Södra Bråten

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Arne Ivarsson Södra Bråten Bidrag till Södra Bråtens historia Allmänt om Södra Bråten Byns namn, bråten, tyder på att här byggts en bråte. Denna bråte har sin historia för många århundraden sedan, förmodligen var detta under medelti den. Detta var den södra bråten och att det också fanns en bråte längre norr ut, det kan byanamnet Norra Bråten berätta. Förmodligen har det i Holave den byggts många bråtar i ofärdstider under medeltiden. Det var på den ti den vi slogs med danskarna. Södra Bråten gränsar i norr till Gåsabol, i nordost till Vantekullen, i syd ost till Lilla Smedstorp och i söder till Småland, med byarna Hulutorp och Rödjarp, samt i sydväst mot Rödjarp, Staffanstorp och Gyllinge, de sist nämndai Östergötland. Södra Bråten omfattar 1/4 mantal och består av 103 hektar. Byn hörde på 1600talet till Wisingsborgs grevskap. Den hörde efter reduktionen till kro nan men blev sedan skatteköpt, troligen under 1700talet. Ensamgård från början Södra Bråten var liksom andra byar i bygden ursprungligen en ensam gård. Först mot slutet av 1700ta1et fanns där två ägare, två bondefamilj er. Från 1940talet har här bott endast en bondefamilj. Den andra gården har haft samma ägare som grannbyn Staffanstorp. Delningen till två gårdar gjordes så att den ena gården fick sina marker huvudsakligen i norr och den andra gården huvudsakligen i söder. Därför har här beteckningen norra och södra gården använts. Hustomterna låg intill varandra. Ladugårdarna var dessutom sammanbyggda. Den södra gårdens bostadshus vari dåligt skick och revs omkring 1940. Senare revs också ut husen. Vägar och stigar Södra Bråtens kyrkväg gick förmodligen via Vantekullen till Västra Haddåsen och sedan vidare förbi Tällekullen till Ödeshög. En väg gick ock så i gamla tider söderut till Hulutorp. Sedan fanns det stigar. En stig gick norrut till Gåsabol, en gick västerut till den lilla torpby som vuxit upp vid gränsen där Gyllinges, Staffanstorps och Södra Bråtens ägor mötas. Där låg minst fem torp ganska nära varandra. Därifrån gick sedan stigar fram till både Gyllinge och Staffanstorp. Möjligen gick det också en stig till Lilla Smedstorp. Torp och torpare På Södra Bråtens ägor har det funnits åtminstone tre torp. Två av dessa låg i Västra Skogen, inte långt från gränsen mot Gyllinge och Staffanstorp. Det tredje torpet låg i söder, vid vägen mot Hulutorp och invid gränsen till Småland. Den första anteckningen om människor på Södra Bråtens ägor har jag från en mantalslängd från 1720. Där uppges hustru Malin bo på ägorna. Fy ra år senare berättar dödb oken att Lars Jonsson från Södra Bråta ägor dog, 48 år gammal. Förmodligen fanns då bara ett torp. Senare under 1700talet blev det två. Torpepoken upphörde omkring 1870. Den sista torpbebyggelsen var troligen kvar i Västra Skogen på den södra gårdens ägor fram till omkring 1940. Då revs ladugården där, en gammal byggnad där gångj ämen till dörrarna var av trä. Enligt uppgift var det Felix Jakobsson, sonson till Jakob Andersson på den norra gården i byn som rev huset. Vid en torpvandring den 4 juni 2003 på de aktuella torpplatserna konsta terades många och stora odlingsrösen i Västra Skogen, nära gränsen mot Gyllinge och Staffanstorp. Där fanns också husgrunder samt rester av mat källare. Mängden av odlingsrösen och den åkermark som där funnits tyder på åtskilliga generationers odlingsmöda. Vid det torp som låg invid gränsen mot Hulutorp konstaterades förekomst av husgrunder, lingrav och matkälla re, liksom odlingsrösen, dock inte av samma omfattning som vid torpen i Västra Skogen. Det är svårt att säkert ange vilka som senast bodde på de olika torpen. Skiften Någon muntlig tradition om markskifte finns inte och jag trodde länge antog att något skifte med lantmätare inte gjorts. Så upptäckte jag i lantmä teriet i Linköping att storskifte genomfördes 1826. Marken skiftades då på två lika stora lotter. Ägarna hette då Jonas Andersson och Jonas Persson. Marken delades så att den ena gårdens marker i huvudsak låg i norr och den andra gårdens marker huvudsakligen i söder. Hustomten bibehölls till sitt ursprungliga läge men utökades något. Människorna i Södra Bråten 1600talets uppgifter är kortfattade och osäkra men det är ändå intressant att ändå kunna nämna dessa människor vid namn, sådana de framträder ur källorna. Lars Jaensson är den förste som jag har anteckningar om ur en roterings och utskrivningslängd. Det är från år 1637. Mantalslängden för 1643 upptar Lasse i Södra Bråten med hustru och piga. Han finns där ännu 1651. Hans hustru hette Gunnel Pdotter enligt mantalslängden från 1647. Den 27 april 