2003:59 Sväm 4:1 och 4:3: Arkeologisk förundersökning

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Arkeologisk utredning Sväm 4:1 och 4:3 Ödeshögs soc_l_<en och kommun Ostergötiands län Viktoria Björkhager 2003 15. '\ (lv 'I “Nä , i. \ ,Mn V! ,M r* '5 i' L I \ Finspång , , \ l . I 1hh I l \ m ; k_ Norrköping l Motala I I “' “ ' s , r 6 ?2% 0* E* I \'\ ,a " 3 r Söderköping , 4 L I I Ödeshög J' ( *V kuk) N \ f \ Österbymo I 10 20 km \ L...........J \v.\,..J Rapport 5922003 ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM Tekniska uppgifter Lokal Soeken Kommun Län och landskap F omlämningsnumgner Ekonomiska kartans blad Koordinater Typ av undersökning Länsstyrelsens diarienummer ÖLM diarienummer ÖLM kontonummer Uppdragsgivare Kostnadsansvarig Projektledare Fältarbetstid Total proj ekttid Totalt undersöktes Fynd Foto Analyser Sväm 4:1 och 4:3 Ödeshög Ödeshög Östergötland RAÄ131 084 06 (8B Og Visjön) X6454000, Y1430600 Arkeologisk utredning 22054596 50/96 6126 Vägverket Produktion Syd Vägverket Produktion Syd Viktoria B j örkhager 19960502 15 tim 34 m2 och 60 lm Nej Nej Nej Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands länsmuseum. Rapport 5922003 Grafik Remitning Grafisk fonn Tryck Ur allmänt kartmaterial ÖSTERGÖTLANDS © Östergötlands länsmuseum Lasse Norr © Lantmäteriverket dnr 50799499 LÄNSMUSEUM KULTURMILJÖAVDELNINGEN Box 232 58102 Linköping Tel 013 23 03 00 Fax 013 14 05 62 lansmuseum@lansmus.linkopingse ' www.1inkoping.se/lansmuseum Sväm 4:1 och 4:3 Arkeologisk utredning Ödeshögs socken och kommun Östergötlands län Sammanfattning Östergötlands länsmuseum utförde i maj 1996 en arkeologisk utredning inom rubricerade fastigheter. Utredningen utfördes inför anläggandet av en Vändplan samt förbättring av en skogsväg. Inför schaktningsarbetet utfördes en arkeologisk utredning i form av en sökschaktsgrävning. Flertalet schakt drogs över det aktuella området men inga dolda lagskyddade fornlämningar påträffades. Viktoria Björkhager antikvarie zngs med utredrz ön) Visj uwmuxuuwüb 31%, “umumuua zska kartans blad 084 06 (SE Og Figur 2. Utdrag ur Ekonom det markerat. 0 omra Inledning Östergötlands länsmuseum utförde en arkeologisk utredning inför anläggandet av en vändplan samt förbättring av en skogsväg på rubricerade fastigheter. Undersökningen utfördes den 2 maj 1996 efter beslut från Länsstyrelsen i Östergötlands län. Uppdragsgivare var Vägverket Produktion Syd Vilka även svarade för de arkeologiska kostnaderna. Ansvarig för utredningen samt rapportarbetet var undertecknad. Områdesbeskrivning I undersökningsområdets närhet finns ett flertal fornlämningar. Närmast ligger RAÄ 131 som består av en stensättningsliknande lämning belägen på den höjdsträckning som kom att beröras av skogsvägen. RAÄ 130 ligger ca 170 meter sydöst om utredningsområdet och består av en skärvstensförekomst som gav förhistoriska indikationer vid en förunder sökning 1993 utförd av Östergötlands länsmuseum. Denna undersökning är orapporterad och har dnr 598/93. l sydväst ligger ett område med fossil åkermark bestående av 23 oregelbundna parceller och ett tiotal röjningsrösen, RAÄ 129. Syfte Syftet med utredningen var att fastställa om lagskyddade fornlämningar berördes av mark ingreppen. Om fast fornlämning påträffades skulle lämningarna dokumenteras i plan för att fastställa deras karaktär och omfattning. Vid anträffandet av fast fornlämning skulle länsstyrelsens kulturmiljöenhet kontaktas för vidare beslut i ärendet. Metod och dokumentation Den arkeologiska utredningen utfördes i form av en sökschaktsgrävning inför schaktnings arbetet med anläggandet av en vändplan samt förbättring av en skogsväg. Platsen för den planerade vändplanen låg i kanten av en åker. Där grävdes 12 provgropar med grävmaskin. De hade en bredd av 1 meter och en längd av ca 5 meter samt ett djup på ca 0,5 meter. Skogsvägen ligger på en höjdsträckning och har delvis blivit borttagen vid släntning i samband med breddningen av E4zan. Det ingrepp som nu gjordes var att återskapa skogs vägen genom att följa den gamla sträckningen. Detta innebar att en ca 2 meter bred och ca 17 meter lång remsa skalades av för att ge skogsvägen en acceptabel bredd. Resultat och tolkning Vid utredningen påträffades inga dolda lagskyddade fornlämningar varken på platsen för vändplanen eller skogsvägen.