Västra Tollstad kyrkogård

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

VÄSTRA TOLLSTAD KYRKOGÅRD Kulturhistorisk kyrkogårdsinventering Ödeshögs församling Ödeshögs kommun Linköpings stift Östergötlands län 2006 ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM Raoul Wallenbergs p|CIls Box 232 0 581 02 Linköping 0 Tel 01323 03 00 0 Fax 01314 05 62 info@oslergotlundslansmuseum.se ° www.oslergot|ands|ansmuseum.se VÄSTRA TOLLSTAD KYRKOGÅRD Kulturhistorisk kyrkogårdsinventering Ödeshögs församling Ödeshögs kommun Linköpings stift Östergötlands län Innehåll Inledning Bakgrund Syfte Kulturminneslagen och begravningslagen Kulturhistorisk bedömning Inventeringens uppläggning och rapport Översiktskarta Västra Tollstad kyrkogård Kyrkogårdens omgivning Västra Tollstad kyrka Kyrkogårdens historik Översiktlig beskrivning av vegetation mm Karta Beskrivning av kyrkogården Källor Exempel på gravvårdar med kulturhistoriskt intresse Förklaring till exempellistan Utvärderingskarta Bilagor Exempellista Fotografier kDOOONUllåIåIÄUJUJNNNN INLEDNING Bakgrund Ur kulturhistorisk synpunkt är kyrkogårdar och begravningsplatser bärare av en stor mängd information och de här platserna ger anledning till frågor av olika slag. Vad är typiskt för våra kyrkogårdar när det gäller vegetation, omgärdningar, gångar, gravvårdar m m och finns det några regionala skillnader? Vad har varit gängse bruk under olika tider och vad kan vi få för historisk information bara av att gå på en kyrkogård? Med utgångspunkt i behovet av att förbättra kunskapen om våra kyrkogårdar och begravningsplatser genomförs en stiftsövergripande kulturhistorisk inventering. På uppdrag av Linköpings stift utför Östergötlands länsmuseum inventeringen av kyrkogårdar/begravningsplatser inom den del av stiftet som ligger inom Östergötlands län. Arbetet bekostas av medel från den kyrkoantikvariska ersättningen och påbörjades under år 2002. Projektet beräknas vara avslutat vid utgången av år 2006. Inventeringen berör de till Svenska kyrkan hörande kyrkogårdama/begravningsplatserna som omfattas av kulturminneslagen. Lagen gäller de begravningsplatser som är tillkomna före utgången av år 1939 och ytterligare några som skyddas genom särskilt beslut av Riksantikvarieämbetet. Denna rapport utgör en delrapport i inventeringen vars resultat kommer att sammanställas och analyseras i en stiftsövergripande rapport. Syfte De stiftsövergripande inventeringamas syfte är: att lyfta fram och öka förståelsen för kyrkogårdarnas och begravningsplatsemas kulturvärden och att främja kontakterna mellan kyrkan och kulturmiljövården. att ge ett underlag för församlingarnas/samfällighetemas planering och förvaltning av kyrkogårdarna/begravningsplatsema och ett underlag för vård och underhållsplaner. att sammanställa ett enhetligt och tillgängligt kunskapsunderlag med beskrivning av och historik för den enskilda kyrkogården/begravningsplatsen samt en bedömning av de kulturhistoriska värdena. Inventeringen blir samtidigt en samlad dokumentation och överblick av kyrkogårdar/begravningsplatser i stiftet från 2000talets första decennium. att ge ett underlag för handläggning av kyrkoantikvariska ärenden och för bedömning av var det är särskilt viktigt att stödja insatser med kyrkoantikvarisk ersättning. Kulturminneslagen och begravningslagen Enligt Lag om kulturminnen m.m. (SFS 1988:950) skall Svenska kyrkans kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas. Tillstånd måste sökas hos länsstyrelsen för att göra väsentliga förändringar på kyrkogården. (Se vidare i bilaga om Kulturminneslagen.) Begravningslagen (SFS 1990:1144) säger att en gravvård ägs av den som betalar gravrättsavgiften. När gravrätten upphör har ägaren rätt till gravvården. Om gravrättsinnehavaren inte vill gör anspråk på gravvården inom 6 månader tillfaller gravvården upplåtaren, alltså församlingen. Vidare säger lagen: ”Om en gravanordning har tillfallit upplåtaren och den är av kulturhistoriskt värde eller av annat skäl bör bevaras för framtiden, skall upplåtaren om möjligt lämna kvar den på platsen. Om gravanordningen ändå måste föras bort från gravplatsen, skall den åter ställas upp inom begravningsplatsen eller på någon annan lämplig och därtill avsedd plats”. Kulturhistorisk bedömning Alla gravvårdar bär på sin historia och kan berätta om en person, om en familj, om stilhistoria och om begravningstraditioner. I rapporten anges exempel på typer av gravvårdar som utifrån olika grunder bedöms som kulturhistoriskt värdefulla. Generellt gäller att ålderdomliga gravvårdar från tiden fram till 1850 bör föras in i kyrkans inventarieförteckning. Detta gäller även gravstaket och gravvårdar i gjutjäm och smidesjärn liksom äldre vårdar av trä. Många andra gravstenar har också ett kulturhistoriskt värde som kan kopplas till gravvårdens utförande, t ex material och konstnärlig utformning eller ett lokal/personhistoriskt värde. Inventeringen omfattar i första hand enbart gravvårdar ute på kyrkogården. I flera kyrkor finns det dock gravvårdar som förvaras i kyrkan eller i lokal i anslutning till kyrkan. Ofta har dessa ett stort kulturhistorisk värde och bör tas med i kyrkans inventarieförteckning. Den kulturhistoriska bedömningen görs utifrån principer som tagits fram av och fortlöpande diskuteras med representanter för Linköpings stift, länsstyrelserna i Kalmar, Östergötland och Jönköping samt länsmuseema i Jönköpings och Kalmar län. En kulturhistorisk bedömning är aldrig def1nitiv utan hela tiden föremål för omvärderingar. Vid bedömningen tas hänsyn till dels varje enskild kyrkogårds egna värden, men också till värden i förhållande till andra kyrkogårdar i stiftet och i övriga landet. Inför varje planerad förändring skall tillstånd inhämtas från länsstyrelsen och varje ärende behandlas där från fall till fall. Den kulturhistoriska bedömningen utgör underlag för beslut om vilka åtgärder som kan vara berättigade till kyrkoantikvarisk ersättning. Inventeringens uppläggning och rapport Rapporten består av en historik över kyrkogården samt en beskrivning i ord och bild av kyrkogården som helhet och de olika kvarteren/områdena. En kulturhistorisk bedömning görs av varje kvarter/område samt över kyrkogården i dess helhet. Arbetet har varit uppdelat i en fältdel med inventering och fotografering samt en arkivgenomgång. De aktuella arkiv som gåtts igenom har främst varit länsmuseets topografiska arkiv och Antikvarisktopograflska arkivet, Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Uppgifter har vidare hämtats från aktuell litteratur däribland hembygdslitteratur. I viss mån har lantmäteriets handlingar och kartor nyttj ats. De i rapporten redovisade arkivuppgiftema utgör en sammanfattning av genomgångna arkiv och ska inte ses som en komplett beskrivning av händelser i kyrkogårdens utveckling. Arbetet inkluderar en omfattande fotodokumentation varav ett antal bilder presenteras i rapporten. Delar av inventeringsmaterialet görs tillgängligt via Kulturmiljövårdens bebyggelseregister, ett informationssystem som förvaltas av Riksantikvarieämbetet (www.raa.se). Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum 2006. _Rapporten finns tillgänglig på Linköpings stift, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Östergötlands länsmuseum samt på respektive kyrklig samfällighet. ' For'sdala “1.1 0 II ' 1. _ nu Q (Alina. I Utsnitt ur häradsekonomiska kartans blad 084 26 Västra Tollstad, 1983. De fastighetsgränser som är angivna runt kyrkan motsvarar inte kyrkogårdens utsträckning exakt, utan kyrkogården har en mer regelbunden utsträckning. il VÄSTRA TOLLSTAD KYRKOGÅRD Västra Tollstads kyrka och kyrkogård ligger på östgötaslättens södra del öster om tätorten Hästholmen. Läget är mycket öppet. Kyrkomin ön omges av fullåkersbygd med byar i nordöst och sydöst. Kyrkogårdens omgivning Kyrkan och kyrkogården är belägna på en höj dsträckning i det för övrigt flacka landskapet. Vättern anas i väster och i norr tornar Omberg upp. Kyrkplatsen har kvar en prägel av sockencentrum med bl a två skolbyggnader. Den äldre skolan som är en tidstypisk panelad och rödfärgad tvåvåningsbyggnad från 1850 och den nya skolan, uppförd 1916, i en för tiden karakteristisk arkitekturstil med småspröj sade fönster och putsade fasader. Västra Tollstads prästgård var placerad i direkt anslutning till kyrkan. Den revs för drygt 10 år sedan. Den kvarvarande jordbruksbebyggelsen har tillhört prästgården och lönebostället. Öster om kyrkan nyuppfördes ett församlingshem 1964. Anton Riddarstad nämner i Historiskt, Geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland från 1877 att det har funnits två runstenar vid kyrkan, varvid den ena förkommit. Även den andra runstenen saknas numer. Det finns inga uppgifter om var den stod eller när den försvann från kyrkomin ön. i ' F* ' .u 'llL . Utsnitt ur häradsekonomiska kartan 186877 Hästholmen. Av kartan framgår kyrkogårdens oregelbundna form och trädkransen som går vidare runt kyrkoherdebostaden. Västra Tollstad kyrka Västra Tollstad är en medeltida sockenbildning och omnämns redan 1156 som T olfstadha. Den äldsta kända kyrkan var uppförd av sten under 1100 eller 1200talet. Det enda som återstår av den medeltida kyrkan är tomets bottenvåning, som vid en nybyggnation 18401843 sparades för att utnyttjas som sakristia. Den nya kyrkobyggnaden uppfördes efter ritningar av arkitekt Johan Carlberg och östgötabyggmästaren Abraham Nyström. Den förlades med koret i norr och tornet hamnade mitt på den östra fasaden. Exteriören fick ett för tiden typiskt utseende med vita putsade fasader, rundbågiga fönsteröppningar, ett relativt flackt sadeltak och tornet försågs med en låg fyrkantig lantemin. Långhustaket är täckt av svartmålad skivtäckt plåt och tornet med kopparplåt. Huvudingången förlades till den södra gaveln och en ingång finns även på den västra långsidan. Interiören fick även ett tidstypiskt utseende med ett ljust och luftigt kyrkorum, vilket täcks av ett tunnvalv. Den största förändringen av kyrkorummet genomfördes 1926 efter ritningar av arkitekt Erik Fant, då korpartiets nuvarande utformning tillkom. Kyrkogårdens historik Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är hämtade från Lantmäteriets webbsida. Lantmäterikartor över Tollstad by från 1639, 1694 och 1819 visar en kyrkogård med samma utsträckning som markerade fastighetsgränser för den äldre kyrkogården på ekonomiska kartan ovan oregelbunden och flersidig. 