1662 dog Lars i Söre Bråten. Var det Lars Jaensson eller var det en annan Lars. År 1684 fanns enligt en militär rulla Lars Jaensson fortfarande i Södra Bråten. Denna uppgift är osäker. Från 1638 har vi en enkel karta över Södra Bråten. Den upptar åkrar och ängar men inte skog eller utmark. Vi kan där se att åtta åkrar har uppodlats och de ligger ganska nära hustomten. Tre av åkrarna, en i Norrgärdet, eni Västergärdet samt en i Södergärdet är lite större än de andra. Till åkern i Norrgärdet beräknades 21/2 tunna utsäde, till Västergärdet och Södergärdet 11/2 tunna vardera. Ängen uppgavs lämna 18 lass hö och därutöver fanns det skog och utmark till nödtorften. Så hade således Lars J aensson i Södra Bråten det. Mantalslängden för 1682 omtalar att då hette bonden Anders. Denne Anders kom kanske till Södra Bråten redan på 1660talet och stannade se dan kvar. Vi möter honom nedan, som Anders Persson. 1693 började kyrkoböcker att föras. Det gör det hela lättare att se Vilka människor som bott i byn. Anders Persson 1643, bonde i Södra Bråten H Brita , Anna , g 1706 med Jöns Månsson från Vallby i Heda, Anders , g 1712 med Brita Håkansdotter från Klämmestorp, Lars , g 1712 med änkan Karin Olofsdotter från Åeryd, Ingrid , g 1712 m Jon Olofsson, Sutarp, AdelöV, se nedan Per , gift med Maria Jonsdotter i Öj an Anders var gift två gånger. Med första hustrun hade han tre bam. Med sista hustrun (Brita) gift år 1682, fem bam. Anders dog den 5 oktober 1713 efter att ha varit sjuk i åtta dagar. efter gudelig beredelse med psalm och sång, död, tröstat sig av Psaltaren, 70 år gammal. Hustrun Brita dog troli gen hos något aV sina barn. Jag har inte kunnat finna någon uppgift om hen nes död. Jon Olofsson 1687, bonde i Södra Bråten Ingrid Andersdotter 1691,d t Anders Persson och Brita, se ovan. Olof 1713, bonde i Södra Bråten, se nedan Margareta 1718, gift 1746 med Jöns Jönsson från L Krokek Brita , gift 1747 med Lars Svensson från Brodderyd Maria , gift 1756 med Knut Persson Jon och Ingrid gifte sig 1712. Jon var från Sutarp i AdelöV. Ingrid var dotter till Anders Persson och Brita, se ovan. De övertog hennes föräldra gård, Södra Bråten. 1739 dog Jon Olofsson i Södra Bråten, 52 år gammal. . Ingrid Andersdotter dog 16 september 1759, 68 år gammal. Hon lär då vara född 1691. 1723 var Lars från "Bråta" ägor dopVittne på Hårstorps ägor. 1724 dog Lars Jonsson på Södra Bråtens ägor, begrovs den 3 maj, 48 år gammal. Det ta Var ett par noteringar ur kyrkoböckema. Olof Jonsson 1713, bonde i Södra Bråten, Greta Danielsdotter BlaVier 1726 Jonas 1752, gift 1776 med Karin Andersdotter från Tällekullen Anna 1757, g 1) m Peter Hansson, 2) m Samuel Persson, se nedan Maria 1761, (g 1790 med Anders Andersson i Fagerhult) Greta 1762, gift 1783 med Anders Larsson, se nedan, Sara 1765, Olof 1769, gift med Greta Larsdotter, se nedan Olof och Greta gifte sig 1750. Han var son till Jon och Ingrid, se ovan. Greta var dotter till Daniel Blavier och hans hustru Anna Jöns dotter Berggren i Brodderyd. Det kan här nämnas att hennes föräldrar skänkte en tavla till Ödeshögs kyrka, den sk. ålderstrappan. Olof och Greta övertog hans föräldragård i Södra Bråten och bodde där livet ut. Olof dog av rödsot 30 oktober 1781 och Greta dog 26 april 1782 av hetsig sjuka. Enligt mantalslängd för 1720 bodde hustrun Malin då på Södra Bråtens ägor. Om hennes man är inget känt. Möjligen dog han vid denna tid. Den 1 mars 1725 vigdes unga och manhaftiga dragon Peter Schytt i Söre Bråten med ärlig änka, hustru Malin Johansdotter på Stastorps ägor, där boende. Namnet Malin var sällsynt och vi kan anta att det var samma Malin i båda fallen. De bodde således sedan på Staffanstorps ägor. Men efter någon tid bodde de åter på Södra Bråtens ägor. Den 20/12 1752 dog Malin, Pe ter Schytts hustru på Södra Bråtens ägor, 74 år gammal. Så berättar kyrkoboken. Den 30 mars 1754 dog Peter Schytt på Södra Bråtens ägor, 67 år gammal. På 1760talet fanns tre familjer i Södra Bråten, en bondefarnilj och på ägorna två torparfamiljer. Knut Persson , torpare på Södra Bråtens ägor Maria Jonsdotter . Jonas 1757, död samma år Knut och Maria gifte sig 1756. Maria var dotter till Jon Olofsson och Ingrid Andersdotter i Södra Bråten. Efter giftermålet bosatte de sig på Södra Bråtens ägor. De fick en son, Jonas, 1757, som dog samma år. Samtidigt dog också Maria Jonsdotter. Knut Persson har förmodligen därefter flyttat. Jöns Jönsson , torpare på Södra Bråtens ägor Greta Jonsdotter 1718, Karin 1747, Anna 1750, Katharina 1757, Jonas 1765, Jonas 1776, son till f. soldaten Anders Fagerdahl och Greta Jonsdotter. Jöns hade varit gift tidigare. Bakgrunden för Jöns och hans