Bultsbol lanthandel

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

"L 'i a Ivar 011011113' (lila gen nm'idnvars en mu Widé 'm angel oclh vdo! Llillföll'las. Moda/:er 'auoir Mlarud Lide lll'lfgiit Öst'einsisoxn. re “'“lgmgemwf violin. :kantor mgel, §älnt Inu (Jampibéll, orgel cl (lich avi utan cn medNL ;att ?mas'Göran \ X L Buct en med tre lhöig igifmedagen's ist predikan' den 'luren Amilgüiåjt llCdIVOl'lklüll' ock ilbllkelifialkyrrlzan. lagsSkollam I lär, ' lârngfre: lilllåiellä åsikldlaigieñs hön smorr 'IXVIGllnhOÅFQTa li i107155ê5nla'tálllg so» SEikislålnIg. ."Detnk milimgáihlögltlden lagens _mild .mâ meg/Ma m, * ,gnämen osziValdes. , »v 1 s › ,1 'l 9' 55.; g : LLà ;l '4, Jêês'äf" Föreningen 113.1' 334. medlemmar 0 ett 50tal av dessa hade mött upp. Ledamöterna i dlisztriiüitsrå det omvaldes. De' är' brdf Sture Wissman, vice *ordf Bertil Teg nébo, Tvegneby och sekreterare KarlFilip Bent'gtlundt Ingva'lds' torp; \ I' 'Ilil'l fullmäkbige i föfenings stämman valdes ;Bertil Tegnebo, szen Svensson, :Munketorg Rag nar' Gomér, ;Böndemyi Rune Karlsson, och Göran J0 hans›s'0n,' Ingivaildsltonpf Kontakt Likaså. om" Ösgldes Valberedningen i med' Ebbe Aâüçxnssxøñ som sammankallande. ; KarlWMP Berglund valdes 'som' ' ' \ ledaipifoüa :i v alla eredhángskommit< , \ te :till fözçeningsstämmanf Direktör 'IJ'Q1stenlsrallnäs redo Ågjovrd'e för 'föiilmingens verksamma l .. ' . ' ' V 7 hel: under året :8 mt [lämnade en i x .7 . . prognos för fypalmlidlen. :Dispo tnant Olle Danielssålg 'talade om l'ivdjunshajndeln in0417%\\ slakteri och beräl:de bl a: smågnispwodwküionen_ * och han föireningen, ' deln med ungdjur. Om klassifiå J üédslü l Värdshuset Vätbevhåiistéñ'ffcdagen \ den 3 april Styrelsen . \ ribüiêarkömmu nl i Shava.Elis:Jomalakretsat Gcm. färsaml. högtid i Åsa. .S tava =gde“gémcl Sånggnn Guiivtitamrxelif \ > . I 'Haddåxsem ;4.00 Sånggudstj.' i Tehage, Lmthersson'loch:kretásåñgeiáma . '" \ gêg å 19.30 Nat:valdgpggqstjänst, Zkyiiikoh'. carl Mag 'nusson 11.00 18.00 Ingmar.: _ .130.155 Åke' ›' :Jcaktör_ Nils JCampbeül, orgel oçhgdávrliguent; Bl. a kommer att M för lkör, *violinocll ömgel.. 16.00,* 11.QÖ iSlOO 3 fasGöran “x\ “Vällmnuuen till \ \. Högluässa, lkylrkohl kynkoköljien. ä* . .= \ l Blusüçgudstjänstl V h U _ kyzjkolçö'renr .Ekanfler' *'Maudl' “ Lidkeg'ran' ' oc fmi' Amrgit ÖSttáIláêOIlf sång, mur il 'lärare Konfirmation. E \ Högmässzrjmed. nattvardiágåmg', 1 .kyrkan1_ ,I Sitüinel'Losjö. Sång av kyrkovköwrén. (obsg tiidén) ;Högmässzp kommimister Clank: SllÃNST 14:00 :1 Bullälaoh 19.