818 dömde häradsrätten Ärlig för fylleri i kyrkan att böta åtta riksdaler, 16 skillingar banko. För sabbatsbrott blev straffet tre riksdaler 16 skillingar banko. Om han inte kunde betala böterna skulle han undergå tolv dagars fängel se på vatten och bröd på Linköpings slott. Dessutom skulle han en söndag i Ödeshögs sockenkyrka genomgå uppenbar kyrkoplikt. Jag vet inte om Är lig kunde betala sina böter, eller om det blev Linköpings slott. Om Jöns Ärlig finns mer att berätta. I husförhörslängden har skrivits bl. a. att han varit inför Lysings häradsrätt åtalad för att han lägrat änkan Brita Månsdotter i Svinåsen. Brita Månsdotter blev med barn men mördade sitt foster. För detta blev hon häktad och insatt på slottshäktet i Linköping. Där dog hon den 4 juni 1818. Även för Jöns var detta en mycket allvarlig sak. Vi kan anta att han dömdes till dryga böter. Horsbrotten vari äldre tider belagda med dödsstraff. På 1700talet av skaffades dödsstraffen för dessa brott. Vid vintertinget 1828 hade handlanden Röhman i Ödeshög instämt Jöns Johansson för en auktionsskuld. Jöns inställde sig inte och fick böta för ute blivande. Förmodligen blev han också ålagd att betala sin skuld. Sven Samuelsson 1774 i Rinna, arrendator av 1/8 mtl i Svinåsen, H Maja Persdotter 1787 d Maja 1813 i Gränna d Kristina 1822 Sven och Maja gifte sig 1813. De tjänade då båda i Mellby i Gränna socken. Till Svinåsen kom de 1819 och arrenderade den gård som Johannes Svensson och Maja Jonsdotter innehaft. 1824 flyttade Sven och Maja tillba ka till Gränna. Anders Gustafsson Hjälm 1795 i Säby, bonde på 1/9 mtl i Svinåsen, H Anna Brita J ohansdotter 1806, Maja Lisa 1830, Maj a Lena 1814, fosterdotter, halvsyster till Anna Brita, Karl Gustaf 1831, övertog gården, se nedan Johanna 1833, g m Fredrik Svensson, se Gåsabol 0 S Bråten Maja Lotta 1845, till Gränna 1862, Anders och Anna kom till Svinåsen 1823 i samband med giftermålet. Båda tjänade i Tällekullen före giftermålet. Anders var son till bonden Gus taf Hjelm och hans hustru Lisa Karlsdotter i Tällekullen, senare i Hålan. Anna var dotter till Johannes Svensson och Maja Jonsdotter, se ovan. An ders dog av vattusot 183 8. Anna Brita födde 1840 oäkta tvillingar, Eva Charlotta och Gustaf. De är omnämnda i födelseboken men inte i död och begravningsboken. Eftersom de inte är omnämnda i fortsättningen kan vi anta att de var dödfödda eller dog strax efter födseln. Om Anna Brita står i husförhörslängden att hon 1845 födde en dotter, Maja Lotta. Där står också att drängen Måns Månsson erkänt sig vara barnets fader, och att han år 1845 gift sig med Anna. 12 Måns Månsson kom till Svinåsen 1843 från Hårstorp. Han hade tidigare varit bonde i Rossholmen. Han hade varit gift där men var änkeman när han kom till Svinåsen. Han bodde sedan kvari Svinåsen och stod skriven som dräng. Han dog i Svinåsen 1864. Anna Brita dog av förkylning 1865. Johan Jönsson Nätt 1787 i Adelöv, arrendator H Annika Persdotter 17911216, Johan Jönsson, eller J aen Nätt som han ibland uppges heta, bodde i Svin åsen och uppgavs vara brukare. Vid hösttinget 1818 hade han instämt bon den Josef Månsson i Mark angående en skuld på 46 riksdaler riksgäld samt två tunnor stritt kom. Josef Månsson hade tidigare ålagts att betala denna skuld, enligt utslag från tinget 1814, men hade inga pengar att betala med. Därför såldes Josef Månssons gård i Mark. Ändå saknades medel att betala skulden till J aen Nätt. Möjligen hade Josef Månsson också andra skulder. J aen Nätt yrkade nu att Josef Månsson skulle betala sin skuld eller avtj ä na den genom anvisat arbete. Josef Månsson hävdade samtidigt att han läm nat en snusdosa, värd nio riksdaler, till Jaen Nätt, vilket denne medgav. Rät tens beslut blev att Josef Månsson i den mån han inte kan betala sin skuld skulle genom anvisat arbete avtjäna den. J aen Nätt flyttade