V. Lundbergs donation

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

._3 f/ :';r'l Utdrag ur protokoll fördt vid ordinarie kommunal stämma med St. Åby Kommun den 21 Dec. 1891. §1. Stämmans lagliga Kungörande erkändes. oI_oI_ ._0__ _a_ _0|_J_o_o_e_e_e_c_ ._.._._ _._._._._,_._._._ _ “ _._._ _ 8. Som de medel framlidne Lifmedikus Herr Vo Lundberg i Stockholm donerat denna Koxuun till inköp av ett Sockenbibliotek nu voro till Kommunalnämnden inkomna, hade som ämne till dagens stämma blivit utlyst att gå i författning om ordnandet af biblioteket och dermed förenade frågor. Att ordna biblioteket, uppgöra reglemente för utlåningen, inköpa derför lämpliga böcker och anskaffa bokskåp m.m. utsågs en komité bestående af: Herr Kontraktsprosten m.m. J. Fo Håhl, Herr Pastor Ankarberg, Herr Direktör Lillien gren, G. A. Larsson i Ruskelsby och A. Pharmanson i Ryket. På det biblioteket för framliden må äga bestånd,få af de donerade medlen ej högre belopp än högst ett tusen_Kronor nu användas, de återstående två tusen Kronor rkola insättas på Lysings härgds Sparbank att förräntas, samt särskilt bokföras under benämning: "Lifmedikus V0 Lundbergs donationsfond." Till bibliotekarie att handhafva och föra anteckning öfver utlåning af böckerna ut sågs under ett års tid, emot en afgift av trettio Kronor, Herr Direktör Lillien gren i Åbyo “ V Sockenbiblioteket skall förvaras på Kommunalrummet, samt hållas öppet för utlåning hvarje Söndag en timma efter Gudstjenstens slut, 0 0 _ _I _I_ _:_,_:_:_:_,=:_._ _o_tn_ _0:_0_n_oo_ø_ _ nc._c_o_._e _ ü._._ _,_. _. _ _ _ _._ _._._ _ _._._ _.M M” _o_oo_n_e_._c_o_o_ 00_ _0_ _e_ __0_|_0 _ _ol_o _o_ m i _._o _._,_ _._ _,,_,_g,,_g_,_g_ _:_._,_._._,._._._., _, a,,_ _ Uppläst och godkändt: A. Pharmanson Karl Ankarberg oläslig namnteckning Olof Hultberg A.J. Johansson G.A. Carlsson Carl Johansson C.A. Larsson J. E. Andersson Carl Osk. Johansson JDL. Brun. Uppläst i Åby Kyrka d. 27 Dec. 1891 \ K. Ankarberg Rätt utdraget betygar: *gå/;Z2.Ãöcááâazau7 /râ/?c/ rv. .20 Utdrag ur protokoll fördt vid St. Åby Kommunalnämnds sammanträde på Kommunalrummet den 24 November 1891. _0_._u_o_._u_n_o_o_o_0_u_a_ ..._0_._a_n_ _._._._._,_ . _ . _ . _ . _ _ _ ,._ _ , _ _ _ . _ , _ .._ _._|_0...a_0_0_0..0_c_c_|_0_o_o_n=a_c_o_0_I_| _._,_....,_.._._. _ . . . . ,... _ . _ . _ . _ ......._.,_.._._. . ._ §16. Som Stora Åby kommun genom upprättadt testamente af Lifmedikus och Kommen dören m.m. Herr Wincent Lundberg och hans hustru fru LoVisa Lundberg född Haak dateradt den 13 April 1886 med gjorda ändringar ?gåillägg dels den 18 Maj 1389 och dels den 6 mars 1891 tillerkänts ett belopp af tretusen kronor och vhilken summa enligt skrifvelse af den 28 augusti 1891 af Herrarnutredningsmännen i numera aflidne Lifmedikus m.m. Wincent Lundbergs sterbhus får lyftas i Stockholm den 10 nästa December, beslutade kommunalnämnden att åt sin Ordförande uppdraga att lyfta dessa penningar för Åby kommuns räkning till att användas till föreskrifit ändamål. Uppläst och Vidkändt: C.A. Larsson Ordförande Justeradt: A.J. Johansson G.A. Carlsson F.Petterson 0.0. Jonsson Rätt avskrivet betygar: X7M; JWW