Brandväsendets utveckling

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Framme“dax '7; November 13.:? . Någraploçk 05': die' Ödeshögs municipalsamhälle kan _ nu glädja.sig åt enimodernbr'and' Station och "andra bekvämligheter, sem underlättar det alltid'aktuella brandskyddet. I .början av samhäl lets utVeckling *var det 7 ?emellertid sämre ställt,och de resurser, så goda, somnu ute pårenalands bygden* i varje fall varsväl ris kerna 'större i samhället, som _bör ;2 :lade blitättbebyggt och där? alltså ; en eldsvådakunde få större o'm' * fattning. Naturligtvis skyddade .j mansigsåi gottsig göra låt,: och \ med tiden fann man det nödvän digtattgbörja organisera * brand J försvaret för att få större skydd. 1' Resultatet:återfinnesi protokollet _ och 27 jan. = > 0 '1904 i form av ett reglemente för ' " av den 13 juni 1903 I brandkåren, Det var försäkrings å tagare i Ödeshög i Östergötlands ' läns Brandstodsbolag, som' vid sammanträde beslutat, att nu skul \ le det bli *skick och ordning på det 1 hela. I'dettalreglementes'första pa ragraf stadgas följande: ' ”Till brandkåren höra alla inom Ödes högsiby bosatta personer; såväl män som kvinnor, som ej'äro av ålder eller sjukdom hindrade, att deltaga i det arbete, som i händelse av eldsolycka kommer att av brandkåren fordras. Ochv äro alla som tillhöra brandkåren, skyldiga att vid elds'olycka genast' infinna sig vid'brandstället ochvid fram_ komsten ovillkorligen ställa sig till efterrättelse de befallnin'gari och föreskrifter, som av' brand' eller avdelningscheferna ' dem meddelas, samt försedda' med _de br'ahdred7 skap, *som de blivit ålagda medfö ra.” Vid samma tillfällenppgjordes även en byggnadsordning för Ödes högs by, allt' godkänt ochygillatyid sammanträde den' 18 mars 1904 med fastighetsägare' inom Ödes högs by. ' . _ :Samhället börjar sköta _ sig' självt. ' i › . Ovannämnda protokoll torde va ra de förstaiihandlingar, som visa, att Ödeshögs samhalleihade 'egna nnaolär'mn'hb'rpr att. Vårda' .ärr om ?änáväåên å ets ^ som . då. stodo till buds; voro väl knath * då in ka I, 95 ml af .5, att undersökaLvattentillgången i Gatugårdens damm och lämplighe» ten av att" därifrån draga en vata tenledning tillatorget. , « Nytt :ellengbegagnat uppg ioanngsverk efterlyses. År 1906 var' Vjattenfrågan åter på tapeten. Då* beslutades gräv ningen av enjbrunn i Bergs träd gård och att, om tillräckligt vatten' ej erhölls, draga en vattenledning dit från Södergårdens damm, AVi dare_beslutades“att skyndsamt an nonsera* efter ett bägag'nat vatten' uppfodringsveifk._ Omlinget sådant stod 'att' dppbringa' måste ettilän' damålsenligt { nytt _ sådant . anskaf fas, men' det var' ingen'fara » från Gävle 'fick :maniköpa ett begagnat verk fört150* kan; och dess förste chef blevhr' ;Güstaf Isakssön, Klocá karegârden. Våren därpå avpro vades: Vattenuppfodringsv'er'ket med " gott rêSUItat; Händelsen' är' ' protokollföfd 30011 skildradk med all möjliga noggrannhet, vilket tyder på; att br'andkårens tekniska ny förvärv anSåg's av stor vikt. Så här' låter dEt: ”Brandkåren alar mera'des med lilla brandsignalen kl. 7 fm; _ Eld'ansågs' utbruten i WéSterbergs hus.) Uppfödringsver' _k'et fickuorder_'att taga plats 2 vid ,vattenres'ewöarenf ' i,›r'Bäc1<“S' :bräde gund'ei en' brandk i nom en lucka i'tâlået infördes slani . v5' _ ”'öegTNGzücw; Å mm" 5 4'W s.: 5 årsprotokolle'n ring fanns, tthjär varlutbrett ett lager'av sågspån och katterhyvel stickor. Dels'äenomfbâlipataket; dels genom tvâ fönster samt ge ga“r,' och eldhärden beserutaues från 5 olika håll,«varför densamma snart släcktes, '7. Some to'rgdag. på' gick var mycket folk samlat 1 