Sättra 13 Nybygget 0-3 .pdf

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

TORPINVENTERING I RÖKS SOCKEN ua' Nr. i l l l fiir; l l l Torpets namn: ET Torpets art: in Jordtorp D Förpantningstorp H Backstuga D Grenadjärtorp Torpet nedlades år: Torpet upphörde pga friköp âr: Siste brukaren av torpet: df'foriüarem 9hdei^8 Ed'famrd pü'é'eøszon/ /géâj S'JCÄzVLSACLLS ?Gil/O HÄR Hägaberçj.. Han. vrår Gym 005,_ 'gügcje .Samla/trams 5:14 d6'%ör“ Gun 1.1;de får??? ,SJVWLWL decrg Edvard mutaci “Is/?i'siYJbJ bwêéerm var 53:31:' hotande/t. mon :fm/[ed sig3,54, 573 ;'Qél_ har* arma/:meg H Husen finns kvar och Wu som: xScøWLi/WCW" 31411450; II Husen finns ej kvar: II Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: II Torpets plats i terrängen har ej återfunnits “' 1:a. Markens nuvarande ägare: Sattra ro! ff . t f _ I 1 I . Kommentar i övrigt: Årtal/L *Gorfåêéuföüu ctr, om gaftmdavwmew A .. ' Ir* ...äh ' gode/r omdeh 1075?*3' IGM öm bre» över* dmnmøm par Equw Fix/Go cm .Ömmwtnt ["lUSÖFUMol [näär' hittat 5; :3a om *Lövaef Samt' ah ;CÃHOLT (fam, 5" '6615765' _ :få in _ Från Hagalthng { '9%0: HS (FE uppsatt 99 nde/FS Edin/Gro! Pet/“EEW'SSGM [5764 ;oi .Kai Y 3 * doiéfera Eli'm Giant/»E (fd P., ;3953? __ elr (ägg, Hem, Vaur'* 52 “E 5 Mg_ 10,:) , källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Storskiftet osch Eg; SkiftetQLi/Ld en: Ortsbefolkningen. Inventerare: Röks Torpinventeringscirkel år _NYÅYGGET' Ur såra; bla” S 71. U'låü'f .Lars vaåuåiséow M50/ ;71.154r'3t bota/de k:r /8YÃ18Y9, 0 år kom Från Gränna? E EHQSSDDL 189.943?? r :'2le Kul[ber<7 /330 .f Granne» _ i 1414.. Gy5+aFa johançSCMGomir 6/8394: gjarädråäkk E+ De hade: ?fff :5:9 L354 och hade ;3sz de bara: 1C.: WS?" rr Grgma. ' . L Que?gsiioa VfL/0:12:1ng 6139612 år E31; .4 Emrltfc» Ma'wélida 5 /86491 “'““ “' åriga 35mm 14 [86% "'" '°' " L gett/l Åsas/lazer F.. fås? i_ då :5169 ;' 29,311, . L 9111; Teodor E [9710 I Båt, __Klarox Mama» 6 Will 'h' familjen p/?ñøide* Mhemmf /5?V, r 4 . 