Ahlstorp

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 3 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 56 i inventeringen. Torpets namn: Ahlstorp Tillhört gården: Tingstad Torpets art: Backstuga Siste brukare av torpet: Avskedade gardisten Johan Jonsson Ahl född 25/5 1817 i Ödeshög. Kom från Stockholm 1846. Gift samma år med Maja Lotta född Svensdotter 11/4 1817 i Halvarby Stora Åby. De hade sex barn. Johan dör 1889 och Maja dör 12/12 1905 Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 4 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Martin Persson Kommentar i övrigt: Johan Ahl hade Vissa svårigheter att hålla Sig på rätt sida om lagen. Utdrag ur husförhörslångden för Tingstad 18711875. Till hus: Avskedade gardisten Johan Jonsson Ahl född 25/4 i Ödeshög Församling. Kom från Stockholm 1846. Gift samma år med Maja Lotta Född Svensdotter 11/4 1817 i Stora Aby Halvarby. Sex Barn: Sonen Karl Johan född 1856. Sonen Frans Reinhold född 1858. Båda flyttar till Östra Harg. Karl flyttar 1873, Frans flyttar 1875. De fyra övriga år äldre. Frejd: Johan Ahl avskedad från tjänsten. Dömd 1850 för 1: resan snatteri. Straffad för 2: resan stöld till 2 års straffarbete på Långholmen. Återkom 1860. 18/3 1869 dömd vid Lysings Håradsalmåning för 3:dje resan stöld till straffarbete i 4 år och 4 månader samt förlust av medborgerligt förtroende i 10 år. På Långholmen till 6/8 1873. Kom från Långholmen 9/8 1873 med betyg där från 6/8 1873. De bor på Anders Magnus Johanssons ägor i ett torp å 1/4 mantal Tingstad i Stora Åby socken. Källor: Husförhörslångder, Skifteshandh'ngar, Ortsbefolkning. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans Rydberg, Sture Johansson, Berit Fransson, Gunnar Jakobsson, Siri Nilsson, Hans Wigren. Videofilm nr: 3 Skyltbeskrivning 56. Tingstad Ahlstorp på Tingstads ägor. Jordbruksarbetaren och f.d. Iivgrenadjären Johan Jonsson Ahl född 1817 död 1889. OHH Maja Lotta Svensdotter född 1817 död 1889 Sid 2 av 3 ATT STJÄLA EN J _W_ 0 a Wåø . ååh?” 0' / ULGRIS En svinaktig historia från S tom ändelsefürioppct utspelades Hnågon gång under 1870460 talet. Det var två guhhzzr. en :nrpnrc i'rñn Nisshult och en "utstrnl'i'ud" gnrd'zst som hette Ahl från ett torp i Tingstutl. De två hade kommit överens om att skaffa sig litejulfläsk. De visste om en gris på en gård i Bökö som var ämnad för juisinkt. Någon av gubbarna hade Väl under sommaren varit däråt och sett grisen som då gick ute på griñnbete, vilket var vanligt på den tiden. För att inte grisarna skulle gå ocl1__rota i potatisland och grönsakstäppor, satte man ofta en ri ng_ i näsan på dom. Den här grisen hade en sådan ring. För att grisen skulle kunna gå från ut och in så fanns en lucka på baksidan av svinhuset vilken stod Öppen på somma renr En kväll ijulmånnden så hade det börjat snn'a kraftigt. Då bestämde de båda kume panerna sig för att det var lämpligt att hiimia grisen. De drog iväg med en kälke till gården där grisen fanns. Nu vurluekan stiingtl, men gubbarna visste att den gick :ut Eippnn. Väl diiknmnu så lick dom upp luckan och försökte locka ut grisen Den var val inte så villig att ge sig ut i vintcrviidreL så det tog en god stund innan grisen blev nyfiken på att titta ul. Torparmor hemma på torpct skulle hålla vattenkittcln kokanA de så :Jil grisen kunde skällas så fort den anlände. Hon berättade senare att det dröjde så länge i väntan på grisen att hon början fruktn nu gubbarna biivit ertappade på en och sliilic. var städaL Det 'blev husundersökning men där fanns