första hustru är okänd. Det är troligt att de kommit från någon annan socken till L Krokek i början av 1740talet. Efter första hustruns död gifte han sig 1746 med Gre ta Jonsdotter. Greta var dotter till Jonas Olofsson och Ingrid Andersdotter i Södra Brå ten. De bodde första tiden efter giftermålet i Lilla Krokek. Till Södra Brå tens ägor kom de på 1750talet. Till sommartinget 1750 hade drängen Olof Jonsson i Södra Bråten in stämt sin svåger Jöns Jönsson i Lilla Krokek och dennes hustru Margareta Jonsdotter rörande en arvstvist. Olof Jonsson krävde uppvisande av köpe brev och kvitto. Jöns Jönsson och hans hustru blev frikända av rätten. Den 23 mars 1776 födde Greta Jonsdotter en son som gavs namnet J 0 nas. Det var inte hennes man Jöns som var fadern. Enligt kyrkoboken var det avskedade soldaten Anders Fagerdahl på Södra Bråtens ägor som var bamafader. Detta måste på den tiden ha varit ett stort samtalsämne i bygden. Något som förvånar är Gretas ålder. Hon var då 57 år gammal. Det finns flera uppgifter som stöder uppgiften om hennes ålder, varför vi kanske kan tro på den. Jag vet inte hur vi skall förklara detta. Anders Fagerdahl hade varit soldat för Gräsberg. Han hade med sin hust ru flyttat till Södra Bråtens ägor före 1766. Där dog hans hustru 1773. Han gifte sig igen 1779 med änkan Margareta Eriksdotter. De bosatte sig samtidigti Östra Haddåsen. Möjligen dog sonen där sam ma år. Det fanns vid denna tid flera personer i bygden som hette Anders Fagerdahl och viss osäkerhet kan råda. Anders Fagerdahl blev hörd som vittne vid vintertinget 1787 rörande en inbrottsstöld i Havrekullen. Då bod de han på Södra Bråtens ägor. Torparen Jöns Jönsson dog 10 augusti 1784 på Stastorpasj ön, 68 år gammal. Han drunknade när han var där och fiskade. Greta Jonsdotter dog 1790 av bröstsjuka. Vi kanske kan anta att deras torp låg i Västra skogen vid gränsen mot Staffanstorp och Gyllinge. Peter Hansson (1748), bonde i Södra Bråten, död 1784 Samuel Persson 1760 i Stora Åby, H Annika Olofsdotter 1757, Maja Stina 1784, gift med Jonas Persson, se längre fram. Lars 1787, gift och övertog gården, se längre fram, Jonas 1789, (död ?) Peter 1793, Johannes 1797, drunknade, 11/2 år gammal Karl Johan 1805, Johannes 1824, död samma år, Hedvig 1826, Peter och Annika vigdes 1782. Hon var dotter till Olof Jonsson och Greta Danielsdotter, se ovan. De fick en dotter, Maja Stina. Peter dog av bröstsju ka 1784. Anna gifte sig 1785 med Samuel Persson från Tällekullens ägor. Från de första åren av 1800talet bodde Samuel och Annika på undantag. Detta var möjligen ett torp på ägorna. Gården övertogs av sonen Lars. Annika dog av venerisk sjuka 1815. Sa muel beskrevs då som sj uklig och ofärdig. Han ingick nytt äktenskap med Anna Kaisa Jonsdotter. Samuel dog 1839 av ålderdom, 79 år gammal. Anna Kaisa Jonsdotter dog 1840 av bröstfeber. Anders Larsson 1746 i Adelöv, bonde på 1/8 mtl i S Bråten H Greta Olofsdotter 1762, Anders (1784), död 1785 av kopporna, Jonas 1787, Anders och Greta gifte sig 1783. Greta var dotter till Olof Jonsson och Greta Danielsdotter i Södra Bråten, se ovan. Anders hade sina rötter i Ade löv och jag har inte kunnat utreda dessa. De övertog efter hennes föräldrar halva gården, dvs. 1/8 mtl. Anders avled på juldagen 1818 i hetsig feber. Greta avled av bröstfeber 1821. Gården övertogs av sonen Jonas. Bouppteckningen efter Anders Larsson upptog bl. a. 1/8 mtl Södra Brå ten till ett värde av 600 riksdaler samt därutöver lösöre. Tillgångama sam manlagt uppgick till 757 riksdaler. Bouppteckningen upprättades av Håkan Jonsson i Börstabol och Peter Persson i Folkarp. Jöns Jönsson 1752,torpare på S Bråtens ägor H Maria Gabrielsdotter 1770 i Adelöv Stina Greta 1797, Jöns var son till Jöns Persson och Margareta Jonsdotter i Lilla Krokek. Maria var dotter till torparen Gabriel Andersson och Maria Andersdotter i Kärra, Adelöv. Jöns och Maria gifte sig 1792. De bodde redan då på Södra Bråtens ägor. Efter något år flyttade de till Lilla Smedstorp där han var bonde. De flyt tade sedan till Kulhults ägor. 1805 återfanns de på Ödeshögs Skattegård där Jöns uppgavs vara arrendator. De flyttade sedan vidare till Kulltorp. Där upphör spåren. Deras vidare öden och äventyr är okända. Olof Olofsson 1769, torpare på S Bråtens ägor, död 1812, Peter Andersson 1778, torpare Greta Larsdotter 1777 i Sund, Stina Greta 1797, Johannes 1804, Maja Lena 1816, g m torparen Karl Jönsson, S Bråtens ägor, Anders 1817, gift, bonde i Munkeryd Johan 1820, torpare på Staffanstorps ägor Olof och Greta gifte sig 1795. Olof var son till Olof Jonsson och Greta Danielsdotter i Södra Bråten. Greta Larsdotters bakgrund är inte känd. De hade