1 år [Qi?V E9049 ?artig Honå/:q Mådersfad _ _ Johan Qmigrsgow F., (85/1 HäsÅQrâJr/:f I? ?3 Mgd 1943305145., Camber Qthsdofáár /853 ;1 Hogsfacf _ 1. :50mm: Fixa,l 4, [§23 i/SCJCWS{ACJ Cará Johan F. [8?4 I :681: Hua/Q, ;getting EH.:de e. (9?? ;' ;egg Qüszrf Vacmd' F... zâssz I 8255;, I # ' T år* /98? kam Från SfMq 155355; Carl Jema4 Car(350m F: MV? Ä i 1014,. Emm amning. am, 6 (95% ,“ Orlumdq. ' (Sam: :Slim: amanda Hang! ConL Verufzr 6129?: ommqu fc?th §56er EJ??? .EUäei/IEQ E /QQÃtEn/zsf F7an 5/9954 'iir/95% ' _1 Frans. Gear? EL??? och Josef alpin F.. H7$D ('92qu af Blå... I *meå'éám F(7{d§qf får!! SfoçkhoCm (år (990; I an/_åxçeet _ ,t H 0 __:Sggiüà _lr.. I.” __1 lñIv'H "l+_F|IHEl _'I' ''i"'1lr*l r 4. r 1...r :mmdm”ümnü *_q. ...nu.. _r_ ..._..__.__ __, ___......_._...._. mån [99,0 128m Fråmiwülghliisiagâgm _ ? WWW" ._ww_ WQQEL.WJQÅQ$M.EQM§H§E_QW.EWZ.§3 Liläååéjüâmjsiinf mil ;2H?_.__.__._M_____ “Hgiäfmiåiåümt__âmJLQ_Cbågégtágh_EçrádafiQCHÃJÃQWLZQÃLH.. _ ågcwg O_§g;an.m_H_emaiu% 6_ f9åL.LH_/§_3_åw__ 4? __._.__.._...__....*W_ .m _. QQILWUHQLLÄMme [6? ' _å_ *.å..___+:_____.______._ü _ _ __ WP _ __ _Låmñeicnww ..PUL/LBd /9 ?éfånkan bOdcl_e«"ál/_ar iii/[LW midÅLQJLMMIügáaizátmåmm __r__________,_,#______ñ___________J_,_____M__ WÖYGGET _44 Sääm /mIqyé'EQCJC Från .AL/54:36' md.. 51/0 (901: OSQOLV" fbe/*Ci LK/KL f??? VÃdGTSfüC/f /z//Cg (92.9: : , . __ 0 39/ . Puh. :Qi/3.:.:sz Carlsdqffer E [73 I??? ;'_StlDbr/å/Cäacå. i åam .: quf 09%; F.. (8?3 .f egg :fidgaaa amg Qtibçfiéfmck é [ggg w .. y. 559246 Uzci'hdmfmo. Ä_ 19.93? _'h " ...1... .__ , 7 0.:. bodde där em (9:29. i)an Siémrd' Kar(ss<›n Äfâoå ;Iaf/c? ;r 'läderséac/ hfl/1, §9er Ugivlfmzca Å Hoel ;1. fil/3 I ösjê, _ b: ?Hg 3:5 Gif/s /931 mh kom, Från CSSJà '524 [931, ;_1ti Mybcfcäöcf; *EH/sqmmams mega! hennes* som, . QLqu 9rn6__p. 9/0 /933 J gsgg ;gemensamma bart/s: Eva, ?544 3/6 ”73) _Låah I Smeg. (1 52// 102531, Hems Fr /f/a, maçmm SJV E/Q/zozas?. _ Den Wu H32? Hj, wide pamLLFm 'mg Haag forFa. ;hä from ngâa bara tom Eli/p pc!! YçQCFQJQMJ I Qndefs 54mm! [OCJEifSSOVL E a°5°/3_.__iâé_â, .7 Skanskaat: _ _ How, hade Varff :5): Få mad lås/:trasing Karl.Smeg Som. __émx :Pde “är MSV I' chquçf dåd 9% #730! _ ' 13mm: Em GWhde E 57/ (99? .L Rix/Mk (Nrawv Mm) _ Har051011 Sirñriid Oh::0x Elko.be E [kf/3 “7/3 5 IQSK! m_ ;iom I. »Ck/lå CUL SDI/L, din. QO//ÃJ9YÅLM “Mp Urban (Ã(%$§Qie hem oweofau 'éFNGLaER _Jim_ öre/Bro Im p 75_ där;Phen arbeñéade Som/L hemegwade. _QMUS Hampa Pausgw qued cc. :'79 HYE'S. .Emm 42:4 523 2%;