Vargjul

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

15th mh. 30/ le de .ag el sa L11 31 m '.i . bodde karpral_.K_ars'lkl med sin A hustru: 'Han ''häde :farit: en munter och grask" iknêkt, “ .då : Finlandiör'att'deltaga i'det \ Réda'ñ'v'id 'förSta =SIagét blev \ han sårad och kornsedan hem \ a som ?inva1_id.\Kldéka$n 'var vid . tretiden .på juldags'morgonen'. “t Karskf satt 'på “sin säng _och \ veckan före jul rasade 'enhård _ snöstorm, som i hävderna fått i springande: 'de hon. 'I hastigheten' hade' hon I. J . V ' _ ' Originálför ÖstgötaBladet; 'Man skrev juldagén ;år _1809. : _5:a_ Stf'áx dntill 1ands_jrägén_'_ _He da'_'S. Åby, dmkring :en ihalv'» fjärdingsväg från kynkän'Ti äe'' nare tid kallad ;för Åttingen) hans, kampani"*kö_rn9 .Liöüe'r utill c'jlyçkliga .kriget möt \ Ryssland. spände _ fast ' träben'ervid den bénstuxnp, som ._ Ven."r§'rs^s1_§u1a lämnat 'kvar av Vänstra lårét. Mor .Karsk hade gått ut _för att se till de getter ochfârsom de hade i dén lilla ladugården." Sista hälften av urdecember månad hade det varit' ;bitande kallt väder och under sista namnet sexdagarsstqrmen. l. Dörren till_ stugan öpgnadesw hastigt 'och mor Karsk kom; in . . Far» far: ;ha sit??? ra hundar ute “vidnfajse'tg ropaj glömt stänga .cI_ö_xren*toch'=yr 'snön “ringlade in i 'det lilla kö; kets öppna härd, därdet fräste till mot glöden. » *._ä_ Stäng dörren. först, sva rade Karsk, annars fårrvi ju in hela _vintern_ ' = *' \ __ Nå_.yad var üetJnn dn_sa_ ' \ de, frågadé han. Sittefdetrfyra' _. \ _ :hUátPbeGhjaet var aldrig' "t t i hundarute vid fäjset?›j". . . . . Ja, detkan du_ _se själv, om dn tittar ut genom :dörren svarade 'morl Karst * Freilageiiñentäiilaaêñläer :1955 › :kom::dagligajagar?" \ 4 ., _ .BUNNTS'GÅBDH stad'aláddaliahán doêk.0rüâsitt gE*Eär 'OCH *th 'detta jmed 313:.. "__r__ U_r_1'"cien “ üäñsldri'ngenfüpp '.'n'rot '“ ' " menn' ;igenom de fe. fêns händelser? Han 'hadegiftäsiåraêd 'damerna.till ehj förmögen_ 'bonde i... Valiby, fnéd nt'sikt'a'tt' _en 'gång övar ta'ga* svärf_aü__ér'ns ' gård." 'Saha de'r då. :.kf'iå'e'q ;_Ãköm'mit. .ÖSédan hade ;hañgkçhiin_it h'ejm' till_ air. pet ?'kfyrñplin'g.=..Géñöm hjälp nar'ähustfuns *föfäliifar haaeihanmnhat 'köpa ae'n. m la" "gård,'{"s0m“1iän_ nu bebodda. Då_ 'den gamxe' \ kyrkväkiá'rçn hastigt dött hade han enhälligt. valts ;till .kyrkväktarel ,Lönen var ._*e'j *så ._;s'_tor ' men ett :visst mått' ang_ .angáende 'följde .tjäns ' DanityåzsänaStéâren hadê _ya rit hårüai" Då “än manlig' .ung domjira'rf üt'ta'ge'n ?Är"till :krhig'fs tjänstlfjck jdrdbrüket_.s_kötas av_ åldringar 'odh' '. .pöjkåñ .airDåligt bruk av':'.j0fdsn i'g'af; .dålig skörd;Ra'dánnn kvarsngagj'ga §5: böndeäaásçkor? så svaga; .ätt 3.1.? måsta_ CréSási '1.1'pr få; Väg* ii'a ,. jag tiggarefil!? ' att lade :barnläñgará *ställde :sig :att gl'of 'hanl'när _alltlkorn ön; _ __ . tigt".gbrä. Yagáifa'tç i ' ag: var.. han *flitigtagna" ._ i'saftiga.exieiebiöénáiéa:Håii alexarbnitea'ii 'in'ltaalfi'âgåhis ' Karskl 'gick' bort .till . dörren. av! ars? ?aa"ÖP .\ '.QirJna'n ih'fn .ima 'kan när_ som 'han försiktigt öppnade. Hans ansikte fick ett_ häpet fut tryck över vad han'_såg idet ' klara mån'skenet. i y 7 '7 Jo. det var snygga hun; dar. _'Vargar var det istället! Fyra_ stora bestar, som lockats dit _av lukten från småkräken. I vinden 'som 'låg 'emot 'honom kände 'Karsk tydligt ?den Träna valrglukten, '_ ' , ; Detär vargar mor, räok ' mig de”_båda gevärenviskade hang , ' › morKarsk hörde att 'det . var vargar fick hon' knäskälvä. Hon'knäppte' sina _händeroch * _bad 'den *gamla bönen? Gud \ be'Vafe huls och_ hem IiV'*_0_c.h ' lemgpåalla stackare' ute i denna _vargnattj seda'n'_'gick hon att hämta gevären'; sade: ;a 