“00's;ängari_' X › A“\ i . ,I , Magnussonf sångfw l . .V under ' nedVerkan: Südqxlimq, '› Nacka, kan Lidegñanfâ angel, 'samt ?musikali ›'ras I Wiicléen: Mäs' \ \ Rosén? (fredagen *den i. i :5: › PRESENTKÖRT 7120;_ 2 PRESENT CHARKBRIQKA ;2 ___“ NÖTKÖTISBRICKA' :KA :smågyä'stçnn A 160 :. GGBRICHOR m. tm» . * › presentkort' 200:* vid 51 2005 vid 60 di'lág. OBS! :KETål; ?AEK: ,v7 mará 1421;' 16.00 1* ölDESHöç .s v 1 dag åker han nämligen utqnéd så det :lär väl m Uålbüåb Josef J)Bl§tBE'S$3'UEIS Gfl'l', har Bäck stått för » Det var någon gång på 1890 talet som Blulrtsbols affär grun (lades. I_ början av maomm var den :filial till Ewajld IIol'stensson :i Ödeshög. John Bäck tog över den för nio år sedan från Josef Pettersson. På. den lidén var act CUL' 50tal hushåll som Sludlgl handlade :i affären. _»« Jag har ;mist en del under .min tid; berättiga" Bäck. Den sis ta ti'clén ha; jalg'lbafa'lialit '35 hushåll7400:11: liåigirq ' sltu'ökurnrlcr. Konkürijensen'r, från aifä'mvma i Ödeáiliögjzharp blviit: 611, Stol". En dldl gm ' “sittolñla'rimlköplrdläJig och ;ara_slinäsaiker 520m :spik och än sl ;aik mig '7 Q'ch sådant går ju lätta* att “_»lilviiaráf sig på. av hushållen i lrralkilcn kring Bulltsladi; närmaré bestämt 14 har dom): blivit helt beio. Iencle av *Bäckis affierVarje loirs« en varulur .tilll gåtdâwndmcd sin bil. Dessa kunder :får nu försöka ta. sig' :in tilll Ödeshög föll' aktiv göra sina inköp. De flesta husx håll. är 'utrustade med bil name Kastzur man en hastig 'blick i butiken finner man snart att har för flykten från landsbygden. Sal'gligt men sant., Bäck, affärens föraståmlam beklagar. Dun släta, er affären för gott. I (521 80 år ha den funnits, och i åüniâmnåêå ännu. en kwthandcl 50m tvingats :slå igen. Bultsbol miste: om måügärig idyll och blir iixmu ett of Julin man's stäng :zL 9 En' KOIIHUOISMI, men nu tvingas man stänga. Idén med lanêhandel håller inte . . längre, konkurrensen från tät: orterim blir får stor. LnutlmJldlarmL slås igen på. löpande banal_ i tu, från clamstmmpor till s'ö lskovlar. Allt detta skall .Bä'clc försöka sälja lit' på 'lweallsisatiön nu till lllånadsskliftét. Man har ;ju vaü'lål; man att ha det Imeäta :som behövs för ett; hushåll, säger Bäck. Det han." 'nog gällt ganska bra, ;jag har? handlat fältslwairovrna gtanon] Viva och mjölken från Motala. mejenl. " 'Känns0111 det, inte :finns någbi'l 50.111 vill ta över verksamheten køuimnei' nu alltså 'arffväinen att stängas. Bäck omtalat attijlmn tidigare varit byggnadssniclçah: och fötri'nrodrlllgcn kommer .tarttç'i'fi La. aanställning inou'n det 'náékét nu. inträdet fröken Sini Evans scm, som 'troget Vallittu butiken under alla år Bäck haft affären kommmer att få :ta my anställning". De bägge vel.kar ve'möwcliga, här de dagarna. Går den pyntzu' och plockar med alla. sakerna i affären 0 bänken vill: tillbaka, liite rtill de gyllene åren. »w Men :mzm 'Siku :inte klaga. Slutar Bäck. De har vartill; bra kunder allesammzms. De .har 'vai riit mycket lojala mot mig. den faktiskt mnerláner det .mes \ ,_ mimmi " i 50 'drag i 11:e iith ;spelarh gnaltis nästa spelkväll. 3 ;m HjürtliglrVälkomna < ' l AWé ,Hand/:anden ,John Bao70 çch affärsbz'ü'ädet Siri Fransson fat tar ett is'ismiposytobakom. .diskew i Bullslmls affär, en som. fÖG"S7J'Z7M'LE^“ 'vid nrnclnadsslsájteâ. idyll ir i w L '5) / .Ãz k r ,\ K .ff/må F ?WO fx