från 1795 ett förpantningstorp som kallades Västra Skogen på Södra Bråtens ägor. De hade för detta betalat 111 riksdaler. Kontraktet gällde i 16 år och därefter skulle summan återbetalas till Olof och Greta. Olof avled av bröstfeber 1812, 43 år gammal. Bönderna i Södra Bråten då, Jonas Persson och Jonas Andersson, hade tydligen inte godvilligt återbetalat förpantningssumman. Gretas och barnens förmyndare, Peter Olofsson i Staffanstorp, hade instämt dem till sommar tinget 1815. Rätten ålade dem att utbetala summan samt att betala rätte gångskostnadema. Greta ingick samma år nytt äktenskap, nu med Peter An dersson, torparson från Bankaby. De stannade kvar på Södra Bråtens ägor. Den 29 april 1826 skrevs ett nytt torpkontrakt, nu för Peter Andersson och Greta Larsdotter och det skrevs på båda deras livstid. Det stod i kon traktet inget namn på torplägenheten, men det angavs att den låg i väster och det kan därför vara samma torp som Greta och Olof förut innehaft. Priset var 133 riksdaler och en årlig avgift till jordägarna, Jonas Andersson och Maja J aensdotter med två riksdaler banko. Greta Larsdotter avled 1855 efter att en tid varit sjuklig. Peter Anders son avled 1862 av ålderdoms bräcklighet. Sonen Johan bodde kvar i hem met och beskrevs som sjuk och eländig. Han flyttade till Munkeryd och bodde till hus hos brodern Anders. Han flyttade senare till Staffanstorps ägor och uppgavs då vara torpare och bodde i egen stuga. Bouppteckningen 1855 efter Greta Larsdotter visade att hon efterlämna de maken Peter Andersson samt tre bam. Det var de två sönerna Anders och Johan, myndiga, samt dottern Maja Lena 39 år gammal. Hennes rätt beva kades av skattemannen Anders Magnus Johansson i Öj an. Tillgångarna uppgick till 270 riksdaler, efter avdragna skulder till 225 riksdaler. Under rubriken Den avlednas gängkläder upptogs tre klänningar, tvä dito sämre, en päls, en tröja, tväförkläden, en ullsnepp,m sju näsdukar, ett vitt kläde, ett handkläde, möss och stycke, handskar och vantar, 12 linty ger, tvä par strumpor, tre par skor, tillsammans ätta riksdaler. Under rubri ken Kreatur upptogs en ko, en kviga, en kalv, en bagge, ett lamm, en gris. Den inbärgade grödan samt foder och säd pä torpet upptogs till 20 riksda ler. Ur bouppteckningen efter Peter Andersson hämtar vi att han efterlämna de sonen Anders Persson i Munkeryd, sonen Johan, boende hemma samt dottern Maja Lena gift med torparen Karl Jönsson på Södra Bråtens ägor. Vidare hade han haft en fosterdotter som avlidit och efterlämnat tre barn. Tillgångarna upptogs till 340 riksdaler, därav förpantningssumman 200 riksdaler. Skulderna uppgick till 59 riksdaler. Kronolänsmannen Sundelius hade till höstetinget 1793 inkallat samtliga hemmansägare och åboar i Ödeshögs by, samt från hemmanen Erikstorp, Mark, Åeryd, Bodebol, Grimshult, N Bråten, Sunneby, Torp, Gammalsby, Skälaby, Sunnesj ö, Jusseryd, Angseryd, Holan, Gumby, Tyrsabol, Kaxbol, Tingstad, Amundeby Bultsbol, Harsbol, Kolhult, Tällekullen, Klämmestorp, Fogeryd, Bodebol, Fagerhult, Gräsberg, Ugglehult, Havrekullen, Ö Haddå sen, V Haddåsen, Gåsabol, Vantekullen, S Bråten, L Smedstorp och Stora Morliden. Orsaken var att de måtte förbindas att efter indelning delta i redning och underhåll av vägen från kyrkan i Ödeshög till länsgränsen mot Jönköpings län Det var den väg som alla de uppräknade skall begagna vid kyrko, tings och marknadsresor. (Här avsågs således den sk. östra vägen förbi Bultsbol och Tällekullen). Hur denna tingssak uppgj ordes har jag inga an teckningar om. När 1800talet bröt in fanns i Södra Bråten två bondefamilj er och på ägorna tre torparfamilj er. Jonas Persson 1782, bonde på 1/8 mtl i S Bråten Maja Stina Persdotter 1784 Maja Greta 1805, död 1806 i "hjärtsprång" Johannes 1806, bonde i S Bråten, se nedan Margareta 1808, gift med bonden Jakob Svensson i Haddåsen, Karl Peter 1810, Anna Karin 1812, gift med Johannes Svensson, se längre fram Olof (Olaus) 1820, Brita Stina 1822, g m torparen Gustaf Peterson, i Östra Haddåsen. Gustaf Adolf 1825, gift med Johanna Jonsdotter 1854, se ovan Jonas var son till torparen Peter Jonsson och hans hustru Kerstin Larsdot ter på Skrädebergs ägor. Maja Stina var dotter till Peter Hansson och Annika Olofsdotteri Södra Bråten, se ovan. De gifte sig 1804 och ägde och brukade sedan 1/8 mtl i Södra Bråten. Maja Stina avled 1842 av lungsot. Jonas avled 1845, även han av lungsot. Bouppteckningen efter Jonas Persson visade att han efterlämnade söner na Johannes och Olaus, båda myndiga, Gustaf 20% år, Anna Karin 33 år, Brita Stina 22 år och avlidna dottern Maja Gretas tre omyndiga söner. Deras rätt bevakades av deras fader, Jakob Svensson