1639 finns en ingång i väster, en i öster och en i norr. Ingångarna är ritade så att de troligen illustrerar stigluckor. På kartan från 1694 är västra ingången och östra ingången mot prästgården troligen desamma, men nu är det en ingång i söder istället för i norr. 1819 markeras inga ingångar, däremot finns det en symbol för byggnad i väster. Det kan vara en stiglucka som markeras på detta sätt, eller en regelrätt byggnad så som sockenmagasin. Ett förslag till ny kyrkogård upprättades 1946 av trädgårdskonsulent Eric Lind. Den nya kyrkogården skulle ligga ca 250 m väster om kyrkan. Att man inte skulle anlägga den i anslutning till kyrkan berodde på befintlig bebyggelse och att marken skulle behöva fyllas upp. Fem år senare, 1951 upprättade Eric Lind istället ett förslag till utvidgning av den befintliga kyrkogården och det är det förslaget som senare blir utfört. Den gamla kyrkogården och nyanläggningen skulle skiljas åt genom den gamla kyrkogårdsmuren som skulle vara synlig ca 0,25 m över föreslagen marknivå. Marknivån skulle behöva höjas avsevärt och som stöd till utfyllnaden föreslogs en stödjemur av Borghamnskalksten. Befintliga parkträd i norr skulle bibehållas och nya lindar planteras. Av föreslagna åtgärder finns idag även kvar tuj ahäcken i söder och häckama av avenbok. Ett flygfoto från 1959 visar den nya delen och man kan redan här se rygghäckama som till största delen har samma placering som idag. Fotografier från 1960talet visar en trädkrans runt den gamla kyrkogården i väster, söder och öster. F lygfotg från 159. Öster om kyrkogården ligger prästgården som revs på 1990talet. Foto i Ostergötlands länsmuseums samlingar. Efter ansökan 1993 anlades minneslund och två urnlundar. Dessutom utvidgades kyrkogården med ett gravkvarter i nordöst. Detta innebar att prästgården alldeles intill kyrkan revs. Här är nu öppna gräsytor. . BERG : DAGEN ocu STÅDS EGRBNA: vâxma Msåmuåm Q ' ._ .. ;mm _ I ' TNF* ;lf m. Mimmi.: wisrn mmnu träramj . "175/Ã6'fäé'é ;w ' *m 1' Jag!” mama. _mgm ,y _aåqåf; »sig __.. .' .Ngan än.. Västra Tollstad kyrkogård. Vegetation m m. Området för f d prästgården. BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN Västra Tollstad kyrkogård är indelad i Gamla och Nya kyrkogården. De saknar kvartersindelning. Gamla kyrkogården har en något rektangulär form i nord/sydlig riktning. Kyrkan ligger relativt centralt på kyrkogården med långhuset i nord/sydlig riktning. Kyrkogården omfattar gravnummer 30l?790. Nya kyrkogården har en långsträckt rektangulär planform i väst/östlig riktning. Kyrkogården ligger i anslutning till och norr om Gamla kyrkogården. Nya kyrkogården omfattar gravnummer 1298 ?. Allmän karaktär Den gamla kyrkogården har öppen karaktär, då det enbart ñnns enstaka rygghäckar. Framför allt öster om kyrkan finns mer påkostade gravar med stora gravvårdar. Söder om kyrkan ligger flera fragment av äldre gravhällar. Den nya kyrkogården har en strikt karaktär med enhetliga vårdar och klippta rygghäckar. *394 amlakyrore, dsr deln från syvät d bl a gravhällar från 10lt. 10 Nya kyrkogårdens ostra del. Nya kyrkogårdens mittparti. Omgärdning Gamla grkogården Väster: en upp till ca 1,5 m högt klippt hagtornshäck. En rad huggen gråsten anas i markytan. M: omgärdning saknas och marken sluttar ner mot nya kyrkogården. Öster: en ca l,Ol,2 m hög klippt hagtornshäck. En låg rad huggen gråsten, något mer framträdande än på södra sidan. Nordöstra hörnet är en ca 0,7 m hög rundad stenmur, kallmurad av ca O,4O,8 m stora gråstenar. En ca 0,8 m hög klippt tujahäck växer innanför muren. Söder: en ca l,Ol,2 m hög klippt hagtornshäck. En låg rad huggen gråsten söder om häcken. Gamla kyrkogården, muren i öster. Nya kyrkogården, muren i väster. Nya grkogården Väster: en vinklad ca O,lO,8 m hög kallmurad stödmur av kalkstensskivor. Tujahäck växer innanför. M: en vinklad ca 0,8 m hög kallmurad stödmur av kalkstensskivor. Tujahäck växer innanför. Murens