inget fläsk. Det var undan skal'l'nl och gñmi i en grotta under en stor Så småningom lyckades de dock lura fram grisen till luckan och den stack fram huvudet i glngv gen. Då stod en av gubbarna beredd sten i Nisshultaskoe gen. Den stenen kal las än i dag för "fläsl kastenen". När det inte var något att ?'1an på torpet, bör* a _jade misstankarna M istället att riktas mot med en lie, och när grishuvudet var lagom iångt framkommer satte han lien under halsen på grisen och knyckte till. Den han inte ens med ett sista grymt. och det var bara att hala fram gri sen och lasta den på käikenv anka: På morgonen kom bonden ut och skulle bjuda grisen på frukost Stian var torn och luckan varöppen. Han trodde väl först att grisen sjåilv puttnt upp luckan och gett sig ut. Han gick ut för att se efter på baksidan, och där var både biodspår och kiilki spår. Då stod dramat klart. Det blev till att följa spåren. Niir spå* ren gick åt ett visst håll .så anade han vnrl lät det har och vände. Det blev att kall.1 på myndighetspcrqon, en rjåtrdingsmnn. Alt hämtat honom togju sin tid. så niir de sedan i sällskap aniiindc till Ntsshulta torpet var sluklcn undansiökad och allt ”Stämningen steg i stugan och det blev snart botten opp. ” den utstraffade gar disten Ahl som bodde på andra sidan sko gen. Färden fortsatte dit. När de kom till Ahls stuga och klev in i köket så låg där ettgrishuvud på köksbore det, och i trynet på detta huvud satt en jiirnring. Bonden kände genast igen sin ring. som var hemmasmidd. Den ringen ñüldc Ahl. Rättsväsendet torde ha arbetat snabbt på den tiden, ty rcdim i'örcjul var Ahl dömd för ljuvnad iill tre är. tre månader och tn: dagars fängelse. P51 sjfilvzt julafton kom kronobetjaning och en skjutshondc [lll 'i'ingstadstorpct for att hiimtzt Ahl och föra honom till Mjöl hy l'ür vidarebefordrari tiil l'iingeiseti Lim koping. När hämtningsdulegmioncn unliinde var Ahl inte hemma. Han var gången till Bodchol for att håimtu briinw vin. Så småningom kom han hemkünkan des med en kannekruka med brännvin' Niir han trädde in i stugan fick han e' bryskt mottagande. Han skuiie nnicdei hart ställa sig till förfogande och följ: med. ' Ahl var väl medveten om att han int kunde smita. men bad om ynnesten nu i: ta sig en skopa vatten först. Det kund dom inte neka honom och han fick fatt cn plåtskopa och doppade den i krukzt och tog si g en Svälj. Hämtningspersom len vädrade väl vad det var i kruknn ne: undrade om inte Ahl kunde bjuda på 6 Slurk. Jo då. Ahl blev generös och ga* dern skopan. Stämningen steg i stuga* och det blev snart botten opp'. När avrc sent omsider kom igång så skedde i'iirtlc: mot Ödeshög under sång och h'tigt .skräll Bygdens folk kände sig illa berörda :iv 31 julfridcn stördes av ett sådant ovåisunde s: :ie :y Fiirdcn med häst och vagn till Minit. Itig sin tid. så det hann hli sen kväll in resenärerna kom dit. Hur den state Ahl Fick tillhrinqa sin julai'tnn i'ürILiil; inte historien. :\ gon _julgröt liir han vi inte ha blivit bjuden, men han Överlev! sin l'ängclsctid och återvände eller :wii: nat strai'ftill hembygden. Dåir fortsätth hzm med lite \ id sidan nn men försiktigan och i hlygsnnnnur. .skolor Sid 3 av 3 .II :"E' bd .31... .._ ' "_._ [7 H (2 i) :lf |1L||=Ir|ñt K L .. "f'lllqi W Wi 'mmmWWW _ a ""T Gil. '71% III __ _ . _ ,» *Fzyrçr'gnadnärtom _ '_' “' i 'l' _ ' .1.5 i.. _ :r | 3. Skogstorp 1|||1 _ .5 Ei får” ;I E i I i' mmm|I|||'|IFHIÃ|H' ,.. \. ."_.'b'_.||||||. 'h ' 4 b". I_ 1. H ha ||1'I"" _1_ L | *'@7*_ *him n'.|||"|| I nr” ...får Hlllll|r||| w