i V Haddåsen. För de tre omyndiga i huset inställde sig deras laga förmyndare Gustaf Persson i Gåsabol. Fastigheten 1/ 16 mantal S Bråten värderades till 400 riksdaler. Under rubriken Åker och köreredskap upptogs åtta kälkar, en bulthj ul svagn, en ryss, en kärra, en färdevagn, en hökärra, ett par vagnbankar, ett hästok, en ärj ekrok, selar, gammal selbråte, en töm, redskapsbjörke. Den avlidnas gångkläder upptog kapprock, jj/ra rockar, en päls, jj/ra västar, ett par snösockar, två par gamla stövlar, jj/ra lärftsslg'ortor, halskla' de, tre kravatter, två par glasögon, två alnarfoa'erlärft, rakea'on, ett par handskar. Under Kreatur upptogs en svart häst 30 år, en häst 25 är, tre kor, ett får med lamm, två grisar. Den inbärgade grödan upptogs till 83 riksdaler. Summa tillgångar 655 riksdaler, Skulder 467 riksdaler. Upptecknat av An ders Jönsson i Ingefrearp, Karl P Jonsson i Gräsberg och Jonas Petersson i Vantekullen. Grenadj är Stav i Stava berättade att han i sin ungdom var bekant med en flicka från Södra Bråten som hette Brita Stina. Denna Brita Stina blev berg tagen och hölls av trollen i tre dagar inne i ett stort berg som ligger vid Söd ra Bråten. Trollen försökte få henne att äta men hon vägrade. Därför kunde de inte få någon makt över henne och måste släppa henne. Efter tre dagar var hon sålunda välbehållen hemma igen. Denna Brita Stina är förmodligen identisk med Brita Stina ovan som var dotter till Jonas och Maja Stina. Lars Samuelsson Bäckman 1787, bonde på 1/8 mtl i Södra Bråten H Maj a Jonsdotter 1779 i Ölmstad, AnnaMaja 1811, Johannes 1812, Nils Peter 1814, Jonas Magnus 1816, Lars och Maj a vigdes 1810. Lars var son till Samuel Persson och Anna Olofsdotter i Södra Bråten, se ovan. Varifrån Lars fått namnet Bäckman är osäkert. Möjligen är det ett soldatnamn som han upptagit. Vid giftermålet var han dräng i Holkaberg och namnet Bäckman bar han redan då. Efter giftermål et var de torpare i Gåsab 01 och Vantekullen innan de blev bönder i Södra Bråten. Därefter hade de ett torp på Södra Bråtens ägor. Därefter flyttade de till ett torp på Fogeryds ägor. 1832 flyttade de till ett torp på Bultsbols ägor. Där dog Maja Jonsdotter 1840. Lars ingick nytt äktenskap med Maja Nilsdotter. Lars dog i Bultsbol 1858. Jonas Andersson 1787, bonde på 1/ 8 mtl i Södra Bråten, H Maj a J ohansdotter 1792 i Adelöv, Anders 1 8 13 , Sven Johan 1816, Anna Greta 1820, död samma år, Maja Kaisa 1811, Johannes 1822, Jonas 1826, Johanna Lotta 1831, Jonas och Maja gifte sig 1808 och övertog då 1/8 mtl efter hans föräldrar Anders Larsson och Greta Olofsdotter. Maja kom från grannbyn Hulutorp och var dotter till Jan Abrahamsson o Ulrika Arvidsdotter. 1832 flyttade hela familjen till Sunneryd. De hade där inköpt en mindre gård. Där dog Jonas av vattusot 1842 och Maja dog av bröstfeber 1843. 7 Den 10 oktober 1813 inträffade en eldsvåda på Södra Bråtens ägor. Två människor innebrändes. Det var soldatänkan Maj a Andersdotter Gräsbom, född 1739 i Adelöv och hennes dotter Katharina, född 1781, som båda inne brändes. Den 18 oktober hölls bouppteckning på platsen. Egendomen upp togs till 125 riksdaler. Under rubriken Hus upptogs en ladugård och en bod. Bostadshuset hade förmodligen helt förstörts vid branden. Under rubriken Kreatur upptogs två kor. Om förpantning sägs inget. Under någon tid 18201821 bodde avskedade livgrenadjären Johan Ärlig och Brita Jonsdotter i Södra Bråten, åtminstone den 17 januari 1821, då de bevistade husförhöret. De bodde sedan på Stora Smedstorps ägor. Under åren 183639 bodde Stina Persdotter med sina två barn som inhy ses i Södra Bråten. Stina var född 1801 i Sutarp och efter några år i Södra Bråten gifte hon sig med Sven Peter Johansson från Svinåsen. De bodde sedan i en backstuga på Västra Haddåsens ägor. Deras vidare öden känner jag inte. Johannes Jonsson 1806, bonde på 1/8 mtl i Södra Bråten, död 1850 Gustaf Adolf Jonsson 1825, gift med Johanna Jonsdotter 1854. H Johanna Jonsdotter 1814 i Stora Åby, Emilia Palmela 1842, död 1857 i rödsoten, Johan Gustaf Detlef 1844, Frans Albin 1847, Kristina Augusta 1849, död 1857 i rödsoten Johan Fredrik 1855, död 1857 i Karl August 1859, död 1861, Johannes Viktor 1861, mindre vetande, Klara Josefina 1863, död 1865 av förkylning, Sven Peter Johansson 1853, fosterson, se nedan, död 1867 Oskar Simon 1867, övertog föräldragården Johannes var son till Jonas Persson och Maj a Stina Persdotter i Södra Bråten. Bakgrunden för Johanna är jag inte säker på. Möjligen var hon från Tuna i Stora Åby. Johannes dog 1850 av bröstvärk, 44 år gammal. Johanna gifte sig 1854 med Gustaf Adolf Jonsson som var en yngre bror till Johan nes. Johanna dog