Sången till Lysing

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

AdLi Karl Frithiof Svanborg föddes 7864 och växte upp i Rök. 7907 blev han biträde __hos han delsman Otto Lejon i Ödeshög, åtta år senare öppnade han egen butik_._ 79 7 5 blev han bok förare pa” Odeshögs Gjuteri och Mekaniska Verkstad. Redan ti digt intresserade han sig för lit teratur och han skrev dikter till bröllop och högtidsdagar. Ät ski/liga publicerades i ortspres sen, den häri 0stgötaBladet 7 oktober 7 9 78 (ett utdrag fanns I "I Rökstenens bygd "i Sánge 0 Karl Svanberg. (ns. äggulammm. Du Oslergyllens pärhr. vår inom 'Lysingsbygd som i din jmnn så rika minnen gömma. Dar hemmen ännu limras av kärlek. lro Och dygd. och Sogn :in på lornlidslrnmlel drömmer. Dar våra [Lider slräval och röjde slig en gång. och leuol. älskat. Iidil. dig ägnar 'ag min säng. min bnrmlomsbygd. vñrl minnesrika üysing. Jag glömmer ej den ljnsning. som fyllde pihens håg. nar som hån Omberqs hjässu försla gången av sommarsol beslrálnd jag [ysingsslnllen såg. och ifrån Tåhem hörde svanesången. Jag lnnlne då. hur vida min jiird än mainde gå. lilbnkn hil min länglan besländiql doclr skull sm, lill skog och iäll och ängar uli tysing. Jng gått i Siilm skognr i dnnlrlel mången kvâill. och skymtar Huldran när jag sligen mislnl. Jag sláll på k rkogárden i Rök vid runohiill, din lappre få er sina bragder rislnl. Och han från nulidsjäklel min unde alla gåll. mång tusen år lillbaka och bland del J'olkel mån. som byggde sill “Wenedig' här i Lysing. Jag [öljl på deras bryggor med dem lill deras stod och smugil in bland deras shygga leder. Uid deras härd jag skådar 'i hemmen rad vid rad ett liv med annan hull och andra seder. Med dem och oss den skillnad så stor dock ej krm hli, De kunde älska. hala och Iidn de som vi och dö och gömmas i vår jord i Lysing. Men ridens vingslag susn och sekler rulla fram. och glömshuns doh kring lrüsüels slad sig breder. l Broby jord den slumrar. Jag ser en yngre slam, vars Hdvding han sill läste skådar neder. Hans örnbliclr över nejden hell lmsligl gör en rund Därborm skall han bygga uli den värld lund år vile Rrisl en tempel uli Lysing. Och snart pâ vigdn grunden de [osm murar stå. med vnlv och former djiirvl och iidell skurna. Mång billog här får irislad. de kvnldns suckar gd , lill fridens Gud. på bönens vingar burnn. Nu riden kloslrels murar med jorden jumnul har. men skönt uli lörjallel slår än i spillror kvm. Alvoslnlms klosterlempel uli Lysing. i Jag slutar enkla sån en. jag. hinner nu ej mer, hur rin a än jag har en hnrnberallg. ' Nu He 2 gråa kyrklom åpá _slallçn srsl jag ser. en åldrig minnesvärd fr n .hd lor della. Jgenom fagra nejder min ford med lágel går, lills målel för min ulll in i Odeshög jag när. vár pigga. glada huvu slad i Lysmg. L»_; 11 till "Lysing". 47