Trehörna församling

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

K OR T FA TT AD INFORMA T IONSSKRIF T OM T REHÖRNA FÖRSAMLING OCH DESS TVÅ K YRKOR. T rehörna församling bildades 1643 på initiativ av Trehörna Säteris dåvarande ägare Christofer Ribbing som lyckades samordna de närliggande gårdarna och dess ägare från St Åby, Säby och Linderås soclmar. Trehörna Säteri hörde vid denna tiapunkt till St Ä by socken. Ansökan om att få bilda församling överlämnades till Drottning Kristinas fönnyndarregering på Stockholms Slott. 1 ansökan angavs att, gårdar från St Åby, tillsammans 7 1/8 mantal, samt från Linderås 4 3/8 mantal och Säby 1 1/4 mantal, de två sista från Jönköpings län, var villiga att ingå i den nya församlingen Konfirmationsbrev blev utfärdat 1643 den 20 december på Stockholms Slott av ovan nämnda regering. . Kyrkans uppfördes i trä, med utvändig spånbekladnad, samt ett torn på västra delen av långhuset. Invändigt var det målningar av lövverk och tapeter på väggarna samt åtskilliga änglabilder med tillsatta bibelspråk. 1796 gjordes en genomgripande reparation, då upphöggs plats för och insattes fönster över hela kyrkan, till mer än dubbel storlek samt två runda på läktaren och ett på norra sidan av sakristian. 1858 väcker Kyrkoherde S. C. Seigbahn förslag om att kyrkan skulle tillbuggas med 14 alnar i östra änden. 1860 väljs en kommitté som på ordinarie höstsocknestämma troligen framför förslag om nybyggnad av kyrka. Inget beslut tycks ha fattats. Efter många sockenstämmor så har man enats om att göra tillbyggnad och reparation. Den 1 mars 1861 vid entreprenad auktion antogs anbudet fån soldaten(sockenbyggmästaren) Carl Johan Fröjd på 4 00 Rdr Rmt, samt 2 Rdr Rmt om dagen om han gör mer än kontraktet innehåller, vilket av församlingen gocürändes. Men sockenmännenfick inte lugn och ro så länge, för i extra sockenstämmoprotokollet den 16juni 1861, står följande ” Efter påbörjad rivning av koret och sacerstigan under veckan befunnes kyrkans väggar så buktiga och förfallna att Byggmästaren ansåg det omöjligt med reparation. Beslutades att bygga ny kyrka som uppdrogs åt Carl Johan Fröjd för 1000 Rdr Rmt samt 400 karledagsverken ur församlingen ”. Den nya kyrkan togs i bruk till jul 1861, men någon riktig invigning förekom inte, troligen på grund av att man förbisett att söka tillstånd att få uppföra en ny lgzrkobyggnad Invigning skedde 1961 då kyrkan genomgick en omfattande inre restaurering. Av inventarierna som finns kvar från den gamla kyrkan kan nämnas predikstolen, dörrama till altarskåpet som nu hänger på långhusets norra vägg samt ljusstakar och tavlor som är placerade i sakristian. Tre kyrkklockor finns, två är från den gamla kyrkan, där de Var placerade i kloclmtapeln som revs 1862, och då flyttades klackarna in i det nya kyrktornet. Den minsta klockan är uppställdi vapenhuset. Informationen är hämtad från gamla protokoll och övriga skrifter. Sammanställningen har gjorts av Erik Rytüerg (Trehörna kyrkoråds ang?) i juli 2001.