av förkylning 1864. Gustaf Adolf ingick nytt äktenskap med Johanna Sofia Jonsdotter från Öj an. Gustaf Adolf dog 1890 och Johan na Sofia dog 1906 i Södra Bråten. Sonen Johannes Viktor beskrevs som svagsint och bodde ogift kvar i Södra Bråten och dog av förkylning här 1909. Bouppteckningen 1850 efter Johannes Jonsson visade att han efterläm nade hustrun Johanna J önsdotter samt tre barn, Frans, Emilia Palmela och Kristina Augusta. Deras rätt bevakades av deras fasterman Gustaf Ulrik Petersson i tjänst i Åby prästgård men till laga förmyndare föreslogs skatte mannen Johannes Vissman i Gåsabol, som är närboende samt släkt med barnen. Bouppteckningen undertecknades av Johanna Jonsdotter, Johannes Jonsson i Tuna, Anders Jönsson i Ingefrearp, Jonas Petersson i Vantekullen samt Anders Andersson i V Haddåsen. Johannes Svensson 1813 i Gränna, " gifta drängen" H Anna Karin Jonsdotter 1812, Anders Herman 1845, till Hultsjö i Gränna lfs Johan Alfred 1848, bonde i Stavreberg, handel sman Sven Peter 1853, död 1867 Johannes var från Hultsjö i Gränna landsförsamling. Han kom till Södra Bråten 1847 och gifte sig med Anna Karin Jonsdotter som hade sina rötter här. De bodde ett par år i Södra Bråten och flyttade sedan till torpet Uggle mossen på Bankaby ägor. Där dog Anna Karin av tyfus den 11 maj 1854 och dagen därpå dog Johannes av samma sjukdom. Deras tre barn blev sålunda föräldralösa i unga år. De skingrades. Anders Herman var en tid i Börstabol men kom sedan till släktingar i Hultsjö. Johan 10 Alfred kom några år till Adelöv, därefter till Stavreberg som dräng hos Lars Peter Andersson och Stina Lovisa Jonsdotter. Han står också antecknad som fosterson och övertog gården efter dem. Han drev också handelsbod i Stav reberg. Den yngste av sönerna, Sven Peter, kom som fosterson till Gustaf Adolf Jonsson, se ovan. 1852 kom Magnus Olofsson, född 1813 i Skärstad, med hustru och fyra barn till Södra Bråten och arrenderade under ett par år en av gårdarna. De flyttade sedan till Siggeryd. Under några år i början av 1850talet bodde Jonas Karlsson med sin fa milj som inhyses i Södra Bråten. Han var född 1810 i Näteryd, Ödeshög. Hustrun Maja Stina Nilsdotter var född 1808. De hade sju barn. Jonas var son till Karl Jonsson och Stina Persdotter på Näteryds ägor och Maja Stina var dotter till Nils Larsson och Greta Jonsdotter på Börstabols ägor. Efter några år i Södra Bråten flyttade familjen till Lilla Smedstorp. Under några år i slutet av 1840talet bodde Johannes Svensson med hust run Maja Månsdotter och deras fem barn i Södra Bråten. De arrenderade en av gårdarna. De kom från Lilla Smedstorp och flyttade sedan tillbaka dit. Karl Peter Jonsson 1806 i Stora Åby, "till hus", H1 Maj a Lena Petersdotter 1816, H2 Maja Stina Olofsdotter 1812 i Adelöv, Karl Otto 1848, hans barn Johanna Vilhelmina 1850, Maria Axelina 1862, död 1863 av bröstfeber Karl Peter var son till Jonas Persson 0 Sara Nilsdotter i Tuna. Han hade tidigare varit gift och var då bonde i Gräsberg. Till Södra Bråten kom han 1859. Maja Lena var dotter till torparen Peter Andersson och Greta Lars dotter på S Bråtens ägor. De gifte sig 1860. Maja Lena dog 1862 av bröst sjuka. Karl Peter gifte sig 1868 med Maja Stina Olofsdotter. Hon hade tidi gare varit gift med Anders Nilsson i Gåsabol och var dotter till Olof Hå kansson och Anna Ingesdotter i Sutarp. Hon och Karl Peter uppgavs vara fattighj on. Han dog 1880 av lungsot. Hon dog 1883 av vattusot. Möjligen bodde de i ett av torpen i Västra Skogen. Kanske var Karl Peter Jonsson bror till Johanna Jonsdotter, se ovan. Bouppteckningen efter Maja Lena Persdotter 1862 visade att hon efter lämnade maken Karl Peter samt en dotter, Maria Axelina, vars rätt bevaka des av rusthållaren Anders Persson i Munkeryd. Tillgångama i boet uppgick till 205 riksdaler, därav en ko 50 riksdaler, två ungnöt 50 riksdaler, gångklä der 36 riksdaler, sängkläder sex riksdaler, husgeråd för 31 riksdaler, koppar och järnsaker åtta riksdaler, infordringar åtta riksdaler. Skuldema uppgick till 41 riksdaler. Bouppteckningen upprättades av Anders Andersson i Foge ryd. Bouppteckningen 1880 efter den avlidne torparen Karl Peter Jonsson visade att han efterlämnade hustrun Maja Stina Olofsdotter men i detta äk tenskap inga barn. I ett föregående äktenskap hade han två döttrar, Klara ll och Mina, nu gifta och bosatta i Amerika. Tillgångarna uppgick till 192 kronor, skulderna till 38 kronor. Under några år i slutet av 1850talet bodde Karl Johan Forsander med sin familj i Södra Bråten. De skrevs "till hus". De flyttade senare till Staffans torps ägor. Jonas Nilsson, född 1814, kom omkring 1856 till Södra Bråten och skrevs här "till