'Nej Sven, du; får' inäfe. * döda'inattQ 'Vet du int att'ç'det är Frälsarens natt och att frid skall råda föralla. Karsk fick' förSt ett förbryllat uttrycki ansiktet, sedan sade_ han'bis ter: ' . .' r " * u Du vet att jag'imåst'e' gå upp till kyrkan och att det_'kan gälla vargarnas liv eller'mitt'. Infördetta argument besin hade hon 'sig' och räckte" fram I g'evärénf 'Karsk *tog fstöd mot dörtbösten 'Och siktade' nog . grantg' innan;han “lät gekgtfçet gå. “Vilda” tjnt hördes'er var_ garna och dessa blandade sig ' skrämda småkräken Li ladugår den. 'Då krutröken lagt '_sig'såg r källare, men det varqusom' nå: : gonting hållit honom tillbaka. En_ lång stund stod han“så' och märkteSedan en mörk skugga, som i skydd av i ladugårdens skugga' Smög' sig fram' DêtKvar en av de återstående vargarna; som lockad av blodlukten från den dödade kamraten Sökte sig fram för att äta _sig mätt ,på denna. 'Då höjde Karak'åt'er sitt gevär 'och'åter blev det En best som föll. 'Nu såg KarSk.tydligt hur de _två andra'i sträcklopp drog _signpp motpmbergnI'Ian släpade' nuyin', de dödade" dju ren och gick sedaniin' i stugan för att få 'litet mat, 'innan' han gicktill kyrkan.__ _Mor Karsk Var :ni även _. färdigklädd [för att följa sin man. 'enstünd kände hon sig doo/k'iIlamå'ende 'från att hon måste stanna hem ma. Innanahan själv gav Sig å 'värr' inçefkanjtrycka's, Innan_ hon räckte _ A _ sin' man hejdade hon '*'sig""0ch_ * med ' ._ bräkandet .från Ä de upp: Kuskatt en' av vargarna "låg › kvar på snön._Han tänkteförst _ ' _ att genast gå fram ooh 'släpa in' "“ “ den dödade vargen i Sin jord: \ fam och Karsk sade; då L bestämt'sia utari'iskafädéñtl'springa.fpå .mar Dep'varkyrkvärdsmoran i Sik, som stod ?mitt _i 'grindhålet7“fçill kyrkogården_th 'skakade ' yr snönav sign .5 . ' * " '_Kar'sk Zba'd den värdieâELda . v0 .... om.: , ménromrjursäk't och_ gick: in i . kirka'n; .där .redan någrjäfbtie besökare stod invapenhusét'oçh 'pratade ' '.rDéà ' ;Sågoj Historie* '13.54 . Kars_k,jnar;hán_ kom mer . ›. gevär. men kom sigej I' fråga varför han har det. _. första arbete_ blev_ nu _att alla de i bänkarna utsatta! _ _sen .samt :takkrpnorna: :Kaifak kunde' 'ej ;med Faiit '.träb'en krånglaTsijg uppförl.: trapporna tillaqxnex:Lstan hade :tör'sa'rn lingen_ valt särskilda_:ringaref? \ iNågon'Åeldstad fanns lilla raockenkyrkang_ 'fylláá V ;011: "och ":värmen' Steg 'fnág'cim Genom ' kungörelser .hade arne' niehéten :a'vetskap \ om :ett .jul otfán :skulle: förrättas av 'kyr koherde Isac :Hasselblatt i Rök. och då. Karakçgsåg' denneülkom ma" inli kyrkan beááv han." sig till' sakris'tianfocn anmälde han ;dennå _Ãjüldagsmor'gölçl 'skjutit två_ Stycken' 'vargar ,vid eittlhenii'Blåhd 'dé*i'ñärväfan;äe. séámänhçh, 'kykaärçiafnág .th kiaknherdbnf'väckte.:meddela: det; både Aförvånin'g _och;rädsla Datamax? 5 första . 'gåuigehá:pâ mångä''årgzáongvargarna :',iäá't Sig,hsa ?långt med :páféliäaéñ: Kyrkis!!! den img ifçilleêilä ' .: Efêer.uiär..dikans Sluta.amd sig <r'yktet :b'm' Karsks vargjakt och' :det många' av .de_'.förs mögna. böx'iderkná2 .som 'Ville'fkçê pa de båda *.vargskinnenl' ?men han :endasaaäaliade på ,hawk då; .det 'lama;endâsä en' sem 'var värdig_ äitgfå sigen pärsgav de.'sk§nnen pch_ det, var .hans hustr'ur dén.,ác_>da. och trög'na Anna. i \ ;I'__ __ _ OtrECkbeI'te ' " .'Z ' ' Ertvälkänd_ biskop höll :ett bankettal. och_ bad efteråt joilr nalisterna en; inte refererá,_någ ra av hans'_anekdoter; 'efternom han 'tänkteanvända'demwranI nät_ samiñäehang :läste Geia' 'En nåäéäiöerfarên' iêiioftéfp i' .åhm vinge_ »vara ; hjälpsam; “ _åstadkdm däravv.14. “ ' “ r. nu :Tutêalendeçi _ined etiåáñiál mena! W _ _ _ upmlärktál'anekdoter, " som _ty _ huvud. . A."'"“_.ø__