utsida är dold av låg vegetation. M: en ca 0,7 m hög klippt tujahäck. Sydväst: en ca 0,7 m hög klippt tujahäck mot parkeringsplatsen. ll Ingångar Gamla grkogården Väster: pargrindar i jämsmide med svagt konkavt krön. Bl a elipsformad dekor. Grindstolparna utgörs av kalkstenshällar ställda på högkant och med pålagt profilerat krön i kalksten. Söder: pargrindar i jämsmide med svagt konkavt krön. Bl a elipsformad dekor. Kvadratiska grindstolpar av sammanfogade kalkstenshällar. Profilerat krön med kors. Baserna är huggna med räfflor. På de södra sidorna finns släta ovaler. I den västra står ”ÅR” och i den östra ”1796”. *vv bl __ :i : ' __v* 1 i n A V '. x_ F I_ I: L_ Gamla kyrkogårdens södra grind där den östra grindstolpen har inskriptionen 1796. 12 Nya grkogården Söder: pargrind i järnsmide med svagt konkavt krön. Bl a ellipsformad dekor. Grindstolpar av rektangulära stående kalkstenshällar. Löst profilerat krön. Dessutom kommer grusgångar in på kyrkogården från nordöst och sydöst. Vegetation Gamla kyrkogården Trädkrans saknas runt den gamla kyrkogården. En rygghäck finns strax nordöst om kyrkan. Den är ca 1,0 m hög av klippt buxbom och övergår i en tujahäck. I nordöstra hörnet en kort ca 1,0 m hög klippt ligusterhäck i nord/sydlig riktning. I väster två klippta ca 0,2 m höga tujahäckar som rygghäckar. En alm formad till sorgeträd finns vid en grav i nordöstra hörnet. Nya grkogården Trädkransen består av lindar. Väster: tre lindar. M: fyra lindar och en alm. Det är osäkert om almen är planterad eller friväxande Sydväst: fyra lindar utanför omgärdningen Ca 1,0 m höga klippta rygghäckar av bok. Häckama ramar in de olika gravområdena. Gångsystem Gamla grkogården Gångar av kross grus går runt kyrkogården med en rad gravar invid omgärdningshäcken i väster, söder och öster. Grusgångar leder runt kyrkan och från grindarna. Mellan gravraderna finns delvis övervuxna gångar av kalkstensplattor. Nya grkogården En gång med krossgrus går utmed södra delen med gångar mot norr. I norr finns en gång av kalkstensplattor. Delvis övervuxna gångar av kalkstensplattor går inne i gravområdena. Farttihljegrav, 1930tal. Gravvård i svart granit, sent 1800tal. Gravvårdstyper Gamla grkogården Framför allt öster om kyrkan finns ett antal grus gravar omgärdade med stenram och en grav omgärdas med j ämsmidesstaket. Staketet är troligen yngre än gravvården i svart polerad granit. Väster om gången till sydportalen ligger fem grusgravar samlade. Till de stenramsomgärdade gravarna hör i allmänhet gravvårdar i röd eller svart granit. Sydöst 13 om kyrkan ligger flera skadade gravhällar i kalksten, de flesta från 1600talet. Området nord/östsyd/öst om kyrkan har en ålderdomlig karaktär med tätt liggande gravar och relativt stora gravvårdar. Sju marmorkors med enbart förnamn. Familjegravvård på nya kyrkogården. Gravllen från 175 ligger sydöst om kyrkan där flera gravhällar, de flesta i sämre skick en denna, har placerats. Nya grkogården Låga och breda gravvårdar i grå, svart eller röd granit. Byggnader Vid en grusad plan nordöst om kyrkan ligger ett garage/personalrum och en ytterligare ekonomibyggnad. Den förstnämnda är en envånig länga med rödfargade fasader av 14 locklistpanel. Sadeltaket är täckt med tvåkupi ga röda betongpannor. Svarta portar och dörrar och ospröj sade fönster. Den andra ekonomibyggnaden har rödfärgade fasader av stående locklistpanel och sadeltaket är täckt med trekupigt tegel. Spröj sade tvåluftsfönster och två panelfönster med spröjsat överljus. Här ligger även det gulmålade församlingshemmet från 1964. 