hus". Han var ogift och hade tidigare bott i Östra Haddåsen, Harsbol och dessförinnan i Stavreberg. Han var son till Nils Jansson och Anna Maja Jonsdotter i Stavreberg. Han hade tidigare betecknats som svag sint. Han dog 1858. Han var bror till rusthållaren Anders Nilsson i Hårs torp, Peter Nilsson i Stavreberg, Johanna Nilsdotter, gift med Jonas Persson i Vantekullen, Maja Stina, gift med skattemannen Jonas Persson i Stora Smedstorp. Därutöver hade han en yngre bror, Karl Johan, som flyttat till Stockholm. Fredrik Andersson 1 83 7 i Grevb äck, murare, H Klara Karlsdotter 1840 i Stora Åby, Gustaf Adolf 1865, Denna familj kom till Södra Bråten 1863. Jag har inga uppgifter om de ras bakgrund. Han var född i Västergötland och kom hit från Hogstad 1863. Om honom är också antecknat att han dömdes för inbrottsstöld 1865 till straffarbete i Linköpings länsfängelse. 1867 flyttade familj en till Amerika. Möjligen bodde dei ett torp i Västra Skogen, kanske på norra gårdens ägor. Karl Johan Emanuelsson 1829, arbetare, torpare, arrendator H Johanna Olofsdotter 1828 i Adelöv, H2 Fredrika Sofia Karlsdotter 1842 i Linderås, Emma Josefina 1867 Frans Oskar Emil 1870, död 1874, Anna Charlotta 1872, Amanda Florentina 1874, Karl Johan var son till torparen Emanuel Persson och hans hustru Ema nuel Persson och hans hustru Kristina Svensdotter på Gåsabols ägor. Johan na var dotter till Olof Håkansson 0 Anna Ingesdotter i Sutarp, Adelövs socken. Karl Johan stod skriven som arbetare. De kom till Södra Bråten 1863. Johanna Olofsdotter dog 1865 i bamsbörd. Karl Johan flyttade 1866 till Linderås men återkom 1867 till Södra Bråten och hade då ingått äkten skap med en ny kvinna, Fredrika Karlsdotter. De skrevs nu som torpare på Södra Bråtens ägor. Under några år i början av 1870talet arrenderade de en av gårdarnai byn. 1774 flyttade de till Täl lekullen men återkom efter något år som arrendator i Södra Bråten. 1878 flyttade de till Västra Haddåsen. 1882 kom de till Gåsabol. Där skrevs Karl Johan som arbetare. De dog båda 1897. De bodde möjligen i det torp som låg på norra gårdens ägori Västra Skogen. 12 Bouppteckningen 1862 efter Johanna Olofsdotter visade att hon efter lämnade maken, Karl Johan Emanuelsson men inga bröstarvingar. Däremot hade hon sex syskon, Anders Olofsson i Harsbol, Sven Olofsson och Johan nes Olofsson, systern Maja Stina gift med Anders Nilsson i Stora Smeds torp, Greta gift med Peter Nilsson vid Munkeryd och Brita gift med Johan nes Petersson i Stora Aleryd, alla myndiga. Tillgångarna upptogs till 524 riksdaler, däribland grödan vid Roligtorpet och en stugubyggnad vid Bråten. Skuldema uppgick till 209 riksdaler. Under något år, 186465, bodde Sven Magnus Svensson och hans hustru Johanna Charlotta Svensdotter samt tre barn i Södra Bråten. De arrenderade en av gårdarna. De flyttade sedan till Gränna socken. 1865 kom Karl Johannesson med hustrun Anna Stina Jonsdotter till Söd ra Bråten. Han skrevs först som statdräng, sedan som arrendator. De flyttade till Fogeryd 1872. De var nygifta när de kom till Södra Bråten och här fick de två barn, Frans Oskar 1866 och Hedda Josefina 1870. Ännu vid mitten av 1800talet tycks gårdarna i Södra Bråten vara ägda av ättlingar till Anders och Brita som var bönder här i slutet av 1600talet. På torpen har det varit lite mera omväxling. Fredrik Svensson 1826 i Ölmstad, arbetare, torpare H Johanna Sofia Andersdotter 1833, Karl Johan 1859 i Gränna, till Linderås 1876, Oskar Vilhelm 1862, till Amerika 1881 Hanna Josefina 1865, till Gränna 1883, Hilma Kristina 1868, till Vantekullen 1884, till Amerika 1885 Anders Johan 1874, död 1874, Fredriks bakgrund vari Ölmstad. Han var son till bonden Sven Larsson och hans hustru Kerstin Svensdotter i Smedj eberg i Ölmstad. Johanna var dotter till Anders Gustafsson och Anna Brita J ohansdotter i Svinåsen. De gifte sig 1860 och arrenderade sedan en gård i Kaxtorp i Gränna landsför samling. Till Gåsabol kom familj en 1863 och de hade där förvärvat 1/36 mtl. 1872 flyttade de till Södra Bråten och de skrevs då vara utfattiga och ur mantal. Johanna dog 1879. Fredrik dog 1884. Möjligen kan vi anta att de bodde i ett av de två torpen i Västra Skogen, möjligen på det norra av dessa. Bouppteckningen efter Johanna år 1879 visade att hon efterlämnade ma ken, torparen Fredrik Svensson, samt fyra barn, Karl Johan, Oskar Vilhelm, Hanna Josefina och Hilma Kristina. Tillgångarna upptogs till 141 kronor, däribland en kvi ga och ett får med lammunge. Skulderna uppgick till 60 kronor, med en behållning av 85 kronor. Torparepoken för Södra Bråten tog slut omkring 1870. På konceptkartan till häradskartan kan vi fortfarande se