Fotografi 1903 Vadstena kompani

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Fotografi över stammanskapet vid Vadstena kompani av Kungl. Andra Livgrenadjärregementet år 1903, skänkt av manskapet till kompanichefen, kaptenen Henrik Falkenberg. Fotografiet är taget på regementets dåvarande övnings och förläggningsplats Malmen (nuvarande Malmslätt), närmare bestämt vid sidan av regementets musikpa viljong (musikkasernen). Paviljongen, som uppfördes 1891, är en av de få kvar varande byggnaderna från regementets tid och användes numera som plutonoffi cersmäss vid F 13 M. Den som tagit fotografiet är den på sin tid mycket kände hovfotografen Sw. SWensson, som i början av 1900talet lät uppföra en tidsen ateljê numera riven mitt emot S:t Larskyrkan med adress Storgatan 34. På fotografiet återfinnas följande officerare och underoffioerare, som i främre ledet från vänster räknat från åskådarens sida äror 1. Musiksergeant Sven Peter Emil Elmer (spel nr 57; trumpet), född 14/10 1869 i Mellby s:n (Jönk;); föräldrar: hemmansägaren Anders Peter Carlsson från Äs pefall och h.h. Stina Lisa Svensdotter; kom i tjänst 1885, sergeant 1898, fan junkare 1920; (Hade tidigare varit anställd vid Livkompaniet av Kalmar rege mente.) 2. Musiksergeant'Nils Birger Tilander (spel nr 7; eskornett), född 8/12 1878; kom i tjänst 1901, sergeant 1901; (Hade tidigare varit anställd vid Kronprins ens husarregemente och Kungl. Göta artilleriregemente.) 3. och 4. Två trumslagare: namnen okända; 5. Sergeant Theodor Werner, född 9/9 1860 i Svenstorp i Heda s:n (Östg); föräldrar: hemmansägaren Johan August Jonsson och h.h. Johanna Charlotta Johansdotter; kom i tjänst 1881, sergeant 1886, fanjunkare 1907,avsked 1911; i det civila verkade han därefter_b1.a. som lokalombud och platsredaktör f Ödeshög för tidningen ÖstgötaBladet samt tidvis som skrivbiträde ät lands fiskal Wallinder, därstädes; avliden 29/10 1929; 6. Fanjunkare Carl Emiviraft, född 16/5 1856 i Tuna Västergård i Heda s:n (Östg); föräldrar: livgrenadjären Carl Eric Kraft och h.h. Johanna Johans dotter; kom i tjänst 1877, sergeant 1886, fanjunkare 1901, kompaniadjutant; var bosatt i Tjugby, Heda s:n, flyttade 1909 till Hannäs s:n (Östg) och där ifrån 1912 till Gamleby, varest han avled 23/4 1928 och begrovs därstädes; (Se vidare under nr 9. nedan.) 7. Underlöjtnant Erik Folke Axelson Sjögreen, född 1876 på Ryssebo, Ingatorp s:n (Jönk.); underlöjtnant 1899, löjtnant 1903, kapten 1913, majors avsked 1927; avliden 1941; * 8. Kapten CarlErik Ehrenkrona, född 1860 på Hulterstad, Mjölby s:n (Östg); underlöjtnant 1883, löjtnant 1893, kapten 1902, major 1909, överstelöjtnants avsked 1912; ägde på sin tid egendomarna Hulterstad, Eriksdal och Karlslund i Mjölby s:n; avliden 1944; 9. Kapten Henrik Falkenberg, född 20/4 1855 på Viresjö, Malmbäcks sm (Jönk.)*; 1874 volontär i nr 63 för roten Ingvaldstorp i Röks s:n (Östg) för Vadstena kompani; mogenhetsexamen och elev vid Kungl. Krigsskolan på Karlberg samt liv page hos H.M. Konung Oskar II, utexaminerad 1875; underlöjtnant på Bivkompani et 1875, löjtnant 1885, kapten 1894; efter tjänstgöring vid Generalstabens to pografiska avdelning 18791895 blev han chef för Vadstena kompani 1895, i sam band varmed han förvärvade fastighet i Vadstena och bosatte sig där med sin familj. Under åren 18981901 var han även befälhavare för Vadstena kompaniom råde. Avsked 1905. Han anlitades mycket för allmänna värv. Sålunda var han ledamot av stadsfullmäktige 18991918, brandchef 18991912, ledamot av lasa rettsdirektionen 18991929, v. ordförande i lasarettsdirektionen 1929, ordfö rande i Vadstena skyttegille 18991928, kamrer och ombudsman, senare verkst. direktör i Vadstena Sparbank 19061928, v. ordförande i drätselkammaren 1906 1914, dess