1 :5:3 "haihai mama;rån _ mn. ' ?trim .t .u . n: .i ?ägamå'fii ...ç .. x . .FJHIiJI'hIl.'l."___ »iiJm. . .w ' H'WMN" 'nxxiwfwrlaçxfä LA_ Ekonomibyggnad till kyrkogården. Byggnaden har tidigare hört till prästgården. Ovrigt Öster om Gamla kyrkogården ligger ett relativt nyanlagt område. Det är en stor gräsyta omgiven av en ca l,Ol,4 m hög klippt måbärshäck. I nordvästra hörnet f1nns minneslunden med grusad yta med parkbänk, rosenplantering och en liten damm. I väster finns två halvrundlar omgivna av ca 0,7 m höga idegranshäckar för umgravar. I övrigt har området karaktären av parkmark med bl a två höga lönnar och berg i dagen. Norr om minneslunden finns en gräsyta för framtida behov. Runt berg i dagen i södra delen är städsegröna buskar planterade. En gång av sand/fint krossgrus går runt området och delar av det i två ytor. En rönn och en kastanj finns i sydöst och tujor i nordöst. Invid gamla kyrkogården i söder och sydöst finns sexkantiga brunnar, murade av kalkstensskivor, vaser och soptunnor. Lyktor av äldre modell med spröjsad kantig kupa av råglas. Parkbänkar från Byarum med träsits. Kulturhistorisk bedömning Västra Tollstad kyrka och kyrkogård utgör en väl samlad miljö med mycket höga kulturhistoriska värden. Grindarna i järnsmide är troligen från tidigt 1800tal eller sent l700tal. Den senare dateringen kan i så fall knytas till att årtalet 1796 finns på 15 grindstolparna i söder. Liknande grindstolpar av kalksten finns till flera kyrkogårdar i västra Ostergötland. De grustäckta gravarna hör till en gravtradition som troligen växte fram under andra delen av 1800talet och var mycket vanligt förekommande i länet. De omgärdades oftast av häckar eller stenramar, men även staket i gjutjäm eller järnsmide förekom, liksom pollare med kätting. I Västra Tollstad är det stenramsgravar som finns kvar, med undantag av ett staket i j ämsmide. En del av stenramarna är mer genomarbetade. Stenramar verkar ha varit vanligast från 1920talet och fram till och med 1960talet. De mer påkostade familjegravama ligger öster om kyrkan eller i en rad utmed den gamla kyrkogårdens ytterkant. Det senare förekommer på många kyrkogårdar. Kyrkogårdens västra del, förutom ytterkanten, har en enklare karaktär. Sydöst om kyrkan ligger äldre gravhällar bl a från 1600talet, mer eller mindre skadade. Enskilda gravvårdar har ett högt eller mycket högt kulturhistoriskt värde. Det gäller bl a de mer ålderdomliga gravvårdarna så som gravhällarna från 1600 och1700talen samt de stående kalkstensvårdarna från 1800talet. På Västra Tollstad kyrkogård finns några speciella gravanläggningar, t ex en grav med sju små liggande marmorkors och en häll med fyra inskriptionstavlor av koppar. Titlar på gravvårdar säger en del om näringsliv och social struktur i en socken. I Västra Tollstad har många titlar med jordbruket att göra, t ex hemmansägare, men de dominerar inte i lika hög grad som på många andra kyrkogårdar. I övrigt varierar titlarna från de ålderdomliga skatteman och rusthållare till mer moderna titlar som lantbruksingenjör och distriktschef. På kyrkogården finns även en minnessten över offren vid fartyget Pehr Brahes undergång 1918. Av fotografiet ovan från 1959 att döma har den nya kyrkogården behållit sin grundkaraktär med gångar och häcksystem, vilket har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Den representerar väl de nya kyrkogårdar/utvidgade delar som tillkom under decennierna vid 1900talets mitt på länets kyrkogårdar. Även trädkransen är bevarad och minner trots sin relativt sena tillkomst om det parkideal som blev vanligt på landsortskyrkogårdama framför allt under 1800talet. Det är även viktigt att bevara det som minner om den tidigare prästgården i form av parkkaraktären i öster och nordöst samt ekonomibyggnaden som hört till prästgården. 