torpbyggnader i både väster invid gränsen mot Staffanstorp och i söder invid gränsen mot Hulutorp, men om husen då var bebodda vet vi inte. 13 Enligt vad Josef Jakobsson berättat använde hans farfar och farmor de torpbyggnaderna i Västra skogen medan de byggde ett nytt hus på gården. Det betyder att torphusen då stod tomma men att de ändå kunde användas. Därefter lär de ha förfallit och revs före sekelskiftet. Ladugårdarna stod dock kvar längre och användes för förvaring av foder, som under vintern kördes hem till gården. Klas Leonard Johansson 1848, bonde på 1/8 mtl åren 18781881, H Johanna Sofia J ohansdotter 1856 i Adelöv, Ernst Rikard 1879, Ardgar Fabian 1881, Klas och Johanna gifte sig 1878 och kom samma år till Södra Bråten. De hade då förvärvat 1/8 mtl, vilket sannolikt var den norra gården. Klas var son till Johannes Andersson 0 Anna Stina J ohansdotter i Klämmestorp. Fa milj en flyttade 1881 till Sestorp. Då köptes gården av Jakob Andersson, se nedan. Jakob Alfred Andersson 1840 i Adelöv, bonde på 1/8 mtl i Södra Bråten H Kristina Jonsdotter 1834, Hedda Lovisa 1871 i Adelöv, Karl August 1871 i Adelöv, bonde på Gärdet i Stora Krokek Johan Albert 1872 i " Gustaf Hjalmar 1874 i " , bonde i Gyllinge, Johannes Alfred M 1876 i " , övertog föräldragården Frans Oskar 1878 i " , bonde i Stora Krokek Jakob och Kristina kom till Södra Bråten 1883 från Adelöv. Han var son till Anders Larsson och Maja Stina J akobsdotter i Sutarp. Hon var dotter till Jonas Petersson och Maja Lotta Håkansdotter i Bollkälle. Jakob och Kristina förvärvade en av gårdarna i Södra Bråten. Detta blev början till en ny släkt i Södra Bråten, som fortfarande finns kvar här, år 2003. (Fanns kvar). Kristi na dog av slag 1904. Jakob dog av hjärtsjukdom 1914. Oskar Simon Gustafsson 1867, bonde på 1/8 mtl i Södra Bråten H1 Lovisa Petersdotter 1856 i Gränna, död 1894, H2 Charlotta Karlsdotter 1865 i Adelöv, Hilma Antonia 1892, död 1894, Karl David Oskar 1899, till Tingstad i Stora Åby 1931. Oskar Simon var son till Gustaf Adolf Jonsson och Johanna Jonsdotter i Södra Bråten, se ovan. Lovisa var torpardotter från Vretaholm i Gränna socken. Oskar Simon övertog sin föräldragård i Södra Bråten. Efter att Lo visa Petersdotter dött 1894 ingick han nytt äktenskap, nu med Charlotta Karlsdotter. Hennes härkomst är okänd. Oskar Simon och Charlotta bodde ännu vid mitten av 193 0talet kvar i Södra Bråten. Deras gård köptes omkring 1940 av Ernst Johansson i Öj an. En sonson son till honom äger ännu denna gård. Det bör tilläggas att Simon var den sista i raden av en lång släktkedja i Södra Bråten Hans förfäder hade allt 14 sedan 1600talet bott och brukat i Södra Bråten. Under krigsåren, 194045, revs bostadshuset på gården. Johannes Alfred Emil Jakobsson 1876 i Adelöv, bonde i Södra Bråten H Hilda Helena J ohansdotter 1878 Sally Viola Hildegard 1908, Aina Helgina Ingeborg 1909, till Jönköping 1931 Josef Emil Harald 1916, övertog föräldragården Dagmar Sigrid Helena 1921, Emil övertog föräldragården i Södra Bråten efter sina föräldrar, Jakob Andersson och Kristina Jonsdotter. Han gifte sig med Hilda, dotter till Johan Larsson och Johanna J ohansdotter från Tällekullen. Josef Jakobsson 1916, bonde på 1/8 mtl i Södra Bråten H Karin 1917, Josef var son till Johannes och Hilda, se ovan, och övertog föräldragår den omkring år 1940 och bodde och brukade sedan denna gård till sin död år 2001. Hustrun Karin var från Lappatorpet i Gränna landsförsamling. Enligt boken Gods och gårdar hade gården en areal av 53 hektar, därav 4,5 hektar åker. Mangårdsbyggnaden byggdes 1883. Ekonomibyggnadema byggdes omkring år 1850. På gården fanns på 1940talet två hästar och sju nötkreatur. Josef berättade för mig en gång att när hans farfar, Jakob Andersson med sin familj 1883 kom till Södra Bråten fanns inga hus på den gården. De bodde därför första tiden i en torpbyggnad som låg intill gränsen mot Staf fanstorp och Gyllinge. På den tiden fanns en hel torpby där med torp på Staffanstorps, Gyllinges och Södra Bråtens marker. Det hus de bodde i låg sannolikt på det södra av de två torpen i Västra Skogen. Josef och Karin och deras barn var de sista som bodde permanent i Södra Bråten. Efter Josefs död flyttade Karin till Ödeshög. I maj 2003 har, enligt uppgifter gården sålts. Södra Bråten kommer att bli en ödeby, där husen kommer att användas som fritidshus. Det finns säkerligen flera upplysningar som borde vara med här. Hör gärna av dig och lämna synpunkter på denna historia om Södra Bråten. Detta är min berättelse om byn. Jag har på liknande sätt skrivit om övri ga byar i Stavabygden samt en särskild berättelse om bygden. Arne Ivarsson 036/71 32 33 15