ordförande 19141918, god man för granskning av förmynderskap 19061924; avliden 16/6 1934 i Vadstena och begravd på Klosterkyrkogården; En notis i Livgrenadjärregementets kamratförenings tidning ÖstgötaGrenadjären omtalar, att man år 1961 intervjuade den 1879 födde korpralen nr 77 Svahn, som återfinnes bland manskapet å här omskriVet fotografi. Se nedan. Enligt intervjun hade år 1899 vakans uppstått för rusthållet Haddetorp i Heda s:n, vilken skulle fyllas. Han sökte och blev antagen samt inskrevs som grena djär nr 77 på Vadstena kompani, varvid han fick byta ut efternamnet Carls son mot Svahn. Av intervjun framgår vidare, att han med särskild uppskatt ning erinrar sig sin första kompanichef, kapten Henrik Falkenberg, och den nes adjutant, fanjunkare Carl Emil Kraft. 10. Löjtnant Gustaf (Gösta) Mauritz Törngren, född 13/7 1879 på Lidingön (Sthlm); (Hans farfar, Lars Mathias Törngren, blev kapten vid regementet 1824); underlöjtnant 1898, löjtnant 1901, kapten 1909, kapten vid General staben 1915, major där 1919, major vid Vestmanlands regemente 1921, överste löjtnant vid Andra Livgrenadjärregementet 1924, överste och chef för Jämt lands fältjägarregemente 1928, chef för Gotlands infanterikår och militär befälhavare på Gotland 1931, generalmajor i armén 1937; såsom dåvarande kap ten vid Generalstabskåren gjorde han en betydelsefull insats i finska fri hetskriget 1918 i egenskap av chef för operativa avdelningen i general Man nerheims högkvarter; under sin tid i Linköping var han ledamot av stadsfull mäktige 1927; avliden 15/1 1958; 11. Underlöjtnant Achates Ernst Wilhelm af Klercker, född 1881 i Kristian stad; underlöjtnant 1903, löjtnant 1906, kapten vid Generalstabskåren 1916, major där 1923, överstelöjtnant vid Generalstaben 1932, överste och chef för Helsinge regemente 1933, generalmajor i armén 1937, chef för 1:a armé fördelningen 1938, därefter generallöjtnant i generalitetets reserv; avli den 1955; 12. Fanjunkare Axel Hjalmar Rudolf Blomberg, född 22/3 1854 i Linköping; föräldrar: handlanden Hans Joh. Blomberg och h.h. Carolina Charlotta Ah manson; kom i tjänst 1872, sergeant 1877, fanjunkare 1900; 13. Sergeant Karl August Axén, född 20/10 1870 i Sjögestad s:n (Östg); kom i tjänst 1890, sergeant 1901, fanjunkare 1912, avsked 1920, varefter han under ett par år tjänstgjorde vid det då under uppbyggnad varande flygförbandet på Malmen; syssloman vid lasarettet i Söderköping 19241927, stadsfullmäktig där 19321944; avliden 1972 i en ålder av 102 år; I översta ledet längst till vänster återfinnes under punkt 9 andra.5t okef omnämnda indelta grenadjären nr 77 Knut Fredrik Svahn (med mustasch , född 18/10 1879 i Stockholm, sedan 6 års ålder uppvuxen hos stenhuggaren och lantbrukaren Carl Oscar Carlsson och h.h. Anna Ulrika Petersson i Haddetorp i Heda szn (Östg); kom i tjänst 1899 för rusthållet Haddetorp i Heda, genomgick militärskolan i Norrköping 1900, korpral; Svärdsmedalj 1927; avsked 1940; avliden 1967; Omedelbart till höger om Svahn i samma led står nr 78 Carl August Rosén, född 15/3 1859 i Västra Tollstad s:n (Östg); avliden 9/2 1944 i Tjugby (Ma riedal), Heda s:n (Östg); Det är att förmoda att bl.a. även följande indelta livgrenadjärer åter finnas på fotografiet, nämligen: nr 84 Oskar Edvard Tunell, född 18/6 1879; kom i tjänst 1899 för Tuna rust håll i Heda s2n; sedermera furir; Svärdsmedalj och Vasamedalj i silver; nr 34 Albert Julius Strand, född 21/1 1879; kom i tjänst 1900 för Bårstad rusthåll i Rogslösa szn; sedermera furir; Svärdsmedalj och Vasamedalj i silver; . nr 68 Gustaf Sigfrid Modig, född 5/10 1881; kom i tjänst 1901 för Millings torps rusthåll i Rök s:m; sedermera furir; Svärdsmedalj och Vasamedalj i silVer; Linköpi i mars 1980 /z//Zfráä (Hugo Falkenb g) Son till