byn, vilka snart sagt mangrant rusade till brandställetoch energiskt del togo 'i släCknings'árbewt. Vattenf langningskedjor utdrogos åt 4:011 ka håll och voro, ehurufolket var ovant, ganskafort ordnade och riklig Vattentillförsel .Vi erhölls. Brandkåren, ' som' så__l'att '.4 saga I nt gjörde kärnfrupper'fujav de vid brandstället "närvarande, uppförde sig över allt beröm, raskt och ar betsamt, samt lyssnade'till brand befälets föreskrifter; varför enhet_ lighet i arbetet och gott resultat erhölls.” Tredskmidej sa' V åthutas. H __ _ I ' Brandmännen fingo'isâlunda' i 001 lika sammanhang gott betyg, men undantag fanns. Vid ett'samman träde år 1905 med brand och sprutcheferluppdrogs nämligen åt brandcheferna att tillsäga .N. N, (namngiven i_ (protokollet): att ”därest han'jej deltager'i _brandkå_ iällsbo UA * a 'vinnnr rehs övningar : och'kostnader' kom_ uuumnmen :ordras Och äro' alla som tillhöra brandkåren, skyldiga att vid eldsolycka genast infinna sig vid brandstället och vid fram komsten* ovillkorligen ställa sig till efterrättelse de befallningan och föreskrifter, som av brand' eller avdelningscheferna dem meddelas, samt försedda med de br'andred skap, som de blivit ålagda medfö ra.” Vid samma tillfälle Uppgjordes även en byggnadsordning för Ödes högs by, allt' godkänt ochigillat_vid' sammanträde den 18' mars 1904' med fastighetsägare inom Ödes högs by. ' i , Samhället börjar: sköta..., sigsjälvt ;2.: V; Ovannämnda protokoll torde Väl* ra de första' handlingar, som visa, att Ödeshögs samhälle'ihade egna angelägenheter att vårda* sig' ,om och som inte'voro hela socknens; Det gällde alltså i första hand att . skydda ”byn” “ " från" eldsolfyckor, men det gällde också. att settill be byggelsen, dels ifråga om byggna dere belägenhet och dels. ifråga? om rbyggnadssättet, Som ju även *hör samman med brandskyddet: De nämnda protokollen återfinnas Ii “Ödeshögs Brandkårs protokoll o. räkenskaper” men det 'hindrade ej att samma bok?användes även för '1 . byggnadsnämndens sammanträden och för bystämmor. Vid de senare brukade brandkårens räkenskaper granskas'och ansvarsfrihet bevil' jas. Hur brandkårens kassa finaná sierades framgår'av protokoll av den 28 sept. 1907, enligt vilket för säkringshavarna beslöto att i Ös tergötlands läns gamla bolag för brandkårens behov uttaxera 60 öre för varje försäkrat 1,000 kr. och i alla övriga bolag 30iöre per 1.000 kr. Alla korttidsförsäkringar skul le emellertid vara fria för'året'. Vid' samma tillfälle väckte patron Aug. Salmonson förslag om att uttaxera nödiga medel förA/underhgåll ochlys se av Luxlamporna “i'by'anå 'sam ma sätt som ,nu ska ske förib'ra'nd kårens behov'. Vid det sammanträ de, som .brandkårsreglementet :och byggnadsbrdningen fastställdes, valde även fastighetsägarna en byggnadsnämnag och'iéaamöterr ;i densammablevo hrr A; L, Bäck, Emil .Björkman och Aug.: Salmon' son. Vid nämndens ,första sam manträde den 6 april 1904 valdes till ordförande :kas'SöI'.:Emil Björk? man. ' __Briinnsgrävningar för. vat ' i tenfrågans oiidnande'. * Man kan förstå, .att ett av brandkårens problem" var vatten tillgången i samhället, ty utan vat ten kunde ”man 'naturligtvis ingen* ting uträtta för att släcka eldSVâ' dor. , Ödeshög hade ju heller inga större, vattensamlingar eller vat 191167120' i närhetåh '11+6H*='ø4ân4.1' 1: > imatäsf övningar dit från Södergårdens damm. Vi darebeslutades att skyndsamt an nonsera efter ett begagnat vatten uppfodringsverk. Om inget sådant stod att uppbringa måste ett än damålsenligt nytt sådant anskaf fas, men det var ingen' fara från verk för' 150 kr., ochdess förste chef blev'hr 'Gustaf Isaksson, Kloca karegården. Våren därpå avpro Vådes: vattenuppfodring'SVerket protokollförd och”, skildrad med all möjlig noggrannhet, Vilket tyder på, att brandkårens tekniska ny förvärv anSåg's av stor' vikt.'