Boets IK

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

,öld Arvidson pre ' gudstjänsten scr ffc. Alla hälsas ntoe› AIKpRsuN 7! 30/11. ng: 15.00 :1 nunnst \I »EG nom' sr 10/12 ÖPPNAR 10 1112 ?STORA P 1 KÖPMANNA WOBILM, ;Miu pa leLtLåb' nu ,L 1 b 'a Up; l t ers j ö, Ulricehamn, tidigare 71' Ödeshög. 3 ' ' Hon har gjort botydandelinsat ser 'i de'försannlingår, där maken; pastor Olof Östersjö, varit verk sam. Ett speciellt stort intresse' har hon ägnat sängen och A musi ken samt arbetet bland de unga. Inom Västra Sveriges Baptistmls' sion är hon ledamot av kvinno kommittén och var i tio är dess ordförande. Även studiearbetet har hört till jubilarens intressen, och hon har lett många studie cirklar, de flesta i musik. Under sin tid i Ödeshög var hon ordfö rande i Östergötlands distrikt av Frikyrkliga studieförbundet. Hon var även ledamot av styrelsen för Baptistsamfundets östgötaçüsV r * trikt samt ordföránde i dess twin* nokommitté. ' matningor 8 dee_ i Spinbankens_ sanningsåal. mången den 1 docuåd_ M 17 ?Vardagar bnnlctid.: '8 dec; kl. 15 »attx f” v \ ^ f i ' › l ' X f \ Kultumänmden :ta .. tassarna e.. ne .talar pesto' Åke (Bääkrnnn üclvtörsntälingsnfton M 'nåádajg asp 2 ab§§n3pç§ '1:1 [19:00 ^ \ ?51311165 Qdéêhbgimf >VENTSHÖG§IDH '9.153 . I tå “STA'QSÖNÄDA 11 :Högmässa '« itt Algma'rk. Kyrkans .och åçoutkårens bstn och ungdom till gudstjänsten. Efteråt ky'rkkaffe trörsannihgshemmet på inbjudan av Föreningen Kyrkans Vänner_ ' ' v JJ Högmässá. Bäckmanz§olosång av Ingálcárlsson. _Efteråt kyrkkaffe Stora Åby CKF. ;fr )VENTSGUDSTJÅNST V m . l › oleBjörn Bästås;›10hls§6n, körenêaçgdventskaffe. :1 Ba.3tâ$,' Qñlssoná köreh , › › V: / ;1 láéüêo'kêiefn? m t .r tn'ärk. Barnkören Solosånglav Su 3. 'n låmrhnunallsalen på inbjuden av . a »1. w 'RSÄLJNENG '245.535 : att avnjuta :kéttetér 1, ;mgwb .ro ten få ,1: 8;oçh tändes " › ' xxx J U LEN S speciell ' 'V teri'bly'åg's'flgen I _orstyei 0.51 \ ngspL 'leongen .på 'sämma ställe; 5101" år :se4 Väêfat .en llán Gustavsson, 1942 _43 ' Kent Aride'xggsoh, ;21944545 Arne \ ' nå lomstl'end,› 1946;*<71;'jage Fred , 1947 Gnstaf, 33'; ”1948 ;Arne n mm". d' 1949*71_:31_3ém1 k se 16 1949 kom manrned Vi 'ÖFF:57 eriesystem nt'räde? 1i i Svenska ,' Fotäv bonsfçsrbuádet: *'sk'éddef 5 \ 'år' tidigare. D" egä'rde 31: m'anqockså ' ?dispens ?för ” * eltägande: :i :starten: odds 4.: nämligen? :norska O§;*eclså;!en i ,bör mslçyxntarllli :flera _Isáåje_ . pá, Torget iföd. högrtisda › ?en :den 3 2 de 'Beställningar I'not_ ' 1 * › ' .2. flestalfmns .' room' i _ en thren, ;Sixten Eky Oska. ”Verner Seth,_$_tåht (förnamnobekantloclrGustaf Ross l. s... t onwvman. . \ Gustaysson_ i_ *Enkshmn Han: har “ ' ter_ Många är »möts'beäluten om fest qden 'och kanns: kanske alltid långa vägar till matcherna, men tur ' ' l många I val'det för.det enda färdmedelksom'stml till fbuas