med sin hustru till Fogeryd 1818 och år 1821 till Stora Åby socken. Han återkom senare till Fogeryd och slutligen till ett torp på Bankaby ägor. En son till honom var Johan Henrik Nätt, se under Stavre berg. Omkring 1820 uppkom frågan om en hemmansklyvning i Svinåsen. Allt hade dittills gått genom sämjedelning. Frågan kom upp vid hösttinget 1822 och en syn förrättades av domaren Peter Stuart samt två nämndemän. De konstaterade bl.a. att inkomsten av hemmanet sedan alla nödvändig utgifter avdragits uppgick till 143 riksdaler banko. De befintliga husen på hemmanet bestod av två stugor, för två familjer, särskilda stallar och fähus, en rymlig loge med två lador. Häradsrätten kom fram till att inget hinder fanns för att klyva 1A Svinåsen till två åttondelar. En sämjedelning genomfördes sommaren 1833. Riksdagsmannen Samu el Andersson från Bankaby och bonden Jöns Nilsson i Glasfall gjorde i sam råd och överenskommelse med J öns Johansson och Anders Gustafsson, vil ka då brukade Svinåsen, en uppdelning av ägorna. Allt gick lugnt och frid fullt till. De båda hustomterna i Svinåsen fick då det utseende och utsträck ning som de har idag, med vägen mitt mellan de båda tomterna. Nils Danielsson 17940118 i Säby, arrendator h Maja Stina Jonsdotter 17970420 i Åby, fr. Åby 23, t Åby 26 d Anna Maja 18230909, År 1820 kom Nils Danielsson från Glasfall till Svinåsen och arrenderade den gård som innehades av Jöns Ärlig. Nils var sannolikt son till Daniel Nilsson och Annika Nilsdotter som på 1780talet bodde i Linderås socken l3 och senare i Säby socken. Han gifte sig 1823 med Maja Stina Jonsdotter, dotter till Jonas Samuelsson o Maja Jonsdotter i Halvarby i Stora Åby sock en. Nils dog den 11 april 1824 aV slag. Maja Stina flyttade med sin dotter hem till Halvarby. Vid Vintertinget 1825 förekom en tvist mellan Annika Nilsdotter och hennes sonhustru, änkan Maja Stina Jonsdotter, rörande skuldfordran. Ur bouppteckningen efter Nils Danielsson noteras bl.a. en sto, en föl unge, en ko, en kviga, en kalv, femfår, en bagge, en enbetsvagn, en ryss, en ärjekrok, jj/ra bulthjul, ett par träskodda kälkar, en sele med töm, en mans sadel med betsel, m.m. Tillgångama uppgick till 282 riksdaler och skulder na till 232 riksdaler. Peter Jönsson Tur 1793, torpare på SVinåsens ägor, Sten H Kerstin Persdotter 1777, Peter och Kerstin gifte sig 1820. 1825 kom de till ett torp på SVinåsens ägor. De var barnlösa. Peter var son till livgrenadj ären Jonas Gräsbom och hans hustru Stina Nilsdotter. Kerstin var dotter till Peter Jonsson och Ingrid Svensdotter i Narbäck. I husförhörslängden 1832 uppges att namnet Tur bytts ut mot Sten. De flyttade 1832 till Jusseryd. I deras ställe kom f.d. liV grenadjären Anders Sten. Anders Sten 1785, torpare, avsk. livgrenadj är H Maja Stina Mårtensdotter 1782, Johanna Sofia 1824, Maja Greta 1817, gift, se nedan Anders och Maja gifte sig 1807. Hon var dotter till soldaten Martin Tur nér och hans hustru Maja Larsdotter i SVäm, senare bosatta i Munkeryd. Anders var livgrenadj är för Klämmestorp. Till SVinåsens ägor kom de 1833. Anders hade som f.d. soldat en liten pension. Han dog 1838. Maja flyttade 1841 till Adelövs socken. Johan Peter Jönsson 1815, bonde på 1/8 mtl i SVinåsen Kristina Svensdotter 1819 i Linköping(?), Eva Lotta 1846, död 1848 i kikhosta, Matilda Amalia Vinberg 1835 i Sthlm, barnhusbarn, från Sthlm 44, Maria Charlotta 1856, gift, se nedan Johan var son till Jöns Johansson Ärlig och Stina Jonsdotter i SVinåsen, se ovan. Johan övertog föräldragården i SVinåsen 1838. Han gifte sig 1845 med Kristina som året innan kommit dit som piga. Johan dog 1897 aV kräf ta. Kristina dog 1891 aV lunginflammation. Magnus Fredrik Nilsson 1809 i Vist, torpare på SVinåsens ägor H Maja Greta Sten 1817, Johan August 1843, död 1854 aV rödsot, Frans Teodor 1846, död 1854 aV rödsot, l4 Klara