Protokoll

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

V 7. MM? A; 7.:? 23 (11.3%: e 11 »..4 von En ge ström. Agorell, Hvasser, Fägerplan. Ekebom, Türneros, Bergius. Bergen stråhie. Lohm. . ställningen efter TÖI'BCI'OS. 4 1761 den 31 augusti. År 1761 den 31 Augusti.1 Trädde ståndet in pieno kl. 9 och hölt bön. Hwarefter uplästes til justering: 1:0. Protocollet för (1. 10 i denna månad. 2:0. Ståndets extr. protocolli af den 29 hujus angzde Ålh'n” calen i Kongl. Kammarcoltegio Joachim Wilhelm Bröms l›Lh,.r§t:t+4 > til ledamot i Kongi. Lagcommission med lagmans fulimugt och'øvnj med mera. 3:0. D20 af d:0 dato angående Audileuren von Engeslröms Mm; tan til håradshöfdingc i Jümteland efter afl. Hüradshüfdingon M i . sell. 4:0. Dzo 'af dzo dato ungzde Borgmästaren Martin ngerpluna w Notarien Agoreils befordran, den förre til häradshöfdingclmti; wid Häradshöfdzn Birger Hvassers frånfälie el. afskedstagnndo m. den sednare el. Agorell til borgmästsyssian i Kongelf efter Fitncrpteâ 5:0. Dzo af dito dato rörande _Häradshöfdingen Ekeboms sökte mission från dess innehafwande häradshöfdingehestälining Wi» Auditeuren Carl Törneros befordran til sidstniimde syssla t " Extraord. Notarien'Eric Gustaf Bergii succession til auditcun? 6:0. Du) extractum protocolli af d. 29 i denne månad angalc “åxå rättsrådet Hr Johan Gabriel Bergenstråhles ansökning at under nintande af full lön i sin öfrige lifstid med mera få til sin brnthtt son Hofjunkaren och Landssecrcteraren Rudmnn Bergenstrühlc itä. stå det efter honom ledigt blifwande assessorsämbete i Kong). Sam Hofrätt. Wid hwilka extracta protocoili icke något war at pÄInintst Och lät ståndet häruppå för sig uplåsaas såWäi Riksens Sliimiz, :5 Secrete Deputations betänkande af d. 28 Maij sidstizne rörandclåêê 1* beswär, som Capitainen wid K. Artilleriet Johan Lohm deröfwtt” anfördt, at han wid åtskilliga majorsledigheter inom samma Mage .4 mente blifwit på förslagen förbigângen, som äfwenledes Cnpiiaået Lohms til Riksens Ständer ingifne memorini af d. 9 Julii niislwckmgti : hwaruti han uppå anförde omständigheter anhåller, ut då han på? U om afskied anmäler, blifwa hugnad med öfwersteiieutenants cum; tere samt undfå majors accord och pension. Effter öfwerwågande häraf pröfwade ståndet för godt nl hith Capitaine Lohms ofwan[n]emde memorial, hiwiljküjt påskrcfm *4 listed påteckning: Justerat d. 22 Sept. 1761. 1761 den 31 augusti. 615 lit sidstlznc hifallit W'ällofl. Borgstzs extr. prot. under d. 22 1 emma månad rörande det måtte Prästmannen Magister Johan cnnerberg hos K. Majzt i underdånighet anmälas til ärhållande :Met första 'med Rystads pastorat i Lindkiöpings stift jämngodt gi icke bättre ledigt blifwande regale pastorat innom berörde stift ) td mera, har bcnielte Wennerberg genom et til Riksens Ständer edénnera ingifwit pro memoria, som nu uplästes, andragit, at ehu rmâl Borgstzt uti ofwanbzde extr. prot. i anseende til 'Wenner 5rth lidande tillagdt h0[nom] det första ledige pastorat i Lind ilöpings stift men samma lägenhet honom likwäl ifrångått, hwari gmom han skall hlifwit försatt i yttersta förlägenhet, så har 'Wen *arbcrg uppå anförde bewekande skäl anhållit om jggäad nu efter dess gamla Swärfader, Prosten Fredrich Bagge, til Åby agile pastorat och at derstädes emedlertid »under hans ålder och häckelighet dess syssla och ämbete nu som i 16 är tilförene för ntln. Riddersk. och Adelen hade cnligit påskritten å berzde memorial årlsamma hifallit samt at Magister Wennerberg får fullmag't på Åby ;niorat at fefter] dess Swärfaders död tiltråda. 