. Så här låter det: ”Brandkåren alar mera'des med lilla brandsignalen kl. 7 fm. Eld'ransågs utbruten i Westerbergs hus. Uppfodringsver ket fick order_ att taga plats vid vattenreservoaren i Bäcks bräd gård, därifrån 250 meter slangar utdrogos genom' brädgården över mindre brädstaplar, genom stake tet, ÖVer järnvägsspåren förbi och _övervedsta'plar'upp för backen, en stigning påminst 30 fot; Ehuru så stora Svårigheter mötte för så väl uppfodringSverkets placerande som även förslangledningen kom min. efter signalen, ett .ovanligt .gott resultat, beroende på hurtigt och dugligt manskap. Order gavs att flytta uppfodringsverket till Bergs reserVoa'r, emedan eld an sågs utbruten i fattighuset. _20 min. efter orderns avgivande var vat tenuppfod'ringsverket åter i gång, Och då' terrängen här var mera jämn framfördes'så mycket vatten till' brandstället, att 4 sprut'or (dubbelverkande, c:a 150 liter i minuten vardera) därmed kunde inköpt från Gävle, avprovades så ledes vi dagförsta gången, och var provet fullt tillfredsställande.” “ Farligt eldsvådetillhud Y 1912 avvärjdes, 'Brandkåren sysslade emellertid inte' bara 'med sprutmönstringar, ›_ och sammanträden: Ibland Var det allvar också. I nov. 1910 omnämnes mera i förbigåen e resulterade'i beslut om inköp' av större spruta, menmera utförligt skildrasett farligt eldsvådetillbud i ;nacka snickerifabrik i ' juli 1912: ”KL ungefär 11 ' fm; 'signalerades med ångsirenen'från Bäcks snic kerifabrik eld utbrutit. Med si renens ljud › 'blandade A sig snart brandkåren's eldsign'al." Eld hade utbrutit i Bäcks fabrik. Vid första signal skyndade jag (protokollfö rare även här kassör Emil Björk man) .till _brandsitället, där redan en' spruta vid min, ankomst hade infunnit sig, således'högst 6 min. efter förstalsignal. Övriga sprul Gävle fick man' köpa ,ett begagnat_ .InEd ' gott resultat; Händelsen' är ' vatten' till brandstället “jämt 16 Vattenuppfodringsverket,A de 'en eldsvåda i gjuteriet, vilken ' . 12a, =hålluoch voro, ehuqu folket var ovant, ganska fort ordnade och riklig vattentillförsel 7 erhölls. Brandkåren, som så attfsäga ut gjorde kärnt'ruippen' av de vid brandstället närvarande, uppförde sig över allt beröm, ,raskt och ar betsamt, samt lyssnade'till brand befälets föreskrifter, varför enhet lighet i arbetet och gott resultat erhölls.” ' Tredskaiide? samhälbe _ ,› ' åthutas. . › ^Brandmännen fingo sålunda'i 04 lika sammanhang gott betyg, men_ undantag fanns. Vid ett' samman träde år 1905 med brand_ och sprutcheferluppdrogs nämligen åt brandcheferna att tillsäga .N. Ni (namngiven i protokollet) att ”därest han ej deltagerii brandkå rens övningar och kostnader kom mer han att anmälas för_ Bolaget för sin "försumlighet häru'tinnan.”” Men ”N. N ." var oförbätterlig; _"I maj 1910 hölls 'sp1"utmönString och brandövning, varvid en del perso ner skolkade, allt enligt kassör Björkmans protokoll, som, vidare omtalar: ,'N. N. framkomri'ärende till A; L. Bäck före övningenslbör jan. TillSagd att stanna 'och delta ga i övningen avlågsnade han sig likväl och' har ocksåw mig'veterli: gen hittills icke någon gång delta git i brandkårens övningar, oaktat han 'för slikr'förseelsel blivit “åV'b'oJ laget ' uppsagd men" av" tillmötesgå? ende fått, mot' villkor att' ' deltaga i övningarna, kvarstå." Helt i moll går också en anteckning från sprutmönstringen i juni 1917. Där omnämnes, att kallelsen hörsam mats mycket dåligt. Vid uppföd ringsverket