Vax;icykua'uLVilnämlzer'då inte lästbiten gon spel ' 'R'ycl'bäclbt Boet tillhandahöil ibland_ Vi 'V ' pionj" erna igBoe'ts _Idrotts' \_\ . ._m WNN enbart i igen. Stående från 1; .Visth T'Gustavsson,; OtleRickardsson, Folke AnderssonguOtte ninncn från den tiden. Då var det' dealismen som var drivfjäder, Att nå are skulle ha betalt var inte_ fråga om. Man sparkade boil enbart för nöjet' : av att 'träffas och att kämpa tillsammans. Matcherna kunde vara nog så allvarsammu. , ' › . A Gustavsson, 4 Erzlcshultyvor ' ' ordf" ' (nde, 'angle V_ 13,: nare det (lags för en \ " ningev samma fotbollscplanretier en 2ger'inoIngrtpande 'omläggning Tav'planen som då ges namnet Hagavallem 1960 stod en ny ;omklädningspavilojtk dOngjOCh därmed var man .frámnçåe i mera modern tid. \› " V _ 1974 års :styrelse 'består 'Olof Thagesáon, Göran Björn, 'nn' Gustavs son, Per 'DavidssongvP'erQll'áuÄn ers son, LarsSam'üéláséo '› i ° Pettersson. J: ' _L ,En särslñild *historia kulle): skrivat 'om ?den ,s/lêk tliHö'låát; V I 1 *inte bingo inte helller. :Ioltförsåljnin'gen' så Vanligst idag Virctvläsning =av_ de äldre protokollen_ får» man intrycket att driften “avi festpletson: lerävt 'mer jobb 'än deirent idrottsliän aktivite gtemá., * 'gñe'ÖThörnström och ;Olle .Richandsso'n var. nägöü den ;tidens folkparksgeneraden som' 'förhandlade medJStinâl, “muSikb'rke'Stfai' och artis "BäckV och' “Åke i lämme'storp arrangemang. “ansk'å'üander av foto gen, elkraft). lutläggandeu av 'JdánSbäê ø medffrån borgan. Ha titt, › n :valdes r tiden 1930238. ' ' ' “' nan och “intagandet av (lensárnn1i ' Nmnn 'som nämndes" 4 I › f Vá'dvvore dock en'idröttskllubb?utan sina aktiva _id'roltsxnäm Nämnmnamnet ”KanonOskar” och alla V resserade_ över 40 i_do närrnastel'isock nerna 'förknippar det mengoets IK_ “En'kanoniär som spred skz'aekiit'lnotw ståndárleden Bröderna Vigrfv v' Gusu 'tat' R'ossf'T ' 1 Bloom och_ Gästá'gahl kvist vår* också main' om: n mndes nled* respekt.. Senárc “_k'om ' 'de stjärnor 'med' lyski'att; 'Gaf men yttenligåare fram i tiden finns 'sådana rubrikernas namn som Stolllém' Utter och 'Gösta Lindkvist. ' ' Att förhållandena förändrats något under 40år 'är ju kvänt.\Ett par bevis på vår tids .Våldsammainflation att entréavgiften 1938 bestämnlesv'tilll 35 Året efter pmtolåollt'örsl_ det att medllemsavg'ifteng skatt vara;1 krona. ' 4 ' 1 På utgiftssidan kan ett par .intres santa beslut nämnas: 1939 tiuenåänns Elexi *Mjölby boende spelarne'›\10'lç1i"_ nor för varje spelad match: Protes sionalism redan på den tideanurn 'vida ”Sten 'i 'Tyrsabdla'f fiok 'gon MBL u. ;seAm ›' " r; :iv1 Oäwálmgs :wrmmnn varvid _ti'njering av fotbollsplan franjg r ersättning för ett 'han ;de första' ärên såg till att det fanns :sågspånilförg inte av några 'protokolllL 'Troligen'ftililhördo han den storaükuder :1: ”joilbm'e inet ;mm *..nn '[(izxnfmgjm'.