16 Källor: Bogårdsmurar i Linköpings stift, Östergötlands län, inventering del 13, Grenberger Byggnadsrestaureringskontor 2004. Hansson, HansErik m fl. Vård av gravstenar. Riksantikvarieämbetet. 2002. Kulturhistorisk inventering av kyrkor och kyrkomin öer utförd av Östergötlands länsmuseum 2003 Kulturmiljövård 6/98. Riksantikvarieämbetet. Stockholm 1989. Kyrkogårdens gröna kulturarv. Stad&Land. Movium/inst för landskapsplanering. Sveriges lantbruksuniversitet nr 103/1992. Theorell A, Wästberg P, Hammarskiöld H (foto). Minnets stigar. En resa bland svenska kyrkogårdar. 2001. Wadsjö H (red). Kyrkogårdskonst. Stockholm 1919. Östergötlands länsmuseums topograf1ska arkiv. Muntliga uppgifter www.lantmateriet.se. Lantmäterikartor från 1639, 1694 och 1819. Häradskarta från 186877 www.ostergotlandslansmuseum. se 17 EXEMPEL PÅ GRAVVÅRDAR MED KULTURHISTORISKT INTRESSE Förklaring till exempellistan Exempellistan är indelad i två delar. Den första delen som innehåller uppgifter om kyrkogård, kvarter, gravnummer, material, efternamn, hemvist och årtal är en identifikationsdel. Under den andra delen anges en kulturhistorisk notering med uppgift om titel, gravplats och gravvård. Dessutom noteras eventuella skador och andra anmärkningar. Kvarter: anges endast i de fall då kyrkogården är indelad i kvarter. Numrering: görs efter gravkartan. Ofta kan det vara svårt att exakt lokalisera gravnumret, då gravbredd kan variera och många gravnummer intill varandra saknar gravvård. I vissa fall står äldre gravvårdar utan gravnummer bland övriga gravar och då ges de t ex beteckningen ”onumr. S om 042”. Stenar som står undanställda och bedöms ha ett kulturhistoriskt värde ges nya nummer. Material: Här anges vårdens material. Beteckningen ”granit” används utan närmare specifikation av olika typer. Stenens färg förkortas sv (svart), gr (grå), r (röd), gr/r (grå/röd) osv. Efternamn: I allmänhet det första efternamnet som står på gravvården. Hemvist: Det geografiska namn som står på gravvården. Det kan röra sig om bynamn, gårdsnamn eller namnet på en mindre fastighet. I undantagsfall är det namnet på en plats som inte ligger i socknen. F:a årtal och S:a årtal: anger det tidigaste respektive senaste dödsåret som står på gravvården. Är det endast ett årtal angivet står det i F:a årtal. Titel: Samtliga yrkestitlar samt hemmansägare, rusthållare m m. Dessa gravvårdar bedöms ha ett kulturhistoriskt intresse oavsett vårdens ålder. Gravplats: Gravplatsen är omramad av stenram, häck, j ärnstaket eller kedja. Själva gravplatsen är i allmänhet täckt med grus men i vissa fall med gräs. Gravvård: Speciella typer av gravvårdar som t ex gjutjärnskors, träkors, häll, sköld, ålderdomlig sten m m. Skada: Notering om eventuell skada, t ex rost på en gjutjärnsvård eller på ett j ämstaket, sprucken kalkstensvård o dyl. Här noteras även om det är ovanligt mycket lava på framför allt kalkstensvårdarna. Anmärkning: Här noteras om gravvården har ett lokalhistoriskt eller personhistoriskt intresse eller andra anmärkningar Ll, Pl, Al osv. Detta hänvisar till korta notiser i slutet av exempellistan. 18 åka ' ?yr/Er ( 'Mm ?öl/:M _man qrv' _whqmqámøá ' _ .M . . vi; 1 e _MA “mmm mn" "Vä/ÅS. . fra' '7 z .......;..'. IIIl II lll1'[|" L L Au av m .en av ny 4. . HH . Västra Tollstad kyrkogård. Exempel på gravvårdar med kulturhistoriskt intresse Gravar med omgärdning är markerade med en fyrkant. 19