fattades. manSkap; ?så att pumpning endast i ringa om fattning kunde företagas, och_ dess utom Ville inte vattenlangningsL manskapet hjälpa till med vatten langning. Vid spruta' nårl infann sig endast två man ochwvid spruta nzr 2 endast en'manJSprutan'var dessutom sönder. Som en' ringa tröst antecknades, att* ledningen från Södergårdens >' damm *under söktes och befanns brukbar. Vattenverk påftal redan _ 1912. ' . I * 1' Vid bystämma i dec. 1908 disku4 terades en skrivelse från brand stodsbolaget rörande en påtänkt våttenledning ,från Gatugårdens damm till torget. Pågrund av för hållandena ansågs en dylik anord' ning onödig och i stället fick en kommitté_ i uppdrag att utreda frå gan om en vattenledning från sta tionsområdet till torget*Hur det gickhärmed 'förmäler ej historien, men tydligen var ej vattenförhål landena i samhället ' tillfredsstäl lande. I stället väcktes förslag är 1912 att ' anordna ett vattenledj hihdcxrowlz mall anLQuL1nn _L 1,, skydda "båt/im' från" 'eldsoliyckom men det gällde också att se' till be byggelsen, dels ifråga om byggna ders belägenhet och dels ifråga om byggnadssättet, Som ju även hör samman med brandskyddet. De nämnda protokollen återfinnas i ”Ödeshögs Brandkårs protokoll o. räkenskaper” men det hindrade ej att samma. bok användes även för byggnadsnämndens sammanträden och för bystämmor. Vid de senare brukade bra'ndkårens räkenskaper granskas och ansvarsfrihet bevil jas. Hur 'brandkårens kassa' finan sierades framgärlav protokoll av den 28 sept. 1907, enligt vilket för säkringshavarna beslöto att i Ös tergötlands läns gamla bolag för brandkårens behov uttaxera 60 öre för varje försäkrat 1,000 kr. och_ i alla övriga bolag 30' öre per 1.000 kr. Alla korttidsförsäkringar skul le emellertid vara fria för året. Vid samma tillfälle väckte patron Aug. Salmonson förslag om att uttaxera nödiga medel förgunderhåll och'ly , , se av Luxlamporna 'i byni”på'_rjsam< v ma sätt som ,nu ska' ske förbrand , kärens behov”. _Vid det sammanträj de, som .brandkärsreglementet och byggnadsbrdningen fastställdes, valde även., fastighetsägarna en byggnadsnämndi och ledamöter? 'i densamma blevo hrr A; L. Bäck, Emil Björkman och Aug» Salmon son. Vid nämndens ,första sam manträde den 6 april 1904' valdes till ordförande: kassöraEmilrszörkr ,i _Brunnsgrävningar för vat '1 tenfrägans ordnan'de. Man kan förstå, :att ett. av brandkårens problem'Å var' vatten' tillgången i samhället, ty utan vat ten kunde'i'man 'naturligtvis ingen ting uträtta för att släcka eldsvâl dor. Ödeshög hade ju heller inga större, vattensamlingar eller vat tendrag i' närheten utan: måste li ta till brunnsvatten. En kommitté tillsattes och fick i uppdrag att på lämpligt ställe i närheten av _järn vägsstationen gräva 'enbrunn samt mindre brädstaplar, gen'öm stake tet, över järnvägsspåren förbi och* över'vedstaplar'upp för backen, en stigning på'minst 30 fot; Ehuru så stora Svårigheter'mötte för så väl uppfodringSverkets placerande söm 'även för slangledningen kom vatten' till brandstället jämt' 16 min. efter signalen, ett' ovanligt gott resultat, beroende på h'urtigt och' dagligt manskape Order gavs att flytta uppfodringsverket till Bergs reservoar, emedan eld an sågs* utbruten i fattigliuset. 