ovannämnda Kapten Henrik Falkenberg Sida 1 Fotografi Vadstena kompani, Andra Livgrenadjärregementet 1903. Följande livgrenadjärer tillhörande kompaniet vid tidpunkten för fotograferingen. Rotenr Soldatnamn Kumla socken 50 Hjelm, Edvard August Svanshals socken 51 Wall, Carl Vilhelm 52 Ström, Oscar Fredrik 53 Skön, Oscar Vilhelm 54 Vallin, Oscar Fredrik 55 Videll, Alfred 56 Strid, Karl Albert 57 Elmer, Sven Petter Emil 58 Hag, Oscar Albert 59 Solid, Axel Ferdinand Rök socken 60 Runell, Carl Johan 61 Ek, Karl Oscar 62 Yngve, Oscar Leonard 63 Forsman, Johan Axel 66 Bard, Henning Hjalmar 68 Modig, Gustaf Sigfrid 69 Hilding, Albert Heda socken 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 Edgar, Anders Fredrik Kolin, Johan Patrik Thulin, Carl Gustaf Djérf, Adolf Edvard Norell, Leonard Theodor Ferd. Blixt, Frans Otto Oskar Svan, Knut Fredrik Rosén, Carl August Wallén, Frans Emil Lindholm, Axel Leonard Thun, Oskar Sigfrid Tunér, Carl Albert Tunell, Oskar(Fredrik?)Edvard Västra Tollstad socken 86 Glad, Karl Axel Stora Åby socken 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 101 102 103 Sylvan, Karl Bernhard Fors, Oskar Fredrik Jern, Gustaf Viktor Flink, Gustaf Robert Welin, August Albin Ekström, Carl Gottfrid Åman, Frans Edvard Stark, Carl Oskar Sterner, Fritz Simon Falk, Anders Gustaf Alm, Karl Johan Qvist, Karl Fredrik Forsell, Karl Johan Född 1878 1864 1859 1872 1861 1878 1875 1867 1872 1873 1877 1874 1880 1883 1876 1881 1857 1868 1875 1858 1865 1869 1858 1879 1859 1860 1868 1881 1870 1879 1867 1858 1854 1874 1882 1865 1866 1857 1882 1881 1868 1876 1876 1876 Antagen 1900 1885 1880 1891 1882 1899 1897 1884 1893 1891 1897 1894 1901 1901 1897 1901 1877 1891 1897 1880 1885 1888 1880 1899 1884 1882 1886 1901 1888 1899 1890 1877 1874 1895 1901 1883 1886 1877 1901 1900 1888 1895 1897 1895 Avsked Rustháll 1907 1905 1905 1904 1913 1914 1935 1903 1933 1938 1938 1912 1905 1958 1906 1928 1920 1908 1914 1923 1906 1940 1912 1911 1924 1941 1906 1952 1906 1906 1905 1903 1911 1906 1906 1911 1906 1903 1905 1908 1905 Gärdslösa Vallby Stora Kullen Lilla Kullen Valla Särtzhöga Glänås Överby Svanshals Solberga Runnestad Runnestad Ingvaldstorp Ingvaldstorp Tjurtorp Millingstorp Hillingstad Egbola Kolstad Tjugby Tjugby Norrö Disevid Haddetorp Vallby Vallby Vallby Tuna Tuna Tuna Uckleby Syllerstorp Syllerstorp Järnstad Järnstad Åby Västergård Åby Västergård Åby Ödegård Bonderyd Stenkilsby Bökö Krisseby Uppsala Ruskilsby Trehörna socken 99 Hög, Anders Johan 100 Hult, Oskar Emil Ödeshög 107 Hultgren, Johan Fritiof 108 Adler, Karl Johan 110 Kron, Johan Albert 111 Sköld, Johan August 112 Vig, Claes Vilhelm 113 Brodell, Frans Arvid 114 Axelsson, Karl Ture 115 Högberg, Oskar 116 Sander, Oskar Julius 117 Bäck, Karl Otto 118 Tilly, Johan Albin 119 Ax, Karl August 120 Hård, Gustaf Marcellus 121 Kämpe, Simon Jonas 122 Lilja, Karl August 123 Hielte, Anders Viktor 124 Lindberg, Johan Albin 125 Norén, Ernst Teodor År 1895 från Ombergs komp. överförda: 128 Lundqvist, Gustaf Ludvig 129 Gylfe, Carl August 130 Grip, Kristian Viktor 131 Blomqvist, Johan Henning Stora Åby socken 134 Kardell, Karl Vilhelm SMaZ 1857 1871 1878 1875 1872 1868 1868 1878 1882 1874 1873 1869 1866 1881 1860 1880 1879 1872 1864 1878 1868 1873 1860 1874 1882 1874 1891 1899 1897 1892 1891 1889 1897 1899 1891 1894 1890 1891 1900 1878 1900 1899 1892 1889 1897 1892 1894 1880 1895 1900 1904 1905 1938 1905 1933 1924 1906 1906 1905 1905 1923 1903 1906 1909 1912 1911 1911 1906 1906 1914 1906 1903 1905 1903 1937 Hägna Hult Råby Mellangård Råby Mellangård Åby Södergård Sjögetorp Visjö Brodderyd Ödeshög Klockaregård Skrapegården Erikstorp Svemb Kråkeryd Kushult Hårstorp Bankaby Lilla Krokek Munkeryd Kopparp Narbäck Porsarp Gyllinge Haddåsen Gräsberg Aleryd