Tur från Rök mot Omberg

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Waysmá: Tur från Rök 30% Omber3a“ Kälstaá mest känâisom dan by i Vilken psalmåikñanenç kyrk%y\ hefáen.och hovpredikantêp Samuel Johan.Hed$orn är föaüä 1 Till Vän äter uppe i skogsbrynet på ett soldattmrp födáes han är 17$§§_åöd 1949a_äland hans mest kända psalmér är nr 5: Höga Majestätg vi allaafw_ I Tjugby,_närmare bestämt Brunnsgården har ngn hittat_en av, de 11 hällkistor som man funnit inom_Lysings'háraå§ › Här till Vänster på Diseveåä ägor ligger Ekkulleng Vida_bekant för sin_st0ra gravhög, gär enligt sägnen en hägätta%:hövding ligger begravd tillsammansfmed sin guldvagng ' | ' Till hügep ser Vi Norrö källa?? ge har unâer årens lopp visat sig mycket rika på fornfyndü h 31%, fann man på mnqataletå närmare bestämt 13799 erg hel del. *namnsf'cåremålå däribland en krdksabelñ troligen härstammat från EgyptenQ \ \ ' Babyggelsen Wi ser till höger om oss är belägen inom Isberga byø Här har.man äåáe inom 1800u OCh ?QSQMtalet funnit håonsurnor meâ hrämáa människobeng › i På grusplatâer längre bort finns en rik växtlighet som påminna: am den som förekommer på Ölanás_allvarw Ett område där har gå senagte tiåsn blivit naturIeSrejvvat.,i ' ' i Häg till vänstar har vi Jussberg med de många forngravarna från järnåldexn, använt under mer än âüOO åre Ett impongrâmâa gravfält meá ända upp till 119 högar? inom ett ganska litet' områåew * Här har stor föröåelse vållats i en av lanåskapets finaste fornminnesplatser genom omfattande grustäkta ' añmw$tigään$$ kåamgs üwt var hiâ üüh äiil ñjääêäü man ?mätmm aamladüü äáål dan äåmxa ?aäkfwäüän på ägnamüag ?ingåüü ' . Hit kam eamåü üah un“äy till ?müa åålä? Mgd uykwå§ hägtäkjuäâ 3 @@h yä åäÖETQ äid maá mmtäüfmmüüüg ü$$.u5x åQQWääåüä.hü§åiqäm dag$ usd ägaüiåiüñäñå tWHQé äakgm.giga ?üxgaü ax manåxaåü helägât man inramâ$:a§ $$§%$$ av üññ gamåä Eüümäüä åxiga,g$anaxâ agé an g$u§§ äüü âyiga hakar i mgmzxwtz m .› Qiügåüfiääâñ har numgra figätñäâ ?ill awnam gläüw längäa Lax gå äawgsäy man Hgä$$aäa§§$ä är faxäfaxanáa man üüdtxala äamåingäw gmnkñan; nu füx da âåürä skara? av üuüiäüüxg mgm maá nilmnav ügáåp i aliâ âüäxrü antal üaaükax hüägäå? §ä$$åååê vä: ash üümm Näää”. a I bärgaw av lgäüwüalat äppnüdaâ.hexgañg›áü§m på wiü gayäå w ümwmans ää$ äilåxmü ?isk atünna man üataäa amgåft ?EK ant få $m$a§$ä$ tagg äüräg En del åñgäwüax wiüümgm ?§3 aüi ga äüfiâm üåxna\ex%ya beháåiming av baääkat på ägxgaüm in aåäxrü ?ägg ägü kaxâa övar ümbâxg mad gawäxähath imprámkaw üâ äattaü argmä.üah häråfäån uägigk üäkaå äti á? ETüü m Efnñ ggn så aan anüra . J awmwxwmÅñäämanaV$wåmnaIakgüümgüülámwm$Mg av). “*øäwüägñågâ däx mäåk§.alag av viluuårdamüa ha? lägig än aik* atáüüx$anM®a§aMWWWW&m% âüihäxüñ gå? ?ramg Fåñnä gamla fiåküammam? äam I amrådmt fiw füåtaüYüåüüä ügä ggn 3% amåmingüm åta? aka inpåanáüxa$ maü få m