20 min. efter ordern's avgivande var vat tenuppfödidngsverket äter i gång, och då' terrängen här var mera jämn framfördesså mycket vatten till' brandstället, att 4 sprutor (dubbelverkande, cza, 150 liter i minuten vardera) därmed kunde matas: Vattenuppderingsverket, inköpt från Gävle, avprovades så ledesi dagförsta gången, ochvvar provet fullt,tillfredsställande.” ' › Farligt eldsvâdetillbud år ': i 1912 awälrjdes. " Brandkåren sysslade 'emellertid inte' bara med sprutmönstringar, övningar och sammanträden. Ibland var det allvar också. I nov. 1910 omnämnes* mera i' förbigäen 'delen eldsvada i gjuteriet, vilken ' resulterade” i'be'slut om inköp" av ' 'större spruta, men mera utförligt skildras ett farligt eldsvådetillbud iszäcks'snickerifabrik i juli 1912: ”KL ungefär 11 fmL;"Signalerades med ängsirenen, från Bäcks snic kerifabrik eld' utbrutit. Med si renens ljud 'blandade' sig. snart brandkårens eldsignal." Eld hade utbrutit i Bäcks fabrik. Vid första 'signal skyndade jag (protokollfö rare även här kassör Emil Björk man) till brands'tället, där redan en' spruta Vid min ankomst hade infunnit sig, således' högst 6' min. efter första signal. Övrigasprul tor' och uppfodnngsverket' anlände också genast därefterbch vöro på mycket _kortgtidü även, de i arbete. Elden hade _utbrutit på vinden över snickeriverkstaden, där riklig nä VEn bild av den redskapsbil och'motor spiiuta; som' anskaffades år 1928 Och kostade 800 kr. samt 1 "1 u' n e, 1 lika. mycket för dess iordningställande. Den nya men ”DLN.” var' orörpatterng; maj 1910 hölls 'sprutmönstring och brandövning, Varvid'en del perso ner skolkade, allt enligt kassör Björkmans protokoll, som vidare omtalar: "N. N. framkom i ärende till A. L. Bäck före övningensbör jan. Tillslagd att stanna och delta ga i övningen avlägsnade han sig likväl och' har ocksa; mig veterli gen hittills icke någon gång delta git i brandkårens övningar, oaktat .han 'för sliklförseelse blivit 'av:bo: laget uppsagd menáv'tillmötesgä' ende fått, motvillkor'att deltaga i övningarna, kvarstå.” Helt i moll går också en anteckning från sprutmönstringen i juni 1917. Där omnämnes, att kallelsen 'hörsam mäts mycket dåligt; Vid uppföd ringsverket fattades_ rna'nSkap'; V'så att pumpning endast i ringa om fattning kunde företagas, och dess utom ville inte vattenlangnings manskapet_ hjälpa till med vatten langning. Vid' spruta* n:r^1“ infann sig endast två_ män ochvid spruta nzr 2 endast en man; sprutan'Var dessutom sönder. Somen ringa; tröst' antecknades; att' ledningen från Södergärdensr damm *under söktes och befanns brukbar. Vattenverk pâätal redan Å › 1912. ' > : Vid bystämma i dec. 1908 dis'kué terades en skrivelse från brand stodsbolaget rörande en' påtänkt vattenledning ,från Gatugärdens damm till torget; Pågrund av för hållandena ansågs en dylik anord ning onödig och i stället fick en kömmitté i uppdrag 'att'utreda frä gan om en vattenledning från sta tionsområdet till torget: Hur ' det gick härmed' förmäler ej historien, men tydligen var ej vattenförhål landena i ,samhälletitillfredsstäl lande. I stället väcktes förslag är 1912 att ' anordna ett vattenled iningsverk med vattentornoch nö dig'a" rörledningar såväl för bland' kårens behov som också för in: dragning i husen. Men även det kom' av sig i portgången.Men alla Vet ju, att vattenverket ändå kom till stånd;fast omkring;20 år se nare 0Ch ' med vatten direkt ' från' Vättern. Därmed fick samhället sin vattenfräga ordnad på ett till fredsställande" sätt' både för* fa'sti'gi .heternas och brandkårens behov. . SDet . gamla uppfodringsverket förvaras nu som: ett kuriosum från gångna tider, och' blir* det nu "en eldsvåd'a i' Samhället" s'omiju' allt emellanåt har hänt, har brandkå ren bara att koppla på slangarna på närmaste vattenpost *och låta motorsprutan klara resten. Nu har man dessutom en ny brandbil och en ny ochmodern brandstation w d e n gynnsamma utvecklingen av brandväsendeti Ödeshög. kunde man gott unnat den“gaml«e nitiske protokollskrivaren ochL brandche Afen Emil. Björkman att uppleva.