1 Se cr' e t e r a r en ärindrade härwid, at han wid det tilfälle, ädetta mål i ståndet sidst war före och afgiordes, reserverat sig, om prot. under d. 25 sidstl. Julii förmäler, det han sig äfwenledes Zniin ytterl. åberopade, ehuru ståndet sådant oaktadt fant godt at iåäröfwer fatta et sådant beslut, som mcranemde prot. utwisar; amstiillandrs Secreteraren fördenskulle, om icke ståndet skulle I inuti godt at derwid 'låta förblifwa; men emedan en del ledamöter ;stlrndc sig, det de ansågo detta mål af ganska öm beskaffenhet och ;t Wennerberg, som igenom det at han så ofta och äntel. Wid Ryd ' *tänds pastorats bortgifwande biifwit förbigången samt derigenom i* åârsatt i det känbaraste lidande, borde derföre niuta ärsättning; :åldcrföre trodde ståndets ledamöter, at ståndet härutinnan kunde '53: ;täta et med Ridd. och Adelen, så at “'ennerberg efter dess ansök tång må ärhålla fullniagt på Åby pastorat at det efter dess Swär vtladcrs, Prosten Fredrich Bagges, död tilträda. I anledning hwaraf ?Hill som det järnwäl af :åtskillige yrkades på proposition i målet, så 1' tamponerade r'T al c in an n e n: Bifaller ståndet Högloft. Ridderskapet och Adelens yttrande å ängister Wennerbergs förenemde pro memoria rörande det må “ry v .0 A Hwnret'fter S 0 e r e t e r a r e n anmälte, at sedan ståndet d. 25 Wennerberg. ;t ;t Koch. Wadman, Ubhman. 616 1761 den 31 augusti. Wennerberg ärhålla fullmagt på Åby pastorat at dcisnmmi dess Swärfaders död tilträda? Hwartil swarades Ja. 7 Sedan föredrogs Capitainens Georg C. Cochs til Rikscns .'iifátuiiiä ; ingifne memorial af d. 10 i denne månad, hwaruti lmn timmer sig deröfwer, at Kongl. Maj:t genom nådigt rescript iil Dm Mi; Riksens Kammarcollegium under (i. 15 Julii innewarand* lur Mill/1: git Cochs underdânige ansökning angående insokne frihels Mil: lande uppå 17 under dess frälsesäieri Ousbyholm i Skåne ochiüvll möhus län lydande utsökne hemman; anhållandes Coeh iiiriltrmêi. , at Riksens St:r Wille uptaga berzde ansökning och (lensnnw i i l h i remitteras til Cammaro, 0econ. och com.depui:s utarbetan. one låtande. Hwariemte ståndet låt för sökning tillika med Kongl. Maijzts med de flere acten bifogade handlingar. \ Och pröfwade ståndet efter måletis] behörige öfwerwiignmlr godt at deröfwer stadna i et sådant slut, som ståndets derom um detta dato utfärdade extractum prot. utwisar.1 . i i A 5 e e r e t e r a r e n anmälte, at han til följe af ståndels limile êlçi ;l sig upläsa såwåil förnuft: ;mi ofwanhögstbxle nådige [WWW 24 i denne månad Wäl projecterat extractum protocolli angår? *' Beferendariens uti Kungl. Maj:ts och Riksens Kammurcollegio SW. ter YVadmans befordran til iirhfillande af secreteraresysslan i MM? 9 collegio med mera; men emedan Advocatfisealen och Audiuwii wid Uplands Regemente Nils Ubbman nyligen til ståndet inmiw , et memorial,2 h[wil] [e]t uplästes, och hwarnti han föi'miilw 4 igenom *Wadmans förenzde befordran i så måtte blifwa lidande. :i dess hos Riksens Str anförde beswär öfwer et af Kongl. Multi ändrat förslag till ofwan [njemde secreterarebeställning skulle ?de nom en slik ståndets föreskrift blifwa för Ubbman aldeles onyl i hwarföre han anhåller, at st[ånde]t Wille låta b:de för Wadmmti wiljade föreskrift hwila, til dess Riksens Stts Secrete Deputth in?! i tänkande öfwer Ubbmans förenzde beswär til si[åndc]t inkomna litt: så hemstälte Seereteraren i anl. häraf, hwad Wärkan iiiOFDiICliirllf memorial kunde medföra i anseende til stfåndetjs ofwanncmlli'l slut angzde Referendarien “'adman; förmälandes derhos sfiwi'il lim: reteraren som T ale m a 11 11 e 11, det de hwar för sig restriwwmritr sig nu som iilförene med nttryekeligit förbehåll at warn ulun Mi' i answar härutinnan. ' l IDetta extraktprotokoll har icke påträffats. 1Bondeståndets arkiv 17601762, v01. 21.