Josefina 1852, till J ättingstad i Heda, Anders Albin 1849, död 1854 aV rödsot, Maria Kristina 1855, död 1856 aV slag Emilia Augusta 1857, till Tällekullen 1870 Herman Viktor 1860, till Erstorp 70 Magnus kom från Linköping till SVinåsen 1842 och gifte sig med Maj a, som var dotter till Anders Sten och Maja Stina Mårtensdotter, se ovan. De var sedan torpare på SVinåsens ägor. 1850 uppgavs de vara inhyses och hade också fattigstöd. Magnus dog 1868 aV utsot. "Fattighjonet" Maja Greta Sten dog aV bröstlidande 1870. Magnus och Maja var den sista torparfamilj en på SVinåsens ägor. Vi kan rent allmänt säga att torparperioden upphörde om kring 1850. Österut på SVinsåsens ägor ligger en stor sten inVid en gammal inäga, en åker. Denna sten kallades förr för Månses sten. Där finns också en stenmur. Det är sannolikt det torp som Magnus och Maja innehade. Karl August Andersson 1831, bonde på 1/8 mtl i SVinåsen, H Eva Lena Ekelund 1832 i Askeryd, Matilda Charlotta J osefina1 857, gift, till Tällekullen 1881, Anders Herman 1859, gift och bonde i SVinåsen Hulda Axelina Josefina 1861, Johan August LudVig 1863, kan ej läsa (1871), svagsint, ej konfirmerad Hanna Sofia 1865, död 1866 Karl August var son till Anders Gustafsson Hjälm och Anna Brita J 0 hansdotter i SVinåsen. Han gifte sig 1856 med Eva Lena Ekelund och över tog föräldragården i SVinåsen. Karl August dog 1866 "aV bristsjukdom". Eva Lena bodde kvar i SVinåsen och dog 1917 aV ålderdom. Karl August Andersson 1844, bonde på 1/8 mtl i SVinåsen 18741881, H Maria Charlotta J ohansdotter 1856, Hilma Josefina 1875, Karl August var son till Anders Johansson 0 Kristina Samuelsdotter i Öj an. Maria var dotter till Johan Peter Jönsson och Kristina Svensdotter i SVinåsen, se ovan. De övertog hennes föräldragård 1874. Karl August dog 1875. Maria bleV omgift 1881 och flyttade då med dottern till Stora Åby. Nils August Gustafsson 1852 i V Skrukeby, bonde på 1/8 mtl H Augusta Amalia Jonsdotter 1847 Alma Teresia 1884, Elin Ottilia 1887, Jenny Matilda Olivia 1889 Bakgrunden för Nils är okänd. Han var född i Västra Skrukeby och kom därifrån 1879 till Fogeryd, där han var dräng. Augusta var från Stora Smed storp, dotter till Jonas Persson och Maja Stina Nilsdotter. De gifte sig 1883 och kom då till SVinåsen. De flyttade till Tällekullen 1890. 15 Karl August Johansson 1866 i AdelöV, bonde på 1/8 mtl i SVinåsen H Emma Sofia J ohansdotter 1862 i AdelöV, Karl Albert Felix 1890 i Linderås, död 1894 Valfrid Edvin 1892, Ester Sofia 1895, Karl Albert Rikard 1898, Karl och Emma var båda födda i Adelövs socken. Johan var från Sten kilstorp, son till torparen Johan August Karlsson och hans hustru Hedda Kristina Andersdotter. Emma var dotter till torparen Johan Nilsson och hans hustru Lotta Stina Salomonsdotter på torpet Sjöstugan under Kappetorp i AdelöV. Emma skulle få två systrar som efterföljare i SVinåsen, se längre fram. Karl och Emma kom till SVinåsen från Linderås 1891. År 1901 flyttade de till V Haddåsen. Anders Herman Karlsson 1859, bonde på 1/8 mtl i SVinåsen Lotta Maria J ohansdotter 1858 i AdelöV, Anna Maria Josefina 1890, g m August Holm i Bamarp, Gränna sn Elin Matilda Charlotta 1894, Jenny Elisabet Sofia 1899, Anders var son till Karl August Andersson och Eva Lena Ekelund i SVinåsen, se ovan. Lotta var dotter till torparen Johan Nilsson och Charlotta Kristina Salomonsdotter på torpet Sjöstugan under Kappetorp i Adelövs församling. Bakgrunden för Lotta är inte känd. De övertog hans föräldra gård i SVinåsen år 1888. Lotta dog aV kräfta 1920. När Anders dog har jag ingen uppgift om. Elin och Jenny bodde kvar på föräldragården i Svinåsen. De kallades allmänt för Svinåsafleckera. Åtminstone Jenny hjälpte ibland till Vid fester och kalas. Någon gång på 1950talet flyttade de till Öj an. Elin dog 1966 och Jenny dog omkring år 1970 efter att under