Tyska gäster i Ödeshögs prästgård

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

; .ia. .WW . Tyska gäster i Ödeshögs prästgård 1586 Ett av de tidigaste vittnesbörden om utländska resenärer genom V 1 \_ d Ödeshög är en berättelse av tysken Samuel Kichel (15631619) från . Fj,Lp' Ulm i W iirtenberg. Han reste mycket. Under en långresa, 15851589, 7 kom han till Sverige. Liksom de flesta utländska resenärer genom är hundradena följde han Vättern _ ”en sjö som är 1 mil bred och 18 mil lång” och kom i februari 1586 på Västra H 0lvägen genom Ödes hög. Hans dagboksanteckningar utgavs 1886 i Stuttgart och citeras här ur Historisk Tidskrift från 1892. Nattlogi med kalv och gris Av strapatserna för den tidens resenärer får man en livfull bild: Då vi skulle sova, redde vi vår sängplats på golvet; icke allenast männen med hustru och barn ligga Vintertiden i stugan, utan ock hun dar och kattor, samt ungboskap, såsom lamm, kalvar, getter och duvor finnas därinne, och, vad som är Olustigast, unga grisar, som giva en stark lukt från sig och gemenligen hålla till mitt i stugan, komma om natten och slicka en i ansiktet, så att för elak smak och stank man förr blir mätt för en ringa penning än av den bästa måltid. I 'O'deshögs prästgård 14 februari 1586 Denna skildring var från Skåne, då tillhörande Danmark. Ska vi hop pas att det blev trevligare längre mot norr? Den 12 februari korn säll _ skapet med släde till Jönköping och reste den 13 mot Gränna. Dagen ) därpå fortsattes färden och man anlände på förmiddagen till vad som ' torde ha varit Ödeshögs prästgård: Den 14 reste vi tidigt före dagningen och hade ännu till vänster den , 3 ovan nämnda långa sjön. Det var ganska kallt och fullt upp med snö, då vägen gick mellan bergen. Vid frukostdags kommo vi till en ståtlig kyrkherre, som vid denna fest hade andra präster till gäster; även vi inbjödos och blevo, enligt landets sed, ärligen och väl trakterade, att vi därefter väl värjde oss för kylan. Mot aftonen kommo vi bort från rätta vägen, påträffade ett vattendrag, över vilket vi dock icke funno någon bro och vågade, då det redan börjat skymma, icke överfarten med hästarna och slädarna. Det var troligen Tåkern resenärerna i skymningen stötte på, men vilken präst var det som tog emot så gästfritt, omgiven av Lysings kontrakts prästerskap? Komministern i Ödeshög hette Bergerus Benedicti och underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Om det var i Stora Ãby prästgård resenärerna hamnade, hette kyrkoherden Haqvinus Germundi (1564» 1604), allt enligt Linköpings stifts herdaminne. Litteratur : Historisk Tidskrift 1892. 33