Tre telestationer i St. Åby

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

u V ,. t : Tre telestotioner i SLÅby i . l automatiserade Automatiseringen av tele liii'nnade blommor. llr Alsen l ll'(›nstationei'im i området loi't'itnekade till sist för uppvakt t istitter, och på tisdagen var det. t .ningen och för det goda sam i dags för Hoel, Bonderyd och arbete. som rätt under de 1 1 St. Aleryds telestzitioner att gångna åren, inte minst med; slå igen. Kl. 7 på morgonen Ödeshögs telestation. ' ' :togs de nya "petmojuri'ia '1 Även i St. Aleryds telel'on * i :|.›ruk" och senare på dagen växel tackade telegral'kommis 'blev personalen på de tre te sarie Borgström nuvarande % Iestationerna avtaekade på växell'öreståndarinnzin, l'rn 1G * övligt sätt av telekonnnisszirie dit Gustafsson, och ÖVCI'läUl* ! lvar Borgström, Mjölby, m. fl. nade blommor. FI'U Gustafs represent:inter för televerket. son hur efter makens från i Äldst som våixelt'örestâmla l'åille 1900 ensam skött växeln, ›re iir (Skårige (lunnur Alsén, som varit i vwksmnhet sedan som innehalt växeln_ sedan ltliäfl med hr Ejnar Gustafsson 1937. Men dessförinnan var som l'öreståndture. Växeln hn 'iixeln inryn'ul i anslutning de vid starten 7 al›om"n_:nter, till JC. lydbeeks speeerintfär. vilket. antal nu stigit till 52. Den startade .med 8 abonnem l Bonderyd startades växeln ter år '1918, vilket antal ökat 932 med 5 abonncsrnter. Före i till ,12, när hr Alsén övertog ståmlarskupet innehades av föreståndarskapet och förlade hr 'Viktor Andersson och över växeln till bostaden vid Boe'ts togs efter dennes fl'åtnl'åille kvarn, där han då. var anställd ltlñil EtV systersonen; Ragnar som mjölnare. 935) byggde hr (loméi'. Vid automatiseringen ; Alsen egen villa i Boot och var antalet abonnenter 53. Te \ där har växeln :.illtseilnn va legrnfkomnnssarie Borgström t rit inrymd. Vid autonmtlse ttttalude här liksom i, Boet och i ringen hade växeln ?JO ahon St. Aleryll. televerkets tack för tnenter efter att tidigare varit de gångna årens. arbete samt § i l l › : uppe 1' högst ?13. lzlr Alsén, som i.'›v<›rlåinimide blommor. På delat arbetet med växelns samtliga platser litiredrog,r han iskötsd med sin maka, lrls och även distriktschet Gösta Sjö barnen, konstaterar vid ett grens tuekbrev till de avgåen samtal med Ö:qu att. de EG de váixelföreståndarna. Åldringsvård i eleverna i årsl Sök på Kavla; årens arbete vid växeln en" Vid ungefär samma tid näs i På måndagen v' . . .. O .. _ n i dast inneburit. angenama er ta ar står de återstående vax tur att bjuda auba å fatenheter _ ”man kan inte etstationerna Ödeshög, Mun ra flickorna i klass norna Birgitta Fa Nilsson hade bjudi närer och personal den till skolan på S kvarna. Klassen bjöd på tugg som de själva tänka sig en, bättre abonnent keryd, och th.ltsbol samt krets att betjäna än. denna” Maltmossen, som sammanslås stiger han. Alltså ingen ”Inur med Bultshol. i. tur att auto» l'Lt på tråden" 'vilket också td matiserns. legrafkommissarie Borgström senare kunde betyget, när han Autouxatiseringen en dyr ;i “tt tiLletäl titt br _Alsén och investering. ihans familj framhöll, det alltid inrättandet av automatsm_ EgOda samarbete! som råüi och tioner i stället för de nedlagda att aldrig några klagomål från är en gahska dyr 'historia' en_ ebonnenthall avhorts. sarskilt ngt vad disuiktsingenjör MO_ _tramholt telegrafkomrnissarle berg kunde upplysa om. 'Det Borgswom Em hr_ Aläens_ re' rör om ca 350.000 kr. eller 'pl'esentaszkap l dlSü'Jkts' närmare bestämt 1.700 kr._pr nälttttdien inneburit en Vidgad ábonnent. Den nya kabeln, 5.37.13. ?Ph 'tEjI'Ståçlse for Elev?" som nu nedlagts från Ödeshög 'kas momem* som vant till och somskall betjäna de tre nytta 1 Samammet' Då kan automatstationernai, är av. ny ._synas yelnodigt att. nu telesta* typ och hm. försetts med plast_ iåfgêlåfgäenmiäåêâm isoleringen" istället för _som 1 . J' Ö Ö . . forut isolermgar av bly, V11ket ;digt Telekommissnrien antyd l _ tde att det så småningom skul i :le kommasåväl pensionsbrev l isom medalj och. underströk gör anläggningen både billiga» re och driftssåikrare. \ På tisdagskvällen hade tele fomibonnenterna i Boet ana_ i_ . , , ordnat samkväm i Boets b m* _ blommor till tru slsen, som degål.d för familjen Ahlszêäl' haft det' huvudsakhga arbetet Tal höns av hm. Linné Gusá om hand. For den tekniska ,Lawson och Allan Gustavsson_ personalen talade distriktsin och blommor samt en Den genial.. .Chles'ml'ik Mmm?? ninggåva överlämnades. Hr Nonlkupmg' 00h tackade for Ahlsén tackade för uppvakt gott samarbete. Fru Lnsa An mnnpn och de Wånnna ämm a dersson framförde persona Vi'dblâoots 'toldomfäixä i “ lens i Öd shög tack och över ' " ' M . Ãlbert Ägg; given av tv Amway