sina sista år ha bott på ålderdomshemmet i Ödeshög. Johan August Samuelsson 1857 i Gränna, bonde i SVinåsen H Kristina J ohansdotter 1850 i AdelöV, August Emil 1882 i AdelöV, Hilma Sofia 1887 i " , g m Johan Andersson,Smedstorp Karl Albert 1884 i " Johan var från Barkarp i Gränna socken. Kristina var dotter till torparen Johan Nilsson och hans hustru Lotta Kristina Salomonsdotter i Kappetorp Sjöstuga i Adelövs församling. Kristina var således syster till Lotta Johans dotter, och även till Emma J ohansdotter, se ovan. Johan och Kristina gifte sig i Adelövs församling 1880. Han uppgavs då komma från Brännkyrka församling och hon från Kappetorp sjöstuga. Sjöstugan var ett torp under Kappetorp. De brukade sedan detta torp innan de kom till SVinåsen någon gång före 1910. De arrenderade först en aV gårdarna. Kristina aVled 1933 och därefter hade familjen en hushållerska, Margit Johansson, född i Hogstad 1911. När Johan dog har jag ingen uppgift om. 16 Dottern Hilma gifte sig med Johan Andersson i Stora Smedstorp. Söner na Emil och Albert förblev ogifta och bodde på gården i Svinåsen. Emil köpte bil och var möjligen en av de första i bygden som hade bil, och har skjutsat många till torget i Ödeshög och till andra ställen. Albert var lite mera anonym, visade sig inte så ofta. Emil dog omkring 1960. Albert dog 1966. Han omkom tragiskt när han på sin moped blev påkörd på riksvägen vid Skrädeberg. Han ägde där "Kaf festugan" och var på väg dit när olyckan hände. Det var på vänstertrafikens tid. Albert skulle svänga till höger in till stugan, när han blev påkörd av en bil som kom bakifrån. Deras systerson Eskil Andersson i Stora Smedstorp övertog Svinåsen. Eskil Andersson dog 2001. Från boken Gods och gårdar på 1940talet finns uppgifter om den ena av gårdarna i Svinåsen, den som Johan och Kristina innehade. Där uppges lant brukaren Emil Samuelsson som innehavare. Gården omfattade 30 hektar mark, därav 3,5 hektar åker. Mangårdsbyggnaden av trä, 11/2 plan från om kring 1895, ekonomibyggnadema från omkring 1900. På gården fanns två hästar och fyra nötkreatur. Om vi nu vill filosofera och fundera något lite över livet i Svinåsen un der 1900talets första hälft. Husen låg nära varandra i Svinåsen. Bara den lilla vägen skilde dem åt. På ena sidan bodde de två flickorna Jenny och Elin och på den andra bodde pojkarna Emil och Albert. Den naturligaste sak i världen hade varit om de smugit in till varandra för att njuta av livets fröj der och mänsklig gemenskap. Men ogifta förblev de till sin död, alla fyra. När vi ser närmare på deras bakgrund ser vi att dessa flickor var kusiner med pojkarna på andra sidan vägen. Kan detta ha avhållit dem från att smyga över till varandra. Husen i Svinåsen är sedan länge avstyckade och används som fritidshus. Den gamla byn Svinåsen sover sin törnrosasömn. Här hari många genera tioner brutits sten, här har kor, hästar, getter och får betat. Nu lever byn upp på sommaren, men på vintrarna syns endast de vilda djurens spår över snön. Visst är det något sorgligt med ödebyar, men så är tidens gång. En annan sådan by i våra bygder är Angseryd, men där finns inte ens några hus kvar. Svinåsen ägs sedan 2002 av Claes och Elisabeth Alströmer i Vadstena. Den 24 maj 2003 gjordes en torpvandringi Gåsabol och Svinåsen. För Svinåsens del var det som tidigare nämnts endast ett torp, nämligen Måns Torp, beläget längst i öster nära gränsen mot Fogeryd. Där kunde vi urskilja odlingsrösen, grundstenar efter flera hus, rester efter lingrav och matkällare. Några spår efter kulturväxter kunde också synas. Detta är min berättelse om Svinåsen. Den har mest handlat om äldre ti der. Om senare tid och nutid överlämnar jag till kommande generationer att berätta. l7 Jag har på liknande sätt skrivit om övriga byar i Stavabygden samt en särskild berättelse om bygden. Arne Ivarsson 18